ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ


Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται,  τα αρτοποιεία και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, τα οποία υπάγονται στην αρτοποιητική Νομοθεσία

όπως κάθε φορά ισχύει καθώς επίσης και στους γενικούς όρους της παρούσας.

Νόμος 3526/2007 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.

ΑΡΘΡΑ         

1

Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας – Ορισμοί

2

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας

3

Υπεύθυνος Αρτοποιίας

4

Ίδρυση και Επαναλειτουργία Πρατηρίου Άρτου

5

Εγκατάσταση περάτωσης έψησης

6

Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου

7

Ενίσχυση επιχειρήσεων αρτοποιίας

8

Επαγγελματική κατάρτιση των μαθητευόμενων αρτοποιών και των υπεύθυνων αρτοποιίας

9

Άρτος

10

Φρέσκος άρτος – φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα

11

Διάθεση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων

12

Ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας

13

Άρτος από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας

14

Διάθεση – Πώληση – Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων

15

Μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας

16

Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών

17

Έψηση φαγητών και γλυκισμάτων του κοινού

18

Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις ν. 3526/07

19

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης

20

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

21

Καταργούμενες διατάξεις ν. 3526/07

22

Τροποποίηση διατάξεων ν. 3390/05

23

Ρύθμιση θεμάτων της “Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.” Θεσσαλονίκης

24

Έναρξη ισχύος ν. 3526/07

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται:

α) «Αρτοποιός»: Ο επαγγελματίας που παρασκευάζει άρτο ή αρτοπαρασκευάσματα ή αρτοσκευάσματα, με βάση το αλεύρι από δημητριακά παντός τύπου,

β) «Αρτοποιείο»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρ­θρου 2 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α), της οποίας η εγκα­τεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22KW ή η αντίστοιχη θερμική τα 50KW. Η ανωτέρω τεχνοοικονο­μική μονάδα προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας τα οποία έχουν ως βάση το αλεύρι, εκτός από τα ζυμαρικά, καθώς και για την έψηση φαγητών και λοιπών παρασκευασμάτων. Στο αρτοποιείο, κατά την ανωτέρω έννοια, ολοκληρώνεται, στον εσωτερικό του χώρο, ο κύκλος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, από την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι την τελική έψηση αυτών και επιτρέπεται η πώληση των προϊόντων που παράγονται σε αυτό.

γ) «Αρτοπαρασκεύασμα»: Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται από άλευρα ενός δημητριακού ή προ­σμείξεις αλεύρων διαφόρων δημητριακών, εφόσον ο τρόπος παρασκευής του δεν συμπίπτει με τον τρόπο παρασκευής των ειδών άρτου που περιγράφονται στην περίπτωση δ΄ και το οποίο διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «αρτοπαρασκεύασμα». Αρτοπαρασκεύασμα αποτελεί και η λαγάνα της Καθαράς Δευτέρας.

δ) «Άρτος» (χωρίς άλλη ένδειξη): Το προϊόν αρτο­ποιίας που παρασκευάζεται με έψηση μέσα σε ειδι­κούς κλιβάνους, υπό καθορισμένες συνθήκες μάζας, η οποία αποτελείται από αλεύρι σίτου, νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού. Αν για την παρασκευή του άρτου χρησιμοποιούνται άλευρα σίτου ή μείγμα αλεύρων άλλων δημητριακών προϊόντων εκτός του σίτου, ο παρασκευαζόμενος άρτος φέρει την ονομασία των αντίστοιχων δημητριακών προϊόντων. Ο άρτος διακρί­νεται σε: αα) λευκό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος λευκός τ. 70%», ββ) μαύρο άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 90%, με πρόσθετη ξηρά γλουτένη σε αναλογία 3% από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος μαύρος τ. 90%», γγ) σύμμεικτο άρτο, που παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ, από σκληρό σίτο και άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος σύμμεικτος», δδ) βιολογικό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα, τα οποία προέρχο­νται από σίτο βιολογικής καλλιέργειας, σύμφωνα με νόμιμες πιστοποιήσεις.

ε) «Αρτοσκεύασμα»: Το προϊόν αρτοποιίας το οποίο παρασκευάζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν της παρασκευής του άρτου, με απλό ή διπλό κλιβανισμό, διαφέρει, όμως, από τον άρτο ως προς την μακροσκο­πική υφή και τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του. «Απλά αρτοσκευάσματα»: Τα προϊόντα αρτοποιίας, τα οποία μπορεί να αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως φρυ­γανιές, αρτίδια, φραντζολάκια, κουλούρια, παξιμάδια, ο διπυρίτης άρτος, οι πίττες για σουβλάκια. «Διάφορα αρ­τοσκευάσματα»: Τα κάθε μορφής και φύσης αρτοσκευά­σματα, που παρασκευάζονται κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο παρασκευής του άρτου, διαφέρουν όμως χαρακτηριστικά από αυτόν, ως προς τους μακροσκο­πικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, λόγω της προσθήκης σε αυτά, πέραν των πρώτων υλών που επιτρέπονται για την παρασκευή του άρτου και άλλων πρώτων υλών που επιτρέπονται από τον Κώδικα Τρο­φίμων και Ποτών (υπουργική απόφαση 1100/1987 ΦΕΚ Β΄ 788), όπως γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, τυροκομικά προϊ­όντα, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, προϊόντα τομάτας, ελιές, αρτυματικές ύλες, προϊόντα αλλαντο­ποιίας. «Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής»: Τα προϊόντα αρτοποιίας, όπως παξιμάδια, κουλούρια, φρυγανιές και άλλα βουτήματα ζαχαροπλαστικής, που περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μια τουλάχι­στον από τις φυσικές γλυκαντικές ύλες που προσδίδει σε αυτά γλυκιά ή γλυκίζουσα γεύση.

στ) «Βιομηχανική-βιοτεχνική εγκατάσταση αρτοποι­ίας»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, η οποία προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.

ζ) «Διατηρημένος άρτος» ή «διατηρημένο αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα»: Ο άρτος ή το αρτοπαρασκεύασμα ή το αρτοσκεύασμα που, από την φύση τους ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τα οποία οφείλονται στις μεθόδους παραγωγής ή συσκευασίας, προορίζονται για πώληση, μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών από το τέλος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγωγής τους. Στα ανωτέρω προϊόντα δεν περιλαμβάνονται ο άρτος, το αρτοπαρασκεύασμα και το αρτοσκεύασμα, που υποβάλλονται σε πρόσθετες διαδικασίες επεξεργασίας με σκοπό την ξήρανση, το φρυγάνισμα και την πρόσθετη έψησή τους.

η) «Δραστηριότητα αρτοποιίας»: Το σύνολο των οι­κονομικών δραστηριοτήτων που αφορούν οποιαδήπο­τε φάση παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.

θ) «Ενδιάμεσο προϊόν αρτοποιίας»: Η προδιαμορφωμένη ζύμη ωμού άρτου, με ή χωρίς ζύμη αρτοποιίας, η οποία προο­ρίζεται για παρατεταμένη συντήρηση και στη συνέχεια για έψηση, με σκοπό την τελική παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας, καθώς και ο ημιψημένος και κατεψυγμένος ή ο μερικώς ψημένος και κατεψυγμένος άρτος. Ζύμες, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, είναι οι ζύμες που υποβάλλονται σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή άλλες μεθόδους συντήρησης και διατηρούν αναλ­λοίωτα τα χαρακτηριστικά του ενδιάμεσου προϊόντος για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών, με την ουσιαστική διακοπή του κύκλου παραγωγής τους. Ενδι­άμεσα προϊόντα αρτοποιίας αποτελούν και τα προϊόντα των οποίων η μέθοδος συντήρησης είναι διαφορετική από την κατάψυξη.

ι) «Εγκατάσταση περάτωσης έψησης»: Η τεχνοοικονο­μική μονάδα κατά την έννοια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, που είναι εγκατεστημένη σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο και κατάλληλα εξοπλισμένη για την έψηση ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας ή την ολοκλήρωση της έψησης του μερικώς ψημένου–κατεψυγμένου άρτου και των δι­ατηρημένων με κατάψυξη ή άλλη μέθοδο συντήρησης προϊόντων αρτοποιίας (bake off).

ια) «Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρα­γράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, της οποίας η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22KW ή η αντίστοιχη θερμική τα 50KW.

ιβ) «Επιχείρηση αρτοποιίας»: Το φυσικό ή νομικό πρό­σωπο που ασκεί δραστηριότητα αρτοποιίας.

ιγ) «Κοινά αρτοποιεία»: Τα αρτοποιεία, στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται χωρίς την χρήση μηχα­νικών μέσων.

ιδ) «Μηχανικά αρτοποιεία»: Τα αρτοποιεία, στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται με μηχανικά μέσα.

ιε) αα) «Πρατήριο άρτου»: Το αυτοτελές και ανε­ξάρτητο κατάστημα στο χώρο του οποίου πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας και άλλα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στα αρτοποιεία. ββ) «Αμιγές πρατήριο άρτου»: Το αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, στο χώρο του οποίου πωλούνται αποκλειστικά προϊόντα αρτοποιίας.

ιστ) «Προϊόντα αρτοποιίας»: Ο άρτος, τα αρτοπαρασκευάσματα και τα αρτοσκευάσματα.

ιζ) «Φρέσκος άρτος» ή «Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα»: Ο άρτος ή το αρτοπαρασκεύασμα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) πωλούνται στον τελικό καταναλωτή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την ολο­κλήρωση της διαδικασίας παραγωγής τους, ββ) παράγο­νται με συνεχή διαδικασία, από την χρήση των πρώτων υλών τους μέχρι την τελική έψηση, χωρίς να μεσολαβεί διακοπή της για τη συντήρησή τους, γγ) παράγονται με έψηση ζύμης, η οποία δεν έχει υποβληθεί σε κατάψυξη, βαθεία κατάψυξη ή ανάλογη διαδικασία που αποσκοπεί στην συντήρησή της για μακρά διάρκεια και διακόπτει τη διαδικασία παραγωγής του άρτου ή του αρτοπαρασκευάσματος.

ιη) «Υπεύθυνος αρτοποιίας»: Το φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης αρτοποιίας ή ο οι­κογενειακός συνεργάτης αυτού ή ο εταίρος νομικού προσώπου που είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης αρτοποιίας ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση αρτοποιίας ο οποίος, με εντολή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής, παρέχει, κατά κύριο λόγο, τις υπηρεσίες του μέσα στο χώρο της εγκατάστασης αρτοποιίας, επιβλέπο­ντας και συντονίζοντας την παραγωγή των προϊόντων αρτοποιίας ή της ζύμης σε όλο τον κύκλο παραγωγής τους. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα προσόντα: αα) δίπλωμα διετούς επαγγελματικής σχολής αρτοποιίας, με πρα­κτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε επιχείρηση αρτοποιίας ή ββ) έχει παράσχει τις υπηρεσίες του, για τρία (3) τουλάχιστον έτη, σε επιχείρηση αρτοποιίας με καθήκοντα ειδικευμένου εργάτη αρτοποιίας ή γγ) έχει ασκήσει, για τρία (3) τουλάχιστον έτη, δραστηριότητα αρτοποιίας ως οικογενειακός συνεργάτης ή εταίρος ιδι­οκτήτη επιχείρησης αρτοποιίας, παρέχοντας υπηρεσίες παραγωγικού χαρακτήρα. Για τις εγκαταστάσεις των περιπτώσεων στ΄ και ια΄ υπεύθυνος αρτοποιίας είναι ο υπεύθυνος παραγωγής.

ιθ) «Εγκατάσταση (ίδρυση)», «Λειτουργία», «Εκσυγχρο­νισμό» και «Επέκταση» των επιχειρήσεων αρτοποιίας: Η εγκατάσταση, η λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση, κατά τις αντίστοιχες έννοιες των περιπτώ­σεων ζ’, η’, ι’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005.

2. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπο­δίζεται η κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων αρτο­ποιίας τα οποία παράγονται ή και διατίθενται νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρ­κία, καθώς και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθε­ρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που είναι συμβεβλημένο μέλος στη συμφωνία περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), με την ονομασία, το βάρος και τη συσκευασία που έχουν νόμιμα τα προϊόντα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας

1. Η δραστηριότητα αρτοποιίας, από την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι την τελική έψηση των προϊ­όντων αρτοποιίας, μπορεί να ασκείται μόνο από επιχειρήσεις αρτοποιίας που είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ή με ειδική δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 και, με τις απαιτούμενες υποδομές και την οργάνωση της εργασίας, ολοκληρώνουν στον χώρο της εγκατάστασής τους, τη διαδικασία παραγωγής του άρτου, πλήρους ή μερικής έψησης, καθώς και των λοιπών προϊόντων αρτοποιίας. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν και ζύμη άρτου εφόσον, με τις απαιτούμενες υποδομές και την ορ­γάνωση της εργασίας, είναι σε θέση να πραγματοποιούν στο χώρο της εγκατάστασής τους τον κύκλο παραγωγής της ζύμης. Η δραστηριότητα που προβλέπεται στο προ­ηγούμενο εδάφιο αποτελεί επέκταση ή εκσυχρονισμός επιχείρησης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005.

