Πρόσκληση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»


Το σχετικό έγγραφο

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ’ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ’ είναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων να συμμετέχουν στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο χώρο δράσης και σε όλα τα εργασιακά πεδία και ειδικότητες. Ειδικότερα να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας σε συνάρτηση με την εργασία, τον εργασιακό χώρο και τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον. Να εκπαιδεύσει και να ειδικεύσει νέους επιστήμονες που θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν και να διαμορφώνουν πολιτικές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας στη χώρα μας, να αναπτύσσουν προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, να αξιολογούν τα προβλήματα των εργαζομένων, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και μέσα και να εξουδετερώνουν νοσογόνους παράγοντες. Να συμβάλει στην κατάρτιση όσων ασκούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, καθώς και να συμβάλει στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων και των ειδικευμένων ιατρών στην Ιατρική της Εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Διατροφής, Παιδαγωγικών, Στατιστικής, Νομικής και Οικονομικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Φυσιοθεραπείας, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και Επισκεπτών Υγείας των Τ.Ε.Ι., καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 4000 ευρώ. 0 αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως τριάντα (30) ανά έτος Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα γίνει 1 Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογηπκά έως και την Παρασκευή 1 Φεβρουάριου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 6° χλμ Αλεξ/πολης-Μάκρης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100.

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία
 7. Αντίγραφο δημοσιεύσεων (η πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης), ανακοινώσεων (αντίγραφο μόνο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
 8. Συστατική(ες) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά
 9. Πιστοποιητικό επάρκειας των αλλοδαπών υποψηφίων στην ελληνική

γλώσσα (Ν.2083/92, αρθ. 12, παρ. 2α)

 1. Πιστοποιητικό η υπεύθυνη δήλωση επαρκούς γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 2. Δικαιολογητικά άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή πιστοποιητικά άλλης επαγγελματικής προϋπηρεσίας, προαιρετικά.

Η αξιολόγηση για την αποδοχή των Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ πραγματοποιείται από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Για την επιλογή των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών συνεκτιμώνται τα προσόντα τους όπως αυτά αποτυπώνονται από τις αιτήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος.
 2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
 1. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
 2. Επαρκής γνώση μιας αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
 3. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.
 4. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
 5. Συστατικές επιστολές. Απαιτούνται δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, εργοδότες, φορείς ή ιδρύματα, κ.λπ., από τις ποιες τουλάχιστον μία (1) θα πρέπει να είναι από μέλος ΔΕΠ.
 6. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.
 7. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.

Η Επιτροπή Επιλογής ενδέχεται, κατά την κρίση της, να καλέσει τους υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές σε προφορική συνέντευξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες Πέμπτη- Παρασκευή-Σάββατο μία φορά τον μήνα, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ με τίτλο: “ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” διατίθενται στα τηλέφωνα: 2551030521, 2551030638, 2551030601 Email: tconstan@med.duth.qr. enena@med.duth.qr, ckontoqi@med.duth.qr

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης

Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.

 

About Αντώνης Παπαδάκης

Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.