Ανάθεση Προγράμματος για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ.


To ΦΕΚ

A/A Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
1 ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 6
2 ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας 46
3 ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 6
4 ΠΕ Βιοστατιστικής 2
5 ΠΕ Πληροφορικής 2
  Σύνολο 62

Κεφάλαιο Α’

Φυσικό Αντικείμενο Έργου Άρθρο 1

Αποκλειστική Ανάθεση στο ΚΕΕΛΠΝΟ για την υλοποίηση έργου χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 1. Ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα στο Κέντρο Ελέγ­χου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) η υλοποίη­ση έργου, η δαπάνη του οποίου θα καλυφθεί από το εθνι­κό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, που περι­λαμβάνει τις κάτωθι δράσεις, όπως εξειδικεύονται στα επόμενα άρθρα:

α) Παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, λειτουργία συστή­ματος επιδημιολογικής επιτήρησης, συντονισμός εμβο­λιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και εκτίμηση των συν­θηκών υγιεινής των χώρων διαμονής των προσφύγων. Ως παρεμβάσεις δημόσιας υγείας νοούνται οι δράσεις που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων.

β) Ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού δομών που ανήκουν στο δημόσιο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθ­μιας φροντίδας υγείας στους τομείς της παιδιατρικής, της γυναικολογίας – μαιευτικής, της νοσηλευτικής και της ψυχικής υγείας, τη σύσταση και λειτουργία γραφείου υποδοχής και ενημέρωσης προσφύγων και μεταναστών στις δομές υγείας, την πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοή­θειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης.

γ) Επιστημονική επίβλεψη και συντονισμό των προ­γραμμάτων, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρη­σιακού σχεδίου του προγράμματος, την επιστημονική εποπτεία του, τον έλεγχο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το συντονισμό και την αντι­μετώπιση επειγόντων συμβάντων, την παρακολούθηση κάθε φάσης υλοποίησης, την υλοποίηση των διαδικασι­ών πρόσληψης προσωπικού, την εκτέλεση διαγωνισμών, την επίβλεψη συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου, την επικοινωνία με φο­ρείς υγείας, την υλοποίηση ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

δ) Εκπαίδευση του προσωπικού που θα προσληφθεί για τις ανωτέρω δράσεις, αξιολόγηση συνολικά της υλοποίη­σης του προγράμματος και δημοσιοποίηση των αποτελε­σμάτων αξιολόγησης και των επιστημονικών ευρημάτων.

 1. Το έργο έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με έναρξη ισχύος την ημερομηνία δημοσίευσης της πα­ρούσας.
 2. Η συνολική εποπτεία της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, σύμ­φωνα με τον οργανισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στις κανονιστικές πράξεις. Με απόφα­ση του Υπουργού Υγείας δύναται να συγκροτηθούν ομά­δα ή ομάδες εργασίας (Επιτροπές) για την εποπτεία της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, την παραλαβή των παραδοτέων και γενικά την εφαρμογή της νομοθε­σίας. Hπεριγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου δεν θίγει τις χορηγηθείσες εκ των κείμενων διατάξεων αρμοδιότητες σε άλλους φορείς.

Άρθρο 2

Υποέργο 1 (ΥΠ1): Επιστημονική Εποπτεία,

Διαχείριση και Συντονισμός του Προγράμματος

 1. Η επιστημονική εποπτεία, η διαχείριση και ο συντο­νισμός του έργου, που ορίζεται ως Υποέργου 1 (ΥΠ1) θα πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ, με αρμόδια εισηγητική και εκτελεστική υπηρεσία το Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών του ΚΕΕΛΠΝΟ. Οι ανωτέρω μπορούν να συνεπικουρούνται από ομάδες που θα συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα ορίζονται είτε από το μόνιμο προσωπικό του ή το προσωπικό που θα διοριστεί με βάση την παρούσα, είτε από εκπροσώπους που ορί­ζονται εκ του Υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων Υπουργείων.
 2. Οι διαδικασίες προκηρύξεων, προμηθειών, μετακι­νήσεων, οικονομικής διαχείρισης και μισθοδοσίας θα υλοποιούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες/ τμήματα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ με το προσωπικό που ήδη διαθέτει ή θα προσληφθεί, βάσει της παρούσας.
 3. Δύναται να συγκροτηθεί υπό-ομάδα επιστημονικής εποπτείας και αντίστοιχη υπο- ομάδα διαχείρισης του έρ­γου με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Η υπο-ομάδα επιστημονικής εποπτείας λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο για την υπό-ομάδα διαχείρισης έργου σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος.
 4. Η αρμοδιότητα της επιστημονικής εποπτείας πε­ριλαμβάνει τα κάτωθι: τακτικές συναντήσεις για την επιστημονική υποβοήθηση της διαχείρισης του έργου, συνεργασία με τους αντίστοιχους επιστήμονες άλλων φορέων, έκδοση επιστημονικών αναφορών, επιστημονι­κή εποπτεία της εκπαίδευσης των εργαζομένων, έκδοση πρωτοκόλλων διαχείρισης και κατευθυντήριων οδηγιών που τα συνοδεύουν.
 5. Η αρμοδιότητα της διαχείρισης του έργου περι­λαμβάνει τα κάτωθι: τον έλεγχο πραγματοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμ­ματος, την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου επιχειρησι­ακού σχεδίου του προγράμματος, τον Συντονισμό της αντιμετώπισης επειγόντων συμβάντων, στο πλαίσιο του άρθρου 26 του π.δ.121/2017, την διαχείριση της ροής των πληροφοριών, την παρακολούθηση κάθε φάσης υλοποίησής του προγράμματος, την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, την εκτέλεση των απαραίτητων διαγωνισμών για την αποτε­λεσματική λειτουργία του προγράμματος, την καθημερι­νή παρακολούθηση των οικονομικών διαδικασιών, την επίβλεψη του συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου, το συντονισμό και την υλοποίηση συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ιδιαίτερα απαιτη­τικές προδιαγραφές του προγράμματος, την επικοινωνία με όλα τα λοιπά μέρη που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης/ δη­μοσιότητας των δραστηριοτήτων του προγράμματος καθώς και διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτού.
 6. Ως απαιτούμενα παραδοτέα των ανωτέρω είναι τα κάτωθι: μηνιαία αναφορά προόδου του φυσικού αντι­κειμένου, μηνιαία αναφορά προόδου του οικονομικού αντικειμένου, μηνιαία αναφορά της επικοινωνιακής στρατηγικής, τακτικές συνεδριάσεις και καταγραφή των σχετικών αποφάσεων.

Άρθρο 3

Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών

 1. Αντικείμενο του οριζόμενου ως Υποέργου 2 (ΥΠ2) αποτελεί η λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επι­τήρησης, ο Συντονισμός των Εμβολιασμών, η Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και οι Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών.
 2. Οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στο ΥΠ2 αφο­ρούν: α) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων/ μετανα­στών (ΚΦΠΜ) της ηπειρωτικής Ελλάδας (40 εκτιμώμενος αριθμός) και β) τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά του Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Κως Λέρος) και στο Φυλάκιο του Έβρου (6)
 3. Σκοπός του ΥΠ2 αποτελεί η έγκαιρη ανίχνευση λοι­μωδών νοσημάτων στον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών, η άμεση και αποτελεσματική απόκριση όταν απαιτείται, με βάση τα πρωτόκολλα του Τμήμα­τος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ο συντονισμός των εμβολιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και η εκτίμηση των συνθηκών διαβίω­σης εντός των κέντρων φιλοξενίας και των ΚΥΤ.
 4. Οι επιμέρους δράσεις του ΥΠ2 είναι οι ακόλουθες: ο συντονισμός και διαχείριση εργασιών, η επιδημιολογική επιτήρηση στον πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών, ο συντονισμός εμβολιασμών του παιδικού πληθυσμού, η ενίσχυση διάγνωσης και απόκρισης εντός των κέντρων φιλοξενίας/ΚΥΤ και η αξιολόγηση και προτάσεις βελτί­ωσης των συνθηκών διαβίωσης.
 5. Παραδοτέα του ΥΠ2 είναι τα κάτωθι: η σύνταξη εβδομαδιαίων εκθέσεων επιτήρησης, η ανίχνευση του αριθμού δηλωθέντων συνδρόμων – διαχρονική τάση, η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σε σχέση με τις προβλεπόμε- νες δράσεις, η δημοσιότητα των δράσεων με κάθε μέσο, και οι απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα/αιτήματα, η καταγραφή του αριθμού των παιδιών που εμβολιάστη­καν, των εμβολιαστικών δράσεων, ο αριθμός και το είδος εμβολίων που έλαβαν χώρα, η εξασφάλιση της εμβολια­στικής κάλυψης του πληθυσμού στα κέντρα φιλοξενίας (ποσοστό εμβολιασμένων παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα/ φύλο/εθνικότητα), η καταγραφή του αριθμού των ταχέ­ων δοκιμασιών διάγνωσης για την ελονοσία – RDTsπου χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων, η μέριμνα για την τυχόν χορήγηση αντιψωριασικών φαρμάκων για την απόκριση σε περιστατικά, η καταγραφή του αριθ­μού των φυματινών που χρησιμοποιήθηκαν, η μηνιαία καταγραφή και προτάσεις βελτίωσης υγειονομικών πα­ραμέτρων (συνθηκών διαβίωσης) σε κάθε κέντρο φιλο­ξενίας/ΚΥΤ και αναφορά αποτελεσμάτων και η σύνταξη ειδικών Εντύπων Καταγραφής Εστιών Αναπαραγωγής Κουνουπιών και Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κου- νουπιών σε μηνιαία βάση από την έναρξη έως τη λήξη των προγραμμάτων κωνωποκτονιών.

Άρθρο 4:

Υποέργο 3 (ΥΠ3) – Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο

 1. Αντικείμενο του οριζόμενου ως Υποέργου 3 είναι η πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών που διαβι- ούν στα κέντρα προσφύγων, στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και σε περιοχές που φιλοξενούν πρόσφυγες/ μετανάστες σε συνεχή πρωτοβάθμια ια­τρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα, περιλαμβανομένης της πρόληψης, της αγωγής υγείας, της διάγνωσης και της θεραπείας. Επιπλέον, στα ΚΥΤ θα συνεχίσει να υλο­ποιείται πρόγραμμα αξιολόγησης της ευαλωτότητας. Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα γίνεται με την συμ­βολή πολιτισμικών διαμεσολαβητών. Επιπρόσθετα, θα παρασχεθούν υπηρεσίες μετακινήσεων ασθενών μεταξύ δομών φιλοξενίας και συστήματος υγείας.
 2. Ως επιμέρους δράσεις του ΥΠ3 ορίζονται οι κάτωθι: η παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, η ψυχολογική εκτίμηση ασθενών, η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστή­ριξης, η παροχή φροντίδας μητέρας-παιδιού, η διασύν­δεση με τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας -διαδικασία παραπομπής/ διασύνδεσης, η αντιμε­τώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας και η ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα ανάλογων περιστατικών, η αναγνώριση και υποστήριξη θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, η υποστήριξη του μητρικού θηλα­σμού, η υποστήριξη και η φροντίδα εγκύων, η αξιολόγη­ση της ευαλωτότητας στη διαδικασία υποβολής αίτησης ασύλου, η ανάπτυξη SOPs- εργαλείων διαχείρισης των ανωτέρω θεμάτων των δράσεων, η ανάπτυξη βάσης συλλογής δεδομένων συμφώνα με το νομοθετικό πλαί­σιο διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, οι δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας και η ανάπτυξη συνεχιζόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος του προ­σωπικού με αντικείμενο τις αναπτυσσόμενες δράσεις.
 3. Παραδοτέα του ΥΠ3 είναι η σύνταξη αναφορών σχετικά με τον αριθμό: των προσφύγων που εξετά­σθηκαν, των ψυχοκοινωνικών συνεδριών, των κέντρων φιλοξενίας/ ΚΥΤ/ δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ενισχύθηκαν, των γυναικών που έλαβαν μαιευτική/ γυναικολογική φροντίδα, των προσφύγων που λαμβάνουν ψυχοκοινωνική στήριξη, των παιδιών που ταυτοποιήθηκαν και παραπέμφθηκαν σε δομές, των προσφύγων με αναγνωρισμένη ευαλωτότητα, των προ­σφύγων επιζησάντων/σασών έμφυλης βίας και θυμάτων traffickingπου αναγνωρίστηκαν και έλαβαν υπηρεσίες, των προσφύγων που μεταφέρθηκαν/ διακομίσθηκαν, των επαγγελματιών υγείας που εκπαιδεύθηκαν σε SRH, SGBV, πρωτόκολλο ευαλωτότητας, προώθησης του θη­λασμού, των επαγγελματιών υγείας που εκπαιδεύθηκαν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ψυχοκοινωνικής στή­ριξης, των επαγγελματιών που εκπαιδεύονται στις αρχές και τα πρότυπα διεθνούς προστασίας και σχετικά με τα διαμορφωθέντα πρωτόκολλα και εργαλεία που χρησι­μοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των ανωτέρω (SOPs). Σε κάθε ΚΦΠΜ και ΚΥΤ θα κρατείται βιβλίο συμβάντων, στο οποίο θα καταγράφεται καθημερινά η κίνηση του ιατρείου και της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας και βάσει αυτού θα καταρτίζονται τα παραδοτέα του Υποέργου 3.

Άρθρο 5

Υποέργο 4 (ΥΠ4) – Ενίσχυση των δομών

του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

 1. Αντικείμενο του Υποέργου 4 (ΥΠ4) είναι η ενδυνά­μωση και η συντονισμένη λειτουργία των Δημόσιων Δομών Υγείας, όσο και η αποφόρτιση του ΕΚΑΒ, προ- κειμένου να καταστεί εφικτή η αποτελεσματική διαχεί­ριση του καίριου και ιδιαίτερα απαιτητικού έργου τους. Hενίσχυση αυτή κατανέμεται στις δομές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ, που έχουν υποστεί την μεγαλύτερη επιβάρυνση λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται στην επικράτεια, καθώς ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των προσφύγων/ μεταναστών από τις δομές φιλοξενίας καθημερινά διακομίζεται σε δευτεροβάθμια ή/ και τρι­τοβάθμια νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπίζονται τόσο τα οξέα (επείγοντα) όσο και τα χρόνια προβλήματα υγείας.
 2. Ως επιμέρους δράσεις του ΥΠ4 είναι οι εξής: α) η ενδυνάμωση των δημοσίων δομών του συστήματος υγείας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) με την πρόσληψη επαγγελματιών υγείας σε 65 τουλά­χιστον Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, β) η δημιουργία γραφείου ενημέρωσης του προσφυγικού/ μεταναστευ- τικού πληθυσμού (infodesk) στις ως άνω 65 δημόσιες δομές του συστήματος υγείας που εξυπηρετούν πρό­σφυγες/ μετανάστες, το οποίο θα είναι άμεσα συνδεδε- μένο με τα κλιμάκια των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύ­γων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και των ΚΥΤ καθώς και με τις κοινωνικές υπηρεσίες των φορέων που υλοποιούν προγράμματα αστικής εγκατάστασης προσφύγων και θα εξυπηρετεί τον πληθυσμό αυτό προσφέροντας τις απαραίτητες υπηρεσίες διερμηνείας, καθώς και διευκό­λυνσης της πρόσβασης στις κατάλληλες υπηρεσίες, γ) η ενίσχυση τουλάχιστον 9 παραρτημάτων του ΕΚΑΒ, με την πρόσληψη διασωστών και δ) η ενίσχυση, με προσωπικό του ρόλου του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), το οποίο συντονίζει σε 24ωρη βάση τις δια­κομιδές, καθώς και τα τακτικά ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων των προσφύγων/ μεταναστών και ασκεί εν γένει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 26 του π.δ. 121/2017.
 3. Hεπιλογή των ως άνω 65 δημόσιων δομών του συστήματος υγείας θα γίνει με βάση τα κάτωθι κριτή­ρια: α) την εγγύτητα τους σε ΚΦΠΜ/ΚΥΤ, β) την καταγε- γραμμένη κίνηση προσφύγων/ μεταναστών σε αυτά, γ) τις ανάγκες και το πρόγραμμα εφημεριών των δομών ανά υγειονομική περιφέρεια, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές εισηγήσεις και ενημερωτικά έγγραφα των Διοι­κήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και δ) τον διαθέσιμο εξοπλισμό. Η επιλογή των παραρτημάτων του ΕΚΑΒ θα γίνει στις περιοχές και στους τομείς, που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο βάρος των διακομιδών προσφύγων σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2017 του ΕΚΑΒ
 4. Η ως άνω επιλογή των δημόσιων δομών και η συ­νολική κατανομή του προσλαμβανόμενου προσωπικού που προβλέπεται στο παρόν υπο-έργο στις αντίστοιχες δημόσιες δομές θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας.
 5. Παραδοτέα του ΥΠ4 είναι: η μηνιαία αναφορά των ιατρικών/ νοσηλευτικών πράξεων σε πρόσφυγες/ με­τανάστες, η Μηνιαία αναφορά των προσφερόμενων υπηρεσιών του Γραφείου Υποδοχής και Ενημέρωσης, η μηνιαία αναφορά των διακομιδών προσφύγων/ μετα­ναστών και η μηνιαία αναφορά πεπραγμένων Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Άρθρο 6

Υποέργο 5 (ΥΠ5) – Εκπαίδευση και Αξιολόγηση

 1. Αντικείμενο του Υποέργου 5 (ΥΠ5) είναι η εκπαίδευ­ση και η αξιολόγηση του προγράμματος.
 2. Αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι η ιατρική (λοιμώ­ξεις/ χρόνια νοσήματα/επείγοντα περιστατικά) και ψυχο- κοινωνική διαχείριση των ωφελούμενων (ψυχική υγεία- ουσιοεξάρτηση), η διαπολιτισμική μεσολάβηση και οι τομείς προστασίας της δημόσιας υγείας, της έμφυλης βίας, της υγείας μητέρας-παιδιού και της αποκατάστασης θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, καθώς και η αξιολόγηση της ευαλωτότητας. Επιπλέον, αντικεί­μενο της εκπαίδευσης είναι και η διαχείριση εκτάκτων, επειγόντων και απρόβλεπτων περιστατικών (ενδεικτικά φυσικών καταστροφών, εξεγέρσεων κ.λπ.).
 3. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η στενή παρακο­λούθηση της εξέλιξης του έργου διάρκειας 18 μηνών, με στόχο τη βελτίωση της υλοποίησής του μέσω της διαδικασίας ανατροφοδότησης και τυχόν αναγκαίων παρεμβάσεων αναπροσαρμογής του και την τελική αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στό­χων του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στην περιγραφή του έργου, η οποία θα αποτελέσει και την αφετηρία για την αξιολόγησή του. Η τελική αποτίμηση σε επίπεδο απόδοσης και αποτελεσματικότητας των δρά­σεων του έργου κρίνεται αναγκαία για την περαιτέρω βιωσιμότητά του.
 4. Ως επιμέρους δράσεις του ΥΠ5 ορίζονται: η εκπαί­δευση των νέων εργαζομένων, των επαγγελματιών υγεί­ας στις Δημόσιες Δομές και η συνολική αξιολόγηση του προγράμματος.
 5. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγματοποιη­θεί από διακεκριμένους επιστήμονες και στελέχη των συνεργαζόμενων υπηρεσιών του προγράμματος (ΚΕ. ΕΛ.Π.ΝΟ., Υπουργείο Υγείας, Υ.ΜΕ.ΠΟ. κ.λπ.). Η αξιολό­γηση του προγράμματος θα διενεργηθεί από μη αμει- βόμενη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην οποία θα συμ­μετέχουν πρόσωπα με εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το φυσικό αντικείμενο του έργου, που υπηρετούν σε δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή εποπτευόμενων αυτού φορέων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Άρθρο 7

Υποέργο 6 (ΥΠ6) – Στρατηγική Επικοινωνίας

 1. Η επικοινωνία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων που απευθύνεται σε διάφο­ρες ομάδες αποδεκτών όπως: πρόσφυγες/ μετανάστες, δημόσιες κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, το ευρύ κοινό, αλλά και τοπικές κοινότητες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για την επίτευξη των στόχων της μπορεί να χρησιμο­ποιηθεί κάθε διαθέσιμο επικοινωνιακό μέσο όπως: δι­αδίκτυο, τηλεόραση, ραδιοφωνικοί σταθμοί, έντυπος τύπος καθώς επίσης και κάθε πρόσφορο επικοινωνιακό υλικό όπως: φυλλάδια, αφίσες. Παράλληλα, περιλαμβά­νει μεταξύ άλλων την οργάνωση ενημερωτικών εκδη­λώσεων, ημερίδων, συναντήσεων και ομιλιών. Βασικός στόχος της δράσης αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου του προγράμματος στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο επικοινωνίας του προγράμματος πέρα από τις δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και δικτύωσης, οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με το κοινό στόχο, στον οποίο απευθύνονται, περιλαμβάνει και την ανάδειξη και προβολή συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο των Υποέργων του Προγράμματος μέσω καλών παραδειγμάτων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους.
 1. Ως επιμέρους δράσεις του ΥΠ6 ορίζονται: ο σχε- διασμός δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, η προσέλκυση επαγγελματιών υγείας που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα, η αύξηση της γνώ­σης και η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τις ψευδείς αντιλήψεις και παρανοήσεις θεμάτων υγείας για τους πρόσφυγες/ μετανάστες, η προώθηση του αλφαβη­τισμού υγείας των προσφύγων/μεταναστών, η ενίσχυση του ηθικού και της αλληλεγγύης των εργαζομένων στο πρόγραμμα μέσω της προβολής των επιτευγμάτων τους στο πεδίο (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και η καθημερινή ενημέρωση των Υπευθύνων του Προγράμ­ματος μέσω συνεχούς ελέγχου του έντυπου και ηλεκτρο­νικού τύπου με θέμα το προσφυγικό/μεταναστευτικό.

Κεφάλαιο Β’

Προσωπικό και Προμήθειες

Άρθρο 8

Διαδικασία και Κριτήρια Σύναψης Συμβάσεων

Εργασίας και Έργου

 1. Για το αναγκαίο προσωπικό προς υλοποίηση του έργου συνάπτεται σύμβαση εργασίας μεταξύ του ΚΕΕΛ- ΠΝΟ και του κάθε προσώπου, με διάρκεια έως δεκαοκτώ (18) μήνες ως και δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μή­νες. Με τα πρόσωπα της κατηγορίας ΠΕ Νομικών, εφόσον έχουν την δικηγορική ιδιότητα, συνάπτεται σύμβαση έρ­γου. Η διάθεση του προσωπικού σε τρίτους φορείς εκτός του ΚΕΕΛΠΝΟ, γίνεται με προγραμματική σύμβαση με­ταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και του αντίστοιχου νομικού προσώ­που, που συνάπτεται από τους νομίμους εκπροσώπους τους, δυνάμει αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης. Στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης του προσωπικού ιδιαίτερα η περιγραφή του ρόλου τους εντός των δημοσίων δο­μών. Δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’ 280).
 2. Για την επιλογή των προσώπων που θα συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις καταρτίζεται προσωρινός πίνα­κας κατάταξης, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 6, 7, 8, 9, 10, 10Α, 11Β και 12 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξε­ων, όπως ισχύουν από μη αμειβόμενη τριμελή επιτροπή που συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ, τηρούμενων των διατάξεων των παραγράφων 5 και 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα με βάση τα κριτήρια και προσόντα που αναφέρονται στο συνημμένο στην πα­ρούσα Παράρτημα Ι. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια/ βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτού- μενος από την ανακοίνωση. Ως εμπειρία στους ιατρούς δεν λαμβάνεται υπόψη ο υποχρεωτικός χρόνος εκπαί­δευσής τους για την απόκτηση ειδικότητας. Στη διαγω­νιστική διαδικασία των προσώπων δύνανται να συμμε­τέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α’ 175) λογίζεται ότι πληρούται και στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός αποδεικνύει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην Ελλάδα, εντός των τελευταίων οκτώ (8) ετών πριν την υποβολή της αίτησης.
 3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην συνολι­κή βαθμολόγηση προηγείται αυτός που έχει τις περισσό­τερες μονάδες στο κριτήριο της εμπειρίας και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο των ακαδημαϊκών σπουδών και αν και αυτά συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στα κοινωνικά κριτήρια. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται επίσης χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματι­κής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. από υποψηφίους οι οποίοι ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξης τους στο πρόγραμμα. Υποψήφιος που είναι ταυ­τόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας δικαιούται λαμβάνει μία φορά την προβλεπόμενη από τον Πίνακα Ι βαθμολόγηση, αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθ­μολόγησης.
 4. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ κυρώνονται οι προαναφερόμενοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποστέλλονται προς το ΑΣΕΠ εντός πέντε (5) ημε­ρών από τη σύνταξή τους. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της ένστασης του δεύτε­ρου εδαφίου της παραγράφου 11Β του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), ή αυτεπαγγέλτως εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσιοποίηση ή αποστολή των πινάκων, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπι­κού (Α.Σ.Ε.Π.) ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων της παραγράφου 3 και εκδίδει σχετική απόφαση, την οποία και κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο και στο φορέα, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρ­θρου 7 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) και των παραγράφων 13 και 20 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
 5. Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμ­μα εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησής τους για την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία να εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οπότε η υπηρεσία τους στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Η υπηρεσία του προσωπικού στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα. Είναι δυνατή και η πρόσληψη ιατρών άνευ ιατρικής ειδικότητας.

Άρθρο 9

Απαιτούμενο προσωπικό

Ως απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση των προαναφερόμενων Υποέργων ορίζεται το κάτωθι:

About Αντώνης Παπαδάκης

Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Θέσεις Εργασίας - Βιογραφικά. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.