Εργασία & Υγεία τεύχος 284/24-7-2017: Διατύπωση ριζοσπαστικής αντιπρότασης για αλλαγή της υγειονομικής διάταξης περί επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών


Κυκλοφόρησε σήμερα στο ηλεκτρονικό τεύχος  284/24-7-2017 του newsletter Εργασία & Υγεία άρθρο με τίτλο «Διατύπωση ριζοσπαστικής αντιπρότασης για αλλαγή της νέας υγειονομικής διάταξης». Την ανυπόγραφη πρόταση προτείνει σύμφωνα με το δημοσίευμα ομάδα εργασίας. Το ερώτημα είναι ποιος συγκρότησε την ομάδα εργασίας και  γιατί. Η ομάδα αυτή ήταν σε συνεργασία και επαφή με την επίσημη ομάδα εργασίας που είχε ορίσει το Υπουργείο Υγείας;

Το άρθρο έχει ως εξής:

Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε από την πρώτη κιόλας ημέρα της δημοσίευσής της (23.06.2017) η νέα Υγειονομική Διάταξη 47829/2017 (ΦΕΚ 2161 τχ. Β) για τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, επισημαίνεται ότι στο άρθρο 43 (παρ. 4) του Ν. 4025/ 2011 (ΦΕΚ 228 τχ. Α), ορίζεται πως οι Υγειονομικές Διατάξεις μπορεί να έχουν πανελλήνιο ή τοπικό χαρακτήρα, μόνιμο ή προσωρινό, οπότε αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος τους. Οι υγειονομικές διατάξεις καταργούνται ή τροποποιούνται με νέα υγειονομική διάταξη ή όταν παρέλθει η οριζόμενη σε αυτές χρονική διάρκεια, καταργούνται χωρίς άλλη διαδικασία.

Επιπροσθέτως, οι υγειονομικές διατάξεις εκδίδονται ανεξάρτητα αρμοδιότητας άλλου δημόσιου φορέα, δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. και φυσικά εκτελούνται άμεσα. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 58 (παράγραφο 2) του Ν. 4075/ 2012 (ΦΕΚ 89 τχ. Α), ορίζεται χαρακτηριστικά ότι: «Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει Υγειονομικές Διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας για θέματα που αφορούν θέματα υγιεινής και καθαριότητας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εγγένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιολογικές μολύνσεις. Ρητά ορίζεται ότι η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως προσδιορίζεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο». Με βάση τα παραπάνω λοιπόν γίνεται πρόταση προς τον Υπουργό Υγείας για αντικατάσταση της Υ.Δ 47829/ 2017 (ΦΕΚ 2161 τχ. Β), με το παρακάτω τεκμηριωμένο κείμενο το οποίο συντάχθηκε από Ομάδα Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχόλια διαβούλευσης για τροποποίηση της Υ.Δ. 96967/2012 ΦΕΚ 2718 τχ. Β. (http://www.opengov.gr/yyka/?p=1359). Επίσης στο άρθρο 3 του προτεινόμενου κειμένου έχει προταθεί να υπάρχει και προσθήκη συγκεκριμένης διάταξης προκειμένου να διασφαλίζονται οι πολίτες: «Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάλληλος προβεί σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 τχ. Α) και την υποπαράγραφο ΙΕ.6 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 τχ. Α) ή απαιτεί παραπάνω τεκμήρια από όσα ορίζονται στις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις, δύναται ο πολίτης να ενημερώσει γιά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης καταγγέλλοντας την πράξη ή την παράλειψη οφειλόμενης Νόμιμης Ενέργειας ή την οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος του υπαλλήλου, στα πειθαρχικά όργανα της υπηρεσίας που ανήκει, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26 τχ. Α), όπως τροποποιήθηκε με το N. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α/14.03.2012) και ισχύει».

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης είναι η ρύθμιση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία Επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών που περιέχονται στις διατάξεις της, καθώς και των επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΟΡΙΣΜΟΙ

Επιχειρήσεις Διανομείς – Μεταφορείς: Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες διάθεσης πριν από το στάδιο της λιανικής πώλησης (εισαγωγή, χονδρική πώληση, αποθήκευση κατά την χονδρική πώληση, χονδρεμπόριο πολλαπλών δραστηριοτήτων) σε συνθήκες ψύξης, κατάψυξης ή θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Επιχειρήσεις αποθήκευσης (κέντρα αποθήκευσης και διανομής).

Επιχειρήσεις χονδρικού Εμπορίου (ασκούμενη δραστηριότητα χονδρικό εμπόριο σε επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης).

Καταστήματα cash & carry (κύρια δραστηριότητα χονδρικό εμπόριο με δυνατότητα λιανικής διάθεσης).

Στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διατηρούνται και να διανέμονται μη τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσεως, ευρείας κατανάλωσης οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Οι επιχειρήσεις αυτές ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη χονδρική διάθεση των προϊόντων ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν λιανικώς ορισμένες ποσότητες, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης που μεταποιούν προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Επιχειρήσεις αρτοποιητικής νομοθεσίας: Στις επιχειρήσεις της Κατηγορίας αυτής συμπεριλαμβάνονται τα αρτοποιεία, τα εργαστήρια ζύμης, τα εργαστήρια ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης.

Επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερών, παραγωγής και διάθεσης πάγου, αναψυκτικών και χυμών.

Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται εμφιάλωση νερού, παραγωγή πάγου, παραγωγή επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία αναψυκτικών και χυμών και υπόκεινται στις απαιτήσεις της κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας καθώς και στους γενικούς όρους της παρούσας.

Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου: Όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως τα οποία προέρχονται είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις είτε παρασκευάζονται από τμήματα αυτών. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι Υπεραγορές τροφίμων, τα παντοπωλεία, τα κρεοπωλεία, τα οπωροπωλεία, τα ιχθυοπωλεία, οι κάβες, τα καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, τα πρατήρια άρτου, τα πρατήρια πώλησης ετοίμων φαγητών, τα πτηνοπωλεία, τα αυγοπωλεία, τα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, τα καταστήματα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας, τα καφεκοπτεία, τα πρατήρια ελαίων και λιπών, τα αμιγές πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, οι επιχειρήσεις διάθεσης ή/ και παρασκευής τροφίμων και ποτών σε προσωρινούς χώρους δηλαδή όλες οι πωλήσεις μέσω υπαίθριου πλανόδιου ή/ και στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με Ν. 4264/ 2014 (άρθρα 9, 22, 23, 25, 26, 28, 29) όπως κάθε φορά ισχύει, [οι σκηνές, οι πάγκοι, τα περίπτερα σε αγορές, τα τροχήλατα – ρυμουλκούμενα οχήματα πάσης φύσεως σε αγορές, πανηγύρια, πλατείες κ.λ.π καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/ και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food όπου ασκείται εκτός των μεταφορικών οχημάτων), οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι λαϊκές αγορές],  οι μικρές επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης τοπικών προϊόντων όπως χυλοπίτες, τραχανά, γλυκά του κουταλιού, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της ΥΑ 4912/ 120862/ 2015 (ΦΕΚ 2468 Τ΄Β), η πώληση τροφίμων και ποτών σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και η πώληση επί αυτοκινήτου. Επίσης συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία και οι επιχειρήσεις μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών. Οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη λιανική διάθεση των προϊόντων τους με δυνατότητα διανομής.

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής:

Όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε καθήμενους ή και σε περαστικούς πελάτες ή διανέμονται εκτός της επιχείρησης κάθε είδους τρόφιμα ζεστής ή/ και κρύας κουζίνας & οινοπνευματώδη ποτά (γλυκίσματα, επιδόρπια, ροφήματα, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά) καθώς επίσης παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. Περιλαμβάνονται επίσης οι χώροι μαζικής εστίασης των Σχολικών Κυλικείων, Νοσοκομείων, Ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, Κατασκηνώσεων, Βρεφονηπιακών σταθμών, και γενικά κλινικών και λοιπών Ιδρυμάτων και οι χώροι μαζικής εστίασης στα πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα κ.λπ.). Οι επιχειρήσεις αυτές δε δύναται να ασκούν μεταπώληση ή να καλύπτουν εκδηλώσεις σε χώρους εκτός της εγκατάστασής τους.

Στις επιχειρήσεις της Κατηγορίας αυτής συμπεριλαμβάνονται και οι δραστηριότητες που ασκούνται σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα – αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα οχήματα [Κινητά Καταστήματα – καντίνες σύμφωνα με το Κεφάλαιο II §1 (Παράρτημα II) του ΕΚ 852/ 2004 και με το άρθρο 26 Ν. 4264/ 2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης περιλαμβάνονται:

 1. Επιχειρήσεις Πλήρους γεύματος: Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν τρόφιμα (ζεστής και κρύας κουζίνας) τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, Σνακ-μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, καφενεία με παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες.

 1. 2. Επιχειρήσεις Πρόχειρου γεύματος: Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν τρόφιμα (ζεστής ή/ και κρύας κουζίνας) τα οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες [πχ. απλές λειτουργίες παρασκευής τροφίμων όπως θερμική επεξεργασία έτοιμων προϊόντων (κατεψυγμένων και μη), βρασμός, κλπ.]. Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν, τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, λουκουματζίδικα, σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ. 
 2. Επιχειρήσεις αναψυχής :

α. Στεγασμένοι και υπαίθριοι  χώροι εκδηλώσεων,

β. Κέντρα διασκέδασης,

γ. Μπαρ, Open Bar.

 1. Κινητά Καταστήματα – Επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

Επιχειρήσεις παρασκευής ή/και συσκευασίας: Όλες οι μεταποιητικές δραστηριότητες, οι οποίες στα πλαίσια του επίσημου ελέγχου τροφίμων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των υγειονομικών υπηρεσιών, τα εργαστήρια ή εργοστάσια τροφίμων και ποτών που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παρασκευής τροφίμων και ποτών ή μεταποίησης ή δραστηριότητα συσκευασίας τροφίμων και ποτών ή και τις δυο, με ή χωρίς απευθείας διάθεση των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό, χονδρική ή λιανική καθώς και παρασκευαστήρια που πωλούν λιανικώς (εργαστήρια ζαχαροπλαστικής με πρατήριο λιανικής πώλησης).

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης και τα Εργαστήρια/ Εγκαταστάσεις Παραγωγής Μαγειρεμένων Φαγητών – Catering, τα Εργαστήρια/ Εγκαταστάσεις Παραγωγής Σάντουιτς καθώς και όλα τα εργαστήρια παρασκευής, επεξεργασίας, αποθήκευσης ή και διάθεσης τροφίμων ή/και ποτών τα οποία προορίζονται για διάθεση σε οποιονδήποτε χώρο επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (π.χ γαμήλιες δεξιώσεις, επαγγελματικούς χώρους, κλπ) ή για τροφοδοσία άλλων επιχειρήσεων ως μεταπώληση. Στην περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί αποκλειστικά μεταπώληση υπάγεται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 1288 ΦΕΚ 1763 Τ’ Β/ 22-05-2017.

Σε αυτήν  την κατηγορία επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις παραγωγής υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (περιέκτες  τροφίμων, υλικά Συσκευασίας κλπ.).

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ορίζονται οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές  με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις π.χ (κομμωτήρια, γυμναστήρια, επιχειρήσεις περιποίηση χεριών και ποδιών κλπ.).

Μεταπώληση Τροφίμων / Ποτών: Οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες παρασκευής, επεξεργασίας, συσκευασίας, εισαγωγής από το εξωτερικό, συντήρησης Τροφίμων, που ασκεί οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την διάθεση αυτών αποκλειστικά σε άλλη Επιχείρηση Τροφίμων και όχι για διάθεση σε υποκατάστημα της ίδιας επιχείρησης.

Όμορα Γειτονικά Κτίρια: Τα κτίρια που έχουν ένα τουλάχιστον κοινό όριο ή ένα κοινό τμήμα ορίου.

Όρια εξωτερικού χώρου της επιχείρησης: Τα όρια – σημεία του εξωτερικά αδειοδοτημένου/ γνωστοποιούμενου χώρου της εγκατάστασης (τέλος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων – εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων), έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στα σχέδια κατόψεων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οχήματα μεταφοράς: Όλες οι δραστηριότητες μεταφοράς τροφίμων και ποτών (με οχήματα μεταφοράς που ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών είτε σε ιδιώτη διανομέα).

Παρακείμενος Στεγασμένος Χώρος Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: Κάθε εγκατάσταση μιας επιχείρησης τροφίμων και ποτών – Κάθε στεγασμένος χώρος ο οποίος δύναται να έχει χρήση αποθήκευσης προϊόντων (αποθήκευση α΄ υλών, τελικών προϊόντων, υλικών συσκευασίας, αποθήκευση παγομηχανής) ή αποδυτηρίων προσωπικού ή αποτελεί στεγασμένο χώρο εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων κατά περίπτωση και ο οποίος δύναται να βρίσκεται στο ίδιο ή/και σε όμορο γειτονικό κτίριο της Εγκατάστασης της Επιχείρησης Τροφίμων ή παραπλεύρως αυτής στην περίπτωση της χρήσης αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση καθήμενων ατόμων εφόσον δεν απαγορεύεται από τυχόν άλλους κανονισμούς ή διατάξεις και είναι νόμιμος σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις ή έχει γίνει τακτοποίηση με Ν. 4014/ 2011 ή με Ν. 4178/ 2013 ή άλλης συναφούς διάταξης Νόμου. Ο στεγασμένος αυτός χώρος, μπορεί να βρίσκεται κατά περίπτωση και εντός εμπορικού κέντρου, νοσηλευτικού – εκπαιδευτικού ιδρύματος, συγκροτήματος ομοειδών δραστηριοτήτων, αεροδρομίου, λιμένα, κλπ.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση βρίσκεται εντός οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου ή πλωτού ναυπηγήματος, παρακείμενος χώρος για αυτή, νοείται: α) κάθε μονάδα που δύναται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση αποκλειστικά και μόνο για την αποθήκευση προϊόντων (αποθήκευση α΄ υλών, τελικών προϊόντων, υλικών συσκευασίας, αποθήκευση παγομηχανής) σε σημείο που να μην υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης ή β) οποιοσδήποτε άλλος υγειονομικά αποδεκτός χώρος που χρησιμοποιείται μόνο για την αποθήκευση απορριμμάτων ή μόνο για την χρήση αποδυτήριων προσωπικού, εντός του μεταφορικού αυτού μέσου ή του πλωτού ναυπηγήματος.

Παρακείμενος υπαίθριος χώρος εξυπηρετούμενων ατόμων: Νοείται ο χώρος εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών που βρίσκεται είτε σε όμορο γειτονικό κτίριο της Εγκατάστασης της Επιχείρησης, είτε παραπλεύρως, είτε απέναντι αυτής.

Πλήρες Γεύμα: Ολοκληρωμένο γεύμα που αποτελείται από ποικίλα φαγητά (ορεκτικά, πρώτο και κυρίως πιάτο, συνοδευτικά, επιδόρπια, ποτά ροφήματα κλπ.) τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην εγκατάσταση και αποτυπώνονται στο διάγραμμα  ροής της επιχείρησης.

Ροή Εργασιών: Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών που αναπτύσσονται και πραγματοποιούνται στα διάφορα τμήματα/ μονάδες της εγκατάστασης αυτής (συμπεριλαμβάνεται τυχόν παρακείμενος χώρος και η αίθουσα των εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης).

Υγειονομικές Υπηρεσίες : Καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειών & των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ασχέτως από την διοικητική τους εξάρτηση καθώς και οι Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού οι οποίες είναι στελεχωμένες με  Υγιεινολόγους Τ.Ε/ Επόπτες Δημόσιας Υγείας.

Υγειονομικοί Υπάλληλοι (Επιθεωρητές): καλούνται οι Υγειονομικοί υπάλληλοι (Υγιεινολόγοι Τ.Ε και Υγιεινολόγοι Ιατροί) των αρμόδιων Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών & των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας καθώς και οι Υγιεινολόγοι Τ.Ε/ Επόπτες Δημόσιας Υγείας που υπηρετούν σε άλλες Υπηρεσίες (στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, στα Νοσοκομεία, στο ΣΕΥΥΠ, στον ΕΦΕΤ, στο ΣΕΠΕ), οι οποίοι ασκούν Υγειονομικό έλεγχο.

Υγειονομικός έλεγχος: Για την εφαρμογή της παρούσας είναι η λεπτομερής εξέταση των τροφίμων, καθώς και των αντικειμένων, των χώρων και των εγκαταστάσεων που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Υπεραγορές τροφίμων: Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2323/ 1995, ΦΕΚ 145 Τ΄Α, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου η συνολική επιφάνεια τους είναι :

α) πάνω από 1.500 τ.μ. στα νησιά Ρόδος, Κέρκυρα και στο νομό Χαλκιδικής, ανεξάρτητα από την απόσταση του καταστήματος από δήμο ή κοινότητα και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού,

β) πάνω από 500 τ.μ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά και Λευ­κάδα,

γ) πάνω από 200 τ.μ. στα υπόλοιπα νησιά της χώρας,

δ) πάνω από 2.500 τ.μ. σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κα­τάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιό­μετρα από το κέντρο των δήμων,

ε) πάνω από 1.500 τ.μ., σε δήμους με πληθυσμό από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων.

Το πληθυσμιακό όριο υπολογίζεται σύμφωνα με την τελευταία, κάθε φορά, απογραφή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3377/ 2005, ΦΕΚ 202 Τ΄Α, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι Υπεραγορές τροφίμων, θα πρέπει να έχουν συνολική επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ.