Στο αρτοποιείο επιτρέπεται και η παρασκευή και η πώληση γλυκισμάτων, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η δραστηριότητα αυτή προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας του.

2. H εγκατάσταση (ίδρυση), η λειτουργία, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός, η μετεγκατάσταση, η συγχώνευση και η διαρρύθμιση των χώρων των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων αρ­τοποιίας, των αρτοποιείων και των πρατηρίων άρτου, επιτρέπονται εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, του ν. 3325/2005 και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α) και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία και ιδίως του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (L-226), του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά, αντίστοιχα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζε­ται η δυναμικότητα παραγωγής κάθε τύπου κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας. Από την δυναμικό­τητα που καθορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται απόκλιση ±10%.

4. α) Για την άσκηση δραστηριοτήτων των περιπτώσε­ων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, απαιτείται άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση, που χορηγούνται από την Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία προβλέπεται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή άλλης κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005.

β) Οι άδειες ή η ειδική δήλωση που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, συνοδεύονται υποχρεωτικά από σχετικό σχεδιάγραμμα θεωρημένο από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

5. α) Το κτίριο ή το τμήμα αυτού στα οποία εγκαθί­στανται και λειτουργούν οι δραστηριότητες που ανα­φέρονται στις περιπτώσεις β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, υπάγονται στη Κατηγορία «Βιομηχανία-Βιοτεχνία», σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύ­οντος Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 304/1989, ΦΕΚ 59 Δ΄).

β) Εντός του ενιαίου χώρου του κτιρίου, όπως προσ­διορίζεται στις περιπτώσεις β΄, στ΄ και ια΄ του άρθρου 1, περιλαμβάνονται τα εξής διαμερίσματα και χώροι: ζυμω­τήριο, πρατήριο άρτου ή αποθήκη άρτου, αποθήκη αλεύ­ρων, κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθάλαμος με χώρο εκκλιβάνισης, αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, αποδυτήριο, αποχωρητήριο, και λουτρό εργαζομένων. Ειδικότερα, τα διαμερίσματα και οι χώροι του ζυμωτηρίου, του πρατηρίου άρτου ή της αποθήκης άρτου, της αποθήκης αλεύρων και του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθαλάμου με χώρο εκκλιβάνισης, δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Αν τα διαμερίσματα του ζυμωτηρίου και της αποθήκης αλεύ­ρων βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους, απαιτείται η εγκατάσταση αναβατορίου, ανελκυστήρα φορτίων ή άλλων μηχανικών μέσων για τη μεταφορά των αλεύρων. Ο κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας–θερμοθάλαμος με τον χώρο εκκλιβάνισης μπορεί να απο­τελούν συνέχεια του διαμερίσματος του ζυμωτηρίου. Στη περίπτωση αυτή, ο χώρος που καταλαμβάνει ο θερμοθάλαμος, αποτελεί χώρο του ζυμωτηρίου.

γ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιά­δες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, τα ανωτέ­ρω διαμερίσματα και οι χώροι, απαιτείται να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: Το ζυμωτήριο, πενή­ντα έξι (56) τετραγωνικά μέτρα. Το πρατήριο άρτου ή η αποθήκη άρτου (σε περίπτωση που δεν γίνεται λιανική πώληση), είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά μέτρα. Ο κλίβα­νος και ο θερμοθάλαμος, όση επιφάνεια καταλαμβάνουν. Ο χώρος εκκλιβάνισης, δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα. Η αποθήκη αλεύρων, είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα. Η αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, έξι (6) τετραγωνικά μέτρα. Το αποδυτήριο δέκα τέσσερα (14) τετραγωνικά μέτρα. Το αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του και το λουτρό εργαζομένων, την επιφάνεια και τις προδιαγραφές, που ορίζονται, για κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Το ύψος των διαμερισμάτων του ζυμωτηρίου και του πρατηρίου άρτου, καθώς και του χώρου εκκλιβάνισης καθορίζεται τουλάχιστον σε τέσσερα (4) μέτρα. Το ύψος των λοιπών διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Κατά τους υπολογισμούς των ανωτέρω διαστάσεων (επιφανειών και ύψους), εφόσον προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο το οποίο υπερβαίνει τα 0,75 της μονάδας, το υπόλοιπο αυτό λογίζεται ως μονάδα, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.

