Δ1γ/Γ.Π οικ.58468: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώ σεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές


Η εγκύκλιος 

Με αφορμή την κατάσταση  έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από τις πυρκαγιές της 24-7-2018  και για λόγους  διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, επισημαίνονται τα εξής:

Α.  Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων με τα οποία σιτίζονται οι πληγέντες, οι οποίοι είναι ήδη καταπονημένοι και επιπλέον λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους, ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος τροφιμογενών και άλλων λοιμώξεων.

Λόγω των εκτεταμένων καταστροφών καθώς και της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρείται επιβεβλημένο να ενημερωθεί το κοινό για το σωστό και υγιεινό χειρισμό και συντήρηση των τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή των πληγέντων στους οποίους διανέμονται τρόφιμα, τα οποία προσφέρουν διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, φορείς ή επιχειρήσεις τροφίμων, σε ότι αφορά τις συνθήκες παρασκευής, μεταφοράς, συντήρησης, στον τρόπο διανομής και κυρίως την ποιότητα κατά τον χρόνο διανομής.

Επισημαίνεται ότι η ασφάλεια των τροφίμων σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής τους (πρώτες ύλες, παρασκευή, διατήρηση, διακίνηση, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή κ.λ.π.), καθώς και η προσωπική υγιεινή των χειριστών των τροφίμων αποτελούν πρωταρχικής σημασίας παράγοντες ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι δημόσιας υγείας.

Ιδιαίτερη  προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των τροφίμων κυρίως στις περιπτώσεις που γίνεται μαζική προετοιμασία και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρόφιμα ευαλλοίωτα.

Προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου διανέμονται στους πληγέντες τυποποιημένα τρόφιμα. Θα πρέπει αυτά να διακινούνται με ασφάλεια και να αποθηκεύονται μέχρι την διανομή τους σε χώρους με απόλυτη τάξη, καθαριότητα και με συνθήκες συντήρησης τέτοιες ώστε να αποφεύγονται τυχόν αλλοιώσεις ή επιμολύνσεις τους.

Απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εν δελεχείς και να καλύπτουν όχι μόνο την παρασκευή αλλά και την μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση μέχρι την παράδοσή τους στους πληγέντες.

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι:

Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε  αλλοίωση στην οσμή, τη γεύση, το χρώμα και την υφή των τρο φίμων πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθούν, μαγειρεμένα ή όχι.

         Να αποφεύγεται η παραμονή των τροφίμων εκτός ψυγείου.

     Τα   προμαγειρεμένα   τρόφιμα   πρέπει   να   καταναλώνονται   μετά   την  ολοκλήρωση   του μαγειρέματός τους.

         Να ελέγχεται πάντοτε η ημερομηνία λήξης στα συσκ ευασμένα τρόφιμα.

         Το έτοιμο φαγητό πρέπει να καταναλώνεται αμέσως μετά την διανομή του.

         Τα περισσεύματα φαγητού να πετάγονται στα απορρίμματα.

         Τα φρούτα και τα λαχανικά να πλένονται πολύ καλά πριν καταναλωθούν.

     Προσοχή στο γάλα, στα γιαούρτια, στα τυροκομικά προϊόντα, στα σάντουιτς και στα γλυκά. Να διατηρούνται εντός ψυγείου.

         Κονσέρβες φουσκωμένες, σκουριασμένες ή κτυπημένες να πετάγονται αμέσως.

         Να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής

Β.  Επίσης  ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δοθεί  και  στις  εγκαταστάσεις  των  ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες θα φιλοξενήσουν πληγέντες.

Ιδιαίτερη σχολαστικότητα απαιτείται στον έλεγχο που αφορά:

         Συστήματα κλιματισμού και αερισμού

    Πόσιμο νερό και ειδικότερα στο νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση εντός των εγκαταστάσεων.

         Αποχωρητήρια, διαχείριση λυμάτων και υγρών αποβλήτων

         Διαχείριση απορριμμάτων

         Προσωπικό (κανόνες ατομικής υγιεινής)

         Ποιότητα των τροφίμων

Γ. Επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης μηχανικών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και εισόδου σ’ αυτό ξένων  υλών  (π.χ.  αιωρούμενα  σωματίδια,  χώματα,  λάσπες κ.λ.π.), που είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν  την ποιότητα   του   πόσιμου νερού, θα πρέπει να διενεργηθεί αμέσως υγειονομικός έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής). Συγκεκριμένα θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η δημιουργία  οποιασδήποτε  διαρροής  (θραύση  σωλήνων,  εμπόδια  στη ροή,  κ.λ.π.)  που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα υγιεινότητας του πόσιμου νερού όπως:

 Ι. Σε  π ε ρ ίπ τ ω ση δια π ίστ ω σης  βλα βώ ν  στ ο δίκτ υο  ύδρ ε υσης  θα  π ρ έ π ει:

  1.  να  διενεργηθεί  άμεσα  λεπτομερής  υγειονομική  αναγνώριση  και διερεύνηση  των  αιτίων  του προβλήματος καθώς και εργαστηριακός έλεγχος (μικροβιολογικές και φυσικοχημικές παράμετροι) μετά από κατάλληλη δειγματοληψία.  Τα δείγματα νερού θα πρέπει να ληφθούν  από κρίσιμα σημεία   του   δικτύου   ύδρευσης,   όπως   στις   γεωτρήσεις   ή   πηγές   υδροληψίας,   δεξαμενές τροφοδοσίας νερού, και σε διάφορα σημεία του δικτύου, κυρίως όμως ανάντη και κατάντη του σημείου βλάβης του αγωγού ύδρευσης.
  2. εφόσον υφίστανται βάσιμες ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού θα  πρέπει  σε  συνεργασία  με  τους υπευθύνους  ύδρευσης  να  ληφθούν  τα  κατάλληλα  μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας:
  3. 1. διακοπή της υδροδότησης μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και την εξασφάλιση  των  ποιοτικών  παραμέτρων  εντός των  ορίων  της κείμενης  νομοθεσίας  με παράλληλη  ενημέρωση  των  κατοίκων  και λήψη μέτρων αντιμετώπισης της προσωρινής διακοπής  της  υδροδότησης  των  κατοίκων  της  περιοχής  (τροφοδοσία  με  κατάλλη λης ποιότητας πόσιμο νερό λ.χ. εμφιαλωμένα, μεταφορά με βυτία)
  4. 2. σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μετά από κάθε επισκευή σε τμήμα αγωγού να γίνεται υπερχλωρίωση με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και αντίστοιχο χρόνο παραμονής
  5. 3. μετά τον εντοπισμό του προβλήματος και την αντιμετώπισή του (αποκατάσταση  της βλάβης του δικτύου, λήψη μέτρων προστασίας της πηγής κ.λ.π.), εφόσον το πρόβλημα είναι γενικευμένο, να εφαρμοσθεί το μέτρο της υπερχλωρίωσης της δεξαμενής υδροδότησης και όλου του μήκους του συστήματος ύδρευσης με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και  αντίστοιχο  χρόνο  παραμονής,  το οποίο  στη συνέχεια  θα  απορριφθεί  και μετά  να ξεκινήσει η επαναλειτουργία του δικτύου.
  6.  εάν έχουν εμφανισθεί κρούσματα γαστρεντερίτιδας να διερε υνηθεί η συσχέτιση της εμφάνισης των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με την πρόκληση βλαβών και την εκτέλεση  έργων στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης.

 ΙΙ.  Εφ’  όσον  δια π ιστ ώ νε τ α ι  με  συνε χ ε ίς  ε λέ γχ ους  ότ ι  δε ν  υπ ά ρ χ ουν  βλά βε ς  στ ο  δίκτ υο   και  εισροή ξένων  σωμάτων,  ουσιών  κ.λ.π,  θα  πρέπει  οι υπεύθυνοι  ύδρευσης  και οι  υγειονομικές  αρχές να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και οι δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία  του  δικτύου  ύδρευσης  να  είναι  συστηματικοί,  οι τιμές του  υπολειμματικού  χλωρίου  να ελέγχονται   συστηματικά   και  να  αυξηθεί  η  συχνότητα  παρακολούθησης   και  άλλων  ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού κατά την κρίση της Δ/νσης Υγείας.

Δ. Δεδομένου ότι εξαιτίας των πυρκαγιών η κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος εκτιμάται ως επιβεβαρυμένη, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας του πληθυσμού ως εξής:

  1. i. Άτομα αυξημένου κινδύνου και συγκεκριμένα:

         Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις

         Παιδιά

         Άτομα άνω των 65 ετών:

Θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση και έντονη δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, ενώ συνιστάται και η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

     Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου, ενώ σε περίπτωση επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

  1. ii. Στο γενικό πληθυσμό, συνιστάται η αποφυγή κάθε σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και ο περιορισμός του χρόνου παραμονής στο εξωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Κατά την παραμονή σε εσωτερικούς χώρους, συνιστάται να διατηρούνται πόρτες, μπαλκονόπορτες και παράθυρα κλειστά.

Ενημερώνουμε ότι το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας) και το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) βρίσκονται σε εικοσιτετράωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: ΕΚΕΠΥ -210 68 22 445, ΚΕΕΛΠΝΟ – 210 52 12 000.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική επιτήρηση θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή   και με πνεύμα καλής συνεργασίας με τις συναρμόδιες  υπηρεσίες,   με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Η υπηρεσία μας βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα να συνδράμει σε οτιδήποτε χρειασθεί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

About Αντώνης Παπαδάκης

Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Δημόσια Υγεία - Υγιεινή, Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.