ΚΥΑ 43650 (ΦΕΚ 2213 ‘Β 8/6/2019 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων


ΦΕΚ 2213-Β-2019 ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 24 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργά­νωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας- Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107, Διόρθ. Σφάλμ. Α’ 147),

β) του άρθρου 36 του ν. 4582/2018 «Θεματικός του­ρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη του­ριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 208), γ) των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες δια­τάξεις» (Α’ 44),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α’ 102), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμά­των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α’ 57), ε) του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώ­δικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 11), στ) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες δι­ατάξεις» (Α’ 285),

ζ) τον α.ν. 2520/1940 «περί Υγειονομικών Διατάξεων» (Α’ 273),

η) του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστα­σης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 228), θ). του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη­ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210), ι) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

ια) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),

ιβ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη­ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160), ιβα) Την Υ59/3-9-2018 (ΦΕΚ 3818/Β’/5-9-2018) απόφα­ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέ- ριο Πιτσιόρλα»,

ιββ) Του π.δ. 40/2019 «Διορισμός Υπουργού Τουρι­σμού» (Α’ 68),

ιγ) της υγειονομικής διάταξης του Υπουργού Υγείας Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017 «Υγειονομικοί όροι και προϋπο­θέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2161),

ιδ) της Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανά­πτυξης και Τουρισμού «Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δρα­στηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Β’ 1897),

ιε) της Ζ3-2810/2004 απόφασης των Υπουργών Εσωτε­ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο­μίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινω­νιών «Γενική ασφάλεια των προϊόντων – Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­βουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (Β’ 1885), ιστ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοι­νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρη­σης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών»,

ιζ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008/ΕΚ του Ευ­ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των απαιτή­σεων διαπίστευσης και εποπτείας αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 241/17-09-2015),

ιη) της 768/2008/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοι­νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218/13-08-2008).

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα­σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

  Άρθρο 1 Ορισμοί

  Γ ια την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι παρακάτω όροι και ορισμοί:

  α) «παιδότοπος»: ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοι­νόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά από δυόμιση (2.5) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού.

  Ο παιδότοπος μπορεί να βρίσκεται:

  αα) εντός κτιρίου (κλειστός),

  ββ) περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος).

  Ειδικά ως προς την αδειοδότηση και τη λειτουργία σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού Λιμένα, επιτρέπεται μόνο σε κλειστό εσωτερικό χώρο κτιρίου.

  β) «Εξοπλισμός παιδότοπων»: το σύνολο του εξοπλι­σμού και των κατασκευών, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία, με τα οποία ή επάνω στα οποία, τα παιδιά μπορούν να παίζουν σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ατομικά ή ομαδικά, σύμφωνα με δικούς τους κανόνες ή επιλογές δραστη­ριότητας παιχνιδιού, που μπορούν να αλλάζουν οποια­δήποτε στιγμή.

  Ο εξοπλισμός και οι δομές συμπεριλαμβάνουν εξαρτή­ματα και κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία, ή πάνω στα οποία, μπορούν να παίζουν παιδιά και τα οποία βρί­σκονται μέσα σε τρισδιάστατο περίβλημα με συγκεκρι­μένες εισόδους και εξόδους.

  γ) «Υπεύθυνος λειτουργίας παιδότοπου»: to φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκμετάλ­λευση του παιδότοπου, το οποίο θέτει τον παιδότοπο στην άμεση διάθεση των χρηστών.

Άρθρο 2 Εξαιρέσεις

 1. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι χώροι στους οποίους αναπτύσσεται ανάλογη ή συνα­φής δραστηριότητα με παιδότοπους, η οποία διέπεται από ειδικότερες διατάξεις, και ειδικότερα: α) παιδικοί σταθμοί και σχολεία, β) χώροι πανηγυριών και γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαι­διών ή παιδικές κατασκηνώσεις, γ) εγκαταστάσεις αναψυχής (π.χ. λούνα πάρκ, τσίρκο, υδροπάρκα, κ.ά.), δ) χώροι δημιουργικής απασχόλησης, κ.τ.λ., ε) παιδικές χαρές,
 1. Η ίδρυση παιδότοπων εντός πλοίων δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3 Απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου

 1. Στον παιδότοπο πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιει­νή του χώρου και η ασφαλής παραμονή των παιδιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα.
 2. Ο χώρος του παιδότοπου πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφα­ση 3046/304/1989, ΦΕΚ 59/Δ’/3.2.1989). Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του παιδότοπου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Φ.7.5/1816/88/2004 υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β’ 470).
 3. Οι επιφάνειες πτώσης του παιδότοπου πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.
 4. Ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία του παιδότοπου δίνεται στη σχεδίαση του χώρου, σύμφωνα με τον προ­ορισμό και τη χρήση του. Ειδικότερα, πρέπει:

α) Ο κλειστός παιδότοπος να διαθέτει διακριτό χώρο για τις παιχνιδοκατασκευές και για τα παιχνίδια ψυχα­γωγίας των παιδιών και διακριτό χώρο αναμονής των συνοδών.

β) Στον κλειστό παιδότοπο, ο χώρος ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο. Κατ’ εξαίρε­ση, επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο (επί­πεδο) εμπορικού κέντρου που στεγάζονται λοιπές επι­χειρήσεις, εφόσον είναι κύριας χρήσης, διαθέτει φυσικό φωτισμό και αερισμό και πληροί τις κείμενες απαιτήσεις πυρασφαλείας.

γ) Ο φωτισμός όλων των χώρων του κλειστού παιδό­τοπου να είναι επαρκής και να γίνεται από τα παράθυρα και τις υαλόθυρες του χώρου, το συνολικό εμβαδόν των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 1/9 του εμβα- δού του αντίστοιχου δαπέδου.

δ) Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός, πρέπει: αα) η ένταση του φωτισμού στο χώρο της ψυχαγωγίας να είναι, κατ’ ελάχιστον, διακοσίων πενήντα (250) λουξ (LUX),

ββ) οι φωτιστικές πηγές και τα σημεία ρευματοδότη- σης να φέρουν καλύμματα και γγ) να προβλέπεται η διάταξη του ηλεκτρονόμου δι­αφυγής (ρελαί).

ε) Οι παιδότοποι να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους, ανάλογα με τις προ­διαγραφές των παιχνιδοκατασκευών και την ηλικιακή κατανομή των παιδιών σε αυτές. Οι επιβλέποντες οφεί­λουν να διασφαλίζουν την ορθή κατανομή των παιδιών στους ανωτέρω χώρους.

στ) Το εμβαδόν να είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά παιδί) και το είδος των παιχνιδιών.

ζ) Στο χώρο του παιδότοπου να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών, να δίδεται ιδιαί­τερη προσοχή στο είδος και ύφος των κιγκλιδωμάτων, σε ανοίγματα παραθύρων, στις τζαμαρίες του χώρου ψυχαγωγίας (τζάμια ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυ- μένα με ειδική μεμβράνη), στα κλιμακοστάσια και στην ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών και φωτιστικών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας κ.λπ..).

η) Ο χώρος που καταλαμβάνει ο παιδότοπος καθώς και όλος ο εξοπλισμός να τηρείται καθαρός με τη χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων καθαρισμού.

θ) Οι χώροι υγιεινής οφείλουν να πληρούν τις διατά­ξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 της Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προυποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/πο- τών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2161). Επιπλέον, να υπάρχει μια (1) τουαλέτα και δύο (2) νιπτήρες ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά, αποκλειστικής χρήσης από αυτά, καθώς και ένα (1) αποχωρητήριο με νιπτήρα για χρήση των ενηλίκων.

ι) Στο χώρο διαμονής του παιδότοπου επιτρέπεται η διάθεση των ειδών κυλικείου στους συνοδούς και στα παιδιά, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017 (Β’ 2161), για το οποίο απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο παιδότοπος δύναται να βρίσκεται σε χώρους όπου ανα­πτύσσεται διακριτά διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια κ.λπ.

 1. Στον παιδότοπο απαγορεύεται το κάπνισμα.