Χειριστής Τροφίμων: Κάθε πρόσωπο το οποίο χειρίζεται άμεσα συσκευασμένα ή/ και μη συσκευασμένα τρόφιμα, σκεύη και επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και ως εκ τούτου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της υγιεινής.

Κατά την έννοια της παρούσας καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) είναι:

Οι επιχειρήσεις ή τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/ και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα – επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία.

Στα Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων (εκτός εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί από τοπική ή άλλη ειδική διάταξη Νόμου ως τουριστικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, συγκοινωνιακοί κόμβοι,  Εθνικοί οδοί, κ.λ.π.), οι διατάξεις των Γενικών και Ειδικών όρων της παρούσας εφαρμόζονται με την ανάλογη ευελιξία. Με την ανάλογη ευελιξία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε κτίρια – οικήματα, σε σημεία όπου είναι χαρακτηρισμένα ως αρχαία ακίνητα μνημεία του Ν. 3020/ 2002, ΦΕΚ 153 ΤΆ αλλά και στα διατηρητέα μνημεία όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 4067/ 2012, ΦΕΚ 79 Τ΄Α.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΣΚΗΣΗ    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Υγειονομικός έλεγχος ασκείται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και γενικότερα στις δραστηριότητες οι οποίες διέπονται από υγειονομικές διατάξεις, τακτικά ή έκτακτα ή και κατόπιν καταγγελίας.

Ειδικότερα υγειονομικός έλεγχος ασκείται:

α) Στις εγκαταστάσεις  νοσοκομείων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ιδιωτικών κλινικών και λοιπών υγειονομικών μονάδων σχολείων δημοσίων ή ιδιωτικών, παιδικών σταθμών δημοσίων ή ιδιωτικών, παιδότοπων, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, δομών παροχής – αρωγής  σε κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες, ξενοδοχειακών μονάδων, ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κ.λ.π., αιθουσών δημόσιων θεαμάτων, κομμωτηρίων, κουρείων, περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστηρίων δερματοστιξίας, γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, λουτρών, χώρων υγιεινής κυλικείων υπαίθριων και δημοσίων θεαμάτων, όπως θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε κάθε είδους κατασκηνώσεις, κατοικίες – χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κλπ).

β) Σε επιχειρήσεις αποθήκευσης, εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης, υπόδησης, κλινοστρωμνής ή σε χώρους όπου προσφέρονται από/ ή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή δωρίζονται απευθείας σε πολίτες της χώρας μεταχειρισμένα είδη.

γ) Στα κάθε είδους συγκοινωνιακά μέσα (ξηράς, θάλασσας και αέρος).

δ) Στα καταστήματα πώλησης κατοικίδιων ζώων (ζώων συντροφιάς).

ε) Σε χώρους υλοποίησης – διεξαγωγής εκθεσιακών κέντρων.

ζ) Σε εγκαταστάσεις σχετικές με ψυχαγωγικά παιχνίδια και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες.

η) Στα κάθε είδους εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήματα, οι συνθήκες λειτουργίας των οποίων είναι δυνατό να επηρεάσουν δυσμενώς τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικότερα.

θ) Στις υδρεύσεις, αποχετεύσεις και σε κάθε είδους άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στον τρόπο και στα μέσα συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και στους χώρους διαθέσεως τούτων.

ι) Στις πτηνοτροφικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (βουστάσια, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφία. κ. τ. όμ.), καθώς και στα σφαγεία, στα εργαστήρια κατεργασίας νωπών δερμάτων και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.

κ) Στους ανοικτούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς, χώρους (δρόμοι, πλατείες, φυσικές ή τεχνητές κοιλότητες του εδάφους, αυλές, φωταγωγοί πολυκατοικιών και μεγάρων, ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, κολυμβητικές δεξαμενές, πλωτά ναυπηγήματα, κ. τ. όμ.), καθώς και στις κατοικίες, σε περιπτώσεις καταγγελίας για δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων και γενικότερα της εφαρμογής της παρούσας, οι αρμόδιοι Υγειονομικοί υπάλληλοι για την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά έγγραφα (εντολή ελέγχου, υπηρεσιακή ταυτότητα,  κ.λ.π.).

Δύναται να υπάρχει συνεργασία για την άσκηση των υγειονομικών ελέγχων μεταξύ υγειονομικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε διαφορετικές υπηρεσίες καθώς και άσκηση υγειονομικών ελέγχων με σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου από υπαλλήλους συναρμόδιων κρατικών φορέων ελέγχου (σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4025/ 2011 Τ΄Α), εφόσον βέβαια οι υπάλληλοι έχουν την σχετική για την άσκηση του ελέγχου ειδικότητα.

Για την σύσταση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου εκδίδεται σχετική πράξη – εντολή ελέγχου από την εκάστοτε Υγειονομική Υπηρεσία που κρίνει την ανάγκη σύστασης Μικτών Κλιμακίων Ελέγχων.

Για κάθε υγειονομικό έλεγχο σε επιχείρηση τροφίμων, συντάσσεται έκθεση ελέγχου όπου μεταξύ των άλλων, περιγράφεται ο σκοπός, οι μέθοδοι και τα ευρήματα του ελέγχου καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου κοινοποιείται στον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες φροντίζουν να αποκλείουν από τους υγειονομικούς ελέγχους τη συμμετοχή ατόμων σε περίπτωση που ενδεχομένως υφίσταται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης, αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις, για να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός των κέντρων διασκέδασης για τα οποία απαιτείται αδειοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΡΘΡΟ 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά την διάρκεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι υγειονομικά υπεύθυνοι (ορίζονται από την επιχείρηση) των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές του HACCP σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΕΚ 852/2004, οι οποίες θα προσαρμόζονται ανάλογα με την απαιτούμενη ευελιξία, ανάλογα με το μέγεθος τους και τη φύση των διεργασιών.

Α. Η φύση των διεργασιών αφορά:

 1. Tο είδος των τροφίμων που παράγει ή διαχειρίζεται ή διαθέτει η επιχείρηση καθώς και τον τρόπο χρήσης τους από τον καταναλωτή.
 2. Τη δραστηριότητα της επιχείρησης, π.χ μικρές διεργασίες παρασκευής, κανένας χειρισμός, πολλοί σύνθετοι χειρισμοί στα τρόφιμα που παράγουν, που προετοιμάζουν και διαθέτουν σε διαφορετικούς χώρους από αυτόν της παραγωγής (μεγάλα εργαστήρια), ή που προετοιμάζουν και διαθέτουν άμεσα προς τελική κατανάλωση και που δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα στάδιο ή στο σύνολο των σταδίων της αλυσίδας παραγωγής μέχρι την τελική διάθεση.
 3. Την εφαρμοζόμενη επεξεργασία για τη μείωση ή την εξάλειψη των πιθανών κινδύνων (φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών).

Β. Το μέγεθος της επιχείρησης και  την κατηγορία του πληθυσμού που διατίθενται.

Το μέγεθος της επιχείρησης το οποίο αναφέρεται στη δυναμικότητα της παραγωγής, επεξεργασίας ή και διάθεσης τροφίμων και ποτών στους καταναλωτές. Ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από την εκάστοτε επιχείρηση, καθώς και η πιθανόν ειδική ομάδα πληθυσμού, στην οποία πιθανόν αυτοί ανήκουν (π.χ  βρέφη, μαθητές, ηλικιωμένοι, ασθενείς, κ..λ..π), αλλά και ο χώρος που τα τρόφιμα διατίθενται (π.χ βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολικά κυλικεία, νοσοκομεία, συσσίτια κλπ.)

Κατηγοριοποίηση των Επιχειρήσεων με βάση την εκτίμηση επιπέδων κινδύνου.

ΕΠΙΠΕΔΟ I

(Χαμηλού Κινδύνου)

ΕΠΙΠΕΔΟ II

(Μεσαίου Κινδύνου)

ΕΠΙΠΕΔΟ III

(Υψηλού Κινδύνου)

Παντοπωλείο,

Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής,

Κατάστημα Βιολογικών Τροφίμων,

Καφεκοπτείο,

Πρατήριο ελαίων και λιπών,

Οπωροπωλείο,

Περίπτερο – Ψιλικά,

Αναψυκτήριο,

Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Μπαρ,

Καφετέρια,

Καφενείο,

Μπαρ – Open Bar,

Πρατήριο έτοιμου φαγητού,

Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρώδων προϊόντων,

Αποθήκες τροφίμων,

Μηχανές αυτόματης πώλησης τροφίμων & ποτών.

Κρεοπωλείο, Πτηνοπωλείο,

Αυγοπωλείο, Ιχθυοπωλείο,

Ζαχαροπλαστείο,

Γαλακτοπωλείο,

Παγωτοπωλείο,

Αρτοποιείο,

Εγκατάσταση περάτωσης έψησης,

Υπεραγορά τροφίμων,

Καταστήματα χονδρικού εμπορίου (cash & carry),

Ψυκτικές αποθήκες,

Καταστήματα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας,

Εστιατόριο,

Πιτσαρία,

Ταβέρνα,

Ψητοπωλείο,

Οβελιστήριο,

Καφενείο με παρασκευαστήριο,

Λαϊκές αγορές, Πλανόδιοι – Στάσιμοι μικροπωλητές

Κινητά Καταστήματα – καντίνες, Επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης τοπικών προϊόντων,

Κυλικείο σχολείων

Μεταποιητικές δραστηριότητες,

Εργαστήριο τροφίμων & ποτών,

Catering με δραστηριότητα μεταπώλησης ή/ και με απευθείας διάθεση στον καταναλωτή

Εργαστήριο παραγωγής ζύμης, προϊόντων αρτοποιίας,

Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου,

Ειδική Ομάδα

Νοσηλευτικά Ιδρύματα,

Οίκοι ευγηρίας,

Βρεφονηπιακοί σταθμοί,

Παιδικοί σταθμοί,

Κατασκηνώσεις.

 

 

Όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (εφόσον επιτρέπεται από τις χρήσεις γης) μπορούν να λειτουργούν σαν μικτές όπως και να συνυπάρχουν με άλλες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και η αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Η κατηγορία και η δραστηριότητα καθώς επίσης και η δυναμικότητα της επιχείρησης ως προς την εξυπηρέτηση πελατών (καθήμενα εξυπηρετούμενα άτομα) θα προσδιορίζεται αναλυτικά για όλους τους χώρους (εσωτερική αίθουσα πελατών, υπαίθριος χώρος, κλπ.) και θα αναγράφεται στην δήλωση γνωστοποίησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με την προϋπόθεση να δημιουργούν τα ανάλογα διαγράμματα ροής (όπου απαιτείται ανάλογα με την Δραστηριότητα) για τα τελικά προϊόντα που διαθέτουν καθώς και τα νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης, τα οποία τηρούνται μαζί με τα αρχικώς εγκεκριμένα, στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.

Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που ήδη λειτουργούν, όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού παρακείμενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών γίνεται μεταβολή της γνωστοποίησης.

Τροποποίηση των Υγειονομικών όρων Λειτουργίας – / Αναγγελίας – Γνωστοποίησης Έναρξης Επιχείρησης Τροφίμων και Ποτών –

Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, αποτελεί:

1. Κάθε επέκταση με προσθήκη χώρου ή χρήση χώρου (στεγασμένου, υπαίθριου ιδιόκτητου ή κοινόχρηστου) από την επιχείρηση τροφίμων και ποτών, ο οποίος δεν απεικονίζεται στα αρχικά σχέδια κατόψεων που έχουν δηλωθεί στην Αίτηση της Γνωστοποίησης στην καθ΄ ύλην Αρμόδια Αρχή.
2. Κάθε κατάργηση χώρου ή άλλη ενέργεια όπου έχει ως αποτέλεσμα αποκλειστικά την αύξηση της δυναμικότητας της επιχείρησης ή την μείωση του χώρου του παρασκευαστηρίου ή την μείωση του συνολικού αριθμού των αποχωρητηρίων – Επιδείνωση των υγειονομικών όρων λειτουργίας.
3. Η κοινή χρήση παρασκευαστηρίου ως τμήμα μιας επιχείρησης τροφίμων και ποτών, με άλλη επιχείρηση τροφίμων και ποτών.
4. Όταν κατά την αλλαγή της ροής των εργασιών της επιχείρησης τροφίμων και ποτών ή κατά την ανακαίνιση του καταστήματος, πραγματοποιείται χρήση χώρων όπου οι χώροι αυτοί είναι δηλωμένοι ως χώροι βοηθητικής χρήσης (πχ. μεταφορά παρασκευαστηρίου σε χώρο που ήταν αρχικά τα αποχωρητήρια ή αποδυτήρια ή αποθήκη της επιχείρησης).
5. Η αλλαγή της δραστηριότητας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών σε διαφορετική δραστηριότητα από αυτή που έγινε η δήλωση γνωστοποίησης, [πχ, η μετατροπή της επιχείρησης από Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών σε Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος ή από Κατηγορία Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος σε Επιχείρηση Χώρου Εκδηλώσεων (λόγω κατάργησης τμήματος – παρασκευαστήριο)].
 6. Η Λειτουργία Δραστηριότητας Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Προχείρου ή Πλήρους Γεύματος ή Δραστηριότητας Παρασκευαστής, η οποία κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται πως έχει καταργήσει το πλήρως το Απαγωγικό Σύστημα (όχι αλλαγή θέσης της απόληξης αυτού) όπου απαιτείται σύμφωνα και με τα τελικά προϊόντα που διαθέτει.
7. Η Μεταφορά της επιχείρησης ή μέρους αυτής σε άλλο χώρο χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία της δήλωσης γνωστοποίησης ως νέα επιχείρηση.
8. Η κατ’ εξακολούθηση Μη συμμόρφωση της επιχείρησης [δηλαδή η μη συμμόρφωση σε τρίτο επανέλεγχο], σχετικά με ανάπτυξη περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την δυναμικότητα της, για τα εξυπηρετούμενα καθήμενα άτομα που προβλέπονται συνολικά όπως δηλώνονται στην αρχική γνωστοποίηση.
10. Η Μετατροπή Εγκατάστασης Δραστηριότητας υπαίθριου πλανόδιου ή/ και στάσιμου εμπορίου σε άλλη Κατασκευή – Εγκατάσταση για την οποία απαιτείται η έκδοση Οικοδομικής Άδειας και Υποβολή Γνωστοποίησης Λειτουργίας Επιχείρησης Τροφίμων, σύμφωνα με τις Κατηγορίες που αναφέρονται στην παρούσα.

 

Δεν αποτελεί Τροποποίηση των Υγειονομικών όρων Λειτουργίας Αναγγελίας – Γνωστοποίησης Έναρξης Επιχείρησης Τροφίμων και Ποτών –

Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όταν:

1. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί παρακείμενο χώρο ή επιθυμεί την χρήση αυτού (εφόσον ο χώρος αυτός τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης και έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011 ή του Ν. 4178/ 2013, της ΚΥΑ 4570/ 2016 ΦΕΚ 201 Τ΄Β, ή της ΥΑ 6155/ 2017, ΦΕΚ 364 Τ΄Β, ή της ΚΥΑ 27002 / 2017, ΦΕΚ 1977 Τ’ Β, ή άλλης συναφούς διάταξης Νόμου) και παράλληλα έχει προβεί σε μεταβολή των στοιχείων γνωστοποίησης στην καθ’ ύλην Αρμόδια Αρχή.
2. Η Επιχείρηση έχει επεκταθεί σε νομίμως υφιστάμενο παρακείμενο χώρο ή επιθυμεί την χρήση αυτού (με την προϋπόθεση ότι ο χώρος αυτός τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης) και παράλληλα έχει προβεί σε μεταβολή των στοιχείων γνωστοποίησης στην καθ’ ύλην Αρμόδια Αρχή.
3. Βελτιώνονται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας, όπως η προσθήκη αποχωρητηρίων εντός του χώρου της εγκατάστασης σε σημείο που δεν υπάρχει πιθανός κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης ή πραγματοποιείται μετατροπή κάποιων από τα αρχικά αποχωρητήρια σε αποχωρητήρια ΑμεΑ, εφόσον το σύνολο αυτών εξακολουθεί να καλύπτει την συνολική δυναμικότητα των εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων αλλά και του προσωπικού.

Το ως άνω ισχύει και όταν μειώνεται η συνολική δυναμικότητα (μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων – εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων) ή αυξάνεται ο χώρος του παρασκευαστηρίου, ο χώρος πλύσεως σκευών, κλπ.

4. Συνυπάρχουν παράλληλα με την επιχείρηση τροφίμων και ποτών και άλλες δραστηριότητες (όπως πχ. κολυμβητικής δεξαμενή με επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος ή Παιδότοπου με Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος κλπ.) και πραγματοποιείται μετατροπή μέρους των αποχωρητηρίων (πχ από ενηλίκων σε παιδικό, από wc προσωπικού σε wc πελατών) για τις ανάγκες ορισμένης εξ αυτών δραστηριότητας, εφόσον όμως καλύπτεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των αποχωρητηρίων που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία, για το σύνολο των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης και της επιχείρησης τροφίμων.
5. Η μεταφορά των τραπεζοκαθισμάτων (για τα εξυπηρετούμενα καθήμενα άτομα της επιχείρησης), από τον εσωτερικό χώρο της εγκατάστασης σε εξωτερικό – υπαίθριο ιδιόκτητο (όχι κοινόχρηστο) χώρο αυτής (πχ η χρήση υπαίθριου ιδιόκτητου χώρου παίδοτοπου ή αυλής κλπ.) χωρίς αύξηση της συνολικής δυναμικότητας.
 6. Η μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων – των εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, λόγω αλλαγής της ροής εργασιών στον χώρο, με προσθήκη εξοπλισμού όπως ψυγεία ή άλλες βιτρίνες έκθεσης, μηχανής παγωτού, θερμοθαλάμου, open bar τροχήλατο ή λυόμενης κατασκευής κλπ.
7. Υπάρχουν παράπονα πολιτών για όχληση από την χρήση μουσικής ή/και μουσικών οργάνων, και μετρείται με διακριβωμένο – βαθμονομημένο ηχόμετρο της Υπηρεσίας, στον εσωτερικό χώρο διαβίωσης του παραπονούμενου, θόρυβος ≤ 40 dB.
8. Εφαρμόζεται οποιαδήποτε διαδικασία η οποία βελτιώνει την ροή των εργασιών της εγκατάστασης, την τήρηση των ορθών πρακτικών υγιεινής και την αποφυγή πιθανής Διασταυρούμενης Επιμόλυνσης.

 

 1. ΟΙΚΗΜΑ

Ο Χώρος στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί νομιμότητας του κτιρίου. Σε περιπτώσεις κτιρίων που βρίσκονται σε χώρους εκτός ή παράλληλα και της αρμοδιότητας της πολεοδομικής υπηρεσίας (κτίρια εντός μοναστηριών, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολικά κτίρια, σε μετασκευασμένα οχήματα, σε πλωτά ναυπηγήματα, κ.λ.π.), επιτρέπεται  η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον διαθέτουν έγκριση όλων των σχετικών υπηρεσιών στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν. Κτίρια εντός παραδοσιακών οικισμών και Αρχαιολογικών χώρων, τηρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των πολεοδομικών διατάξεων, στις οποίες υπάγονται.

Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε ισόγειους χώρους πολυκατοικιών θα είναι διακριτοί και δεν θα επικοινωνούν με εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και θα έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο με εξαίρεση την τυχόν απαιτούμενη έξοδο κινδύνου σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η λειτουργία αυτών σε μέγαρα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές στέγες.

Ο έλεγχος της Νομιμότητας του χώρου του οικήματος ή/ και του τυχόν παρακείμενου χώρου της επιχείρησης τροφίμων και ποτών, είναι αρμοδιότητα του επιβλέποντα ιδιώτη Μηχανικού.

 1. ΧΩΡΟΙ

Κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διαθέτει τους χώρους που απαιτεί η δραστηριότητα που ασκεί, όπως αυτοί περιγράφονται στους ειδικούς υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

Όλοι οι χώροι της επιχείρησης θα αποτυπώνονται σε κατόψεις Μηχανικού.

 1. ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΕΣ, ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων, των οροφών, των θυρών και των παραθύρων πρέπει να είναι καλής κατασκευής, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο να απολυμαίνονται εύκολα.

 1. ΔΑΠΕΔΑ

Τα δάπεδα των επιχειρήσεων πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό για τη χρήση του κάθε χώρου, καλής κατασκευής, ανθεκτικό, λείο, αδιαπότιστο, συνεχές, μη ολισθηρό, ανάλογα με τα φορτία και τους ρύπους που προβλέπεται ότι μπορεί να δεχθεί.

Πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύκολου, αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης. Για το λόγο αυτό, οι ενώσεις των δαπέδων με τους τοίχους πρέπει είναι στρογγυλεμένες ή σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τη συσσώρευση ρύπων, με συμπαγή κατασκευή ώστε να μη δημιουργείται κενό και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παρουσίας εντόμων υγειονομικής σημασίας ή τρωκτικών.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγανά, μη απορροφητικά και μη τοξικά υλικά, τα οποία μπορούν να  πλένονται αποτελεσματικά. Δάπεδα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, είναι τα πλακάκια ή τα βιομηχανικά δάπεδα, με την προϋπόθεση όμως ότι τοποθετούνται σωστά.

Δάπεδα από διαφορετικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επιχείρηση να αποδείξει, στις αρχές ελέγχου, την καταλληλότητα τους. Απαγορεύεται η χρήση μωσαϊκού και ξύλου.

Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην επιτρέπουν τη συσσώρευση υδάτων και να  πετυχαίνεται η αποτελεσματική στράγγιση των υδάτων.

Να υπάρχουν επαρκή επιδαπέδια σιφώνια ή φρεάτια και κατάλληλη κλίση του δαπέδου προς αυτά. Τα σιφώνια ή τα φρεάτια να εξασφαλίζουν την αποτροπή εισόδου εντόμων (π.χ. με χρήση μεταλλικών ανοξείδωτων σχαρών ή σιτών ή με άλλο υγειονομικά αποδεκτό τρόπο) και δε θα επιτρέπουν τη διαφυγή οσμών.

Όπου από την παραγωγική διαδικασία αναμένεται δημιουργία υγρών ρύπων (π.χ. βραστήρες βαρέως τύπου κλπ) ή όταν στο πρόγραμμα καθαριότητας προβλέπεται καθαρισμός με ροή νερού, η ύπαρξη των παραπάνω στραγγιστικών συστημάτων είναι υποχρεωτική. Η παραμονή στάσιμων νερών είναι επιβαρυντική για τον χώρο και τα τρόφιμα, κατά συνέπεια πρέπει να αποτρέπεται

 1. ΤΟΙΧΟΙ – ΟΡΟΦΕΣ

Σε όλους τους χώρους των επιχειρήσεων οι τοίχοι να είναι καλής κατασκευής, κατά προτίμηση από λείο και αδιαπότιστο υλικό ώστε να μην ευνοούν τη συσσώρευση σκόνης (πχ. πλακάκια, ανοξείδωτη επένδυση, εποξικές ρητίνες ή άλλα κατάλληλα υλικά). Στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων οι τοίχοι πρέπει εκτός από τα παραπάνω να είναι από στεγανό μη απορροφητικό και μη τοξικό υλικό μέχρι κατάλληλο για τις εργασίες (χειρισμό τροφίμων) ύψος το οποίο θα επιτρέπει τον υγρό καθαρισμό.

Οι συνδέσεις των τοίχων μεταξύ τους πρέπει να είναι στεγανές και στρογγυλεμένες.

Επίσης πρέπει να είναι ανθεκτικοί στις καταπονήσεις από χτυπήματα και από τη θερμότητα, ιδιαίτερα στα σημεία έψησης, βρασμού κλπ. Το υπόλοιπο τμήμα ως την οροφή μπορεί να υδροχρωματίζεται ή να ελαιοχρωματίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η επιφάνεια των ορόφων, ψευδοροφών ή η εσωτερική επιφάνεια της στέγης θα πρέπει να είναι λεία και συνεχής, χωρίς κενά, χωρίς ρωγμές ή οπές ή άλλα παρόμοια ανοίγματα και να κατασκευάζεται από υλικό και με τρόπο που να μην επιτρέπει τη συσσώρευση σκόνης. Επίσης θα πρέπει να είναι υδροχρωματισμένη σε περίπτωση που γίνεται χρήση ασβεστοκονίας. Τυχόν ξύλινες οροφές πρέπει να είναι ελαιοχρωματισμένες ή στιλβωμένες.

Να περιορίζεται ο κίνδυνος πτώσης σωματιδίων από το υλικό ή το επίχρισμα της οροφής και των τοίχων.

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε σε συνδυασμό με το σύστημα εξαερισμού και τυχόν απαγωγικό σύστημα ώστε να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών στους τοίχους και τις οροφές, ιδιαίτερα σε χώρους που η επεξεργασία τροφίμων ή τυχόν άλλες εργασίες (π.χ. πλύση σκευών) έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή υδρατμών.

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας και ύπαρξης υγρασίας στις οροφές και τους τοίχους.

 1. ΠΑΡΑΘΥΡΑ – ΠΟΡΤΕΣ

Σε όλους τους χώρους οι πόρτες και τα παράθυρα να είναι καλής κατασκευής, κατά προτίμηση να έχουν λεία επιφάνεια ώστε να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατά περίπτωση αποτελεσματικά.

Στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων οι πόρτες πρέπει να είναι από λείο και αδιαπότιστο υλικό, ανθεκτικό σε ενδεχόμενες καταπονήσεις από χτυπήματα, να επιδέχονται τον υγρό καθαρισμό και να μην ευνοούν τη δημιουργία οξειδώσεων. Τα πόμολα πρέπει να είναι απλής κατασκευής, χωρίς διακοσμητικά ανάγλυφα ώστε να μη συγκρατούνται ρύποι και υγρασία και το υλικό να είναι τέτοιο που να επιδέχεται απολύμανσης με τα συνήθη απολυμαντικά σκευάσματα.

Όταν οι πόρτες χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό χώρων ανόμοιου επιπέδου υγιεινής (π.χ. αποχωρητήρια από αίθουσα πελατών, παρασκευαστήριο από αίθουσα πελατών, αίθουσα πελατών από υπαίθριο χώρο κλπ), πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς ή άλλο μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος.

Οι πόρτες στα αποχωρητήρια (και στους προθαλάμους τους) του προσωπικού πρέπει να ανοίγουν προς τα μέσα.

Τα παράθυρα πρέπει να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό τους και να εμποδίζουν την συσσώρευση ρύπων. Πρέπει να καλύπτονται με δικτυωτά προστατευτικά πλέγματα (σίτες) για την αποτροπή εισόδου εντόμων υγειονομικής σημασίας και τρωκτικών.

 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κάθε αντικείμενο, συσκευή ή εξοπλισμός, με το οποίο έρχονται σε επαφή τα τρόφιμα, πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση αποτελεσματικά και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνεται.  Πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης.

Να κατασκευάζεται με κατάλληλο τρόπο και υλικά έτσι ώστε να υπάρχουν λείες και ανθεκτικές επιφάνειες.

Θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην σχηματίζονται αιχμηρές γωνίες και προεξοχές οι οποίες δεν καθαρίζονται αποτελεσματικά.

Να είναι εγκατεστημένος κατά τρόπο που να επιτρέπει επαρκή καθαρισμό όλο του εξοπλισμού και των πέριξ χώρων.

Εξοπλισμός που έχει φθαρεί, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, διότι δεν επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό του

και θέτει σε φυσικό κίνδυνο τα τρόφιμα.

Η χρησιμοποίηση ξύλου ή  γαλβανισμένων μετάλλων απαγορεύεται για τον εξοπλισμό που έχει άμεση επαφή

με έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα ή με προϊόντα υψηλού κινδύνου.

Απαγορεύεται επίσης οι επιφάνειες κοπής να είναι κατασκευασμένες από ξύλο. Πρέπει να είναι από σκληρό πλαστικό (τεφλόν) που δεν χαράζεται εύκολα, πλένεται και απολυμαίνεται αποτελεσματικά. Οι επιφάνειες κοπής θα έχουν χρωματικό κώδικα ανάλογα με τις κατηγορίες των τροφίμων που επεξεργάζονται σε αυτές.

Η χρήση ξύλου μόνο στους πάγκους εργασίας, είναι αποδεκτή για τις εγκαταστάσεις προϊόντων αρτοποιίας,

εφόσον αυτό διατηρείται σε καλή κατάσταση, δεν χαράζεται εύκολα και μπορεί να καθαριστεί ώστε να μην αποτελεί ενδεχόμενη πηγή μόλυνσης για τα προϊόντα από ξένα σώματα ή από μικροβιολογικούς κινδύνους.

 1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

H αποθήκευση των πρώτων υλών και των συστατικών, θα γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και σαφώς διαχωριζόμενους στην περίπτωση των παρασκευαστηρίων-εργαστηρίων. Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη χώρου αποθήκης στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με περιορισμένο κύκλο εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν κλειστές προθήκες για την αποθήκευση των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας εντός της επιχείρησης. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι,  ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσής των προϊόντων από ξένα σώματα και από επιβλαβή ζώα.

Στα προϊόντα στα οποία έχει ανοιχθεί η συσκευασία, θα πρέπει η συσκευασία τους να ξανακλείνεται ικανοποιητικά, για να προλαμβάνεται η επιμόλυνση τους.

Τα ωμά τρόφιμα θα πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά από τα έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα. Εάν κατ’ ανάγκη πρέπει να αποθηκευτούν στον ίδιο ψυκτικό χώρο,  πρέπει να διατηρούνται χωριστά και καλυμμένα για πρόληψη διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Οι ψυκτικοί θάλαμοι δεν πρέπει να υπερφορτώνονται. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση και άλλων μεθόδων αποθήκευσης των Α΄ υλών αλλά και των τελικών τους προϊόντων όπως συσκευές συντήρησης τροφίμων σε κενό αέρος (Vacuum), κλπ.

 1. ΎΔΡΕΥΣΗ

Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και θα πληροί τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

Στις περιοχές που υπάρχει Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης, το νερό της επιχείρησης  πρέπει να προέρχεται από αυτό.

Αν το νερό προέρχεται από ιδιωτική πηγή ή μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε δεξαμενές, πρέπει αυτό να επεξεργάζεται με σκοπό την εξυγίανση του, ώστε τελικά να αποκτά τις προδιαγραφές του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση πριν χρησιμοποιηθεί και αυτό να αποδεικνύεται με την τήρηση σχετικού αρχείου αναλύσεων.

Στις εγκαταστάσεις (βρύσες) του χώρου πλύσης σκευών, των αποχωρητηρίων και των νιπτήρων πλύσης χεριών του προσωπικού της επιχείρησης απαιτείται, να υπάρχει ταυτόχρονη παροχή ζεστού και κρύου νερού.

Σε περίπτωση που γίνεται η χρήση φίλτρων, θα πρέπει αυτά να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να αλλάζονται τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα φίλτρα δεν δημιουργούν επιβάρυνση του νερού.

Αν χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό, όπως  για πυροσβεστική χρήση, παραγωγή ατμού, ψύξη κλπ., να κυκλοφορεί σε ξεχωριστό δίκτυο που να έχει σχετική ένδειξη. Το νερό αυτό δεν θα χρησιμοποιείται για επεξεργασία ή σε ανάμειξη με τρόφιμα, ούτε για καθαριότητα.

Αν χρησιμοποιείται ατμός σε επαφή με τρόφιμα ή για καθαριότητα, αυτός να παράγεται από νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

 1. ΠΑΓΟΣ

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί πάγο για ανάμιξη με τρόφιμα και ποτά (ροφήματα, ποτά, ορισμένα γλυκά ή φρουτοσαλάτες κλπ) ή για ψύξη τροφίμων ή για διατήρηση τροφίμων (π.χ. βιτρίνες), πρέπει να εξασφαλίζει ότι το νερό από το οποίο παρασκευάζεται ο πάγος έχει τα χαρακτηριστικά νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο πάγος που χρησιμοποιείται για τους παραπάνω σκοπούς, θα χρησιμοποιείται και θα αποθηκεύεται όπως τα τρόφιμα που είναι έτοιμα για κατανάλωση. Δε θα αγγίζεται με γυμνά χέρια και δε θα επιμολύνεται με οποιονδήποτε τρόπο από το περιβάλλον, τον εξοπλισμό, τους εργαζόμενους ή άλλα τρόφιμα.

Αν υπάρχει μηχανή παρασκευής πάγου, αυτή πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε χώρο εντός της επιχείρησης  ή σε τυχόν παρακείμενο χώρο αυτής, όπου θα διασφαλίζεται ο πάγος και δεν θα υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης αυτού. Τα εσωτερικά τοιχώματα της παγομηχανής, τα μέρη της συσκευής και τα εργαλεία/ δοχεία συλλογής/ περιέκτες που έρχονται σε επαφή με τον πάγο πρέπει να διατηρούνται καθαρά, σε καλή κατάσταση και να ακολουθείται πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης αυτών με εγκεκριμένα σκευάσματα.

Η διαδικασία αυτή θα τεκμηριώνεται από την επιχείρηση είτε από το πλάνο καθαρισμού και απολύμανσης που ακολουθεί μέσω του συστήματος αυτοελέγχου που τηρεί, είτε με πιστοποιητικό καθαρισμού και απολύμανσης.

Τα εργαλεία/ δοχεία συλλογής/ περιέκτες πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά ώστε να μην σπάνε και υπάρξει ο κίνδυνος της παρουσίας ξένων σωμάτων στον πάγο.

Σε περίπτωση που πραγματοποιείται συσκευασία και διανομή πάγου, οι περιέκτες – Υλικά Συσκευασίας αυτού, πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή με τρόφιμα και να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού – προμηθευτή.

 1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
 1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, η σύνδεση με αυτό είναι υποχρεωτική. Όταν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Πολεοδομικού Κανονισμού.

Το αποχετευτικό σύστημα της επιχείρησης κατασκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν επιμολύνονται τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα. Αυτό προϋποθέτει ότι αποκλείονται περιπτώσεις αντεπιστροφής λυμάτων και γενικά διαρροών.

Οι αγωγοί αποχέτευσης και γενικά το σύστημα αποχέτευσης της μονάδας επαρκούν για τις ανάγκες μέγιστης λειτουργίας της επιχείρησης. Δεν πρέπει οι αγωγοί αποχέτευσης να διέρχονται πάνω από γραμμές παραγωγής ή χώρους αποθήκευσης τροφίμων. Σε περίπτωση που οι αγωγοί αυτοί διέρχονται μόνο πάνω από χώρους αποθήκευσης τροφίμων, θα πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα από λείο, στεγανό υλικό, το οποίο θα αποτρέπει το κίνδυνο επιμόλυνσης.