δ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας από τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των διαμερισμάτων και των χώρων που ορί­ζεται στην περίπτωση γ’ μειώνεται κατά είκοσι επί τοις εκατό (20%) και το ύψος των διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται σε τρία μέτρα και σαράντα εκατοστά του μέτρου (3.40).

ε) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας μέχρι και τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των διαμερισμάτων και των χώρων που ορίζεται στην περίπτωση γ’ μειώ­νεται κατά τριάντα επί τοις εκατό (30%) και το ύψος των διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται σε τρία (3) μέτρα.

στ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας πάνω από οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επιφάνειες που ορίζονται στην περίπτωση γ΄, αυξάνονται κατά επτά επί τοις εκατό (7%) ανά χίλια χιλιόγραμμα πρόσθετης δυναμικότη­τας παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας. Σε περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισμού των αρτοποιείων και των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παρα­γωγής προϊόντων αρτοποιίας που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄, που συνεπάγονται αύξηση της δυναμικότητας του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, ισχύουν για την περίπτωση δ΄ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που ορίζονται για την περίπτωση γ΄ και για την περίπτωση ε΄ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που ορίζονται για την περίπτωση δ΄.

ζ) Σε περίπτωση που τα αρτοποιεία χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα ή υγραέριο ή φυσικό αέριο, εφαρμόζο­νται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, καθώς και οι διατά­ξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων με αριθμούς: α) Φ15/οίκ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90 Β΄) και η από 29.7.1991 (ΦΕΚ 578Β΄), β) Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β΄) και γ) Δ3/ Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963 Β΄) ή Δ3/5286/1997 (ΦΕΚ 236 Β΄).

6. Για την επαναλειτουργία αρτοποιείου, μετά από τη διακοπή της λειτουργίας του για χρονικό διάστημα πέραν του έτους που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, απαιτείται σχετική άδεια, η οποία χορηγείται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας εγκατάστα­σης (ίδρυσης) και λειτουργίας αρτοποιείου. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτού­νται για τη συνέχιση της λειτουργίας του αρτοποιείου κατά τον ν. 3325/2005, καθώς και τα αποδεικτικά στοι­χεία της συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου.

Αν διακοπεί η λειτουργία του αρτοποιείου για χρό­νο που υπερβαίνει μια συνεχόμενη πενταετία, για την επαναλειτουργία του απαιτείται νέα άδεια, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

7. Η τροποποίηση των αδειών εγκατάστασης και λει­τουργίας, καθώς και της ειδικής δήλωσης των δραστηρι­οτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, σχετικά με τον φορέα ή την επωνυμία του, γίνεται σύμφωνα με τις δια­τάξεις του άρθρου 11 του ν. 3325/2005. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τα πρατήρια άρτου. Δεν λογίζονται ως μεταβολή του φορέα της επιχείρησης αρ­τοποιίας, η σύσταση από αυτόν, προσωπικής εταιρίας, η λύση της εταιρείας αυτής, αν η σχετική δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται από ένα τουλάχιστον εταίρο, η νομική μεταβολή των προσώπων τα οποία ασκούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης, η πρόσληψη ή η αποχώρηση εταίρου από την εταιρεία, καθώς και η κληρονομική διαδοχή.

8. Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εμπο­ρική χρήση των διακριτικών τίτλων «αρτοποιός» ή «αρ­τοποιείο» ή «φούρνος», επιτρέπεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιμελούνται άμεσα, από το στά­διο των επιλεγόμενων πρώτων υλών, το ζύμωμα της ζύμης, την εξέλιξη αυτής μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της, καθώς και την έψηση του άρτου στον τόπο της πώλησής του προς τον καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα, εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η χρήση όρου συναφούς με τους όρους «αρτοποιός» ή «αρτοποιείο», ή «φούρνος» εφόσον η χρήση αυτή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον κα­ταναλωτή ως προς τον τόπο παραγωγής του άρτου.

Άρθρο 3

Υπεύθυνος Αρτοποιίας

1. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία αρτοποιείου χωρίς να έχει ορισθεί ο υπεύθυνος αρτοποιίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και η λειτουργία εγκατάστασης περάτωσης έψησης χωρίς να έχει ορισθεί γι’ αυτήν υπεύθυνο πρό­σωπο. Για το πρόσωπο αυτό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

2. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας αναπτύσσει την δραστηριότητά του σε μία μόνο εγκατάσταση αρτοποιίας.

3. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας:

α) ασκεί τη δραστηριότητά του με ανεξαρτησία κατά το παραγωγικό στάδιο, που περιλαμβάνει τη διαχείριση, την οργάνωση και την εφαρμογή της παραγωγής,

β) διασφαλίζει, στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρη­σης, την τήρηση των κανόνων της ορθής επαγγελματι­κής πρακτικής, τη χρήση των πρώτων υλών, κατά την κείμενη νομοθεσία, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, καθώς και την ποιό­τητα του τελικού προϊόντος,

4. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και τις υγειονο­μικές διατάξεις που αφορούν στη διάθεση, πώληση και διανομή των προϊόντων αρτοποιίας και ζύμης.

Άρθρο 4

Ίδρυση και Επαναλειτουργία Πρατηρίου Άρτου

1. Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφάνει­ας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιον­δήποτε άλλο χώρο. Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα από τα αναφερό­μενα στην περίπτωση ιε΄ του άρθρου 1, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ.. [Αρχή Τροποποίησης] Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται μέσα σε χώρο κατα­στήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ., αν όμως στο πρατήριο αυτό διατίθεται αποκλειστικά άρτος η απαιτούμενη ελά­χιστη επιφάνεια ορίζεται σε δέκα (10) τ.μ. – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3853/10, ΦΕΚ-90 Α/17-6-10 [Τέλος Τροποποίησης]

Στο πρατήριο αυτό πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας που αναφέρο­νται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Τα πρατήρια άρτου, αμιγή ή μη, που βρίσκονται εντός των χώρων, οι οποίοι ανα­φέρονται στο τρίτο εδάφιο, διαχωρίζονται από τους χώρους αυτούς, όπου πωλούνται άλλα προϊόντα, με κατάλληλο υλικό, που συνδέεται στερεά με το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

2. Το πρατήριο άρτου πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, των άρθρων 15 έως και 36 και του άρθρου 43 της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/8.9.1983, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2, εφαρμόζονται αναλόγως και στα πρατήρια άρτου, εφόσον η διακοπή της λειτουργίας τους υπερβαίνει το ήμισυ των αντιστοίχων χρόνων διακοπής λειτουργίας αρτοποιείων.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 εφαρ­μόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που μεταβληθεί ο φορέας της επιχείρησης πρατηρίου άρτου.

5. Για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου απαιτείται σχετική άδεια η οποία χορηγείται από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπη­ρεσίας Υγείας της οικείας Ν.Α.. Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται εντός χώρου καταστήματος τροφίμων, μει­κτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η άδεια που χορηγείται κατά το προηγούμενο εδάφιο ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας των καταστη­μάτων αυτών.

Άρθρο 5

Εγκατάσταση περάτωσης έψησης

[Αρχή Τροποποίησης]

1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης μπορεί να απο­τελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με μόνιμη κατασκευή. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από το κα­τάστημα ή την υπεραγορά τροφίμων ως αυτοτελής και ανεξάρτητος χώρος.

Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης περι­λαμβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευ­ασίας, που μπορεί να είναι κοινός με τον προηγούμενο χώρο. Οι ανωτέρω χώροι δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Για δυναμικότητα κλι­βάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας από δύο χιλιάδες ένα (2.001) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επί μέρους χώροι της εγκατάστασης περάτωσης έψησης απαιτείται να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: ο χώρος αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος εκκλιβάνισης τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος συσκευασίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα. Για τον κλίβανο και το θερμοθάλαμο ορίζεται η επιφάνεια που καταλαμβάνουν.

Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας από χίλια ένα (1.001) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο μέχρι δύο χιλιάδες (2.000), η επιφά­νεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης, που ορίζεται ανωτέρω, μειώνεται κατά έξι κόμμα είκοσι πέντε τοις εκατό (6,25%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγω­γής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας από πεντακόσια ένα (501) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο μέχρι και χίλια (1.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης, που ορίζεται ως ανωτέρω, μειώνεται κατά δεκαπέντε κόμμα έξι τοις εκατό (15,6%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας μέχρι και πεντακόσια (500) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης, που ορίζεται ως ανωτέρω, μειώνεται κατά είκοσι ένα κόμμα εννέα τοις εκατό (21,9%).

Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής από τρεις χιλι­άδες ένα (3.001) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατά­στασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής από πέντε χιλιάδες ένα (5.001) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώ­ρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Αν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτο­τελές και ανεξάρτητο κατάστημα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του και το λουτρό των εργαζομένων, με την επιφάνεια και τις προδιαγραφές που ορίζονται, για κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3853/10, ΦΕΚ-90 Α/17-6-10 [Τέλος Τροποποίησης]

2. Για την εγκατάσταση (ίδρυση), την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και τη μετεγκατάσταση εγκατάστασης περάτωσης έψησης, καθώς και την συγχώνευση εγκα­ταστάσεων περάτωσης έψησης, απαιτείται σχετική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας ή της κατά νόμο αρ­μόδιας υπηρεσίας.

3. Η διάθεση των προϊόντων της εγκατάστασης πε­ράτωσης έψησης επιτρέπεται σε χώρο πλήρως διαχω­ρισμένο και ανεξάρτητο από τον χώρο αυτής, με ελά­χιστη επιφάνεια την οριζόμενη για το αμιγές πρατήριο άρτου, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζο­νται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίζονται στα άρθρα 37 και 38 της υπουργικής απόφα­σης ΑΙβ/8577/1983, καθώς και στα παρασκευαστήρια κα­ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο άρθρο 39 της ιδίας απόφασης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3325/2005.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατη­ρίου άρτου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο­μέρεια.

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – Άρθρο 3 του ν. 3919/2011
Όσον αφορά στη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή στη διάθεση, πώληση και
διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται ο περιορισμός διάθεσης των παραπάνω προϊόντων από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων, δηλαδή από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 14 του Ν.3526/2007 (Α΄24). Κατά συνέπεια, από 1/7/2011 και στο εξής η διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων μπορεί να γίνεται από όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στην Υγειονομική διάταξη Υ1Υ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β2718), τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

12 Responses to ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 1. Καλημέρα σας, ήθελα να ρωτήσω εαν γνωρίζετε τι περιλαμβάνει ο ΚΑΔ 10.71.9 «Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων»

 2. Καλησπέρα

  όπως έχω ξαναγράψει οι κωδικοί ΚΑΔ της εφορίας δεν έχουν καμιά σχέση ή αλληλεξάρτηση με την Υγειονομική Νομοθεσία . Άλλωστε όλοι μας έχουμε επαφή με την εφορία που κάνοντας έναρξη δεν βρίσκουμε ποτέ τον ΚΑΔ που ταιριάζει απόλυτα στη δραστηριότητα μας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η Παπαδόπουλος Χάρης λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη.
  Θέλω να ανοίξω επιχείρηση που θα πουλάει παγωμένο γιαούρτι (frozen yogurt) και τυρόπιτες, ντόνατ κλπ (επιχείρηση λιανικού εμπορίου τροφίμων και αρτοσκευασμάτων). Σύμφωνα με το νέο νόμο βλέπω πως δεν είμαι υποχρεωμένος να έχω κάποιο συγκεκριμένο εμβαδό για το παγωμένο γιαούρτι παρά μόνο για τα αρτοσκευάσματα (12τμ)?
  Θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός χώρος παρασκευαστηρίου και πόσου εμβαδού για τα παραπάνω? Η χρήση τραπεζοκαθισμάτων ή μη επηρεάζει τις απαιτήσεις σε χώρο? Για τους τουαλέτες ισχύουν οι παλίες προδιαγραφές (1×1,20 και ελ. εμβαδό 2,5τμ με προθάλαμο)?
  Επίσης το HACCP είναι πλέον υποχρεωτικό σε όλες τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να εκδοθεί μετά την άδεια λειτουργίας και ελέγχετε η έκδοση του η μή (διάβασα πως θέλει αποδυτήρια στο διάγραμμα ροής του κάτι που θα πρέπει να προβλεφθεί στο κατάστημα)?
  Είναι πολλές οι απορίες μου και ακόμη περισσότερες οι γενικότητες του νόμου.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 4. Καλημέρα

  πάρα όπως λέτε έχετε απορίες βλέπω ότι τα βασικά τα γνωρίζετε .