Άρθρο 4 Απαιτήσεις ασφάλειας εξοπλισμού παιδότοπου

 1. Ο εξοπλισμός παιδότοπου μπορεί να διατίθεται στην αγορά, να πωλείται, να εγκαθίσταται ή/και να τίθεται σε λειτουργία, εφόσον συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή τρίτων μερών όταν χρησιμοποιείται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι προορίζεται για χρήση από παιδιά.
 2. Ο εξοπλισμός παιδότοπου εμπίπτει στους περιορι­σμούς και στις απαιτήσεις των διατάξεων της νομοθεσίας για τη «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων», όπως αυτές καθο­ρίζονται στην Ζ3-2810/2004 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. Εναρ­μόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (Β’ 1885).
 3. Είδη εξοπλισμού παιδότοπων που αποτελούν παι­χνίδια εμπίπτουν στις διατάξεις της o^. 3669/194/2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικο­νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινο­βουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών» (Β’ 549).
 4. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός παιδότοπου με κερματοδέκτη λειτουργίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών:

α) 2006/42/ΕΚ Μηχανές (π.δ. 57/2010 – ΦΕΚ 97/Β’/ 25.06.2010),

β) 2014/35/ΕΕ Χαμηλή Τάση LVD (οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129 – ΦΕΚ 1425/Β’/20.5.2016 κοινή υπουργική απόφα­ση) και

γ) 2014/30/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (Οικ.37764/873/Φ342/2016 ΦΕΚ 1602/Β’/7.6.2016).

 1. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος εμπίπτει αποκλειστικά και μόνο στη νομοθεσία για τη «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων» και όχι σε άλλη εναρμονισμένη ενωσιακή νομοθεσία, δεν πρέπει να τίθεται Σήμανση CE.
 2. Υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές και σε παιχνίδια στους χώρους όπου φιλοξενούνται παιδιά, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογ- γυλευμένες, απαγορεύεται η χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών, κ.λπ.).
 3. Ο εξοπλισμός του παιδότοπου πρέπει να συμμορ­φώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει η σειρά των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, καθώς και οιουδήποτε άλ­λου προτύπου με ειδικότερες απαιτήσεις ασφάλειας και χρήσης που αφορούν τον εξοπλισμό αυτό. Η ασφάλεια του εξοπλισμού τεκμηριώνεται με τη συμμόρφωσή του προς τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυ­πα, ή στην απουσία αυτών με τα αντίστοιχα ισοδύναμα ευρωπαϊκά, εθνικά ή και διεθνή πρότυπα.

Το παράρτημα της παρούσας αποτελεί ενδεικτικό κατάλογο εξοπλισμού παιδότοπου και αντιστοίχισης προτύπων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής του.

 1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, ο κα­τασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας διαθέτει στην αγορά μόνο πιστοποιημένο εξοπλισμό παιδότοπων, ο οποίος τεκμηριώνει τη συμ­μόρφωσή του, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, μέσω Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης που έχει εκδώσει διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης.
 2. Κάθε εξοπλισμός παιδότοπου που διατίθεται στην αγορά πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα, ανε­ξίτηλα και σε ορατή θέση τουλάχιστον με τα ακόλουθα:

α) το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του εισαγωγέα, του διανομέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,

β) τα αναγνωριστικά κατασκευαστικά στοιχεία του εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) καθώς και το έτος κατασκευής αυτού,

γ) τα στοιχεία του προτύπου με το οποίο συμμορφώ­νεται.

 1. Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται και από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα, στην ελληνική γλώσσα:

α) οδηγίες για την εγκατάσταση, τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία, τον έλεγχο, τη συντήρηση, την επιθεώρη­ση και τη χρήση του,

β) οδηγίες στον διαχειριστή του εξοπλισμού στις περι­πτώσεις απρόβλεπτων κινδύνων για τα παιδιά,

γ) τον ελάχιστο προβλεπόμενο χώρο για την εγκατά­στασή του ή αν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτε­ρικό χώρο,

δ) καθοδήγηση σχετικά με την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται, τη χωρητικότητα των χρηστών και για τις συνθήκες της επίβλεψης,

ε) αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή/και της δήλωσης συμμόρφωσης όπου απαιτείται.

