Σε δημόσια διαβούλευση η ΚΥΑ για τα υγρά απόβλητα


Εμφανής διαφορά αντιμετώπισης  και απουσία μονοπωλιακών τάσεων, που δυστυχώς άρχισαν να εμφανίζονται και μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών. Όταν υπάρχει αλληλοσεβασμός και αμοιβαία αναγνώριση του ρόλου και της σημασίας του έργου που επιτελεί η κάθε Υπηρεσία, λύνονται τα όποια προβλήματα και εξαφανίζονται οι επικαλύψεις που υποτίθεται ότι υπάρχουν μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα της φολοσοφίας αυτής ξεχυλίζει στα άρθρα του υπό διαβούλευση νόμου.

Α. Παπαδάκης

 

O αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε από χτες σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Διάθεση Υγρών Αποβλήτων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση του.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα (15:00).

Δείτε τι προβλέπει ΕΔΩ

Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τους γενικούς και τους ειδικούς όρους διάθεσης των υγρών αποβλήτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων σε αυτά, όπως αυτοί ορίζονται στο Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α’ 54), καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τη διάθεση υγρών αποβλήτων.

Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για το σκοπό και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα νομοθετήματα, όπως ισχύουν:
α. Στο άρθρο 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160).
β. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 192).
γ. Στο άρθρο 2 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280).
δ. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ 54).
ε. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 145116/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 354).
Ειδικότερα, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως υγρά απόβλητα: Τα οικιακά λύματα, τα αστικά λύματα και τα υγρά απόβλητα από βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες.

Άρθρο 03 – Γενικοί όροι

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται έτσι ώστε να μην προκαλούνται:
α. κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία,
β. κίνδυνοι για τα ύδατα, τα εδάφη, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα οικοσυστήματα, οχλήσεις και αντιαισθητικές καταστάσεις.
γ. υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων και απόκλιση από τους περιβαλλοντικούς στόχους του Π.Δ. 51/2007, όπως ισχύει.
2. Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε απορροφητικούς βόθρους.
3. Ειδικότερα, η διάθεση υγρών αποβλήτων επιτρέπεται όταν:
α. τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών των υγρών αποβλήτων, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.
β. τηρούνται τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, ως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, όπως ισχύουν.
4. Στις περιπτώσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β’ 192), όπως ισχύει.
5. Στις περιπτώσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων στο έδαφος ή υπεδαφίως (δηλαδή που επαναχρησιμοποιούνται για άρδευση, τροφοδότηση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, αστική και περιαστική χρήση) καθώς και επαναχρησιμοποίησης τους για βιομηχανική χρήση ισχύουν οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354), όπως ισχύει.
6. Στις περιπτώσεις διάθεσης επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 20488/2010 (ΦΕΚ Β΄ 749) όπως ισχύει.
7. Απαγορεύεται η απευθείας διάθεση υγρών αποβλήτων στα υδατικά συστήματα που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος, όπως αυτά προσδιορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Π.Δ. 51/2007 και ορίζονται στο εκάστοτε Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος. Για την προστασία των υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος θα πρέπει η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται για τα μεν υπόγεια υδατικά συστήματα της κατηγορίας αυτής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 145116/2011, όπως ισχύει, για τα δε επιφανειακά υδατικά συστήματα της κατηγορίας αυτής σύμφωνα με τις ισχύουσες επιμέρους διατάξεις προστασίας τους, σε εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Ειδικότερα για το υδροδοτικό σύστημα της Πρωτεύουσας εφαρμόζεται η υγειονομική διάταξη Α5/2280/1983 (Β΄720) «Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως ισχύει.

Άρθρο 04 – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεριμνά και λαμβάνει, εγκαίρως, τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και την αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει όρους και μέτρα που σχετίζονται με τη διάθεση υγρών αποβλήτων, για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, λαμβάνοντας υπόψη:
α. τα όρια της ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ Β’ 356), για τα επιφανειακά ύδατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα κολύμβησης,
β. τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 16190/1335/1997 (ΦΕΚ Β΄ 519) σχετικά με την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, όπως ισχύει,
γ. τις ανώτερες αποδεκτές τιμές που ορίζονται σε εφαρμογή του άρθρου 3 της ΚΥΑ 39626/2208/E130/2009 και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ποιοτικά πρότυπα υπογείων υδάτων του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ αυτής,
δ. τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, ως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, όπως ισχύουν.
ε. τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1909), όπως ισχύει, και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ αυτής.

Άρθρο 05 – Καθορισμός όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων

1. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεριμνούν για την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και άλλους ρύπους του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1909), όπως ισχύει. Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280), καθορίζουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας της Περιφέρειας, σε επίπεδο λεκάνης απορροής ή τμημάτων αυτής, τις οριακές τιμές εκπομπής των υγρών αποβλήτων για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010, όπως ισχύει, καθώς και για τις φυσικοχημικές παραμέτρους, σε σχέση με τους ποιοτικούς στόχους που καθορίζονται στα εκάστοτε Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, λαμβάνοντας υπόψη, εκτός των γενικών όρων του άρθρου 3 και των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των υδάτων του άρθρου 4 της παρούσας, τα εξής:
α. Τις τιμές συγκέντρωσης του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει, σε κάθε περίπτωση διάθεσης υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
β. Τα δεδομένα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων,
γ. Τις υφιστάμενες πιέσεις στα υδατικά συστήματα από υγρά απόβλητα και τα επίπεδα αραίωσης κατά τη διάρκεια του έτους,
δ. Το εκτιμώμενο ημερήσιο/ετήσιο ρυπαντικό φορτίο της εκάστοτε εγκατάστασης/ δραστηριότητας και τις συγκεντρώσεις των βασικών παραμέτρων ρυπαντικού φορτίου,
ε. Το τυχόν ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής,
θ. Το χαρακτηρισμό των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

2. Σε περιπτώσεις μη επάρκειας δεδομένων των σημείων β-θ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπως υδατορέματα μη μόνιμης ροής τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στα ποτάμια υδατικά συστήματα των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ή υδατορέματα μη μόνιμης ροής όπου δεν προκύπτει αραίωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως οριακές τιμές εκπομπής μπορούν να εφαρμόζονται τα όρια των παραμέτρων του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ145116/2011, καθώς και οι Μέγιστες Επιτρεπόμενες Συγκεντρώσεις του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010, όπως ισχύουν.