  Λοιπόν η νέα υγειονομική διάταξη όντως δεν απαιτεί πλέον ελάχιστα τετραγωνικά . Σωστά το πρατήριο άρτου επειδή αδειοδοτείται με άλλη διάταξη απαιτεί τα 12τμ .
  Τώρα όμως μπαίνουν τα υπόλοιπα που είναι δυσκολότερα :
  1)Εφαρμογή των οδηγών υγιεινής ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης
  2) Ανάπτυξη συστήματος αυτοελέγχου πχ HACCP η εφαρμογή του οποίου και όχι το πιστοποιητικό (δεν απαιτείται ) ελέγχεται κατά την αδειοδότηση (αυτοψία ελέγχου )
  3) εκπαίδευση
  4) αποδυτήρια
  5)διάγραμμα ροής

  Θεωρώ ότι στην διάταξη αυτή δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο αν υπάρχουν πελάτες αλλά η παραγωγική διαδικασία
  Τέλος ναι για τα αποχωρητήρια ισχύουν οι παλιές διαστάσεις (κρατάω μια επιφύλαξη ως προς το ποια διάταξη και ισχύει το ορίζει )

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 5. Ο/Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΡΑΣ λέει:

  καλησπερα
  ηθελα να ρωτησω σχετικα με τισ διαταξεις που υπαρχου στην κατασκευη ενως αρτοποιιου!!
  σχετικα με τουσ υγειονομικους κανονισμους ηθελα να γνωριζω για το εργαστηριο τι οριζει ο νομος?
  πως πρεπει να ειναι κατασκευασμενο? τα πλακακια τι χρωματος πρεπει να ειναι και μεχρι ποιο υψος πρεπει να ειναι ? επησεις τι υλικο ? υπαρχει κατι σχετικο για να διαβασω?
  οι τοιχοι υπορχεουνται να ειναι καποιο χρωμα?
  τα σχετικα με τα ζυμωτηρια και τους αλλους χωρους ποσα τετραγωνικα πρεπει να ειναι τα βρηκα στο site!!
  επησεις ηθελα να ρωτησω εαν υπαρχει προβλημα στο οτι οι βοιηθητικοι χωροι (τουαλετες και αποδυτηρια ) βρησκονται στο υπογειο?
  πρεπει να εχουν και αυτοι πλακακια και καποιο χρωμα στους τοιχους?
  ευχαριστω πολυ!!!!

 6. Καλησπέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά βρισκόμουν μια εβδομάδα στην Αθήνα για σεμινάρια και δεν υπήρχε χρόνος αλλά και υπολογιστής να σας απαντήσω μιας και μόνος προσπαθώ να ανταποκριθώ στις ερωτήσεις των αναγνωστών .

  Πρέπει να ρωτήσετε την αδειοδοτούσα αρχή δηλαδή την Διεύθυνση Ανάπτυξης της περιοχής σας για τμ κλπ .Δεν υπάρχει πρόβλημα για τις τουαλέτες και τα αποδυτήρια να είναι στο υπόγειο όμως απαιτούνται πλακάκια

 7. Ο/Η thomi kontogeorgou λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ !ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ Η ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΣΚΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΗΤΥΧΩ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΜΟΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !

 8. Καλησπέρα
  εγώ μπορώ να απαντώ σε υγειονομικά θέματα . Αυτό που με ρωτάτε δεν άπτεται των γνώσεων μου και όσο γνωρίζω δεν είναι απαίτηση των Υγειονομικών Υπηρεσιών . Δεν ξέρω αν προκύπτει ως απαίτηση από άλλη νομοθεσία

 9. Ο/Η γιώργος ελευθεριάδης λέει:

  Καλησπέρα
  Για περίπτωση φούρνου που έχει κλείσει εδώ και περίπου τρία χρόνια, με καμινάδα που διέρχεται εντός των διαμερισμάτων που βρίσκονται από πάνω του, τι προβλέπεται εφόσον ο ιδιοκτήτης θέλει να τον επαναλειτουργήσει?
  Η καμινάδα, εφόσον δεν θέλουν οι από πάνω ιδιοκτήτες να περνάει μέσα από την κατοικία τους και θέλουν να την αποξηλώσουν, μπορεί να ο ιδιοκτήτης του φούρνου παρόλαυτα να την διατηρήσει?

 10. Καλησπέρα

  και συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν στην Αλεξανδρούπολη χωρίς δυνατότητα χρήσης υπολογιστή για να σας απαντήσω ….

  το πρόβλημα που μου αναφέρετε είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Πολεοδομίας ως προς την νομιμότητα και της Δ/νσης Περιβάλλοντος όσο αφορά την ρύπανση …

 11. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΑΣ λέει:

  Γεια σας ,θα ηθελα να ρωτησω αν επιτρεπεται η εγκατασταση ξυλοφουρνου σε νεο αρτοποιιο στην περιοχη γλυφαδας και αλιμου

 12. Καλημέρα

  είναι θέμα Δ/νσης Περιβάλλοντος να το εγκρίνει ή όχι

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.