 1. Ο εξοπλισμός πρέπει, επίσης, να φέρει προειδοποι­ητική σήμανση στην ελληνική γλώσσα που εφιστά την προσοχή των χρηστών σε πιθανούς κινδύνους, ιδιαίτε­ρα αν στον εξοπλισμό έχουν πρόσβαση παιδιά ηλικίας μικρότερης των τριών (3) ετών.

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπου

 1. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου υποχρεούται να τηρεί για κάθε εξοπλισμό τα έγγραφα και πιστοποιητικά, με τα οποία τον έχει εφοδιάσει ο κατα­σκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας.
 2. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου υπο- χρεούται να συμμορφώνεται με τις συστάσεις και τις υποχρεώσεις που θέτει ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, να τηρεί το πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης εξοπλισμού και χώρων του παιδότοπου και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου.
 3. Μεριμνά για άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του εκτός λειτουργίας εξοπλισμού, απομονώνει ελαττωματι­κά μέρη του εξοπλισμού που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους στα παιδιά-χρήστες του παιδότοπου και τηρεί Βιβλίο Συμβάντων, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παρά­πονα πελατών.
 4. Ο υπεύθυνος διασφαλίζει ότι στον παιδότοπο απασχολείται εν ώρα λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) άτομο ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά, το οποίο είναι απο­κλειστικά υπεύθυνο για την επίβλεψή τους. Το άτομο αυτό πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 2 περ. α υποπερ. δδ της παρούσας και να διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται από τις διατάξεις της Υ1γ/Γ.Π/ οικ 35797/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό υγείας εργα­ζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 1199).

Στους παιδότοπους που συνυπάρχουν με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει έως τρεις παιχνιδοκατασκευές, δεν υπάρ­χει υποχρέωση απασχόλησης αποκλειστικά υπεύθυνου. Στους παιδότοπους αυτούς από τα προβλεπόμενα στον ενδεικτικό κατάλογο εξοπλισμού παιδότοπου του Πα­ραρτήματος, επιτρέπεται να υπάρχουν μόνο κούνιες, τσουλήθρες και μύλοι.

 1. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου πρέπει να αναρτά στο χώρο του παιδότοπου ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με:

α) την άδεια λειτουργίας του παιδότοπου,

β) τα μέτρα προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση των παιχνιδοκατασκευών,

γ) το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου και το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτόν,

δ) τους αριθμούς τηλεφώνου Πρώτων Βοηθειών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ε) την απαγόρευση καπνίσματος εντός του παιδότο­που.

Άρθρο 6 Πρόσθετες προδιαγραφές λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου

 1. Ο υπαίθριος παιδότοπος οφείλει να λειτουργεί εντός χώρου ο οποίος διαθέτει ικανή περίφραξη, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών. Ο παιδότοπος υποχρεούται να διαθέτει:

α) κατάλληλο φωτισμό,

β) καθίσματα για τους συνοδούς,

γ) κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση πόσιμου νερού,

δ) τουαλέτες κατάλληλες για παιδιά και ενήλικες,

ε) μέσα πυρασφάλειας,

στ) το έδαφος να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής υδάτων.

 1. Ο υπαίθριος παιδότοπος δεν επιτρέπεται να γειτνι­άζει με χώρους φόρτωσης – εκφόρτωσης ή και εναπό­θεσης απορριμμάτων ή και επικίνδυνων υλικών, ή με χώρους όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών και πρέπει να βρίσκεται μακριά από δρα­στηριότητες υψηλού θορύβου.
 2. Οι διαδρομές πρόσβασης στον παιδότοπο πρέπει να είναι επαρκώς ηλεκτροφωτισμένες και καλά προστα- τευμένες, να μην έχουν άμεση και ευθεία πρόσβαση σε οδούς ταχείας και αυξημένης κυκλοφορίας και, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστα­τευτικά μέτρα.
 3. Για την ορθή λειτουργία του υπαίθριου παιδότοπου θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξε­ων των άρθρων 3 έως 5 της παρούσας.

Άρθρο 7 Διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των παιδότοπων

 1. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του παιδότοπου διεξάγεται από κατάλληλο Φορέα Αξιολόγησης της Συμ­μόρφωσης (Οργανισμό Πιστοποίησης) διαπιστευμένο από Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια του Κα­νονισμού αριθμ. 765/2008/ΕΚ.

Η έγκριση δραστηριοποίησης των Φορέων Αξιολό­γησης της Συμμόρφωσης ως προς τις διατάξεις της παρούσας θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 (ΦΕΚ 1897 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης.

 1. Το «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» του παιδότοπου αφορά το σύνολο των διατάξεων της παρούσας και είναι ανεξάρτητο από τα επιμέρους Πιστοποιητικά Αξιολόγη­σης της Συμμόρφωσης του εξοπλισμού.
 2. Στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του παιδότοπου περιλαμβάνονται ο αρχικός έλεγχος, οι πε­ριοδικοί έλεγχοι και οι ειδικοί έλεγχοι.

Άρθρο 8 Ελεγκτικές Διαδικασίες

 1. Αρχικός Έλεγχος

Ο αρχικός έλεγχος αφορά νέους και υφιστάμενους παιδότοπους και οφείλει να διεξαχθεί εντός δωδεκαμή­νου από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας. Δεν επιτρέπεται λειτουρ­γία παιδότοπων που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό συμ­μόρφωσης ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας.

Ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης χορηγεί το πιστοποιητικό ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργί­ας, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από αναλυτική έκθεση/ επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό αυτό τηρείται από τον υπεύθυνο λειτουργίας στο χώρο του παιδότοπου.

Αν διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο αποκλίσεις ή μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας, ο Φο­ρέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον υπεύθυνο λειτουρ­γίας του παιδότοπου και να προτείνει τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση επιθεώρησης/ ελέγχου το χρονικό διάστημα που θεωρεί εύλογο για τη διενέργεια του επαναληπτικού ελέγχου. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται το πιστοποιητικό.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγω­γής του επαναληπτικού ελέγχου, την αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας υπηρεσία.

 1. Περιοδικός Έλεγχος

Οι παιδότοποι υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο πε­ριοδικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τον έλεγχο συ­ντήρησης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περιοδικού ελέγχου, αν δεν προηγηθεί αρχικός έλεγχος.

Ο έλεγχος διενεργείται από τον Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, ο οποίος χορηγεί «Βεβαίωση Περιο­δικού Ελέγχου», συνοδευόμενη υποχρεωτικά από αναλυ­τική έκθεση επιθεώρησης. Η βεβαίωση φυλάσσεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας στο χώρο του παιδότοπου. Στους παιδότοπους εποχιακής λειτουργίας, ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος πραγματοποιείται προ της επανα­λειτουργίας του.

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις – μη συμ­μόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσης, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ενημε­ρώσει άμεσα και εγγράφως τον υπεύθυνο λειτουργίας του παιδότοπου και να προτείνει τη λήψη μέτρων συμ­μόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση επιθεώρησης ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για τη διενέργεια επαναληπτι­κού ελέγχου ή την αποστολή τεκμηρίων συμμόρφωσης. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο ή τον έλεγχο των τεκμηρίων συμμόρφωσης διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται η βεβαίωση περιοδικού ελέγχου και διατηρείται το αρχικό πιστοποιητικό.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ανακαλέσει το πιστο­ποιητικό αρχικού ελέγχου και να ενημερώσει εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού ελέγχου, την αρμόδια για την εφαρ­μογή της παρούσας υπηρεσία.

 1. Ειδικός ή έκτακτος έλεγχος

Σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετατροπών στην κάτοψη, προσθήκη παιχνιδιών ή μεγάλης έκτασης επι­σκευής στην εγκατάσταση, ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης για διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις αλλαγές και επεμβάσεις που έχουν συντελεστεί στον παιδότοπο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν ό,τι προβλέπεται και στον περιοδικό έλεγχο της παρ. 2.

Άρθρο 9 Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου

 1. Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια η οποία εκδίδεται, με την επιφύλαξη των διατά­ξεων του άρθρου 10 της παρούσας, από τον δήμαρχο κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από το κατά τόπο Συμ­βούλιο Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού Λιμένα απαιτείται άδεια, η οποία εκ­δίδεται από τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα (Φ.Δ.Ε.Λ.), κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου εντός κύ­ριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ή εγκα­ταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, εκδίδεται ξεχωριστή άδεια από την οικεία Περιφερειακή Υπη­ρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού ή την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), κατά περίπτωση.

