Αποφάσεις Τεύχος B’ 4011/18.09.2020Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργα-ζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποι-ητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρ-θρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομο-θετικού Περιεχομένου (Α’ 161).2 Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σο-βαρή λοίμωξη COVID 19.

Το ΦΕΚ Άρθρο 1 Έννοια ευπαθών ομάδων εργαζομένων Στην έννοια των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 57768 Τεύχος B’ 4015/18.09.2020Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊου COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Κουτσόχερου του Δήμου Λαρισαίων για το χρονικό διάστημα από 18.9.2020 έως και 2.10.2020.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55825 Τεύχος B’ 4016/18.09.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδεί-ας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπο-δομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιω-τικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχει-ρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτει-ας, προς περιορισμό της διασποράς του κορω-νοϊού COVID-19» (Β ́ 3958).

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722 τεύχος A’ 177/15.09.2020 Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθε-τικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντι-μετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συ-στήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A ́ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινω-νιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασί-ας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουρι-στικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολι-τικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνε-πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α ́ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλ-λων επειγόντων ζητημάτων

Το ΦΕΚ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 – Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επεί­γουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη δια­σπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικα­σίας» (A’ 157) Μέρος … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 57739 18-92020 Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Το ΦΕΚ ΕΝΙΚΑΗ πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) παραμένει σε εξέλιξη. Βάσει των διαθέσιμων έωςσήμερα επιδημιολογικών δεδομένων οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχουπρόληψης διασποράς του SARS-Cov-2 στην κοινότητα, περιλαμβάνουν: φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων) χρήση … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. οικ. 36124/1194 Τεύχος B’ 3945/15.09.2020 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρι-νών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμε-τώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κο-ρωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-μένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορι-σμού της διάδοσής του» (Α ́ 55), όπως ισχύει.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56425 τεύχος B’ 3949/15.09.2020 Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λει-τουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-ροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφε-ρειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56428 Τεύχος B’ 3950/15.09.2020Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφω-νίας Σέννκεν, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 για το χρονικό διάστη-μα από την 16η.9.2020 έως και τις 30.9.2020.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56415 Τεύχος B’ 3951/15.09.2020 Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορι-σμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσι-ων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56870 Τεύχος B’ 3953/15.09.2020 Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασπο-ράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου, για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως και 29.9.2020.

ΤΟ ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344 Τεύχος B’ 3952/15.09.2020 Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστο-λής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρή-σεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντί-δας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρε-ων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περι-ορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56906 Τεύχος B’ 3955/15.09.2020 Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους σχολικών μονάδων στη Χώρα.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56878 τεύχος B’ 3954/15.09.2020Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασπο-ράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως και 29.9.2020.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924 Τεύχος B’ 3957/15.09.2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. τεύχος B’ 3958/15.09.202056435 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσι-ες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περι-ορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418 Τεύχος B’ 3927/14.09.2020 Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεω-τικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το ΦΕΚ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται εντός των ορίων: α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς και β) του Δήμου Μυκόνου. Άρθρο 2 Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56614 Τεύχος B’ 3928/14.09.2020 Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κα-τοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασπο-ράς του κορωνοϊού COVID-19.

To ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56393 Τεύχος B’ 3925/14.09.2020 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/ 3.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προ-στασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνι-σης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Πε-ριφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 16.9.2020» (Β’ 3703), έως και τις 30.9.2020.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56379 Τεύχος B’ 3924/14.09.2020 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πο-λιτών τρίτων χωρών Ριτσώνας του Δήμου Χαλ-κιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρο-νικό διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020»(Β ́ 3666), έως και τις 30.9.2020.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56369 Τεύχος B’ 3923/14.09.2020 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51354/14-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας, για το χρο-νικό διάστημα από 14-8-2020 έως και 31-8-2020» (Β ́ 3428), έως και τις 30-9-2020.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56363 Τεύχος B’ 3922/14.09.2020 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Με-τανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορω-νοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτο-ποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρο-νικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020»(Β’ 985), έως και τις 30.9.2020.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56327 Τεύχος B’ 3921/14.09.2020 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προ-στασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορω-νοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6-6-2020 έως και 9-7-2020» (Β ́ 2111), έως και τις 30-9-2020.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56332 Τεύχος B’ 3920/14.09.2020Παράταση ισχύος της υπο στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιω-τικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγ-ματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρ-χονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ( Β’ 3557)

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56318 Τεύχος B’ 3919/14.09.2020 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώ-πων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνορι-ακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυ-σταλλοπηγής, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3402).

To ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

ΕΟΔΥ: Πρωτόκολλο Αναστολής λειτουργίας Σχολείων 11-9-2020

Το πρωτόκολλο Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες Σε κάθε σχολική μονάδα, από το προσωπικό του σχολείου ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του. Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 κάθε σχολικής μονάδας: o ενημερώνει και … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε