Κατάργηση νέας υγειονομικής διάταξης: Οι λόγοι για τους οποίους δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή, παρά μόνο προβλήματα.


Σε συνέχεια του άρθρου που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό τεύχος 284/24-7-2017 του newsletter Εργασία & Υγεία με τίτλο «Διατύπωση ριζοσπαστικής αντιπρότασης για αλλαγή της νέας υγειονομικής διάταξης» και στο οποίο επί της ουσίας η νέα υγειονομική διάταξη είναι αποδεκτή και οι όποιες αλλαγές που προτείνονται στηρίζονται στην αρχική δομή της, (όποιες προτάσεις κριθούν ορθές πρέπει άμεσα να ενσωματωθούν εάν είναι εφικτό), θα ήθελα να επανέλθω με κάποιες επισημάνσεις. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για αντιπαλότητα μεταξύ επιστημονικών ειδικοτήτων ή Δημοσίων Υπηρεσιών. Απώτερος σκοπός όλων μας πρέπει να αποτελεί η Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Υπηρετούμε τους πολίτες και αυτοί πρέπει να κρίνουν τι είναι το σωστό και τι λάθος στην όλη διαδικασία.

Α. Παπαδάκης

Μετά και την κορύφωση των αντιδράσεων φορέων, κυρίως που έχουν σχέση με το κρέας, (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών – ΠΟΚΚ) αλλά και φορέων που έχουν σχέση με τα τρόφιμα γενικότερα (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων – ΠΕΤΕΤ, Σύλλογος Μόνιμων Υπαλλήλων του ΕΦΕΤ, Ομοσπονδία των γεωτεχνικών – ΠΟΓΕΔΥ) και σε αναμονή της επίσημης απάντησης του Υπουργείου Υγείας, θα ήθελα να σχολιάσω μερικά ακόμα ζητήματα και ας κρίνουν οι πολίτες που άλλωστε τους αφορά και τους οποίους όλοι έχουν ξεχάσει.

 1. Ο όρος νέα Υγειονομική Διάταξη είναι στην ουσία παραπλανητικός. Για το λόγο αυτό φορείς και ενώσεις που δεν γνωρίζουν καλά την ισχύουσα νομοθεσία ολισθαίνουν προβάλλοντας επιχειρήματα όπως ότι εισαγάγει νέες ελεγκτικές αρχές, επιφέρει αύξηση των ελέγχων στις επιχειρήσεις, νέο κυρωτικό σύστημα κλπ κλπ.

Οι υγειονομικές διατάξεις υφίστανται χρόνια τώρα. Δεν θα πάω πολύ μακριά Α1β/11261/81, 8577/83, 96967/2012 είναι οι πρόγονοι της καλούμενης νέας υγειονομικής διάταξης. Επομένως η κατάργηση της νέας όπως δημοσιογραφικά ονομάζεται απλά θα επαναφέρει την 96967/2012. Αυτό σημαίνει ότι η επικαιροποίηση και η εναρμόνιση που έγινε με το Ν 4442/2016 για την απλούστευση των διαδικασιών θα χαθεί.

Η προηγούμενη υγειονομική διάταξη, πάνω στην οποία έχει στηριχθεί και η νέα, εκδόθηκε τον Νοέμβρη του 2012 και ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε αντίδραση. Σήμερα τι έχει αλλάξει ώστε να προκληθούν αντιδράσεις;

Άλλωστε η πρόσφατη KYA 16228 ΦΕΚ 1723 τ ‘Β 18-5-2017 «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» σε πολλά σημεία της αναφέρει ότι ισχύουν οι κανόνες της υγειονομικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β΄/2012) όπως ισχύει.

Ακόμα και αν τις καταργήσουμε όλες υφίσταται ο ΑΝ 2520/1940 – ΦΕΚ 273/Α/4-9-1940 «Περί υγειονομικών διατάξεων» που δίνει στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας την δυνατότητα να εκδίδει υγειονομικές διατάξεις, αλλά προβλέπει επίσης ελέγχους και κυρώσεις από τα αρμόδια Υγειονομικά όργανα.

Επομένως η αποκαλούμενη ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ είναι επί της ουσίας συμπλήρωση και εναρμόνιση με τα νέα νομοθετήματα της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και ούτε εισάγει νέες ελεγκτικές αρχές, ούτε επιπλέον ελέγχους ούτε θίγει δικαιώματα άλλων Υπηρεσιών (πχ ΕΦΕΤ, Δ/νσεις Κτηνιατρικής) όπως άστοχα μέχρι σήμερα παρουσιάζεται. Θεωρώ ότι χρόνια τώρα αποτελεί νομοθετημένο δικαίωμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και ποτέ δεν έχουν εμπλακεί οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται ΑΜΙΓΩΣ της ποιότητας και ασφάλειας των ζωικών προϊόντων.

 1. Ο Ν. 4025 (ΦΕΚ Α’ 228/02-11-2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» δεν έχει καταργηθεί και δίνει και αυτός τη δυνατότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων αλλά επιπλέον και τοπικών από τις Περιφέρειες. Προβλέπει κυρώσεις με εξαίρεση ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων, ο οποίος διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 2. Πριν την υπογραφή της νέας υγειονομικής διάταξης από τον Υπουργό Υγείας, αυτή ελέγχθηκε από τη συναρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης αλλά και από τα στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ελλάδα έτσι ώστε να αποκλειστούν προβλήματα σε σχέση με την διαδικασία απλούστευσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και φυσικά εξετάστηκε η τυχόν διαφοροποίησή της σε σχέση με την προηγουμένη. Μετά την παροχή της σύμφωνης γνώμης τότε και μόνο τότε προχώρησε και η έκδοσή της σε ΦΕΚ.
 1. Η άποψη ότι η νέα υγειονομική διάταξη δημιουργεί προβλήματα μιας και επιφέρει διαφορετικό κυρωτικό σύστημα μόνο κακόβουλη μπορεί να χαρακτηριστεί και αναδεικνύει την έλλειψη μελέτης της νέας αυτής διάταξης. Ας διαβάσουμε προσεκτικά το κυρωτικό της νέας υγειονομικής διάταξης και ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας:

ΑΡΘΡΟ 16 ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Θέματα που άπτονται της διαδικασίας γνωστοποίησης:

Η έλλειψη γνωστοποίησης ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων ή η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβληθέντων στοιχείων δεν επιφέρουν ως αυτοτελείς παραβάσεις ποινικές κυρώσεις , άρθρο 34 παρ. 5 του Ν . 4442/16(ΦΕΚ 230 τ.Α΄)

 • Θέματα που άπτονται παραβάσεων επί των όρων λειτουργίας- κίνδυνοι Δημόσιας Υγείας:

Στους παραβάτες των Υγειονομικών Διατάξεων επιβάλλονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Α.Ν 2520/40(ΦΕΚ 273 τ.Α΄) και το άρθρο 43 του Νόμου 4025/2011(ΦΕΚ228/τΑ/2-11- 2011) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 • Θέματα που άπτονται ΑΜΙΓΩΣ με τα τρόφιμα:

Παραβάσεις που αφορούν τα τρόφιμα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4235/2014(ΦΕΚ32/τΑ/2014).

 • Θέματα ηχορύπανσης:

Για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ 180/79 και το άρθρο 37 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α) όπως κάθε φορά ισχύουν.

Επομένως καμία διαφορετική αντιμετώπιση με το Ν 4235/14 αλλά επίλυση και θεμάτων άσχετων με το τρόφιμο που πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι δεν αποτελεί τον «ομφαλό» της Δημόσιας Υγείας.

Τέλος καλό είναι να δούμε ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες που η κατάργηση υγειονομικών διατάξεων θα επηρεάσει επιβαρυντικά σε σχέση με την λειτουργία ΚΥΕ και πως αυτά επιδρούν αρνητικά στην Δημόσια Υγεία.

Παράδειγμα 1:

Καφενείο παράνομα τοποθέτησε σύστημα απαγωγής καπνού στην πολυκατοικίας προκειμένου να παρασκευάζει φαγητό, δημιουργώντας προβλήματα οσμών στους περιοίκους. Πώς θα αντιμετωπιστεί νομοθετικά; Μόνο από τις υγειονομικές διατάξεις που ορίζουν συγκεκριμένους όρους λειτουργίας.

Παράδειγμα 2: Επιχείρηση αναψυχής (μπαρ) ηχορρυπαίνει συστηματικά. Πώς θα αντιμετωπιστεί νομοθετικά; Μόνο από τις υγειονομικές διατάξεις που ορίζουν συγκεκριμένους όρους για την χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων.

