ΥΠ. Υγείας Εγκύκλιος Γ1δ/ ΓΠ οικ. 39789 Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων καταλληλότητας

Κατεβάστε την εγκύκλιο Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου και με δεδομένη την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την προστασία της υγείας των λουομένων παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για την προστασία και … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Καταιγισμός νομοθετημάτων που αφορούν ΚΥΕ και τρόφιμα …Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 α

ΚΥΑ 1288 ΦΕΚ 1763 τ΄Β 22-5-2017  Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι- οίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οι- κονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο- φίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Ν. 4442/2016 ΦΕΚ Α’ 230/07-12- 2016- Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 38 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 38 Μεταβατικές διατάξεις Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων που έχουν … Συνέχεια

Gallery | 4 Σχόλια

Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 262)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.  4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. Τροποποιεί : Άρθρο: 2. Ρυθμίσεις για … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

H KYA 16228 ΦΕΚ 1723 τ ‘Β 18-5-2017 με μια γρήγορη ματιά …

Ερώτηση: Ποιους δεν αφορά; Απάντηση: Στο πεδίο εφαρμογής της  δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι. Αξιοπρόσεκτα σημεία: Απαιτούνται πλέον και γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές). Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLE MAP για ένα σημείο … Συνέχεια

Gallery | 1 σχόλιο

Η ποιότητα και διαθεσιμότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει βελτιωθεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου μετά το 1990

Η ποιότητα και διαθεσιμότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει βελτιωθεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου μετά το 1990. Όμως, από την άλλη, έχουν αυξηθεί οι ανισότητες τόσο μεταξύ των χωρών, όσο και στο εσωτερικό τους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

KYA 16228 ΦΕΚ 1723 τ ‘Β 18-5-2017 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Κατεβάστε το ΦΕΚ  Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 καθώς και στα θέατρα και τους κινηματογράφους όπως αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής … Συνέχεια

Gallery | 1 σχόλιο