Για τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στον οικείο δήμο, στην οποία δηλώνει την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο παιδότοπος, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής του θέση.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό­ντιας ιδιοκτησίας, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλω­ση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο παιδότοπος, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου. Εντός της Χερσαίας Ζώνης Εμπορικού Λιμένα το αίτημα απευθύ­νεται στον οικείο φορέα διαχείρισής του, συνοδευόμε­νο από Τοπογραφικό Διάγραμμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της δραστηριότητας ως προς την οριογραμμή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Η προέγκριση λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθημέρου από την αίτηση του ενδιαφε­ρομένου.

Η προηγούμενη χορήγησή της δεν αποτελεί προϋπό­θεση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρ­θρου 80 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμε­νος οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρ. 2. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή αδειοδοτούσα αρχή οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να τον διαβι­βάσει στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τους υγειονομικούς όρους λειτουρ­γίας του παιδότοπου και στην πυροσβεστική υπηρεσία, για την έκδοση βεβαίωσης μέτρων πυροπροστασίας, οι οποίες οφείλουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να προ- βούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολο­γητικά της παρ. 2, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται σχετική βεβαίωση, ύστερα από αίτησή του.

 1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη χορή­γηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: α. Για τον κλειστό παιδότοπο: αα) αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που ψυχαγωγούνται, ββ) στις περιπτώσεις που αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος, το παράβολο που ορίζεται στην περίπτ. 1.6 της οικ. 61167/2007 απόφασης των Υφυπουργών Εσωτε­ρικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 2438) κοινή υπουργική απόφαση., γγ) φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και αν ο αιτών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντί­γραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατι­κού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΓΕ.Μ.Η., και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση απο­δοχής αυτού,

δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώ­που στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και, σε περίπτωση εταιρεί­ας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της

οποίας έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα…………..

δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούρ­γημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφη­σης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωμα­τικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρ­κωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων», εε) σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήμα­τος, σε τρία (3) αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικο­νίζονται και να οριοθετούνται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου, οι εξοπλισμοί και οι παιχνιδοκατασκευ­ές, να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησι­μοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται και υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης, στστ) πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα, ζζ) αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παι- χνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.

β. Για τον υπαίθριο παιδότοπο απαιτούνται αναλόγως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.

Άρθρο 10 Λειτουργία παιδότοπου σε χώρο με διαφορετική δραστηριότητα

Λειτουργία παιδότοπου σε χώρους άσκησης διαφορε­τικής δραστηριότητας, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ινστιτούτα αισθητικής, γυ­μναστήρια, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, κ.λπ., επιτρέπεται μόνο αν ο παιδότοπος εκτείνεται σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης, κατάλληλα διαμορφωμένο, ο οποίος συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρούσας.

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας παιδότοπου σε χώρους όπου ασκείται διαφορετική δραστηριότητα είναι η αρχή για τη λειτουργία της υφιστάμενης λειτουρ- γούσας διάφορης δραστηριότητας.

Άρθρο 11 Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου

 1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου αντι­καθίσταται με νέα, χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδι­κασίας, στις εξής περιπτώσεις: α) Λειτουργίας του παιδότοπου από νέο πρόσωπο (άλλον Α.Φ.Μ.), εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέ­κταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίηση των όρων της παρούσας.

Η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι δυνατή, αν έχει διαπιστωθεί παράβαση που δικαιολογεί την ανάκλησή της.

Η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι δυνατή, αν έχει επιβληθεί στο κατάστημα η διοικητική ποινή της προ­σωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και έως το πέρας εκτέλεσης της κύρωσης.

β) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου της επιχείρησης.

γ) Αλλαγή νομικής μορφής εταιρείας, εφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος.

δ) Αλλαγής επωνυμίας.

ε) Προσθήκη υπαίθριου παιδότοπου σε στεγασμένο παιδότοπο.

 1. Για την περιπτ. α’ της παρ. 1 ο ενδιαφερόμενος υπο­βάλλει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογη- τικά των υποπεριπτ. γγ’ και δδ’ της περιπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρούσας.

Για την περίπτωση αντικατάστασης λειτουργίας παιδό­τοπου από νέο πρόσωπο (περιπτ. α’ της παρ. 1), σχετική αίτηση υποβάλλει και το πρόσωπο στο όνομα του οποί­ου έχει εκδοθεί η υπό αντικατάσταση άδεια.

Για τις περιπτ. β, γ’ και δ’ της παρ. 2 ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση – υπεύθυνη δή­λωση για αντικατάσταση της άδειας.

Για την περιπτ. ε’ της παρ. 1 ο ενδιαφερόμενος υπο­βάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογη- τικά των υποπεριπτ. εε, στστ της παραγράφου 2 α του άρθρου 9 και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας.

Για την περίπτωση 1ε ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτ. εε, στστ ζζ της παραγράφου 2 α του άρθρου 9 και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των λοιπών προ­ϋποθέσεων της παρούσας.

Η αντικατάσταση της άδειας γίνεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, άλλως η άδεια λογίζεται αντικαταστα- θείσα. Έως τη χορήγηση της νέας άδειας ο παιδότοπος λειτουργεί νομίμως.

 1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται και στις περιπτώσεις παιδότοπων που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των ν. 4014/2011 ή ν. 4178/2013 ή ν. 4495/2017 ή άλλου συναφούς νόμου, βάσει του οποίου αναστέλλε­ται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η επιβολή κυ­ρώσεων μετά την καταβολή ειδικού προστίμου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό πυροπροστασίας (όπου απαιτείται), το δικαιολογητικό της υποπεριπτ. εε της παραγράφου 2 α του άρθρου 9 και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρούσας.

Άρθρο 12 Διαδικασία Ελέγχων – Κυρώσεις

 1. Για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας, αρμόδια είναι τα ελεγκτικά όργανα της αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου. Ει­δικότερα, για τις περιπτώσεις που την ανωτέρω άδεια χορηγεί ο δήμος, αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι η δη­μοτική αστυνομία και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, το όργανο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το δημοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρε­τούς. Τον υγειονομικό έλεγχο στους παιδότοπους της παρούσας ασκούν τα όργανα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τον έλεγχο της τήρησης των όρων ασφαλείας των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών, ασκεί κατάλληλος Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (Οργανισμός Πιστοποίησης), διαπιστευ­μένος από Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια του Κανονισμού αριθμ. 765/2008/ΕΚ. Για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της πα­ρούσας για τους παιδότοπους εντός Χερσαίας Ζώνης Εμπορικού Λιμένα, αρμόδια είναι τα ελεγκτικά όργανα της αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου, πάντοτε με τη συνδρομή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας καθώς και η μη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις των αρ­μοδίων ελεγκτικών οργάνων εντός της τασσόμενης από αυτά προθεσμίας, συνεπάγεται την προσωρινή αφαίρε­ση από την αδειοδοτούσα αρχή της άδειας λειτουργίας του παιδότοπου για διάστημα δέκα έως εξήντα (10-60) ημερών. Οποιαδήποτε διάπραξη άλλης παράβασης εντός τριετίας από την αρχική, συνεπάγεται την οριστι­κή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου από την αδειοδοτούσα αρχή.
 3. Στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου, χωρίς την προβλεπόμενη από την παρούσα απόφαση άδεια ίδρυ­σης και λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφραγίζεται το κατάστημα που λει­τουργεί ο παιδότοπος. Αν ο παιδότοπος λειτουργεί εντός χώρου που ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, εκτός από το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου, σφρα­γίζονται μόνο οι παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής. Αν η άδεια χορηγείται από τον δήμαρχο, οι ανωτέρω κυρώσεις επι­βάλλονται, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιό­τητας Ζωής.

 1. Εφόσον διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή της κείμενης νομοθεσίας σε παιδότοπο που λειτουργεί εντός Χερσαίας Ζώνης Εμπορικού Λιμένα, επιβάλλεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
 2. Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του φορέα που τα επιβάλει και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις.
 3. Αν διαπιστώνεται ότι εξοπλισμός παιδότοπου που έχει διατεθεί στην αγορά παρουσιάζει κινδύνους για παιδιά ή χρήστες του εξοπλισμού, ασυμβίβαστους με τις απαιτήσεις ασφάλειας της παρούσας, ενημερώνουν αμελλητί τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουρ­γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 4. Οι κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, υπεύθυνοι λειτουργίας, φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές, για την υλοποίηση των μέτρων αποτροπής κινδύνων που παρουσιάζουν εξοπλισμοί παι­δότοπων που προμηθεύουν ή έχουν προμηθεύσει.

Εξοπλισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται εντός των προβλεπομένων συνθηκών λειτουργίας του παιδότοπου και παρουσιάζουν ή ενδέχεται να παρουσιάσουν σοβα­ρούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία παιδιών ή χρηστών, ανακαλούνται, αποσύρονται ή δεσμεύονται προληπτικώς με εντολή της αρμόδιας εθνικής αρχής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τις τοπικές, δημοτικές ή περιφερειακές αρχές, τους οικεί­ους Φ.Δ.Ε.Λ. και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για τον εξοπλισμό των παιδότοπων, ή μη συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από την τεχνική νομοθεσία αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
 2. Αν διαπιστωθεί ότι φορέας αξιολόγησης της συμ­μόρφωσης προβαίνει σε δραστηριότητες κατά παράβα­ση των διατάξεων της παρούσας ή ασυμβίβαστες με τη διαπίστευσή του, τότε ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία επιβολής κυρώσεων του άρθρου 19 της Φ.01.2/56790/ ΔΠΠ 1828/31.05.2016 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Κα­νονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμ­ματείας Βιομηχανίας» (Β’ 1897).

Άρθρο 13 Μεταβατικές – Καταργούμενες Διατάξεις

 1. Οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρού­σας οφείλουν να προσαρμοσθούν στις διατάξεις της πα­ρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση, σφραγίζονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή που χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σε περιπτώσεις που ο παιδότο­πος εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη σφράγισή του, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 36873/2007 (Β’ 1364) κοινή υπουργική απόφαση.
 3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ενδεικτικός κατάλογος εξοπλισμού παιδότοπου και αντιστοίχισης προτύπων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής του.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κλειστοί παιδότοποι EΛΟΤ ΕΝ 1176 – 10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 – 1
Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη λειτουργία ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 – 7
Δάπεδα παιδότοπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 – 1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177
Σταθερές κατασκευές ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 – 1,2,3,4,5,6,10
Φουσκωτοί εξοπλισμοί εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ΕΛΟΤ ΕΝ 14960
Τραμπολίνο ΕΛΟΤ ΕΝ 13219, ΕΛΟΤ ΕΝ 913
Μαλακά παιχνίδια (Soft play) EΛΟΤ 1176 – 10, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 – 1, Νομοθεσία για την ασφάλεια παιχνιδιών, Πρότυπο ΕΛΟΤ εΝ 71 (Σήμανση CE)
Φορητά μικρά παιχνίδια Νομοθεσία για την ασφάλεια παιχνιδιών, Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71 (Σήμανση CE)
Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός παιδότοπου με κερματοδέκτη λειτουργίας Οδηγίες:

•  2006/42/ΕΚ Μηχανές [ΠΔ 57/2010 – ΦΕΚ 97/Β’/25.06.10],

•  2014/35/ΕΕ Χαμηλή Τάση LVD (οικ. 51157/ ΔΤΒΝ 1129 – ΦΕΚ 1425/Β’/20.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση) και

•  2014/30/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα [Οικ.37764/873/ Φ342/2016 ΦΕΚ 1602/Β’/7.6.2016]

•  (Σήμανση CE)

Κατασκευές τεχνητής αναρρίχησης (Climbing wall) ΕΛΟΤ -ΕΝ 12572-1,2,3, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και 7
Κούνιες ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2
Τσουλήθρες ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-3
Αερόδρομοι ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-4
Μύλοι ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-5
Ταλαντευόμενοι

εξοπλισμοί

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-6

About Αντώνης Παπαδάκης

Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.