3. α. Η θέση και ο τρόπος διάθεσης των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ταχεία και καλή ανάμιξή τους με τα επιφανειακά ύδατα ώστε να μην προκαλούνται σηπτικές, αντιαισθητικές ή οχληρές καταστάσεις στην εγγύς της εκβολής περιοχή. Στην περίπτωση εκβολής σε λίμνες ή στη θάλασσα, το σημείο εκβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,00 μ. από την κατωτάτη στάθμη του νερού.
β. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε τέτοια θέση και με κατάλληλες συνθήκες ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα του νερού σημείων υδροληψίας πόσιμου νερού που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή, τηρώντας τα προβλεπόμενα στα εκάστοτε Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.
γ. Το σημείο εκβολής των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από τα όρια περιοχών χρησιμοποιούμενων για αλιεία εδώδιμων οστρακόδερμων και 200 μέτρα από τα όρια περιοχών που χρησιμοποιούνται για κολύμβηση.
Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ανωτέρω αποστάσεις ασφαλείας, οι οποίες μάλιστα δύνανται να αυξάνονται ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα των υγρών αποβλήτων καθώς και τις τοπικές συνθήκες (θαλάσσια ρεύματα κλπ).
4. Τα προς διάθεση υγρά απόβλητα πρέπει να ικανοποιούν τα εκάστοτε καθοριζόμενα όρια εκπομπής. Ο έλεγχος των οριακών τιμών θα πραγματοποιείται στο τελικό φρεάτιο εξόδου των προς διάθεση υγρών αποβλήτων.
5. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εφόσον υπάρχει συναρμοδιότητα), πραγματοποιείται, σε επίπεδο λεκάνης απορροής ή τμημάτων αυτής ο καθορισμός των οριακών τιμών εκπομπής υγρών αποβλήτων για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1909), όπως ισχύει, καθώς και για τις φυσικοχημικές παραμέτρους, σε σχέση με τους ποιοτικούς στόχους που καθορίζονται στα εκάστοτε εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, όπως επίσης και ο καθορισμός των όρων διάθεσης και τυχόν περιορισμών ή απαγορεύσεων. Η απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατόπιν συνεργασίας τους με τις Υπηρεσίες Υγείας των Περιφερειών καθώς και με άλλες Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Για το σκοπό αυτό δύναται να συγκροτείται επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των παραπάνω υπηρεσιών.
Κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων/ δραστηριοτήτων που διαθέτουν υγρά απόβλητα, οι Διευθύνσεις Υδάτων είναι δυνατόν να εξειδικεύουν για κάθε έργο/ δραστηριότητα, στο πλαίσιο της σχετικής γνωμοδότησής τους, τις οριακές τιμές εκπομπής και τους όρους διάθεσης των υγρών αποβλήτων, προκειμένου να ενσωματωθούν στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου/δραστηριότητας.
α) Σε περιπτώσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων από έργα/ δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Α΄ κατηγορία, σύμφωνα με το Ν. 4014/2011, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαβιβάζεται για γνωμοδότηση στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β) Σε περιπτώσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων από δραστηριότητες που κατατάσσονται στη Β΄ κατηγορία, σύμφωνα με το Ν. 4014/2011, η μελέτη για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αρμόδια για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) υπηρεσία, η οποία την αποστέλλει για γνωμοδότηση στη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τυχόν παρατηρήσεις των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις ΠΠΔ του έργου/ δραστηριότητας και τα υγρά απόβλητα θα πρέπει να ικανοποιούν τα καθορισμένα όρια εκπομπής.
6. Σε περιπτώσεις μεταβολής των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να προβαίνουν σε τροποποίησή τους.

Άρθρο 06 – Ειδικές Περιπτώσεις

Α. Κατάλληλα μεμονωμένα συστήματα επεξεργασίας
Στις περιπτώσεις:
α. οικισμών για τους οποίους δεν υπάρχει θεσμική υποχρέωση για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης (Μ.Ι.Π.<2.000), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997,β. οικισμών με Μ.Ι.Π. > 2.000 στους οποίους η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης είτε δεν είναι επωφελής για το περιβάλλον είτε δεν ενδείκνυται λόγω υπερβολικού κόστους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 5673/400/1997,
γ. λοιπών δραστηριοτήτων που παράγουν οικιακά/ αστικά λύματα όπως μεμονωμένες ιδιωτικές κατοικίες ή πολυκατοικίες, ξενοδοχειακά καταλύματα και
δ. λυμάτων αμιγώς οικιακού χαρακτήρα, σαφώς διαχωρισμένων, τα οποία προέρχονται από το προσωπικό βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων με Μ.Ι.Π.<2.000,δύνανται να εφαρμόζονται μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας μικρής κλίμακας, σύμφωνα με το Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών, που έχει καταρτίσει και δημοσιοποιήσει η ΕΓΥ και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία θα επιτυγχάνουν το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Β. Διάθεση υγρών αποβλήτων σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας Η διοχέτευση υγρών αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένες κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, είναι δυνατή εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών των αρμόδιων φορέων διαχείρισης των δικτύων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Η διοχέτευσή τους γίνεται με τρόπο ώστε να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού, να μην προκαλείται ζημιά στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους και να μην επηρεάζεται αρνητικά το περιβάλλον. Η βεβαίωση/άδεια του φορέα διαχείρισης των δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας περί αποδοχής των υγρών αποβλήτων ενσωματώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εφόσον πρόκειται για έργο/ δραστηριότητα της Α΄ κατηγορίας του Ν.4014/2011 ή υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στην αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, εφόσον πρόκειται για έργο/ δραστηριότητα της Β΄ κατηγορίας του Ν.4014/2011.Η διοχέτευση των υγρών αποβλήτων στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας μπορεί να γίνεται είτε μέσω αποχετευτικού δικτύου, είτε, σε περιπτώσεις μη ύπαρξης αποχετευτικού δικτύου, να συλλέγονται προσωρινά σε στεγανές δεξαμενές και να μεταφέρονται από ειδικά βυτιοφόρα οχήματα, τα οποία θα έχουν την σχετική άδεια για τη χρήση αυτή. Κατά τη διαδικασία πλήρωσης και εκκένωσης των βυτιοφόρων οχημάτων και κατά τη μεταφορά των υγρών αποβλήτων θα τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Απαγορεύεται ρητώς η απόρριψη υγρών αποβλήτων από βυτιοφόρα οχήματα σε δίκτυα αποχέτευσης και σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.Κατά την είσοδο των βυτιοφόρων οχημάτων στην κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας θα πραγματοποιείται έλεγχος σχετικά με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων.

Άρθρο 07 – Απολύμανση υγρών αποβλήτων

Η απολύμανση των υγρών αποβλήτων σχετίζεται με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδατικών συστημάτων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και με την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354), όπως ισχύει.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας από παθογόνους μικροοργανισμούς και ιούς (πχ άγριος πολιοϊός) πραγματοποιείται, όπου απαιτείται, απολύμανση των προς διάθεση υγρών αποβλήτων πριν την τελική διάθεσή τους σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες. Η αναγκαιότητα απολύμανσης των υγρών αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες θα αξιολογείται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων και Υπηρεσίες Υγείας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υδάτινου αποδέκτη, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και τον τρόπο διάθεσής τους.
Για την απολύμανση μπορούν να εφαρμόζονται μέθοδοι όπως χλωρίωση, οζόνωση, υπεριώδης ακτινοβολία, ή συνδυασμός τους, ή άλλου είδους μέθοδοι καταστροφής ή συγκράτησης παθογόνων μικροοργανισμών και ιών, ώστε η διάθεση των υγρών αποβλήτων να µην δηµιουργεί κινδύνους στη δηµόσια υγεία και να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των εκάστοτε επιφανειακών υδατικών συστημάτων υποδοχής ή την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων.
Η απολύμανση των προς διάθεση υγρών αποβλήτων θα θεωρείται ως αποτελεσματική εφ’ όσον κατ΄ελάχιστον για τις περιπτώσεις χλωρίωσης και υπεριώδους ακτινοβολίας:
i Το εισαγόμενο χλώριο θα αναμιγνύεται καλώς με τα υγρά απόβλητα (π.χ. σε μαιανδρικού τύπου δεξαμενές)
ii Ο χρόνος επαφής από την εισαγωγή του χλωρίου μέχρι τη διάθεση των υγρών αποβλήτων είναι τουλάχιστον 20 πρώτα λεπτά της ώρας και
iii Το υπολειμματικό χλώριο, που θα ανιχνεύεται στα υγρά απόβλητα μετά τον ανωτέρω χρόνο επαφής, είναι τουλάχιστον 0,5 mg/l.
Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου πραγματοποιείται μία τουλάχιστον φορά την ημέρα και τα σχετικά στοιχεία θα καταχωρούνται σε ειδικά για αυτό τηρούμενα βιβλία. Για τη διευκόλυνση αυτού του ελέγχου θα προβλέπεται κατάλληλο σημείο δειγματοληψίας προ της διάθεσης των υγρών αποβλήτων.
Για την απολύμανση με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 70 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 50%.

Για κάθε μέθοδο απολύμανσης θα πρέπει στην μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα, οι επιπτώσεις και η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης. Στην ίδια μελέτη θα καθορίζεται και ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της εν λόγω μεθόδου απολύμανσης.
Στην περίπτωση των υγειονομικών μονάδων (νοσοκομείων κλπ) που διαθέτουν ιδιωτικό σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων τους θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτελεσματική απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και για τον συστηματικό έλεγχο αυτής.

