ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

This gallery contains 1 photo.

Κυκλοφόρησε  μια εξαιρετικά χρήσιμη έκδοση που αφορά τη Νομοθεσία που διέπει τα τρόφιμα και τα  ΚΥΕ.  Την  έκδοση αυτή, η οποία διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ –όπως πάντοτε– στους Συνδρομητές της ΟΕΝΕΤ, επιμελήθηκε η Συντακτική Ομάδα και η αρχισυντάκτης του ΟΕΝΕΤ κα Αγάπη Καβάλου. Ένα … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

οικ.2/74450/ΔΕΠ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας για ενημέρωση και εφαρμογή.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, που ισχύουν από 1.1.2016, προβλέπονται τα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Επί του άρθρου 1 (Ορισμοί): Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δίνονται οι ορισμοί των σημαντικότερων όρων που αποτελούν αντικείμενο του νόμου αυτού. Ειδικότερα, … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

Γ1α.ΓΠ. οικ. 89787: Εφαρμογή των διατάξεων για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας

ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σχετ.: 1. Το άρθρο 21, παρ. 5 του Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄/252), «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Η υπ’ αρ. Υ1.Γ.Π.114971/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. 388 Β΄/2014) «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

Σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και τις αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για τις άδειες ΚΥΕ στις περιοχές αμιγούς κατοικίας

Το έγγραφο Σε συνέχεια περιπτώσεων που περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσία μας σχετικά με την αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ) για τη χορήγηση αδειών ΚΥΕ, όπως διαμορφώθηκε με το νέο δημοτικό και κοινοτικό κώδικα όπως ισχύει (άρθρο 75 ΙΙ … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2087 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.

This gallery contains 2 photos.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, και … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

Υπουργείο Υγείας: Εγκύκλιος Γ1β/Γ.Π./51144 51062,64838,61242,51130,63850

Σχετ: α) O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων. β) Ο Παγκόσμιος Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (FAO/WHO Codex Allimentarious,CAC/RCP 39-1993) για την ορθή υγιεινή πρακτική για τα … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

Πώληση προϊόντων αρτοποιίας σε περίπτωση bake-off – Πρατήριο άρτου/Εγκύκλιος Γ1β/Γ.Π./51144 51062,64838,61242,51130,63850/2015

ΣΧΕΤ: 1) Το με αρ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π./24589/24-4-2015 έγγραφό οας. 2) Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007) «Παραγωγή και διάθεση προϊοντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.» 3) Υ.Α. υπ’ αρΙθ. Οικ. 4730/209/Φ.17.1 (ΦΕΚ 1519 Β/1-8-2008) «Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

Ανακαλύψτε το διατροφικό θησαυρό του πράσου

This gallery contains 1 photo.

Έχει στενή συγγένεια με το κρεμμύδι και είναι ανθεκτικό φυτό με ζωηρή ανάπτυξη. Η καταγωγή του είναι από τη Μέση Ανατολή και από τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου και διαδόθηκε στην Ευρώπη από τους Ρωμαίους. Καλλιεργείται για το βολβό και … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery