Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων ποτών και άλλες διατάξεις»


Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις»

Το φεκ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τον Α.Ν 2520/1940 (Φ.Ε.Κ 273/40 τ. Α’) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.

2. Το Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/11 τ. Α’) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, & Άλλες Διατάξεις», άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/12 τ. Α’) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλιστικών Φορέων, ..»άρθρο 58 & το Ν.4235/2014(ΦΕΚ32/τΑ/11-2-2014), όπως ισχύει.

3. Τους Ν. 3172/2003, 3370/2005, 3918/2011, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Το Ν 3463/2010 (Φ.Ε.Κ. 114/06 τ. Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ».

5. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87 τ.Α’/4-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Το Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α’) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010 (Φ.Ε.Κ. 90/τ.Α’) άρθρο 15 , το Ν. 3982/2011 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α’) και το Ν.4072/2012 (Φ.Ε.Κ.86/τ.Α’) άρθρο 231.
7. Τον A.N. 445/25/1/1937 (ΦΕΚ 22/τ.Α’) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων» και τον A.N. 446 της 23/1/1937 (ΦΕΚ 23/τ.Α’) «Περί Θεάτρων»& την υπ. άριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/27336(ΦΕΚ2592/τβ/15-10-2013) ΚΥΑ «Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου Κινηματογράφων από τα Συμβούλια Κινηματογράφων».
8. Το Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/τ.Α’./10-5-2014) «Απλούστευση της αδειοδότησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4442/7-12-16(ΦΕΚ230τ. Α¨ «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»
9. Το Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ118/τ.Α’./15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 4276/2012 (ΦΕΚ 155/τΑ’/ 30-7-2014) άρθρα για τουριστικά καταλύματα & τις Κ.Υ.Α 7888(ΦΕΚ 1654 τ.Β/15-5-2017) «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», Κ.Υ.Α 8592/2017(ΦΕΚ 1750/τ.Β/19-5-2017) «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων».
11. Τον Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004, 2073/2005, 1935/2004,2023/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13. Το Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ 46/τ.Α’) «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως ισχύει.
14. Το Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. Κοινής Υπουργικής Απόφασης 36873/2-7-07 (ΦΕΚ Β’ 1364) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων».
16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1107414/1491/Τ.& Ε.Φ.(ΦΕΚ Β’ 1827) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, του οργάνου για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3037/2002».
17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/31600 (ΦΕΚ3106/τΒ/9-12-2013) ΚΥΑ «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρου και κινηματογράφου», όπως ισχύει. (για τα κέντρα διασκέδασης)
18. Την υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/33565 (ΦΕΚ3169/τΒ/12-12-2013) ΚΥΑ «Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού-Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)»,όπως ισχύει.
19. Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις , οικ. 32790/392/Φ.15(ΦΕΚ 1061/τ.Β/28-3-2107) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων & ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας» και οικ.53346/645/Φ.61(ΦΕΚ 1668/τ. Β’/16-5-17) «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής(Κ.Α.Δ) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4302/2014(Α΄225), και λοιπών συναφών θεμάτων».

20. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση, οικ.16228(ΦΕΚ 1723/τ.Β/ 18-5-2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , Θεάτρων & Κινηματογράφων».
21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπ. αριθμ. Α2-718/31-7-2014 (ΦΕΚ 2090/τΒ) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) & την ΔΔΠ 0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/τ.Β/12-5-2107) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων ,τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών»
22. Τον Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β’ 275/1938) «Περί καθηκόντων των Υγειονομικών Επιτροπών Δήμων και Κοινοτήτων και λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας εν τω Νόμο Αττικό Βοιωτίας».

23. Την υπ’ αρ. 96967/12 (ΦΕΚ 2718/τβ/2012)Υ.Δ «Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών και άλλες Διατάξεις» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

24. Την υπ’ αριθμ. Υιβ/2000/1995 (ΦΕΚ τ.Β’ 345) Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.
4056(ΦΕΚ52/τ.Α/12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία & τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις & άλλες διατάξεις».

25. Την υπ’ αριθμ. Αιβ/2706/1983 (ΦΕΚ τ.Β’ 230) Υγειονομική Διάταξη «Ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Τελετών (Κηδειών) φερετροποιείων και Αποθηκών φέρετρων».

26. Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/9516/2009 (ΦΕΚ τ. Β’ 139) Υγειονομική Διάταξη «Αδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών».
27. Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/21172/2003 (ΦΕΚ τ.Β’ 306) Υγειονομική Διάταξη «Περί υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ)».

28. Την υπ’ αρ. Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 (Φ.Ε.Κ 593/85 τ. Β’) « Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο της μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και Λοιπών καταστημάτων με χρήση μουσικής» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
29. Την υπ’ αρ. Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ. 81025 (ΦΕΚ 2135 τ.Β’/29-8-2013), «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμό των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε.
30. Την Υ.Δ Γ1/9900/74(ΦΕΚ1266/τβ/3-12-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».

31. Την από 16/12/2016 αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας

Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.96286/.20/12./2016 εισήγηση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.(c) Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

2 Responses to Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων ποτών και άλλες διατάξεις»

  1. Ο/Η Maria Sigala λέει:

    https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsΣας παρακαλώ , μπορείτε να μου πείτε σε πρατήριο υγρών καυσίμων που έχει τυποποιημένα προιόντα και μόνο , αν απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό να τηρείται στο κατάστημα εκτός από την υποβολή της γνωστοποίησης?

  2. Καλημέρα… Αυτά που απαιτεί η υγειονομική νομοθεσία πχ σχεδιάγραμμα κάτοψης, διάγραμμα ροής κλπ

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s