Αποδοχή υπ’ αριθ. 250/2017 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.


To έγγραφο

ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπ’ αριθ. 250/2017 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.
Σχετ.: α) Το αριθ. πρωτ. 18301/21-6-2016 έγγραφό μας
β) Το αριθ. πρωτ. 22496/12-7-2016 έγγραφό μας

Με το α σχετικό, στο πλαίσιο της εποπτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών,
δόθηκαν, κατόπιν υποβολής ερωτήματος με το αριθ. πρωτ. 15582/27-5-2016 έγγραφο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οδηγίες για ενέργειες αναφορικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εφεξής Κ.Υ.Ε.).
Το ερώτημα αφορούσε σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. κατόπιν ανάκλησης της υπαγωγής του στις διατάξεις του ν. 4178/2013, υπαγωγή που ελήφθη υπόψη για την αδειοδότηση Κ.Υ.Ε. ή την αντικατάσταση της άδειας λόγω της υπαγωγής.
Οι οδηγίες που δόθηκαν με το α σχετικό ήταν, επί λέξη, οι ακόλουθες:
«Λόγο νόμιμης ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., συνιστά η
μεταγενέστερη της έκδοσής της έλλειψη προϋποθέσεων βάση των οποίων αυτή εκδόθηκε, ή η διαπίστωση από τη Διοίκηση ότι παραπλανήθηκε κατά τη χορήγησή της (ΣτΕ 2205/1999, 1354/1989). Στην περίπτωση που η ανάκληση γίνεται για πολεοδομικές παραβάσεις δεν απαιτείται αναμονή η εξάντλησης της τυχόν ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής που προβλέπεται στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων (ΣτΕ 470/2010, 48/1981).
Εξάλλου, οι διατάξεις του ν. 4235/2014, σύμφωνα με τον τίτλο του, αφορούν σε
«διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων» και δεν αφορούν σε διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για άλλους λόγους». Τα διαλαμβανόμενα στο α σχετικό, έχουν επανειλημμένως γίνει γνωστά στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και μέσω αυτών στους δήμους, με σειρά εγγράφων μας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα αριθ. πρωτ. 18059/27-5-2014, 38331/9-11-2015 & 33603/11-
11-2016 έγγραφά μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το αριθ. πρωτ. 32852/19-9- 2014 έγγραφό μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, τα αριθ. πρωτ. 38390/10-11-2015 & 1593/17-3-2017 έγγραφά μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και το αριθ. πρωτ. 8033/28-3-2016 έγγραφό μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Η ορθότητα των οδηγιών που δόθηκαν, αμφισβητήθηκε έντονα από ενδιαφερόμενους και
τους νομικούς τους συμβούλους. Συγκεκριμένα, προβλήθηκε ότι η αναφορά στις υπ’ αριθ.
470/2010 & 48/1981 αποφάσεις του ΣτΕ ήταν λανθασμένη γιατί αυτές εκδόθηκαν λαμβάνοντας υπόψη διάφορο των διατάξεων του ν. 4178/2013 νομικό πλαίσιο και, εν πάσει περιπτώσει, ακόμα κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι αφορούν και στη νομοθεσία της «τακτοποίησης», η προσφυγή στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. συνεπάγεται την αναστολή της εκτελεστότητας της αυτοψίας και ως εκ τούτου μέχρι την οριστική κρίση του συμβουλίου δεν τίθεται ζήτημα νομιμότητας των κτιρίων που λειτουργεί το κατάστημα.
Συνεπώς, υποστηρίχτηκε με αυτή την άποψη, δεν συντρέχει δέσμια αρμοδιότητα του δήμου να ανακαλέσει την άδεια, αλλά, αντιθέτως, η Διοίκηση οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια μέχρι την έκβαση τυχόν ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής.
Για την επίλυση του ζητήματος, ενημερωθήκατε με το β σχετικό, ότι προκρίθηκε η υποβολή σχετικού ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
Ειδικότερα, προς το Ν.Σ.Κ. υπεβλήθη το ερώτημα αν «στην περίπτωση ανάκλησης της
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2011 από την οικεία Υ.ΔΟΜ., ο δήμος υποχρεούται να ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, όρος έκδοσης της οποίας αποτέλεσε ο «τακτοποιηθείς» χώρος ή δύναται να αναμένει την έκβαση της διοικητικής προσφυγής που έχει ασκηθεί στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. αναφορικά με τη νομιμότητα της υπαγωγής».
Το Ε’ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. εξέδωσε την, ήδη αναρτημένη στον ιστότοπό του, εν θέματι
Γνωμοδότηση, το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ταυτίζονται απόλυτα με τα
διαλαμβανόμενα στο αριθ. πρωτ. 18301/21-6-2016 έγγραφό μας, καθώς και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά την υποβολή του ερωτήματος προς υπεράσπιση της ορθότητας των διαλαμβανομένων σ΄αυτό.
Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 250/2017 Γνωμοδότηση κρίθηκαν, συνοπτικά, τα ακόλουθα:
1. Η Διοίκηση νομίμως ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., εφόσον πάψει να υφίσταται η νομιμότητα των εγκαταστάσεων από πολεοδομικής απόψεως σε χρόνο μεταγενέστερο της χορήγησης της άδειας ή αντικατάστασής της λόγω τακτοποιήσεως (σκέψεις 14 & 18), δεδομένου ότι στο σύνολο της πολεοδομικής νομοθεσίας που αφορά στις «τακτοποιήσεις» (ν. 4030/2011, 4178/2013 & 4495/2017), αλλά και στις γενικές διατάξεις των άρθρων 24-26 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας οι οποίες ρυθμίζουν την εν γένει άσκηση και τις συνέπειες της ασκήσεως των διοικητικών προσφυγών, δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση περί αναστολής εκτέλεσης
της προσβαλλόμενης πράξης κατόπιν άσκησης προσφυγής (σκέψη 21).
Συνεπώς, για την ανάκληση της άδειας η Διοίκηση δεν υποχρεούται (οφείλει) να αναμένει
την έκβαση τυχόν ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης υπαγωγής κτιρίου ή χρήσεως στις διατάξεις του ν. 4178/2013 ή άλλου σχετικού νόμου, αλλά να επιβάλλει την κύρωση δεδομένου ότι εν προκειμένω ενεργεί, όπως σας έχουμε ενημερώσει με παλαιότερα έγγραφά μας κάποια εκ των οποίων αναφέρονται στο παρόν, κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣτΕ 2571/1999, 2248/1997, 1443/1996, 1429/1993).
2. Για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., λόγω ανάκλησης, από την
Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), της υπαγωγής των εγκαταστάσεών του στις διατάξεις του ν.
4178/2013, δεν απαιτείται σχετική εισήγηση από την Υ.ΔΟΜ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1γ του ν. 4235/2014, δεδομένου ότι ο εν λόγω νόμος έχει εφαρμογή μόνο επί υγειονομικών παραβάσεων και δεν αφορά ανακλήσεις αδειών που πραγματοποιούνται για άλλους λόγους (πολεοδομικούς, όπως εν προκειμένω, ανάκλησης πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας κλπ – σκέψη 22).
Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένης της αποδοχής της εν θέματι Γνωμοδότησης στο σύνολό
της από τον Υπουργό Εσωτερικών, παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε συντρέχουσες
περιπτώσεις (άρθρο 7 παρ. 4, ν. 3086/2002).
Αυτονόητο είναι ότι το κυρωτικό σύστημα της ανάκλησης, προϋποθέτει την ύπαρξη
διοικητικής πράξης αδειοδότησης Κ.Υ.Ε. και δεν αφορά στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Ζ’ του ν. 4442/2016 (σκέψη 15 της εν θέματι Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.),για την εφαρμογή του οποίου καθώς και την παροχή σχετικών οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομίας καιΑνάπτυξης.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας.

About Αντώνης Παπαδάκης

Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.