Άρθρο 08 – Έλεγχοι

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε οποιονδήποτε αποδέκτη, υποχρεούται:
α. στην τήρηση επαρκών στοιχείων, σχετικών με τη λειτουργία και την απόδοση της διενεργούμενης επεξεργασίας, στην τακτική λήψη δειγμάτων των προς διάθεση υγρών αποβλήτων και στην εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων, όπως προβλέπεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας,
β. στην παροχή πάσης συνδρομής στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, για την χορήγηση των τηρουμένων στοιχείων επί των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων και για κάθε πρόσθετη σχετική πληροφορία.
2. Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων διαπιστώσει, από τους ελέγχους που πραγματοποιεί, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην δημόσια υγεία, υποχρεούται να γνωστοποιήσει, αμέσως, το γεγονός στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή στην αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων και στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα ύδατα, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή/και περιβαλλοντική υγιεινή των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διενεργούν τους αναγκαίους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και αυτοψίες, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
4. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4014/2011.

Άρθρο 09 – Κυρώσεις

1. Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14 του Ν. 3199/2003, καθώς και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 1650/1986, ως ισχύει και στα άρθρα 1-9 του Ν.4042/2012.
2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν της διατάξεις της παρούσας απόφασης, ανεξαρτήτως της αστικής ή ποινικής ευθύνης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011.
3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009.
4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 10 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 5 της παρούσας, από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οριακές τιμές εκπομπής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης θα καθορίζονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων.
2. Μετά την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 5 της παρούσας από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα υφιστάμενα νομίμως αδειοδοτημένα έργα/δραστηριότητες που διαθέτουν τα επεξεργασμένα υγρά τους απόβλητα σε επιφανειακά ύδατα θα πρέπει, εφόσον δεν πληρούν τα προβλεπόμενα όρια και όρους των αποφάσεων αυτών, να αναθεωρήσουν/τροποποιήσουν την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ, εντός τετραετίας (4 έτη) από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων και Υπηρεσίας Υγείας, κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης/ τροποποίησης της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ.
3. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης ισχύουν οι αντίστοιχες αποφάσεις καθορισμού αποδεκτών που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 της υγειονομικής διάταξης Ειβ/221/1965 (ΦΕΚ Β’ 138) και που αφορούν τον ίδιο ή τους ίδιους αποδέκτες.

Άρθρο 11 – Καταργούμενες – Τροποποιούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:
1. Η Υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε με την ΚΥΑ Ειβ/221/1965 (ΦΕΚ Β΄ 138) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
2. Οι άδειες διάθεσης που προβλέπονται στην παρ.1γ του άρθρου 10 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β’ 192) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β καταργούνται, αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα.
3. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από την παρούσα.
5. Το άρθρο 13 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄354), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα ύδατα, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή/και περιβαλλοντική υγιεινή των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διενεργούν τους αναγκαίους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και αυτοψίες, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης».

Άρθρο 12 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία υπό Διαβούλευση. Bookmark the permalink.

One Response to Σε δημόσια διαβούλευση η ΚΥΑ για τα υγρά απόβλητα

  1. Ο/Η Vassilis Papadopoulos λέει:


    https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsΠαρακαλώ να διορθωθεί γραμματικά ο όρος εκπομπή αποβλήτων. Συστήνεται εκβολή η εκροή. Ο όρος εκπομπή υπάρχει σε περισσότερα του ενός σημεία στο υπό διαβούλευση κείμενο.
    Στις καταργούμενες διατάξεις υπάρχει και η υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε με την ΚΥΑ ειβ 221/65 ΦΕΚ 138Β. Σε αυτή περιέχονται όμως και ποσοτικά στοιχεία υπολογισμών και παράμετροι όπως π.χ. καταναλώσεις και ελάχιστη παραγωγή λυμάτων αιχμές κλπ ανά κατηγορία χρηστών. Θα έπρεπε η να διατηρηθεί το εδάφιο αυτό η καλύτερα να καλυφθεί με άλλες αναφορές η παραπομπές ώστε να μην γίνει εκμετάλλευση με ασαφείς η σκόπιμα υποβαθμισμένες αναφορές των ενδιαφερομένων και των συμβούλων τους εκτός αν αποδεικνύεται με σαφή επιστημονικό τρόπο και δεδομένα.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.