Παράδειγμα 3: Επιχείρηση μαζικής εστίασης έχει προσθέσει περισσότερα τραπεζοκαθίσματα από την δυναμικότητα που ορίζεται στην άδεια- γνωστοποίηση λειτουργίας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους πεζούς μιας και αυτά βρίσκονται σε πεζόδρομο, πλατεία ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Πώς θα αντιμετωπιστεί νομοθετικά; Μόνο από τις υγειονομικές διατάξεις που ορίζουν συγκεκριμένους όρους λειτουργίας.

Παράδειγμα 4: Επιχείρηση μαζικής εστίασης έχει προσθέσει χώρο παρασκευής τροφίμων που δεν περιλαμβάνονταν στα αρχικά σχέδια που κατατέθηκαν είτε κατά την αδειοδότηση είτε στην αναγγελία έναρξης. Πώς θα αντιμετωπιστεί νομοθετικά; Μόνο από τις υγειονομικές διατάξεις που ορίζουν συγκεκριμένους όρους λειτουργίας.

Και φυσικά πολλά άλλα παρόμοια θέματα που αν η νέα υγειονομική διάταξη καταργηθεί και επανέλθει η προγενέστερη (στην οποία παρατύπως είχε καταργηθεί από τον Ν4235/14 το άρθρο 17 επί των κυρώσεων) οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας θα αδυνατούν εκ νέου να αντιμετωπίσουν θέματα όπως είναι τα παραπάνω παραδείγματα παραβατικότητας.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

 • Κατάργηση της Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718 Β΄, 8-10-2012)
 • Από τις 20 σελίδες Α4 της 96967/2012 η νέα διάταξη αναπτύσσεται σε 51 σελίδες δεδομένης και της ενσωμάτωσης υφιστάμενων εγκυκλίων και νέων θεμάτων. Για ιστορικούς λόγους να θυμίσω ότι η παλαιότερη διάταξη Α1β/8577/1983 ήταν 8.577 σελίδες.
 • Ενδεικτική αναφορά του αριθμού τουαλετών, προσθήκη απαλλαγής σε επιχειρήσεις αρκετά περιορισμένης έκτασης χωρίς καθήμενους πελάτες,
 • Ενδεικτική επαναφορά αριθμού γουρνών στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης,
 • Νέες κατηγορίες επιχειρήσεων, αλλαγή στον υπολογισμό των πελατών στους εσωτερικούς χώρους από 1,20 σε 1,30 και σε εξωτερικούς χώρους από 1,20 σε 0,70
 • Νέο κυρωτικό (άρθρο 16) και συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προηγούμενη Διάταξη 96967/2012 Νέα διάταξη 47829/17 Διαφορές
ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Καμία
ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Στην νέα διάταξη καταργείται το πεδίο εφαρμογής
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΙ Καμία
ΑΡΘΡΟ 3 ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Επί της ουσίας εδώ η νέα διάταξη ενσωματώνει τις αλλαγές στον τρόπο αδειοδότησης μέσω αναγγελίας έναρξης
ΆΡΘΡΟ 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Η νέα διάταξη προσθέτει πλέον και την κατάταξη των επιχειρήσεων σε τρία επίπεδα κινδύνου ανάλογα με τη φύση των διεργασιών, το μέγεθος αυτών και την κατηγορία πληθυσμού, προβλέπει τεχνική έκθεση σε ορισμένες περιπτώσεις
ΆΡΘΡΟ 6 ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Καμία
ΑΡΘΡΟ 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Καμία
ΑΡΘΡΟ 8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Καμία
ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Καμία
ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Αλλαγές στις κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς όμως αυτό να επιφέρει οικονομικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις το αντίθετο μάλιστα.
ΑΡΘΡΟ 11-14 ΑΡΘΡΟ 11-15 Αλλαγές σύμφωνα με την γενικότερη φιλοσοφία των νέων κατηγοριών
ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΘΡΟ 16 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καμία

Πρέπει να σημειωθεί ότι αφορά τις επιχειρήσεις και υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος γενικότερα και όχι μόνο επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

ΑΡΘΡΟ 16 ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟ 17 ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ Καμία

Απλά ενσωμάτωσε και θέματα αναγγελίας έναρξης σύμφωνα με το νέο καθεστώς έναρξης οικ. δραστηριότητας

ΑΡΘΡΟ 17 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Καμία
ΑΡΘΡΟ 18

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Καμία
ΑΡΘΡΟ 20 Παράρτημα Η νέα διάταξη δεν έχει παράρτημα
ΑΡΘΡΟ 19 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΡΘΡΟ 21 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Καμία
Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Απόψεις. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.