Εγκύκλιος Γ1α/Γ.Π.109047: Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού – Καταχώρηση και έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου / Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων σε βάση δεδομένων των Ευρωπαϊκών κρατών – Ορισμός Λιμένων υπεύθυνων για διαχείριση περιστατικών αιμορραγικού πυρετού Έμπολα


Η Εγκύκλιος

ΣΧΕΤ:

 1. Ο Νόμος 3991/2011 (ΦΕΚ 162/Α’/25.7.2011) Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
 2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1.Γ.Π.οικ.96543/11-7-08 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Εφαρμογή Αναθεωρημένου ΔΥΚ 2005 – Καθορισμός λίστας λιμανιών για την έκδοση των Πιστοποιητικών βάσει του Αναθεωρημένου ΔΥΚ»
 3. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1.Γ.Π.120151/10-9-08 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου – απαλλαγής μέτρων υγειονομικού ελέγχου των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας»
 4. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1.Γ.Π.43468/23-6-09 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου αρμοδίων λιμανιών έκδοσης πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου – απαλλαγής μέτρων υγειονομικού ελέγχου, με βάση τον Αναθεωρημένο Δ ΥΚ 2005»
 5. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 121468 /7 – 11 – 2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων» (ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-3ΞΡ).
 6. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 26628 /29 – 5 – 2012 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (ΑΔΑ: Β4ΡΠΘ-2Α4).
 7. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.64426/18 – 7 – 2012 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (ΑΔΑ: Β41ΙΘ-ΜΛ8).
 8. Η υπ’ αρ. πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ. 95662/3-11-14 (ΑΔΑ: Ω3Ε9Θ-Ι03) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Ενίσχυση επιπέδου ετοιμότητας λιμένων της χώρας για τον αιμορραγικό πυρετό Ebola»
 9. Η υπ’ αρίθμ. Απόφαση C (2012) 4810 Final της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5.7.2012 για την επιχορήγηση προτάσεων το έτος 2012 στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος για την υγεία (2008-2013).
 10. Η υπ’ αρίθμ. Απόφαση 1082/2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ.
 11. Το Συμβόλαιο του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολλαπλών συνεργαζόμενων εταίρων με αριθμό 20122103.
 12. Οι υπ. αριθμ. 178/2002, 854/2004, 852/2004, 853/2004 Κανονισμοί της Ε.Ε.
 13. Η υπ’ αριθμ. 127856/21-11-2011 επιστολή του Υπουργείου Υγείας προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή .
 14. Η υπ’ αριθμ. 199 – 26/11/2014 επιστολή του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υλοποίηση του Διεθνή Υγειονομικού Κανονισμού στις πύλες εισόδου, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 15. Το από υπ’ αρ. πρωτ.311/10-12-2014 έγγραφο του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Συνεργαζόμενου Κέντρου του Π.Ο.Υ. για την υλοποίηση του Διεθνή Υγειονομικού Κανονισμού στις πύλες εισόδου.

Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι δυνατόν να έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλοία (επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, φορτηγά) αποτελούν απομονωμένες κοινότητες με ιδιαίτερες συνθήκες υγιεινής, οι οποίες μπορούν να ευνοήσουν τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων.

Πρόσφατα συμβάντα δημόσιας υγείας σε πλοία εντός των υδάτων των Ευρωπαϊκών κρατών ανέδειξαν την ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ των λιμένων των Ευρωπαϊκών κρατών, των λιμένων εντός της χώρας, αλλά και μεταξύ των πλοίων και των λιμένων. Σε περιπτώσεις εμφάνισης συμβάντων δημόσιας υγείας, θεωρείται απαραίτητη η έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των λιμένων και η άμεση πληροφόρηση των αρμόδιων φορέων σε τοπικό, εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξίσου σημαντική είναι και η έγκαιρη ανίχνευση συμβάντων αλλά και η εκτίμηση κινδύνου αυτών.

Διεθνές Δίκαιο – Απαιτήσεις του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ):

Τα λιμάνια που ορίζονται αρμόδια με τις σχετ.2 και 4 εγκυκλίους μας οφείλουν να εκδίδουν, μετά από διεξαγωγή επιθεώρησης, Πιστοποιητικά Απαλλαγής Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων και Πιστοποιητικά Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων, με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα όλα τα πλοία που εκτελούν διεθνή δρομολόγια (αρθρ. 20 του ΔΥΚ). Συμπληρωματικά έχουν οριστεί και λιμάνια που μπορούν να δώσουν μόνο παράταση του πιστοποιητικού. Σκοπός της επιθεώρησης είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης μεταδοτικών νοσημάτων στα πλοία και κατ’ επέκταση η πρόληψη της διασυνοριακής μετάδοσης νοσημάτων, μέσω της διασφάλισης τήρησης των υγειονομικών κανόνων (απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας) και των καλών πρακτικών. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι εξάμηνη.

Επιπλέον, με τη σχετ.3 εγκύκλιο η Υπηρεσία μας προσδιόρισε τα τριάντα (30) εξουσιοδοτημένα λιμάνια για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου – απαλλαγής μέτρων υγειονομικού ελέγχου σε πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, στα οποία προστέθηκαν άλλα οκτώ (8) με πιο πρόσφατες εγκυκλίους μας (σχετ.5-7).

Ευρωπαϊκές κοινές δράσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές:

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων και την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδότησε με ανταγωνιστικές διαδικασίες δυο ευρωπαϊκά προγράμματα: το SHIPSAN (http://www.eu-shipsan.gr) και το SHIPSAN TRAINET (http://www.shipsan.eu/trainet) από το 2006 έως το 2011. Τον Φεβρουάριο του 2013 άρχισε ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινής δράσης για τις θαλάσσιες μεταφορές, το SHIPSAN ACT με τίτλο «SHIPSAN ACT Joint Action: Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία στις θαλάσσιες μεταφορές εξαιτίας βιολογικών, χημικών και ραδιενεργών παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των μεταδιδόμενων νοσημάτων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (DG SANCO).

Με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ηγείται της κοινής δράσης SHIPSAN ACL Κύριος στόχος της κοινής δράσης SHIPSAN ACT είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης στρατηγικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των επιβατών και των εργαζομένων σε πλοία (επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, φορτηγά) και την πρόληψη κινδύνων δημόσιας υγείας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του SHIPSAN ACT Joint Action είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.shipsan.eu/.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίας της χώρας μας, η οποία συμμετέχει ως βασικός εταίρος (coordinator) στο SHIPSAN ACT, βάση του συμβολαίου με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (DG SANCO), έχουν τη δυνατότητα και πρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα παραδοτέα της κοινής δράσης.

Σκοπός της εγκυκλίου:

Για τον καλύτερο συντονισμό και για τη διευκόλυνση των επιθεωρήσεων υγιεινής των πλοίων, είναι σημαντική η καταχώρηση σε βάση δεδομένων των Πιστοποιητικών Υγειονομικών Ελέγχων Πλοίων με βάση τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (ΔΥΚ) αλλά και η διευκόλυνση της πρόσβασης των αρμόδιων για την επιθεώρηση σε πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη.

Πεδίο εφαρμογής της εγκυκλίου:

Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων.

Υποχρεωτική χρήση του πληροφοριακού συστήματος του SHIPSAN ACT:

Σε συνέχεια των ανωτέρω, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και την καλύτερη αντιμετώπιση των συμβάντων δημόσιας υγείας σε πλοία, οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων, καλούνται να χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα του SHIPSAN ACT για:

 1. την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των υγειονομικών ελέγχων και την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου βάσει του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (http:// ssc.shipsan.eu/).
 2. την επικοινωνία μεταξύ των λιμένων των συνεργαζόμενων χωρών (https://www.shipsan.eu/comnet/) (το σύστημα αυτό καθιστά εφικτή την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πλοίο-με-λιμάνι/λιμάνι-με-εθνικό αρμόδιο φορέα/λιμάνι-με-λιμάνι, όπως απαιτείται από το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό) και την καταχώρηση πληροφοριών σχετικά με την αντιμετώπιση συμβάντων δημόσιας υγείας στα πλοία. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επικοινωνία με λιμένες κρατών εκτός της χώρας, θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας προς: α) τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας: κα Κωστούλα Βασικλική, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132161342, e-mail: ddy@moh.gov.gr κα Τσαλίκογλου Φωτεινή, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132161324, e-mail: ddy@moh.gov.gr) και β) ΚΕΕΛΠΝΟ (υπεύθυνα άτομο επικοινωνίας: κα Παυλή Ανδρούλα, Υπεύθυνη του Γρ. Ταξιδιωτικής Ιατρικής του ΚΕΕΛΠΝΟ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105212184, e-mail: androulapavli@yahoo.com, με αναπληρώτρια την κα Χατζηαναστασίου Σοφία, λοιμωξιολόγο από το Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105212186, e-mail: ypsos@hotmail.com καθώς και ο κ. Δημήτρης Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος του ΚΕΠΙΧ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105212054, e-mail: iliopoulos@keelpno.gr).

Για να σας δοθεί πρόσβαση και σχετικές οδηγίες για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος, απευθυνθείτε στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (άτομο επικοινωνίας: κ. Νίκος Μπιτσόλας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410 565010, e-mail: it@shipsan.eu).

Ορισμός Λιμένων υπεύθυνων για διαχείριση περιστατικών αιμορραγικού πυρετού Έμπολα:

Σε συνέχεια της σχετ.8 εγκυκλίου μας με θέμα «Ενίσχυση επιπέδου ετοιμότητας λιμένων της χώρας για τον αιμορραγικό πυρετό Ebola» και βάσει στοιχείων που αποστάλθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με τις δυνατότητες των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Υγειονομεία λιμένων) των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων για έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων κρουσμάτων αιμορραγικού πυρετού Έμπολα σε πλοία διεθνούς ναυσιπλοΐας που καταπλέουν στα λιμάνια ευθύνης τους, σας

γνωστοποιείται λίστα λιμένων που έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες της εν λόγω εγκυκλίου μας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ
Αττικής Πειραιά
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αλεξανδρούπολης & Καβάλας
Δυτικής Ελλάδας Πάτρας & Κατάκολου
Ηπείρου Ηγουμενίτσας & Πρέβεζας
Θεσσαλίας Βόλου
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

About Αντώνης Παπαδάκης

Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Πιστοποιητικά πλοίων. Bookmark the permalink.

2 Responses to Εγκύκλιος Γ1α/Γ.Π.109047: Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού – Καταχώρηση και έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου / Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων σε βάση δεδομένων των Ευρωπαϊκών κρατών – Ορισμός Λιμένων υπεύθυνων για διαχείριση περιστατικών αιμορραγικού πυρετού Έμπολα

 1. Ο/Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΝΗΣ λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα,Ήθελα να σας ρωτήσω αν σε ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (snack bar, καφετέρια, παντοπωλείο),σε εντός οικισμού ιδιοκτησία, η είσοδος της τουαλέτας δύναται να είναι από εξωτερική πόρτα του ακάλυπτου και όχι από τον χώρο εντός του καταστήματος.Ευχαριστώ πολύ.

 2. Καλημέρα

  θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται (άρθρο 5 Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε ισόγειους χώρους πολυκατοικιών θα είναι διακριτοί και δεν θα επικοινωνούν με εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και θα έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο με εξαίρεση την τυχόν απαιτούμενη έξοδο κινδύνου σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.)

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.