Όλο το σύστημα αποχέτευσης συντηρείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης καθώς και οι επιχειρήσεις τροφίμων όπου από την δραστηριότητά τους

προκύπτει η παραγωγή απόβλητων μαγειρικών λιπών (π.χ. εργαστήρια παραγωγής έτοιμων γευμάτων, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, κλπ) οφείλουν:

Να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια προτού αυτά εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν.

Να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες, ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς.

Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες επιχειρήσεις αποκομιδής λιπών και ελαίων.

Να τηρούν στο αρχείο καθαρισμού (συμβάσεις, παραστατικά αποκομιδής) και λοιπά στοιχεία που να  τεκμηριώνεται η εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων.

Να εξασφαλίζουν υγιεινό τρόπο αποθήκευσης των διαχωρισθέντων λιπών και ελαίων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα τρόφιμα. Να εγκαθιστούν τη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη.

 1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Να υπάρχουν για τις ανάγκες της επιχείρησης επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι θα διαθέτουν κάλυμμα με ποδοκίνητο ή άλλο μηχανισμό ανοίγματος το οποίο θα εφαρμόζει στα χείλη του δοχείου/ κάδου, θα είναι στεγανό, ώστε να αποκλείεται η προσέλκυση εντόμων και η τυχόν επιμόλυνση από την χρήση του προσωπικού.

Σε περίπτωση που γίνεται χρήση άλλων συστημάτων απομάκρυνσης των απορριμμάτων, τότε οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων, οφείλουν να αποδεικνύουν στις υγειονομικές υπηρεσίες ή σε άλλες αρμόδιες αρχές, ότι τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα και δεν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης κατά την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης

Οι κάδοι θα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό, αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης.

Να έχουν κατασκευασθεί από υλικό αδιαπότιστο και ανθεκτικό, το οποίο δεν οξειδώνεται εύκολα και γενικά δεν καταστρέφεται και δεν παραμορφώνεται κατά τη χρήση του. Σαν τέτοια υλικά ενδεικτικά είναι η γαλβανισμένη λαμαρίνα και το πλαστικό.

Πρέπει να εξασφαλίζεται η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον χώρο παρασκευής των τροφίμων ώστε να μη συσσωρεύονται στους κάδους. Τα απορρίμματα να απομακρύνονται μετά το πέρας των εργασιών κάθε ημέρας.

Οι κάδοι απορριμμάτων θα τοποθετούνται σε σημεία που δε θα επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Ο καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων εντάσσεται στο πρόγραμμα καθαριότητας της επιχείρησης και περιλαμβάνει και απολύμανση.

 1. ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν επαρκή φυσικό ή και τεχνητό φωτισμό σε όλους τους χώρους όπου επεξεργάζονται και αποθηκεύονται τρόφιμα. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαρκούς φωτισμού και των υπόλοιπων χώρων (αποχωρητήρια, χώρος πλύσης σκευών κλπ).

Ο φωτισμός στους χώρους διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων πρέπει να προσομοιάζει με το φυσικό φως, ώστε να γίνονται ευκολότερα αντιληπτές τυχόν αλλοιώσεις ή ελαττώματα των τροφίμων.

Η ένταση του φωτισμού θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την ευχερή εκτέλεση των εργασιών, αλλά να μην προκαλεί θάμβωση.

Οι συσκευές φωτισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν προστασία από ενδεχόμενη έκρηξη ή θραύση του λαμπτήρα. Είναι πιθανό, ανάλογα με την επιχείρηση, να απαιτούνται ειδικοί τύποι λαμπτήρων σε σημεία του χώρου παραγωγής με ιδιαίτερη υγρασία ή μέσα σε θαλάμους ψύξης και κατάψυξης.

Τα καλύμματα των λαμπτήρων πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται προκειμένου να καθαρίζονται.

 1. ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ο αέρας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται επαρκώς, ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση της πυκνότητας των υδρατμών στους τοίχους, τις οροφές και τον εξοπλισμό αλλά και για να διατηρούνται οι συνθήκες ευεξίας για τα εξυπηρετούμενα άτομα και τους εργαζόμενους. Οι χώροι των εγκαταστάσεων πρέπει να αερίζονται επαρκώς για την πρόληψη αερογενούς μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων. Όταν ο επαρκής εξαερισμός δε μπορεί να επιτευχθεί με φυσικό τρόπο, τότε θα εγκαθίσταται κατάλληλη μηχανολογική εγκατάσταση. Απαιτείται αυτόνομο σύστημα τεχνητού εξαερισμού στα αποχωρητήρια, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικού εξαερισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο εξαερισμός γίνεται προς τον εξωτερικό χώρο. Όπου απαιτείται θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους από οσμές.

 1. ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ- ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ

Η απαγωγή των καπνών, της αιθάλης και των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, καθώς και των αερίων και οσμών, που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητών, το ψήσιμο κρέατος κλπ., θα γίνεται πλήρως με κατάλληλο απορροφητικό σύστημα, ώστε να μη διαχέονται στο περιβάλλον και να μην ενοχλούνται οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι περίοικοι.

Η χοάνη του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από την εστία πυρός και θα είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να καλύπτεται πλήρως όλη η επιφάνεια της εστίας. Το απαγωγικό σύστημα θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται ανελλιπώς ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων.

Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικό συντήρησης και καθαρισμού του συστήματος και η διαδικασία αυτή θα τεκμηριώνεται και από το πλάνο καθαρισμού και απολύμανσης που ακολουθεί μέσω του συστήματος αυτοελέγχου που τηρεί.

Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού κλπ., θα γίνεται μέσω της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, ειδάλλως αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται  εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα  πολεοδομική νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις που δημιουργούνται οχλήσεις στους περίοικους η επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα (φίλτρα, κ.λπ.) ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή οχλήσεων στους περίοικους.

Στις επιχειρήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές εστίες ή ηλεκτρικοί κλίβανοι, ή ως καύσιμη ύλη  χρησιμοποιείται υγραέριο, αντί του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση  ειδικού συστήματος (πχ φίλτρων ενεργού άνθρακα ή άλλου υλικού) κατάλληλου για την εξουδετέρωση των αερίων οσμών κ.λπ.  το οποίο να συντηρείται ανελλιπώς για να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία του και το επιθυμητό αποτέλεσμα της όλης εγκατάστασης.

Το παραπάνω ισχύει και για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταξύ άλλων και διαδικασία βρασμού προϊόντων.

Το είδος των φίλτρων και του όλου εν γένει συστήματος θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί από υπεύθυνο μηχανικό ή επιστήμονα με την ανάλογη εμπειρογνωμοσύνη και θα πρέπει επίσης να συντηρείται  τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων. Να τηρούνται σχετικά αρχεία συντήρησης και καθαρισμού του συστήματος.

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται συστήματα έψησης νέων τεχνολογιών που από τις προδιαγραφές του προμηθευτή ή του εισαγωγέα δεν απαιτείται απαγωγικό σύστημα καθώς και οι αεροθερμικοί κλίβανοι και οι κλίβανοι επιφάνειας της ΥΑ 4730/ 209/ Φ.17.1 ΦΕΚ 1519/ Τ΄Β/ 2008, εφόσον και αυτοί διαθέτουν σε ισχύ σχετικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά του προμηθευτή ή του εισαγωγέα ή προκύπτει από τις προδιαγραφές τους.

 1. ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να υπάρχει ανάλογος αριθμός αποχωρητήριων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών της.

Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαμοι (επιτρέπεται κοινός προθάλαμος) πρέπει να διαθέτουν υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων με υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό, οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών, καθώς και κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων.

Στα αποχωρητήρια να υπάρχουν κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων με ποδοκίνητο μηχανισμό καθώς και κρεμαστό άγκιστρο για τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων.

Η κατασκευή των χώρων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαροί, απαλλαγμένοι από έντομα υγειονομικής σημασίας και οι τοίχοι τους να είναι με επένδυση από λείο και αδιαπότιστο υλικό.

Τα παράθυρα να καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα (σίτα) ώστε να εμποδίζεται η είσοδος εντόμων υγειονομικής σημασίας.

Οι πόρτες στα αποχωρητήρια (και στους προθαλάμους τους) του προσωπικού θα πρέπει να ανοίγουν προς τα μέσα και να κλείνουν αυτόματα με ειδικό μηχανισμό.

Οι πόρτες των αποχωρητηρίων δεν πρέπει να ανοίγουν κατευθείαν στους χώρους παρασκευής  τροφίμων.

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να γίνεται με ευθύνη του καταστηματάρχη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και θα αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (σωλήνας απαγωγής επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα).

Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

α. Οι μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή Εμπορικών Κέντρων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων μπορούν να εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του φορέα του συγκροτήματος.

γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, όσον αφορά την ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά μέχρι 9 (εννέα) άτομα/ βάρδια, το προσωπικό δύναται να χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων ή σε εκπαιδευτικά – νοσηλευτικά ιδρύματα ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .

ε. Όπου από την Πολεοδομική ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων, θα γίνεται χρήση χημικών – βιολογικών αποχωρητηρίων για την εξυπηρέτηση τόσο των εργαζομένων όσο και των εξυπηρετούμενων ατόμων της επιχείρησης.

Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής και να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις της πολεοδομικής και  Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και με μικτό εμβαδόν > 100m2, [δεν προσμετρώνται τα τ.μ. (m2)  τα οποία δεν υπολογίζονται στον Συντελεστή Δόμησης], πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΝΟΚ 4067/ 2012, ΦΕΚ 79, Τ΄Α, όπου το συγκεκριμένο αποχωρητήριο δύναται να έχει μικτή χρήση (ανδρών/γυναικών) και θα συνυπολογίζεται στον συνολικό αριθμό χώρων υγιεινής της εγκατάστασης.

Οι διαμορφώσεις σχετικά με την δημιουργία προσβάσιμων χώρων υγιεινής (αποχωρητήριο ΑμΕΑ) θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020.

Τα αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ΥΑ 52487/ ΦΕΚ 18 Τ΄Β/ 2002 όπως ισχύει και δεν απαιτείται για αυτά η δημιουργία προθαλάμου.

Ο αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων καθήμενων πελατών της επιχείρησης (δυναμικότητα) ή/ και των απασχολουμένων στην επιχείρηση.

Παρατίθεται σχετικός πίνακας:

Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων Απαραίτητος    αριθμός     αποχωρητηρίων
Μέχρι 40 1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών)
Από 41 μέχρι 120 2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1. γυναικ.)
Από 121 μέχρι 250 4 αποχωρητήρια (2 ανδρ. και 2 γυναικ.)
Από 251 μέχρι 500 6 αποχωρητήρια (3 ανδρ. και 3 γυναικ.)

 

Από 501 και πάνω για κάθε μια επί πλέον 500/άδα ατόμων, ή μέρος αυτής, δύο αποχωρητήρια επί πλέον των απαιτουμένων για τα 500 άτομα. Ως μέρος της 500/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 100 και 500. Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.

Τα αποχωρητήρια του προσωπικού θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων ατόμων κατά βάρδια.

Μέχρι  – 15 άτομα     1 αποχωρητήριο

Από 16 – 40 άτομα    2 αποχωρητήρια

Από 41 – 70 άτομα    3 αποχωρητήρια

Από 71 – 100 άτομα  4 αποχωρητήρια

Πάνω από 100 άτομα και για κάθε επιπλέον 50αδα, ένα αποχωρητήριο πέραν των προβλεπόμενων για τα 100 άτομα. Η κατά φύλο κατανομή του αριθμού των αποχωρητηρίων θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συνήθως απασχολουμένων στην επιχείρηση.

 1. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

Σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως εννέα (9) άτομα προσωπικό κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλο χώρο ενός ερμαρίου για κάθε εργαζόμενο για τη φύλαξη της στολής εργασίας και των προσωπικών του αντικειμένων. Τα ερμάρια δεν θα έχουν άμεση επαφή με τους χώρους των τροφίμων.

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από δέκα (10) και άνω άτομα προσωπικό κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων, εντός των οποίων θα υπάρχουν ερμάρια (ένα ανά εργαζόμενο) σε κατάλληλο απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο της εγκατάστασης.

Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας Ι (άρθρο 11 της παρούσης) υποχρεούνται να έχουν ιδιαίτερο χώρο αποδυτηρίων ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους, εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό.

 1. ΧΗΜΙΚΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Επιτρέπεται η χρήση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων σε προσωρινές εγκαταστάσεις, σε λαϊκές αγορές, σε παραθαλάσσιους χώρους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε αγροτικές περιοχές, σε υπαίθριους παιδότοπους, σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από την πολεοδομική ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων, όπως σε καντίνες ή άλλες δραστηριότητες σε περίπτωση άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή/και πλανόδιου εμπορίου.

Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας  και η διάθεση των λυμάτων τους  να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα ανωτέρω αποχωρητήρια στο αρχείο καθαρισμού να διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης της εταιρείας κατασκευής καθώς και βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς και διάθεσης των λυμάτων σε αδειοδοτημένο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων.  Θα ορίζεται υπεύθυνος καθαριότητας.

Σε περίπτωση ενοικιαζόμενων αποχωρητηρίων να υποβάλλεται και η σύμβαση ενοικίασης τους.

 1. ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ Η ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

α) Επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας, που συνοδεύουν τυφλούς ή άτομα με αναπηρία, δηλαδή εκπαιδευμένων και εκπαιδευόμενων σκύλων οδηγών τυφλών και σκύλων βοηθείας ατόμων με αναπηρίες, σε αίθουσες εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που λειτουργούν αυτόνομα ή εντάσσονται σε άλλες ιδιωτικές εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες [εδ. β, γ, δ, §7, άρθρου 16, Ν 3868 (ΦΕΚ 129/ Τ΄Α/2010)].

Επίσης την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε ανάλογες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών έχουν και οι σκύλοι που βρίσκονται σε διαδικασία ή πρόγραμμα εκπαίδευσης, ως σκύλοι βοηθείας- σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες [αρ. 32, Ν.4238 (ΦΕΚ 38/ Τ΄Α /2014)].

β) Τα άτομα που χρησιμοποιούν ή εκπαιδεύουν το σκύλο βοηθείας που τους συνοδεύει, θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέτρο αποφυγής όχλησης των πελατών από το ζώο και να φέρουν μαζί τους τα πιστοποιητικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, ότι βρίσκεται σε διαδικασία ή πρόγραμμα εκπαίδευσης, την επάρκεια εκπαίδευσής του καθώς και το δικαίωμα χρήσης/συνοδείας αυτού (π.χ βιβλιάριο υγείας του σκύλου, τσιπ, κάρτα ή βεβαίωση από φορέα ότι ο σκύλος είναι υπό εκπαίδευση ή έχει εκπαίδευση και ταυτότητα χρήστη του ζώου, κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών με την απαιτούμενη ευελιξία, ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και την δραστηριότητα τους.

Τα αρχεία που κατά περίπτωση οφείλει να τηρεί η επιχείρηση τροφίμων ανάλογα με την δραστηριότητα της είναι:

Αρχείο 1ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιέχει τα πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών, σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Η κατάρτιση του προσωπικού για τις επιχειρήσεις τροφίμων που εφαρμόζουν πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP, τεκμηριώνεται από την επιχείρηση, μέσω της τήρησης κατάλληλων αρχείων, στα πλαίσια του επισήμου ελέγχου τροφίμων βάσει των Κανονισμών 852/2004 και 882/2004.  

Για την εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής ενδείκνυται οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών να διαθέτουν τον αντίστοιχο για το είδος της επιχείρησης εγκεκριμένο κλαδικό εθνικό οδηγό υγιεινής.

Αρχείο 2ο ΝΕΡΟΥ Περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της επιχείρησης και όπου απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας

Αρχείο 3ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  Περιέχει το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης της επιχείρησης τροφίμων και ποτών καθώς και των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, εγκρίσεις για τη χρήση τους, σε χώρους τροφίμων.

Αρχείο 4ο ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Περιέχει τις εγκρίσεις κυκλοφορίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί και τα έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης των εφαρμογών.

Αρχείο 5ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Περιέχει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της παρακολούθησης της θερμοκρασίας σε όλα τα στάδια που απαιτείται (ψυγεία, καταψύκτες, θερμοθάλαμοι, τελικό προϊόν, κ.λπ.).

Αρχείο 6ο ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Αναφέρονται οι προμηθευτές της επιχείρησης και υπάρχουν τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των προϊόντων και πρώτων υλών, τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όλα τα τρόφιμα που παρασκευάζονται, επεξεργάζονται, συσκευάζονται, εισάγονται, συντηρούνται ή διακινούνται ή αποθηκεύονται ή γενικά προσφέρονται στην κατανάλωση θα πρέπει να είναι ασφαλή για την Δημόσια υγεία. Απαγορεύεται η παρασκευή, διανομή, μεταφορά και έκθεση προς πώληση ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση τροφίμων και επιβλαβών για την υγεία.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 14 του Κανονισμού (Ε.Κ) 178/2002για το χαρακτηρισμό των τροφίμων και του άρθρου 1 του Ν.4235 (ΦΕΚ 32 Τ΄Α/11-02-2014). Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζονται τα διοικητικά μέτρα οι διαδικασίες και οι κυρώσεις που προβλέπει για τον τομέα των τροφίμων ο Ν. 4235 (ΦΕΚ 32 Τ΄Α/2014) και ο Ν. 4177/ 2013 [(ΦΕΚ 173 Τ΄Α) άρθρο 19], όπως κάθε φορά ισχύουν.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες προβαίνουν στη διενέργεια δειγματοληψίας για τη διεξαγωγή των αναγκαίων κατά περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων, όπου αυτό απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Όσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, ή  να εργαστούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ,πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας  σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797 (ΦΕΚ 1199/ Τ΄Β/11-4-2012) όπως κάθε φορά ισχύει.

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δεν είναι χειριστές τροφίμων, θα υποβάλλονται μόνο σε ιατρική κλινική εξέταση και σε ακτινογραφία θώρακος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Υγείας σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.

Επιπλέον θα πρέπει οι χειριστές τροφίμων:

 • Να φροντίζουν την υγεία τους.
 • Να αναφέρουν στον προϊστάμενό τους πιθανή ασθένειά τους (γαστρεντερικά προβλήματα, πονόλαιμο, βήχα, εκκρίσεις από μύτη ή μάτια, κ.α). Σε αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύεται η παραμονή σε χώρους που  διαχειρίζονται τρόφιμα (π. χ. προετοιμασία, επεξεργασία, διάθεση) και να επιστρέφουν  στην εργασία τους  μόνο με ιατρική βεβαίωση.
 • Να καλύπτουν τυχόν πληγές, καψίματα, δερματικές μολύνσεις, με έντονα χρωματιστό αδιάβροχο επίδεσμο ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα εάν αποκολληθεί.
 • Σύμφωνα με το Κεφάλαιο VIII του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους τροφίμων και θα πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό, προστατευτικό ρουχισμό.

Παρακάτω αναφέρονται οι απαιτήσεις για την ενδυμασία στον χώρο εργασίας ανάλογα με την εργασία του κάθε χειριστή τροφίμων όπου διαφέρουν και πρέπει να εκπληρώνονται:

 • Από το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παρασκευής τροφίμων απαιτείται καθαρή στολή εργασίας ή παρόμοιο ένδυμα, κάλυμμα του τριχωτού της κεφαλής και γάντια ανάλογα με την εργασία του εργαζομένου.
 • Από το προσωπικό που απασχολείται στους αποθηκευτικούς χώρους ή ως οδηγός απαιτείται καθαρή στολή εργασίας.
 • Από το προσωπικό που απασχολείται ως σερβιτόροι/ρες, προσωπικό που εργάζεται στο μπαρ απαιτείται καθαρή στολή εργασίας.
 • Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται όταν απομακρύνεται ο χειριστής τροφίμων για διάφορους λόγους εκτός της εγκατάστασης.
 • Να εφαρμόζει τους Κανόνες Ορθής Πρακτικής Υγιεινής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης (πχ. Τήρηση Χρωματικού Κώδικα στις πλαστικές επιφάνειες (τεφλόν) κοπής Τροφίμων ανάλογα με την κατηγορία τους).
 • Να τηρεί τους κανόνες και διαδικασίες ατομικής υγιεινής με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας επιμόλυνσης των τροφίμων (μικροβιολογική, φυσική, χημική επιμόλυνση) άμεσα ή έμμεσα.
 • Να πλένει τα χέρια πριν αναλάβει εργασία, μετά το διάλειμμα και το κάπνισμα, μετά την απομάκρυνση/ χειρισμό των απορριμμάτων, να φορά πάντα καθαρή στολή – ποδιά εργασίας όπου την οποία θα την βγάζει όταν κάνει χρήση αποχωρητηρίου και θα πλένει τα χέρια του πριν την επιστροφή στην γραμμή παραγωγής, να μη φορά κοσμήματα όπως (ρολόγια, σκουλαρίκια, βέρες, δακτυλίδια, βραχιόλια κ.α), να έχει κοντά και καθαρά νύχια, όχι βαμμένα ή πρόσθετα νύχια. Να μην καπνίζει και να μην καταναλώνει (δοκιμάζει) τρόφιμα ή/ και ποτά κατά την διάρκεια της εργασίας του.
 • Να έχει καθαρά, δεμένα πίσω μαλλιά και να είναι καλυμμένα. Να χειρίζεται σωστά τα τρόφιμα και να συνεργάζεται προς όφελος της υγιεινής και ασφάλειας αυτών.
 • Όταν χρησιμοποιούνται γάντια αυτά δεν υποκαθιστούν το πλύσιμο των χεριών, ενώ συνιστάται να τα αλλάζει όταν η εργασία αφορά διαφορετικό είδος του τροφίμου που χειρίζεται (πχ από ωμό κρέας σε έτοιμο για κατανάλωση τρόφιμο) ή όταν αυτά λερωθούν ή όταν αυτά σχιστούν.
 • Γάντια πρέπει να φοράνε και οι χειριστές τροφίμων που χειρίζονται και τα υλικά συσκευασίας.

Οι διανομείς, πρέπει να φροντίζουν πάντα να είναι καθαρά τα ισοθερμικά (box) κυτία μεταφοράς των τελικών προϊόντων της επιχείρησης τροφίμων και να μην αποθηκεύονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο αλλά να βρίσκονται πάνω σε μεταλλικές βάσεις ή πλαστικές παλέτες.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να  εξασφαλίζουν ότι:

Συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύει  και ειδικότερα:

 • Οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες.
 • Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας βάσει των αρχών HACCP ή για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων προγραμμάτων ή και των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής εκπαιδεύονται κατάλληλα για την  εφαρμογή τους.

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα που αφορούν τα προαπαιτούμενα προγράμματα ή τις αρχές του HACCP πρέπει να είναι ανάλογη προς το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλο αρχείο το οποίο διατηρείται στο φάκελο του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Οι επιχειρήσεις  τροφίμων και ποτών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας κατατάσσονται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς τους στις παρακάτω κατηγορίες :

Κατηγορία Ι – Επιχειρήσεις Παρασκευής ή/και Συσκευασίας  

Κατηγορία ΙΙ – Επιχειρήσεις Διανομείς (Αποθήκευση–Χονδρική πώληση) & Μεταφορείς (Οχήματα μεταφοράς)

Κατηγορία ΙΙΙ- Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου

Κατηγορία ΙV– Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης ή/και αναψυχής.

Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες θα τηρούνται οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και η τεκμηρίωση εκ μέρους της επιχείρησης ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια :

α) των παραγομένων ή προσφερόμενων τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας (από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση),

β) των παρεχόμενων υπηρεσιών.

γ) Οι προϋποθέσεις λειτουργίας του άρθρου 5 και τις ειδικότερες διατάξεις για κάθε δραστηριότητα.

Οι ως άνω κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων και  ποτών μπορούν να  λειτουργούν ως μικτές ή παράλληλα με άλλες δραστηριότητες εμπορικές ή μη, εκτός αν δεν επιτρέπεται από άλλες ειδικότερες διατάξεις. Στη περίπτωση αυτή  θα λειτουργούν  σε χώρο σαφώς  ή νοητά διαχωρισμένο,  ανάλογα με την επικινδυνότητα της δραστηριότητας και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση. Οι παραπάνω κατηγορίες δεν είναι εξαντλητικές και επιτρέπεται η διεύρυνση αυτών εφόσον υπάρξουν νέες ή τροποποιημένες παραγωγικές διαδικασίες.

Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σεμινάρια κατάρτισης από την επιχείρηση τροφίμων και ποτών για τα προϊόντα που επεξεργάζεται και διαθέτει αλλά και για το σύνολο της δραστηριότητά της. Αν τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται εντός του χώρου του παρασκευαστηρίου, τότε θα διενεργούνται σε χρόνο που δεν λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, για την αποφυγή οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου επιμόλυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η/ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

Όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 10 της παρούσας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. 

1) Χώροι

α. Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.

Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης να διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας με δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών, σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 62 του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών και των διατάξεων του ΕΚ 37/ 2005.

Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται.

Όλες οι πρώτες ύλες να προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΚ 852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.

Θα πρέπει να προβλέπεται ιδιαίτερος χώρος για την τοποθέτηση των προϊόντων που προορίζονται για επιστροφή, καταστροφή κλπ κατά τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται τα ασφαλή τρόφιμα. Στο χώρο αυτό να υπάρχει ανάλογη σήμανση.

Η αποθήκευση μη ασφαλών, επιβλαβών για την υγεία τροφίμων μέχρι την απομάκρυνση τους από την εγκατάσταση θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα τα ασφαλή τρόφιμα.

β. Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας.

Ο εξοπλισμός στο χώρο παρασκευής και επεξεργασίας να είναι από κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που προβλέπεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις ισχύουσες  Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.

Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά να τοποθετείται  κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και να μπορούν αυτά να καθαρίζονται.

Στο χώρο αυτό να υπάρχει νιπτήρας με ποδοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού, εφοδιασμένος με ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό και με υλικά για τον καθαρισμό των χεριών και το υγιεινό τους στέγνωμα.

Η διασταυρούμενη επιμόλυνση πρέπει να αποφεύγεται με βάση τους κανόνες ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής αλλά και με την ροή των εργασιών που πραγματοποιεί η επιχείρηση.

Ο χώρος παρασκευής και επεξεργασίας να είναι επαρκής προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευχέρεια των εργασιών και η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.

Η προετοιμασία των επεξεργασμένων και των ανεπεξέργαστων προϊόντων θα γίνεται σε νοητά διαχωρισμένο χώρο από τον χώρο όπου γίνεται η θερμική επεξεργασία ή η τυποποίηση.

Να υπάρχει ο ανάλογος σε σχέση με τους εκτελούμενους χειρισμούς και τη δυναμικότητα της επιχείρησης αριθμός πάγκων εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ο ασφαλής χειρισμός και ο αποκλεισμός τυχόν διασταυρούμενης επιμόλυνσης των τροφίμων.

Η μεριδοποίηση προϊόντων πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο, σαφώς διαχωρισμένο χώρο της επιχείρησης εκτός των περιπτώσεων που από το διάγραμμα ροής και τις κατόψεις της επιχείρησης, προκύπτει ότι  μπορεί να γίνεται σε νοητά διαχωρισμένο εντός του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας.

Στις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου που παράγουν τυποποιημένα προϊόντα , να υπάρχει επαρκής χώρος για την τυποποίηση.

Ο χώρος τυποποίησης θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα μηχανικά μέσα για την ρύθμιση κατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος, με σκοπό την διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων.

γ. Χώρος πλύσεως σκευών/ εργαλείων τροφίμων.

Ο χώρος πλύσης των σκευών και των εργαλείων καθώς και των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του εν λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης των τροφίμων. Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται θα φυλάσσονται μετά τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια.

Για την πλύση των τροφίμων και των εργαλείων θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα τριπλό βαθύ σύστημα νεροχυτών όπου θα υπάρχει παράλληλα και η ανάλογη επισήμανση για την χρήση του κάθε νεροχύτη.

δ. Χώρος αποθήκης ετοίμων προϊόντων: Όταν η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων) οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται.

Αν από την παραγωγική διαδικασία και το διάγραμμα ροής προβλέπεται διατήρηση των τελικών προϊόντων σε θερμοκρασία ανώτερη των 60ο C, μέχρι την διάθεση στον καταναλωτή, τότε θα πρέπει να υπάρχει επαρκής υποδομή αποτελούμενη από θερμοθαλάμους, ή άλλη θερμαινόμενη συσκευή.

Αυτές οι συσκευές θα πρέπει να έχουν ικανότητα συνεχούς διατήρησης του κέντρου των τροφίμων σε θερμοκρασία ανώτερη των 60ο C ανάλογα με το είδος του τροφίμου. Ο αριθμός και η χωρητικότητα τους θα είναι ανάλογης δυναμικότητας. Οι χώροι, τα μέσα και οι συσκευές αποθήκευσης τελικών προϊόντων θα είναι διαφορετικά από τους χώρους αποθήκευσης πρώτων και ενδιάμεσων υλών.

Να λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλες για τα παραγόμενα προϊόντα.

ε. Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων.

Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου απαιτείται και γενικά θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.

2) Εξοπλισμός

Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και σκεύη για την επεξεργασία των τροφίμων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Η χρήση ξύλινου εξοπλισμού δεν είναι αποδεκτή εντός των χώρων επεξεργασίας τροφίμων. Στους υπόλοιπους χώρους η χρήση ξύλου πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο.

Οι χρησιμοποιούμενες παλέτες, πρέπει να είναι από υλικό ανθεκτικό, λείο και αδιαπότιστο να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρές.

Η χρήση γυάλινου εξοπλισμού στους χώρους επεξεργασίας των τροφίμων πρέπει να αποφεύγεται εκτός αν είναι υλικά ανθεκτικά στη θραύση.

Τα ράφια και οι προθήκες σε όλους τους χώρους  πρέπει να μην οξειδώνονται, να είναι ανθεκτικά στην υγρασία και να καθαρίζονται εύκολα.

Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων παρασκευής και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και η απολύμανση και θα υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση από το σύστημα αυτοελέγχου που εφαρμόζει η επιχείρηση.

Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται  και να απολυμαίνονται  αποτελεσματικά.

Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό με ποδοκίνητο ή άλλο μηχανισμό ανοίγματος.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Στις επιχειρήσεις αυτές θα υπάρχουν οι χώροι των επιχειρήσεων παρασκευής, εκτός του χώρου παρασκευής – επεξεργασίας, ο οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο συσκευασίας επαρκών διαστάσεων. Σε αυτόν θα υπάρχει επαρκής και κατάλληλος εξοπλισμός που θα αποτυπώνεται στις κατόψεις του Μηχανικού. Τα υλικά που  χρησιμοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης και πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης και να πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Όσα υλικά συσκευασίας που επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση και να φυλάσσονται σε κλειστές προθήκες μέχρι την επόμενη χρήση τους.

Ο αριθμός αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν τα προβλεπόμενα τρόφιμα από την Αρτοποιητική Νομοθεσία, τα Επαγγελματικά εργαστήρια ζύμης, ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, εκτός των πρατηρίων άρτου που υπάγονται στην κατηγορία Επιχειρήσεις (λιανικού εμπορίου).

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υπάγονται στην αρτοποιητική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει καθώς επίσης και στους γενικούς όρους της παρούσας.

Δεν απαγορεύεται από την κείμενη Νομοθεσία, εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 3526/ 2007 (ΦΕΚ 24/Τ΄Α) σχετικά με την ελάχιστη επιφάνεια, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και εφόσον υπάρχει επιπλέον χώρος, δύναται αυτός να χρησιμοποιηθεί για άλλες δραστηριότητες (πχ. μαζικής εστίασης με χώρο εξυπηρετούμενων καθήμενων πελατών ή/ και καφέ) αφού πραγματοποιηθούν οι σχετικές γνωστοποιήσεις στις καθ ύλην αρμόδιες αρχές (Αδειοδοτούσες Αρχές).

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

1) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ:

Οι αποθήκες τροφίμων και ποτών που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του Ε.Κ 852/2004, θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω:

Τα δάπεδα οι τοίχοι και η οροφή να είναι ανθεκτικά και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Οι ράμπες φόρτωσης να  είναι από κατάλληλα ασφαλή υλικά, προφυλαγμένες από τις καιρικές συνθήκες.

Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (ψύξη, κατάψυξη) να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και μέσα επιτήρησης των συνθηκών αποθήκευσης.

Να  προφυλάσσουν τα τρόφιμα και ποτά από τρωκτικά, έντομα ή άλλα ζώα οικόσιτα ή μη.

Επιτρέπεται η αποθήκευση στους χώρους των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής και άλλων προϊόντων μη εδώδιμων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνσης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τροφίμων και ποτών με καύσιμα, χημικά, γεωργικά φάρμακα.

Ο αριθμός των αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Οι χώροι να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά.

Στο αρχείο «πρώτων υλών και προμηθευτών», να τηρείται και να τεκμηριώνεται η ιχνηλασιμότητα των διατεθειμένων προϊόντων.

Να υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθήκευσης των προς επιστροφή προϊόντων με την ανάλογη σήμανση.

Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να διαθέτουν λιανικώς ορισμένες ποσότητες τροφίμων και ποτών εφόσον για το σκοπό αυτό δεν απαιτείται επιπλέον συγκρότηση και εξοπλισμός τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ και της ΥΑ Α2-718, ΦΕΚ 2090 Τ΄Β, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2) ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ.

Τα οχήματα μεταφοράς ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, είτε σε ιδιώτη διανομέα για τη μεταφορά τροφίμων και ποτών.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας στη πρώτη περίπτωση απαιτείται μεταξύ άλλων η υποβολή παραστατικού στοιχείου νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να είναι άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα μεταφέρονται. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και απολυμαντικά εγκεκριμένα σκευάσματα.

Όταν χρησιμοποιούνται στο όχημα περιέκτες όπως σάκοι, δίσκοι, καροτσάκια και τυχόν ανοιχτά κιβώτια ή κλειστά δοχεία/ περιέκτες μεταφοράς, θα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και θα πρέπει να προστατεύονται από όλες τις τυχόν μεταβολές της  θερμοκρασίας, των συνθηκών περιβάλλοντος (πχ. σκόνη) που επικρατούν και οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο.  

Τα οχήματα και οι περιέκτες που προορίζονται για μεταφορά τροφίμων συνιστάται να είναι μόνο για αυτή τη χρήση. Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη, να υπάρχει απομονωμένος χώρος για την αποθήκευσή τους και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφέρονται είδη που μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα.

Πριν τη φόρτωση των τροφίμων να προηγείται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση όταν :

 • Τα είδη τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να επιμολύνουν το νέο φορτίο τροφίμων.
 • Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση του προς μεταφορά φορτίου.
 • Ο χώρος ή ο περιέκτης μεταφοράς είναι ακάθαρτος.

Τα τρόφιμα να μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται από εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον).

Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης και όταν μεταφέρονται ζεστά τρόφιμα, τα οχήματα ή οι περιέκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο ψυκτικό μηχάνημα,  ισοθερμική επένδυση, κλπ) ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το είδος των τροφίμων.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για έκδοση βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η Δ/νση Μεταφορών όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 10 της παρούσας οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις  πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004  πρέπει να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

α) Να υπάρχει επάρκεια χώρων και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

β) Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων να είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και ειδικότερα πρέπει να διαθέτουν:

 • Ψυκτικούς θάλαμούς ανάλογης δυναμικότητας, οι οποίοι να φέρουν κατάλληλα υλικά επένδυσης και δάπεδα με δυνατότητα καθαρισμού και αποστράγγισης αυτογραφικά μηχανήματα θερμοκρασίας για τα ευαλλοίωτα προϊόντα.
 • Πάγκους εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά που να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ευχερώς.
 • Μηχανικός εξοπλισμός (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) ανάλογα με τη δραστηριότητα.
 • Μηχανές αναθέρμανσης όπου απαιτούνται.
 • Προθήκες έκθεσης προϊόντων προς πώληση κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά.
 • Κατάλληλο εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με ανάλογη σήμανση.
 • Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων και το πλύσιμο χεριών με ανάλογη σήμανση.
 • Συνεχή παροχή ζεστού και κρύου νερού

γ) Τήρηση των ορθών πρακτικών και συνθηκών αποθήκευσης.

Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, όταν δεν είναι μικτές με άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων, μπορούν να διαθέτουν τρόφιμα είτε χωρίς καθόλου επεξεργασία αυτών ή κατόπιν επεξεργασίας.

Επιτρέπεται ο καθαρισμός/ τεμαχισμός κρέατος και η παρασκευή κιμά, ο εκσπλαχνισμός/ η απολέπιση ιχθύων, η άλεση και η φρύξη του καφέ, η κοπή κατά περίπτωση και η απλή συσκευασία, κλπ.

Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων – τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης  και λειτουργίας κρεοπωλείου ή  ιχθυοπωλείου.

Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου να βρίσκονται σε ξεχωριστό ή νοητά διαχωρισμένο χώρο. Το τμήμα αυτό θα βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο της εγκατάστασης από εκείνο που πραγματοποιείται ο χειρισμός και η διάθεση των ωμών προϊόντων, για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Για τη  λειτουργία του ανωτέρω τμήματος πρέπει να υπάρχουν:

 • Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, εργαλεία κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται.
 • Μηχανές έψησης.
 • Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά.
 • Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των εργαλείων και νιπτήρας με ποδοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού, εφοδιασμένος με ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό και με υλικά για τον καθαρισμό των χεριών και το υγιεινό τους στέγνωμα.

Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την αρτοποιητική Νομοθεσία [Υποπαράγραφος Α3, Ν. 4336/ 2015 (ΦΕΚ 94 Τ΄Α)].

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας [σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Υποπαράγραφο Η.1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107 Τ΄Α)].

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου επιθυμούν να παρασκευάζουν κάθε είδους τρόφιμα ζεστής ή κρύας κουζίνας και να λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν για εκτός της εγκατάστασης κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται για αυτές τις κατηγορίες, στις διατάξεις  της παρούσης.

Όλες οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών να αποτυπώνονται στις κατόψεις της επιχείρησης.

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών επιτρέπεται να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση: π.χ κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα, αλλαντικά, κρασί,  κ.λπ.) στην οποία συσκευασία να υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία να διασφαλίζει την  υγιεινή και ασφάλεια αυτών.

Οι παραπάνω διεργασίες αφορούν τρόφιμα που είναι συσκευασμένα σε απλές συσκευασίες και εφόσον δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις η λήψη ειδικής άδειας (π.χ. κωδικός αριθμός Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων οικοτεχνίας που ισχύουν και οι διατάξεις της ΥΑ 4912/ 120862 ΦΕΚ 2468 Τ΄Β.

Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.

Στην περίπτωση όπου, η διάθεση αφορά χύμα τρόφιμα ή ποτά τα οποία είναι υψηλής επικινδυνότητας  και για την τοποθέτηση  και την διάθεσή τους  απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής από το προσωπικό της επιχείρησης.

Επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ και ομοειδών ροφημάτων σε διερχόμενους πελάτες από τα καφεκοπτεία, τα πρατήρια άρτου, τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής καθώς και τα αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, με την προϋπόθεση ότι στο σημείο που γίνεται ο χειρισμός θα υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού ή/και κρύου νερού κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού, με ποδοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό του νιπτήρα, λεκάνη πλύσης, σύνδεση με το αποχετευτικό δίχτυο και εξοπλισμός, όπου θα είναι από ανθεκτικό, λείο και αδιαπότιστο υλικό, θα υπάρχουν κλειστές προθήκες αποθήκευσης προϊόντων και σκευών αλλά και ποδοκίνητος κάδος απορριμμάτων.

Επιτρέπεται τα καταστήματα Λιανικής Διάθεσης να κάνουν διανομή εκτός της επιχείρησης των προϊόντων που διαθέτουν.

Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, εφόσον η επιχείρηση έχει δικαίωμα χρήσης, ο χώρος είναι κατάλληλα προστατευόμενος και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.

Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, ζωοτροφές και άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποθήκης σε μικρές επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου.

 

 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (κυρίως προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω με εντολή που δίδεται από τον πελάτη με κέρμα ή άλλο τρόπο (σύστημα πληρωμής π.χ πιστωτική κάρτα, κ.λ.π).

Τα ανωτέρω μηχανήματα τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους [π.χ. έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, χώρους αναμονής κ.λπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήματα, γραφεία, εταιρείες κ.λπ.)], εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νοσοκομεία,  χώρους υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δημοσίων θεαμάτων με μακροχρόνια παραμονή κοινού.

Α. Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής:

 • Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και  νερού για ανθρώπινη κατανάλωση όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται μέσω των μηχανημάτων.
 • Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες.
 • Να μην στεγάζεται σε χώρους όπου λόγω της φύσεως της εκτελουμένης σε αυτούς εργασία, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η απαιτούμενη καθαριότητα ή παράγονται αέρια ,ατμοί, σκόνη (π.χ διάδρομοι αποχωρητηρίων, σιδηρουργεία, βαφεία ,καθαριστήρια κ.λ.π).

Β. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν μέσω των αυτόματων πωλητών κατάλληλα τρόφιμα ή να τους ανατροφοδοτούν με πρώτες ύλες κατάλληλες για την παρασκευή ροφημάτων ή και τροφίμων.
 • Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα ή να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
 • Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρμανση) ώστε το τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την κατηγορία του.
 • Να  συντηρούν, να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν με εγκεκριμένα σκευάσματα τους διαχειριζόμενους αυτομάτους πωλητές.
 • Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του απασχολούμενου προς τούτο προσωπικού που θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας.
 • Να εξασφαλίζουν την  τήρηση των απαραίτητων αρχείων.
 • Να εξασφαλίζουν τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται το μηχάνημα και ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται στο σημείο Α της παρούσας παραγράφου και να διευκολύνουν τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών.

Όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών πρέπει να φέρουν κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο το ονοματεπώνυμο του κατόχου (υγειονομικά υπευθύνου) με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειάς/ γνωστοποίησής του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές  αρχές.

Για τον κάθε αυτόματο πωλητή θα γνωστοποιείται ο χώρος της εγκατάστασής του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 16228/ 2017, ΦΕΚ 2161 Τ’ Β.

Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.

β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του συγκεκριμένου μηχανήματος.

γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων και ποτών.

δ Τοπογραφικό σχέδιο με τη θέση τοποθέτησης των αυτόματων μηχανών πώλησης.

 

 1. ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην γνωστοποίηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.

Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Η διάθεση των τροφίμων αυτών να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.

 

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται και στις διατάξεις των νόμων περί πλανόδιου – στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, Ν. 4264/ 2014 όπως κάθε φορά ισχύει. Τα οχήματα πώλησης τροφίμων ή /και ποτών μπορούν μόνο να εμπορεύονται τρόφιμα και ποτά χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας τους επί του αυτοκινήτου.

Παράλληλα με τα τρόφιμα και τα ποτά μπορεί να γίνεται εμπορία και άλλων προϊόντων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον διασφαλίζεται από τον υπεύθυνο η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Τα οχήματα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και διάθεση τροφίμων.

Η κατασκευή του οχήματος να είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμού και απολύμανσης ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, η προστασία από τις καιρικές συνθήκες και να εμποδίζεται η αερομεταφερόμενη επιμόλυνση.

Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή των περιεκτών πρέπει να είναι λεία, για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα.

Το δάπεδο του οχήματος να είναι αντιολισθητικό, δε θα παρουσιάζει φθορές και θα καθαρίζεται εύκολα.

Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν χρειάζεται.

Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και ατομικής υγιεινής.

Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων ο χώρος των τροφίμων θα φέρει αυτοδύναμο σύστημα ψύξης ώστε να καθίσταται εφικτή η διατήρηση των τροφίμων στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Για την καταγραφή της θερμοκρασίας σε περίπτωση που μεταφέρονται ευαλλοίωτα τρόφιμα να υπάρχουν καταγραφικά θερμόμετρα.

 

 1. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Στην Άδεια Πώλησης, η οποία χορηγείται στις κατά τόπους Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου/ Τμήματα Υγειονομικού Ελέγχου των Δ/νσεων Υγείας των Π.Ε., πρέπει να αναγράφονται τα προς πώληση τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, όπως προϊόντα σοκολατοποιΐας, καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, εγκυτιωμένα ή εμφιαλωμένα αναψυκτικά & ποτά, εμφιαλωμένα νερά, πάγος συσκευασμένος, χυμοί, τυποποιημένα γαλακτοκομικά (πλην τυροκομικών), ζελέ, τυποποιημένα σάντουιτς, παγωτά και συσκευασμένος καφές, γαριδάκια, πατατάκια και τα όμοια.

Επίσης επιτρέπεται η πώληση τοπικών τυποποιημένων προϊόντων πλην των προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την χορήγηση της άδειας πώλησης τροφίμων & ποτών για τα περίπτερα ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στην οικεία Υγειονομική Υπηρεσία αίτηση στην οποία θα επισυνάπτει:

Ι) Αντίγραφο της Άδειας/ Γνωστοποίησης λειτουργίας του περιπτέρου και αν πρόκειται για μισθωμένο Περίπτερο και αντίγραφο της απόφασης του οικείου Δήμου για το δικαίωμα μισθώσεώς του.

ΙΙ) Σχεδιάγραμμα εις διπλούν  του χώρου που παραχωρείται από τον Δήμο με τη θέση των ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία-καταψύκτες), προθηκών έκθεσης των προς πώληση ειδών και του περιπτέρου.

Η εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων και προθηκών έκθεσης προς πώληση θα γίνεται έξω από το περίπτερο εντός της επιφάνειας που παραχωρεί ο οικείος δήμος για το σκοπό αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων.

Η συντήρηση των τροφίμων και ποτών που απαιτούν ψύξη να γίνεται σε ξεχωριστά ράφια, ανά είδος, εντός του ψυγείου κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος. Τήρηση σταθερής θερμοκρασίας για κάθε είδος σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής γίνεται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 και τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών.

 • Η θερμοκρασία διατήρησης των προϊόντων σοκολάτας είναι 12οC – 18οC.
 • Τα προϊόντα αυτά κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο συντήρησης.
 • Η διατήρηση των παγωτών πρέπει να γίνεται σε καταψύκτη υπό σταθερή θερμοκρασία στους  -14οC.
 • Εντός του καταψύκτη των παγωτών απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων προϊόντων.
 • Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να διατηρείται σε ψυγείο σε θερμοκρασία μικρότερη των 6οC .
 • Τα εμφιαλωμένα νερά, οι εμφιαλωμένοι και εγκυτιωμένοι χυμοί που δεν διατηρούνται σε ψυγείο θα πρέπει να τοποθετούνται σε σκιερό και δροσερό μέρος.

Όλα τα τρόφιμα και ποτά θα πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

 

 1. ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Λαϊκή Αγορά είναι ο χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο όπου οι αδειούχοι διαθέτουν τα προϊόντα που προσδιορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ν. 4264/ 2014 όπως κάθε φορά ισχύει).

Η χωροθέτηση, διαγράμμιση και ο ακριβής τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθώς επίσης και οι θέσεις των επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών πωλητών, γίνεται σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Οι  ανωτέρω χώροι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους  υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις:

 • Nα είναι ανοιχτοί και ικανής έκτασης απαραίτητα ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι με ελαφρά κλίση για την απομάκρυνση των νερών της βροχής και της έκπλυσης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας τους.
 • Να υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και φρεάτιο υπονόμων.
 • Να υπάρχουν χημικά – βιολογικά αποχωρητήρια σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ο χώρος της λαϊκής να χωρίζεται νοητά σε δύο τμήματα, ένα για την πώληση των τροφίμων και άλλο για την πώληση ειδών τα οποία είναι άσχετα με τα τρόφιμα.
 • Να διατηρείται καθαρός ο χρησιμοποιούμενος χώρος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.

Μετά τη λήξη της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο χώρος να καθαρίζεται και να πλένεται επιμελώς από το Συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής Αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.

Οι παραγωγοί-πωλητές και οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για

την ασφαλή διάθεση των προϊόντων τους. Ειδικότερα:

 • Tα προς πώληση είδη τροφίμων θα τοποθετούνται πάνω σε ειδικούς πάγκους και κάτω από κατάλληλες τέντες ή σε ειδικά οχήματα.

Τα τρόφιμα προκειμένου να διατεθούν (χύμα ή συσκευασμένα), θα τοποθετούνται σε κατάλληλους

χώρους και προθήκες και σε ανάλογες θερμοκρασίες αναφορικά με τη φύση του κάθε προϊόντος.

 • Η συντήρηση των  ευαλλοίωτων τροφίμων να γίνεται σε ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα με το είδος του τροφίμου και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεώς του, σταθερή ψύξη που θα ελέγχεται με ειδικά θερμόμετρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την εκάστοτε ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων (κατεψυγμένα ψάρια, τυροκομικά). Απαγορεύεται η διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείων.
 • Απαγορεύεται η τοποθέτηση στα ψυγεία κάθε είδους αντικειμένων τα οποία είναι δυνατόν να επιμολύνουν τα συντηρούμενα σε αυτό τρόφιμα. Τα ψυγεία να διατηρούνται πάντα καθαρά.
 • Τα τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς προηγουμένως να πλυθούν, να αποφλοιωθούν ή ψηθούν ή βραστούν, να προστατεύονται από τα έντομα, τη σκόνη και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, να τοποθετούνται σε κατάλληλες προθήκες με προστατευτικό κάλυμμα, ανάλογα με τη φύση του τροφίμου.
 • Τα οχήματα (ρυμουλκούμενα ή αυτοκινούμενα) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και πώληση προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (οχήματα μεταφοράς).
 • Εργαλεία, εξοπλισμός (δίσκοι, παλέτες, τελάρα) σκεύη και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά.
 • Σε περίπτωση  που η φύση και ο τρόπος διάθεσης τροφίμων  απαιτεί πλύσιμο των σκευών – εργαλείων χειρισμού και συχνό πλύσιμο των χεριών των πωλητών (π.χ. πώληση τυροκομικών προϊόντων, χαλβά, προϊόντων σοκολατοποιΐας), πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση με ανάλογη χωρητικότητα και τα κατάλληλα μέσα (με νερό για ανθρώπινη κατανάλωση), για το πλύσιμο των χεριών και των εργαλείων. Μετά το τέλος της εργασίας το νερό που απέμεινε θα απορρίπτεται σε φρεάτιο.
 • Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και πώληση ψαριών ή άλλων αλιευμάτων στις λαϊκές αγορές οφείλουν να εφαρμόζουν  τις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας.

Ο πωλητής ψαριών & άλλων αλιευμάτων οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα  κατά την έκθεση τούτων, είτε αυτά βρίσκονται μέσα σε ανοιχτά κιβώτια (τελάρα), είτε είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους, ώστε να μη διακόπτεται η συντήρησή τους (τοποθετώντας ικανή ποσότητα τριμμένου πάγου) και να μην εκθέτονται στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο του πάγου να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε φρεάτιο, απαγορεύεται η διάθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους.

 • Απαγορεύεται να πραγματοποιείται απολέπιση – εκσπλαχνισμός των ψαριών σε λαϊκές αγορές.
 • Απαγορεύεται στους πάγκους διάθεσης των προϊόντων να χρησιμοποιούνται υφάσματα και υλικά τα οποία αποτελούν εστία επιμόλυνσης.
 • Κάθε πωλητής στην λαϊκή αγορά οφείλει να φροντίζει για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι οποίοι  στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά  θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής απορριμμάτων των Δήμων.
 • Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς πρέπει να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου.
 • Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου.
 • Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων σε λαϊκές αγορές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περιπτώσεις που υπάρχουν σκηνές, πάγκοι, περίπτερα σε αγορές, πανηγύρια, πλατείες κ.λ.π

 

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ή/ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του ΕΚ 852/2004  υγειονομικούς όρους [αφορούν πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω υπαίθριου πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με Ν. 4264/ 2014 όπως κάθε φορά ισχύει για τα τροχήλατα – ρυμουλκούμενα οχήματα πάσης φύσεως, street food όπου ασκείται εκτός των μεταφορικών οχημάτων – κινητών καταστημάτων) καθώς και για Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις σε περίπτερα σε αγορές – εκθέσεις – εκθεσιακά κέντρα].   

Ο καθορισμός των θέσεων και η διαδικασία εγκατάστασης και  λειτουργίας αυτών ορίζονται από τις καθ΄ ύλην Αρμόδιες Αρχές [Αδειοδοτούσες Αρχές (Δήμοι, Λιμενικές αρχές κ.λπ.)] σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, εκτός των περίπτερων που αναπτύσσονται σε εποχιακά σε κλειστά εκθεσιακά κέντρα.

Η επιχείρηση αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από φυσικούς κινδύνους (βροχή, άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ.).

Ο πάγκος εργασίας πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας να υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα  διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από φυσικούς κινδύνους (έντομα και σκόνη).

Πρέπει να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα μέσα και η επαρκής υποδομή (χρήση κατάλληλης λεκάνης πλύσης, πόσιμο νερό, δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών ουσιών και αποβλήτων, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και για την απολύμανση των εξαρτημάτων, των εργαλείων και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).

Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων.

Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος διαχείρισης τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται  η αερομεταφερόμενη μόλυνση.

Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως.

Οι πρώτες ύλες να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.

Επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά και είναι μόνιμα εγκατεστημένες στα εκθεσιακά κέντρα, ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

 1. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Είναι οι μικρές επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης τοπικών προϊόντων όπως χυλοπίτες, τραχανά, γλυκά του κουταλιού, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της ΥΑ 4912/ 120862/ 2015 (ΦΕΚ 2468 Τ΄Β), όπου θα πρέπει να τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του ΕΚ 852/2004 υγειονομικούς όρους και τους γενικούς όρους της παρούσης με την ανάλογη κατά περίπτωση ευελιξία. Τα προϊόντα των επιχειρήσεων αυτών, θα παρασκευάζονται – συσκευάζονται σε ιδιαίτερο σαφώς ορισμένο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 10 της παρούσας στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής.

Η κατηγορία των  επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης και χώρων Αναψυχής ταξινομείται ως ακολούθως στις παρακάτω Υποκατηγορίες :

 1. Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης  πρόχειρου γεύματος.
 2. Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης  πλήρους γεύματος.
 3. Επιχειρήσεις Αναψυχής (πλήρους ή πρόχειρου γεύματος).
 4. Κινητά Καταστήματα – Επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

Όλες οι επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής, εκτός των γενικών όρων που περιγράφονται στο άρθρο 5 πρέπει να διαθέτουν και τα παρακάτω:

Για τις Υποκατηγορίες 1 & 2 :

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ.

α. Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης: Για την παραλαβή και την αποθήκευση των πρώτων υλών (ξηρή αποθήκη- ψύξη- κατάψυξη) και υλικών συσκευασίας.

Η παραλαβή και η αποθήκευση των πρώτων υλών να γίνεται σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004, Κεφ. IX (διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα).

Ο χώρος αυτός θα είναι ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή τα αποθηκευόμενα είδη, ώστε να αποφεύγεται πιθανή διασταυρούμενη επιμόλυνση.

β. Χώρος επεξεργασίας (Παρασκευαστήριο): Για τις επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης Πλήρους γεύματος απαιτείται κατάλληλος και επαρκής χώρος ώστε να γίνονται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια όλοι οι σχετικοί χειρισμοί για την μεταποίηση, μεριδοποίηση και διατήρηση ετοίμων γευμάτων, που να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.

Για τις επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης Πρόχειρου Γεύματος θα υπάρχει ο ανάλογος σε σχέση με τους εκτελούμενους χειρισμούς και τη δυναμικότητα της επιχείρησης αριθμός πάγκων εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός χειρισμός και ο αποκλεισμός τυχόν διασταυρούμενης επιμόλυνσης των τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις της Υποκατηγορίας αυτής δύναται να διαθέτουν και κατάλληλες μηχανές έψησης ή ηλεκτρικούς κλιβάνους για την θερμική επεξεργασία έτοιμων γευμάτων, τα οποία προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Στα γεύματα αυτά δεν θα πραγματοποιείται καμία επιπλέον επεξεργασία μετά την παραλαβή και αποθήκευσή τους στην εγκατάσταση, παρά μόνο αυτή της προετοιμασίας για έψηση (θερμική επεξεργασία).

Τα προσφερόμενα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος προϊόντα, είτε αυτά παρασκευάζονται στην ίδια την επιχείρηση, είτε χρησιμοποιείται παρακείμενος χώρος, είτε προέρχονται από άλλες νόμιμες επιχειρήσεις, θα διατηρούνται και θα μεταφέρονται εντός κλειστών προθηκών ή θα χρησιμοποιείται κατάλληλο σκεύος ή υλικό κλπ, ώστε σε κάθε περίπτωση να διαφυλάσσονται από οποιονδήποτε φυσικό & μικροβιολογικό κίνδυνο (σκόνη, μύγες, απευθείας έκθεση στον ήλιο) αλλά και από την πιθανή άμεση ή έμμεση επαφή των πελατών.

Το παραπάνω ισχύει και για τις προθήκες διατήρησης και έκθεσης προϊόντων.

Στο χώρο επεξεργασίας πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας νιπτήρας με παροχή κρύου και ζεστού νερού για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων που θα λειτουργεί με ποδοκίνητο ή άλλο υγειονομικά αποδεκτό τρόπο, εφοδιασμένος με υγρό σαπούνι για το πλύσιμο των χεριών και καθαρές χειροπετσέτες μιας χρήσης.

Θα υπάρχει χρωματικός κώδικας εργαλείων κοπής, λαβίδες και τεφλόν για τα τρόφιμα (π.χ χρωματισμός μαχαιρών ανάλογα με το τρόφιμο που χρησιμοποιείται).

Η συναποθήκευση των προϊόντων με τις πρώτες ύλες δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσής τους (επαρκής διαχωρισμός των χώρων του ψυγείου για κάθε κατηγορία τροφίμων, αποθήκευση μέσα σε κλειστούς περιέκτες, τήρηση ιχνηλασιμότητας,  κλπ).

Ο χώρος που πραγματοποιείται κατά περίπτωση τυποποίηση θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα μηχανικά μέσα για τη ρύθμιση κατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος  για την επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων.

Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται  και να απολυμαίνονται  αποτελεσματικά.

Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές άλλοι χρησιμοποιούμενοι τύποι δοχείων ή συστημάτων αποθήκευσης και απομάκρυνσης των απορριμμάτων είναι κατάλληλοι και δεν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των Α΄υλών αλλά και των τελικών προϊόντων της επιχείρησης.

  γ. Χώρος πλύσεως σκευών/ τροφίμων

Ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι επαρκής και ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των σκευών που χρησιμοποιούνται, σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση. Δύναται κατά περίπτωση να γίνεται και χρήση πλυντηρίου ώστε να ανταποκρίνεται στο κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Ο αριθμός των λεκανών πλύσης τροφίμων και σκευών για το πρόχειρο ή/ και το πλήρες γεύμα θα είναι τουλάχιστον ένα διπλό βαθύ σύστημα νεροχυτών.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται σκεύη μιας χρήσεως, απαιτείται ένας βαθύς νεροχύτης ή ένα πλυντήριο.

Για επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με δυναμικότητα μεγαλύτερη από διακόσια (200) εξυπηρετούμενα καθήμενα άτομα, θα υπάρχει ένα τετραπλό βαθύ σύστημα νεροχυτών ή ένα τριπλό και πλυντήριο.

Θα υπάρχει επαρκής εξοπλισμός για τη στράγγιση και το στέγνωμα, εκτός από τα είδη που στεγνώνουν στο πλυντήριο.

Τα πλυμένα σκεύη και ο καθαρός εξοπλισμός να τοποθετούνται σε κλειστά, ερμάρια, προθήκες κλπ, που πρέπει να είναι επαρκή για το σκοπό αυτό ή σε σημείο της εγκατάστασης που με ανάλογο ή άλλο τρόπο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει φυσικός κίνδυνος επιμόλυνσης.

Δε θα πρέπει να γίνεται χρήση σκευών και εξοπλισμού που έχουν φθορές.

δ. Αίθουσα εξυπηρετούμενων ατόμων

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που διαθέτουν αίθουσα εξυπηρετούμενων ατόμων ή και υπαίθριο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων ατόμων, η δυναμικότητα τους σε εξυπηρετούμενα καθήμενα άτομα προκύπτει ως ακοούθως:

Για την αίθουσα πελατών από την διαίρεση του εμβαδού του ωφέλιμου χώρου δια του 1,10 τ.μ. (ως ωφέλιμος χώρος νοείται ο χώρος ο οποίος προσφέρεται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).

Για τον υπαίθριο χώρο από την διαίρεση του εμβαδού του υπαίθριου χώρου που νομίμως θα χρησιμοποιηθεί δια του 0,70 τ.μ.

Ως εξυπηρετούμενο άτομο, για την εφαρμογή της παρούσας σε συνδυασμό με τον αριθμό καθισμάτων που αναφέρεται σε άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις προηγούμενων υγειονομικών διατάξεων, νοείται η απόλυτη αμφίδρομη αριθμητική αντιστοιχία του αριθμού των εξυπηρετούμενων ατόμων με τον αριθμό των καθισμάτων.

ε. Στα κυλικεία εντός των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με ή χωρίς αίθουσα εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων, επιτρέπεται η πώληση και τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών-ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ, συσκευασμένα προϊόντα καθώς και άλλων χρήσιμων για τους ασθενείς ειδών όπως, σαπούνια, χαρτομάντιλα, χαρτοβάμβακα, πάνες, υποσέντονα, κολόνιες, κ.τ.ομ υπό την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα βρίσκονται σε ιδιαίτερο νοητά χωρισμένο χώρο στο κυλικείο. Σε περίπτωση έλλειψης χώρου σε μικρά κυλικεία, επιτρέπεται η τοποθέτηση ψυκτικών θαλάμων συσκευασμένων προϊόντων προς πώληση έξω από το κυλικείο εντός του χώρου της επιφάνειας που παραχωρεί το ίδρυμα για το σκοπό αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά θα προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων.

στ. Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου παρασκευάζουν και προσφέρουν τα είδη του αποκλειστικά και μόνο στα εξυπηρετούμενα από αυτές άτομα και δεν πραγματοποιούν μεταπώληση.

 3.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Υπαίθριες ή/ και Στεγασμένες)

Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν οι στεγασμένοι ή/ και οι υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, τα κέντρα διασκέδασης υπαίθρια ή στεγασμένα και τα Μπαρ, Open Bar.

α. Στεγασμένοι ή και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων.

Στεγασμένοι ή και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή και ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (Επιχειρήσεις παρασκευής – Εργαστήρια/ Εγκαταστάσεις Παραγωγής Μαγειρεμένων Φαγητών – Catering, κ.λπ.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους μόνο για σερβίρισμα και τελική διάθεση.

Οι χώροι αυτοί υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ως Στεγασμένοι ή/και Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται, στην αρμόδια αρχή, για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Για τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων, στα εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λπ. στις ανωτέρω ιδρυόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η βεβαίωση νομιμότητας της κατασκευής της οικοδομής, του ειδικού κτιρίου, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως.

Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των επιχειρήσεων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας ή τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων.

Οι βοηθητικοί χώροι των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανάλογοι με τους προβλεπόμενους στους γενικούς όρους της παρούσας.

 

Παραλαβή ετοίμων φαγητών ποτών

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών έχουν την σχετική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Τα αυτοκίνητα μεταφοράς τροφίμων πρέπει να πληρούν τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, να διαθέτουν την προβλεπόμενη βεβαίωση καταλληλότητας και να πραγματοποιούν τη μεταφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα Νομοθεσία (συνθήκες θερμοκρασίας, χρόνος μεταφοράς κ.τ.λ.).

Στους υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, η διατήρηση των τροφίμων και ποτών μπορεί να γίνεται σε κατάλληλο τροχήλατο ή αυτοκινούμενο εξοπλισμό όπου θα υπάρχει νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών με κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση και μία λεκάνη για το πλύσιμο των σκευών σερβιρίσματος ή πραγματοποιείται σε άλλους χώρους η πλύση μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και συλλογή όλων των χρησιμοποιούμενων σκευών και εργαλείων.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με καταγραφικά μηχανήματα ή τήρηση εντύπου εσωτερικής θερμοκρασίας τελικών προϊόντων (χειρόγραφη καταγραφή).

Διάθεση σερβίρισμα.

Κατά την τελική διάθεση των έτοιμων τροφίμων και ποτών στο χώρο της εκδήλωσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται κατά το δυνατό, ότι αυτά είναι προστατευμένα από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στο οποίο διατίθενται (κλειστά δοχεία, κλειστές προθήκες, υπό ψύξη κ.τ.λ.).

Τα σκεύη σερβιρίσματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα και επαρκή (π.χ. ξεχωριστή λαβίδα για κάθε είδος προσφερόμενου τροφίμου).

Η διαδικασία σερβιρίσματος, στο χώρο έκθεσης των τροφίμων (μπουφές), πρέπει να επιβλέπεται από το προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προσφερόμενων τροφίμων.

Αίθουσα πελατών υπαίθριος χώρος

Τα τραπέζια και τα καθίσματα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. Το ίδιο τα τραπεζομάντηλα, τα πιάτα, τα ποτήρια κλπ.

Δε θα πρέπει να γίνεται σερβίρισμα σε πιάτα ή ποτήρια που έχουν ρωγμές ή οποιαδήποτε άλλη φθορά.

Όταν χρησιμοποιούνται σκεύη μιας χρήσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα (π.χ πλαστικό, κ.α)  είναι κατάλληλο για το σερβίρισμα ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων.

Χώρος πλύσεως σκευών: Εάν γίνεται πλύση σκευών, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την πλύση των σκευών, των εργαλείων και των εξαρτημάτων του εξοπλισμού καθώς και των ειδών εστίασης (πιάτα, ποτήρια κλπ), ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση όπου η πλύση πραγματοποιείται σε άλλους χώρους εκτός της εγκατάστασης ή του χώρου της εκδήλωσης, θα γίνεται συλλογή των χρησιμοποιούμενων σκευών και εργαλείων μετά την χρήση τους σε συγκεκριμένο σημείο που δεν θα δημιουργείται οποιοσδήποτε  κίνδυνος επιμόλυνσης.

   

Σημείο παράδοσης επιστροφών

Στο συγκεκριμένο χώρο γίνεται η προσωρινή αποθήκευση των επιστρεφόμενων προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ειδών. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι ξεχωριστός από το σημείο παραλαβής.  Πρέπει να είναι επαρκής και να διατηρείται καθαρός.

Αποχωρητήρια

Ο αριθμός και η κατασκευή των αποχωρητηρίων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιτρέπεται η χρήση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από την πολεοδομική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων. Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διάθεση των λυμάτων τους να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

 β. Κέντρα Διασκέδασης.

Κέντρο Διασκέδασης: Είναι ο στεγασμένος ή ο υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού, για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος (χορευτικής – μουσικής παράστασης), με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη τα 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (όπως αναφέρονται στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης).

Στα Κέντρα Διασκέδασης ανεξαρτήτως δυναμικότητας, η άδεια χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20/11/2013 (ΦΕΚ Β 3106) και την κοινή υπουργική απόφαση 16228 (ΦΕΚ 1723/Β΄/2017),

όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές.

Η τεχνική έκθεση θα συντάσσονται είτε από μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής είτε από άλλο επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

Στην τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνονται:

Α. Η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση.

Β. Ο αερισμός – εξαερισμός και τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία με μεγίστη Α – ηχοστάθμη τα 100db στο εσωτερικό του καταστήματος.

Γ. Θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης.

Δ. Στα σχεδιαγράμματα κατόψεων θα αποτυπώνεται η θέση, η ισχύς και τα χαρακτηριστικά των ηχείων των χώρων, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας.

Κατά την διάρκεια της μέτρησης, η μέγιστη Α – ηχοστάθμη στο Κέντρο Διασκέδασης με διακριβωμένο – βαθμονομημένο ηχόμετρο, πρέπει να είναι μέχρι 100 dB.  Η μέτρηση θα πραγματοποιείται κατά την λειτουργία του καταστήματος για την σχετική τεκμηρίωση.

Μέγιστη Α – ηχοστάθμη είναι η ανώτατη τιμή της Α – ηχοστάθμης, η οποία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές κατά την διάρκεια της μέτρησης σε διαφορετικά σημεία του χώρου του καταστήματος και όχι σε μια τυχαία στιγμή, προκειμένου να επαληθεύεται το αποτέλεσμα που απεικονίζεται στο διακριβωμένο – βαθμονομημένο όργανο – ηχόμετρο.

Σημείο λήψης – μέτρησης για την χορήγηση αδείας νοούνται διαφορετικά σημεία του χώρου του καταστήματος.

Σημείο λήψης – μέτρησης σε περίπτωση παραπόνων πολιτών από τον θόρυβο νοείται κάθε εσωτερικός χώρος διαβίωσης του παραπονούμενου.

Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης, η απόσταση τους από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία κατά την αιτιολογημένη κρίση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η επιχείρηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 300m.

Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξομειωθεί κατά την κρίση της ως άνω Υγειονομικής Υπηρεσίας και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (παρεμβολή άλλων κτιρίων μεταξύ Κέντρου Διασκεδάσεως και κατοικίας κλπ.).

Η ανώτατη επιτρεπόμενη Α – ηχοστάθμη για όλα τα Κέντρα Διασκέδασης, μετρούμενη στον εσωτερικό χώρο της πλησιέστερης κατοικίας (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, είτε αυτά προϋπήρχαν του Κέντρου Διασκέδασης είτε χτίστηκαν ύστερα από αυτό ή στον εσωτερικό χώρο διαβίωσης τυχόν παραπονούμενου πολίτη, θα πρέπει να είναι μέχρι 40 dB, τις ώρες κοινής ησυχίας όπως ορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης με συγκρότηση επιχείρησης μαζικής εστίασης (πρόχειρου ή πλήρους γεύματος), έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο εφόσον έχει υπάρξει η σχετική γνωμοδότηση.

Στην ανωτέρω περίπτωση, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο δεν θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη λειτουργία του κέντρου διασκέδασης και αν γίνεται και χρήση μουσικής ή/και μουσικών οργάνων με ανοικτές πόρτες και παράθυρα ή χρήση μουσικής μόνο στον υπαίθριο χώρο, σε αυτή την περίπτωση η μετρούμενη μεγίστη Α-ηχοστάθμη στα όρια του εξωτερικού χώρου της επιχείρησης πρέπει να είναι ≤ 80 dB.

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

 Λοιπές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), που κάνουν χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη τα 90 db στον εσωτερικό τους χώρο.

Εξαιρούνται τα περίπτερα και οι επιχειρήσεις παρασκευής ή/και διάθεσης τροφίμων και ποτών σε προσωρινούς χώρους (street food).

Στα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται στην Γνωστοποίηση για την δήλωση χρήσης Μουσικής και Μουσικών Οργάνων, θα περιλαμβάνεται τεχνική έκθεση και σχεδιαγράμματα κατόψεων εις τριπλούν τα οποία θα συντάσσονται είτε από μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής είτε από άλλο επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

Στην τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνονται:

Α. Τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία με μεγίστη Α – ηχοστάθμη τα 90db στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος.

Β. Στα σχεδιαγράμματα κατόψεων θα αποτυπώνεται η θέση, η ισχύς, η φορά και τα χαρακτηριστικά των ηχείων των χώρων, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας.

Γ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης του, θα υποβάλλει εις τριπλούν και τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων και τα χαρακτηριστικά αυτών.

Κατά την διάρκεια της μέτρησης, η μέγιστη Α – ηχοστάθμη στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, με διακριβωμένο – βαθμονομημένο ηχόμετρο, πρέπει να είναι στον εσωτερικό χώρο αυτών, μέχρι 90 dB.

Η μέτρηση θα πραγματοποιείται κατά την λειτουργία του καταστήματος για την σχετική τεκμηρίωση κατά την άσκηση τακτικού ή έκτακτου Υγειονομικού Ελέγχου.

Σε περίπτωση χρήσης μουσικής ή/και μουσικών οργάνων με ανοικτές πόρτες και παράθυρα ή/ και σε υπαίθριο χώρο, τότε η μεγίστη Α-ηχοστάθμη στα όρια του εξωτερικού χώρου της επιχείρησης πρέπει να είναι ≤ 80 dB.

Μέγιστη Α – ηχοστάθμη είναι η ανώτατη τιμή της Α – ηχοστάθμης, η οποία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές κατά την διάρκεια της μέτρησης σε διαφορετικά σημεία του χώρου του καταστήματος και όχι σε μια τυχαία στιγμή, προκειμένου να επαληθεύεται το αποτέλεσμα που απεικονίζεται στο διακριβωμένο – βαθμονομημένο όργανο – ηχόμετρο.

Σημείο λήψης – μέτρησης νοούνται διαφορετικά σημεία του χώρου του καταστήματος.

Σημείο λήψης – μέτρησης σε περίπτωση παραπόνων πολιτών από τον θόρυβο νοείται κάθε εσωτερικός χώρος διαβίωσης του παραπονούμενου.

Η ανώτατη επιτρεπόμενη Α – ηχοστάθμη για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, μετρούμενη στον εσωτερικό χώρο της πλησιέστερης κατοικίας (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία ή στον εσωτερικό χώρο διαβίωσης τυχόν παραπονούμενου πολίτη, θα πρέπει να είναι μέχρι 40 dB, τις ώρες κοινής ησυχίας όπως ορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.

Τροποποίηση – Παραβίαση των όρων της Γνωστοποίησης Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων αποτελούν:

 1. Η περίπτωση παραπόνων πολιτών, για όχληση από την χρήση μουσικής ή/και μουσικών οργάνων, όταν μετρείται με διακριβωμένο – βαθμονομημένο ηχόμετρο της Αρμόδιας Υπηρεσίας, στον εσωτερικό χώρο διαβίωσης του παραπονούμενου, θόρυβος > 40 dB.
 2. Η περίπτωση χρήσης μουσικής ή/και μουσικών οργάνων, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη, στα όρια του εξωτερικού χώρου της επιχείρησης (λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) > 80 dB.
 3. Η περίπτωση χρήσης μουσικής ή/και μουσικών οργάνων, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη, στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης (λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) > 90 dB.
 4. Η περίπτωση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη, στον εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο του κέντρου διασκέδασης > 100 dB, όταν λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως κέντρο διασκέδασης.
 5. Η περίπτωση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη > 80 dB στα όρια του εξωτερικού – υπαίθριου χώρου του κέντρου διασκέδασης, όταν έχει συγκρότηση επιχείρησης μαζικής εστίασης (πρόχειρου ή πλήρους γεύματος), με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο και δεν λειτουργεί την στιγμή της ηχομέτρησης ως κέντρο διασκέδασης.

Η χρήση ραδιοφώνου ή/ και τηλεόρασης δεν απαιτεί Γνωστοποίησης Λειτουργίας Μουσικής αλλά την ύπαρξη άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων από τον αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου.

 γ. Μπαρ – Open Bar.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν είτε ως αυτόνομα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είτε αποτελούν δραστηριότητα επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Στα open bar προσφέρονται κατά κύριο λόγο ροφήματα, καφές, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, με συνοδεία πρόχειρου γεύματος όπως αυτό φέρεται συσκευασμένο στο εμπόριο χωρίς να πραγματοποιείται οποιαδήποτε επεξεργασία κατά την διάθεση του στον χώρο του open bar και παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής.

Τα Open Bar κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 1. Αυτοτελή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, μόνιμης κατασκευής, σε υπαίθριο ή μη χώρο και διαθέτουν χώρο εξυπηρετούμενων ατόμων, χώρο πλύσης σκευών και αποχωρητήρια ανάλογα με την δυναμικότητά τους.
 2. Εγκατάσταση μόνιμης κατασκευής η οποία βεβαιώνεται από μηχανικό ότι αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, φέρει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία και προορίζεται κυρίως για προσθήκη δραστηριότητας σε υπαίθριο ή μη χώρο της επιχείρησης τροφίμων και ποτών, η οποία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.
 3. Εγκατάσταση λυόμενης (μη μόνιμης) κατασκευής, η οποία αποτελείται είτε από συναρμολογούμενα και αποσυναρναρμολογούμενα στοιχεία ανθεκτικού, λείου και αδιαπότιστου υλικού, είτε είναι τροχήλατη υποδομή με εξοπλισμό, η οποία βεβαιώνεται από μηχανικό για την τήρηση των όρων ασφαλείας και θα χρησιμοποιείται στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο της επιχείρησης τροφίμων και ποτών.

Σε κάθε περίπτωση στα open bar μόνιμης κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής παροχή ζεστού ή/ και κρύου νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση και για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού, με ποδοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό του νιπτήρα, λεκάνη πλύσης, σύνδεση με το αποχετευτικό δίχτυο και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι από ανθεκτικό, λείο και αδιαπότιστο υλικό.

Να γίνεται χρήση κλειστών περιεκτών – προθηκών αποθήκευσης προϊόντων, σκευών, εργαλείων αλλά και χρήση ποδοκίνητων κάδων απορριμμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πρέπει τα Open Bar μόνιμης κατασκευής να κλείνουν με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να μην υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ασφάλεια των προϊόντων που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση αυτή.

Τα Open Bar μη μόνιμης κατασκευής θα πρέπει να φέρουν στον πάγκο εργασίας τους μια λεκάνη πλύσης με νιπτήρα, δεξαμενή συγκέντρωσης πόσιμου νερού και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών ουσιών και αποβλήτων, να έχουν ανάλογο χώρο για την αποθήκευση, προστασία και ασφαλή χειρισμό του πάγου αλλά και των εργαλείων – σκευών και αν αυτά είναι τροχήλατα, θα αποθηκεύονται στο εσωτερικό χώρο του καταστήματος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί την χρήση Open Bar μη μόνιμης κατασκευής (τροχήλατα) σε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο όπου ήδη αυτός χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση καθήμενων ατόμων, θα πρέπει να προβεί στην ενημέρωση της γνωστοποίησης λειτουργίας. Η χρήση αυτή θα πραγματοποιείται εφόσον δεν απαγορεύεται από τυχόν κανονιστικές αποφάσεις της καθ’ ύλην αρμόδιας αρχής ή από τυχόν άλλες διατάξεις.

Το παραπάνω ισχύει και στην περίπτωση όπου η επιχείρηση τροφίμων και ποτών επιθυμεί την χρήση του τροχήλατου Open Bar στον εσωτερικό της χώρο.

 1. Κινητά Καταστήματα – Επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

 Τα κινητά καταστήματα της υποκατηγορίας αυτής είναι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη, οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα), τα οποία ασκούν δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/ 2014, όπως κάθε φορά ισχύει, όπου σταθμεύουν σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λ.π., για την εξυπηρέτηση περαστικών, λουομένων και γενικά ατόμων που επισκέπτονται τους χώρους αυτούς, παρασκευάζοντας και διαθέτοντας πρόχειρα γεύματα και ποτά.

Σε αυτά τα σημεία όπου αναπτύσσεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα και από την πολεοδομική ή άλλη ειδική νομοθεσία δεν προβλέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων ή δεν υπάρχουν κοινόχρηστα αποχωρητήρια στο σημείο αυτό, σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η χρήση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων για την εξυπηρέτηση τόσο των εργαζόμενων όσο και των εξυπηρετούμενων περαστικών ατόμων, εφόσον παραχωρείται ανάλογος χώρος στην επιχείρηση από την καθ’ ύλην αρμόδια αρχή.

Η τυχόν τοποθέτηση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διάθεση των λυμάτων τους να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

Τα κινητά καταστήματα εφόσον έχουν εξασφαλίσει την χρήση κοινόχρηστου ή χημικού – βιολογικού ή άλλου αποχωρητηρίου και εφόσον δεν απαγορεύεται από τυχόν Κανονιστική Απόφαση της καθ’ ύλην αρμόδιας αρχής (Αδειοδοτούσα Αρχή), δύναται να χρησιμοποιούν και ανάλογα κινητά [μέχρι δώδεκα (12)] σκαμπό – καθίσματα για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων καταναλωτών, εφόσον έχουν το δικαίωμα χρήσης του ανάλογου χώρου.

Για τις καντίνες με δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών καθορίζονται από ειδικότερες διατάξεις.

Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό, λείο και αδιαπότιστο υλικό ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, εμποδίζεται η επιμόλυνση από το περιβάλλον και προστατεύονται τα τρόφιμα αλλά και ο εξοπλισμός από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λ.π.

Οι  πάγκοι εργασίας πρέπει από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές.

Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.

Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες (ερμάρια, ντουλάπια) για την προστασία των τροφίμων από φυσικούς κινδύνους, έντομα και σκόνη.

Πρέπει να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα μέσα και η επαρκής υποδομή (κατάλληλη λεκάνη πλύσης, νιπτήρα με ποδοκίνητο ή άλλο υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και για την απολύμανση των εξαρτημάτων, των εργαλείων και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ) αλλά και πλύση πιθανώς κάποιων Α’ υλών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων, σύμβαση με εγκεκριμένη επιχείρηση αποκομιδής λιπών και ελαίων κατά περίπτωση καθώς και ποδοκίνητοι κάδοι απορριμμάτων.

Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται, προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.

Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κ.λπ.) και θα προσφέρονται για άμεση κατανάλωση.

Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για το σερβίρισμα – την διάθεση ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση αυτή.

Θα εξασφαλίζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ γεννήτρια, δίκτυο της ΔΕΗ κ.λ.π) ώστε τυχόν ευαλλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία.

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.

Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας της αυτοκινούμενης κινητής καντίνας ή η ταξινόμηση της ρυμουλκούμενης κινητής καντίνας, από τη Δ/νση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με συνημμένο εις τριπλούν σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής ή ρυμουλκούμενης καντίνας  στην αντίστοιχη Υγειονομική Υπηρεσία, για τη χορήγηση της βεβαίωση καταλληλότητας μετά από υγειονομικό έλεγχο. Στη συνέχεια για την εγκατάσταση και λειτουργία του αναφερομένου οχήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον οικείο Δήμο.

Για την χορήγηση γνωμοδότησης από την Υγειονομική Υπηρεσία πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι:

 • Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου,  κ.λπ.).
 • Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας – διάγραμμα ροής τελικών προϊόντων εις τριπλούν.
 • Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί να προσφέρει.
 • Τον τρόπο υδροδότησης (περιγραφή της δεξαμενής νερού ή σύνδεση δικτύου, κ.λπ.).
 • Τον τρόπο διάθεσης αποβλήτων (περιγραφή της δεξαμενής ακαθάρτων ή σύνδεση δικτύου, κ.λπ.).
 • Τον τρόπο ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, περιγραφή, κ.λπ.).

Την περιοχή που ασκείται η δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

 Το Υπουργείο Υγείας είναι η αρμόδια αρχή για τον καθορισμό υγειονομικών όρων γνωστοποίησης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παρούσας, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας), των μέτρων υγειονομικού ελέγχου και ασκεί την εποπτεία των Διευθύνσεων ή Τμημάτων υγειονομικού ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Διευθύνσεων & Ενοτήτων της Χώρας σε συνεργασία με τους υγειονομικούς υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών, σε όλους τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, στα Νοσοκομεία, στο ΣΕΥΥΠ, στον ΕΟΦ, στον ΕΦΕΤ, στο ΣΕΠΕ, στον ΕΟΤ, στις Λιμενικές & Αστυνομικές Αρχές ή σε οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία.

Σε ότι αφορά μη συμμορφώσεις στον τομέα των τροφίμων οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4235/ 2014, ΦΕΚ 32 τ΄Α.

Τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων αποστέλλονται ανά έτος συγκεντρωτικά στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

  ΑΡΘΡΟ 16

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων της παρούσας είναι οι υγειονομικοί υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες εισηγούνται στην Αρμόδια Αρχή γνωστοποίησης (Ν. 4442/ 2016 ΦΕΚ 230 Τ΄Α) την κύρωση για την εκάστοτε παράβαση.

Για τις μη συμμορφώσεις που εμπίπτουν στον τομέα των τροφίμων οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών υγειονομικών αρχών γίνονται όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4235/ 2014, ΦΕΚ 32 Τ΄Α. Στους παραβάτες των διατάξεων που αφορούν μη συμμορφώσεις της υγειονομικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43 του Ν. 4025/ 2011 ΦΕΚ 228, τ΄Α & στο άρθρο 58 του Ν. 4075/ 2012 ΦΕΚ 89 τ΄Α και ισχύουν. Για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ. 180/ 79 και του άρθρου 57 του Ν. 4249/ 2014, ΦΕΚ 73 Τ΄Α, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν από τη λειτουργία Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,      κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία ή σε περίπτωση επιδημικής έκρηξης,  μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ή των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, ο Υπουργός Υγείας ή ο Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση για την προσωρινή ή την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας της και σφράγισης αυτής, η οποία εκτελείται αμέσως από την καθ΄ ύλην Αρμόδια Αρχή Γνωστοποίησης.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα.

Η επιχείρηση δύναται να επαναλειτουργήσει στην περίπτωση της προσωρινής απαγόρευσης μετά από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει.

 ΑΡΘΡΟ 17

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα  εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.

 1. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή/και ποτών η υγειονομική υπηρεσία ορίζει ανάλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
 2. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας.

Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς τα προσφερόμενα είδη με βάση την άδεια/ γνωστοποίηση λειτουργίας τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κατηγορία της νέας κατάταξης του είδους του καταστήματος.

 1. Οι φορείς εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον επιθυμούν να μεταβάλλουν οποιοδήποτε στοιχείο της επιχείρησής τους προβαίνουν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξης.
 2. Διατάξεις Νόμων ή Κανονιστικών Πράξεων της Διοίκησης που παραπέμπουν σε είδη καταστημάτων όπως αυτά είχαν κατηγοριοποιηθεί με την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/Τ΄Β/ 1983) και την Υ1γ/ΓΠ.οικ: 96967/ 2012 (ΦΕΚ 2718/Τ΄Β/ 2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνεχίζουν να ισχύουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες καταστημάτων.
 3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος: Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα κουρεία-κομμωτήρια, εργαστήρια περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήρια δερματοστιξίας, γραφεία τελετών, ινστιτούτα αισθητικής, παιδότοποι, κ.λ.π. που ορίζονται στo άρθρo 2 της παρούσας πρέπει να τηρούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του άρθρου 5 που δεν αναφέρονται σε διατάξεις των επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς και τις ειδικότερες υγειονομικές διατάξεις αντίστοιχα για κάθε δραστηριότητα όπως κάθε φορά ισχύουν.

 ΑΡΘΡΟ 19

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:

 1. Η Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161 Τ’ Β/ 23-06-2017) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.»

 1. Η υπ’ αρ. Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Τ΄ Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Κάθε άλλη Διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με αυτή.

ΑΡΘΡΟ 20

Η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Γενικά. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.