Γ1δ/Γ.Π. οικ. 44858 Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στη νήσο Λέσβο μετά το σεισμό της 12/6/2017


Το έγγραφο

Με αφορμή την έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε στη Λέσβο, την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με στόχο την προστασία της υγείας του πληγέντος πληθυσμού και της Δημόσιας Υγείας, επισημαίνονται τα εξής:

Α.  Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου)  της  ΠΕ Λέσβου και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης έτσι ώστε να διερευνηθεί η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής ή εισροής ξένων υλών στο δίκτυο που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Σε   περίπτωση   διαπίστωσης   βλαβών   στο   δίκτυο   ύδρευσης   θα   πρέπει   να διενεργηθεί άμεσα λεπτομερής υγειονομική αναγνώριση και διερεύνηση των αιτιών του προβλήματος καθώς και εργαστηριακός έλεγχος μετά από κατάλληλη δειγματοληψία. Εφόσον  υφίστανται  βάσιμες  ενδείξεις  υπέρβασης  τιμών  ποιοτικών  παραμέτρων  του πόσιμου νερού θα πρέπει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ύδρευσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (όπως διακοπή της υδροδότησης, ενημέρωση του πληθυσμού και τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό, αποκατάσταση της βλάβης, υπερχλωρίωση τμήματος ή όλου του δικτύου ανάλογα με τις συνθήκες κ.α.).

Εφόσον   διαπιστώνεται   ότι   δεν   υπάρχουν   βλάβες   στο   δίκτυο   οι   υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση έτσι ώστε:

      να διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης,

      να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων και

      να ελέγχονται οι τιμές του υπολειμματικού χλωρίου.

Στο  πλαίσιο  αυτό  ιδιαίτερα  επισημαίνεται  η  σπουδαιότητα  διενέργειας υγειονομικής αναγνώρισης για την επισήμανση υπαρκτών ή δυνητικών κινδύνων.

Β.  Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων με τα οποία  σιτίζονται  οι  πληγέντες,  οι  οποίοι  είναι  ήδη  καταπονημένοι  και  επιπλέον  λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους, ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος τροφιμογενών και άλλων λοιμώξεων.

Σε περίπτωση συχνών και   μεγάλης διάρκειας διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρείται  επιβεβλημένο να ενημερωθεί  το κοινό για το σωστό και υγιεινό χειρισμό και συντήρηση των τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει  να δοθεί  στη διατροφή των πληγέντων στους οποίους διανέμονται  τρόφιμα,  τα  οποία  προσφέρουν  διάφορες  κοινωνικές  οργανώσεις,  φορείς ή επιχειρήσεις τροφίμων, σε ότι αφορά τις συνθήκες παρασκευής, μεταφοράς, συντήρησης, στον τρόπο διανομής και κυρίως την ποιότητα κατά τον χρόνο διανομής.

Επισημαίνεται ότι η ασφάλεια των τροφίμων σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής     τους  (πρώτες ύλες,  παρασκευή, διατήρηση, διακίνηση, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή κ.λ.π.), καθώς και   η   προσωπική υγιεινή των χειριστών των τροφίμων αποτελούν πρωταρχικής σημασίας παράγοντες ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι δημόσιας υγείας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται  στον έλεγχο των τροφίμων κυρίως στις περιπτώσεις που γίνεται μαζική προετοιμασία και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρόφιμα ευαλλοίωτα. Προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου διανέμονται στους πληγέντες τυποποιημένα τρόφιμα.   Θα πρέπει   αυτά να διακινούνται   με ασφάλεια και να αποθηκεύονται  μέχρι την διανομή τους σε χώρους με απόλυτη τάξη, καθαριότητα και με συνθήκες συντήρησης τέτοιες ώστε να αποφεύγονται τυχόν αλλοιώσεις ή επιμολύνσεις τους.

Απαιτείται   εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ενδελεχείς και  να καλύπτουν όχι μόνο την παρασκευή αλλά και την μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση μέχρι την παράδοσή τους στους πληγέντες.

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι:

Αν διαπιστωθεί  οποιαδήποτε  αλλοίωση στην  οσμή,  τη  γεύση,  το χρώμα και  την  υφή των τροφίμων πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθούν, μαγειρεμένα ή όχι.

 • Να αποφεύγεται η παραμονή των τροφίμων εκτός ψυγείου.
 • Τα προμαγειρεμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματός τους.
 • Να ελέγχεται πάντοτε η ημερομηνία λήξης στα συσκευασμένα τρόφιμα.
 • Το έτοιμο φαγητό πρέπει να καταναλώνεται αμέσως μετά την διανομή του.
 • Τα περισσεύματα φαγητού να πετάγονται στα απορρίμματα.
 • Τα φρούτα και τα λαχανικά να πλένονται πολύ καλά πριν καταναλωθούν.
 • Προσοχή στο γάλα, στα γιαούρτια, στα τυροκομικά προϊόντα, στα σάντουιτς και στα γλυκά. Να διατηρούνται εντός ψυγείου.
 • Κονσέρβες φουσκωμένες, σκουριασμένες ή κτυπημένες να πετάγονται αμέσως.
 • Να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής

Γ.  Ιδιαίτερη  προσοχή θα  πρέπει  να  δοθεί  και  στις  εγκαταστάσεις  των ξενοδοχειακών μονάδων  και  των  πλοίων,  οι  οποίες  θα  φιλοξενήσουν  πληγέντες  ή άτομα, τα οποία θα μεταβούν στην πληγείσα περιοχή για συνδρομή και βοήθεια.

Ιδιαίτερη σχολαστικότητα απαιτείται στον έλεγχο που αφορά:

 • Συστήματα κλιματισμού και αερισμού
 • Πόσιμο νερό και ειδικότερα στο νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση εντός των εγκαταστάσεων των πλοίων
 • Αποχωρητήρια, διαχείριση λυμάτων και υγρών αποβλήτων
 • Διαχείριση απορριμμάτων
 • Προσωπικό (κανόνες ατομικής υγιεινής)
 • Ποιότητα των τροφίμων

Δ. Στις περιπτώσεις που απαιτηθούν εγκαταστάσεις πληγέντων (σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, προκατασκευασμένες οικίες κ.λ.π) θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (αστικά απόβλητα, αδρανή υλικά κ.α.). Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των πληγέντων από ενδεχόμενη έκθεσή τους σε ερπετά, τρωκτικά, αρθρόποδα κ.λ.π.

Ε. Στα πλαίσια διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής, ένα  από  τα  ζητήματα  που  πρέπει  να  διερευνηθεί από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  είναι η εμβολιαστική κάλυψη των πληγέντων, ιδίως των παιδιών και η άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για τη θωράκιση του πληθυσμού.

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται σε ετοιμότητα σε 24ωρη βάση (τηλ. Επικοινωνίας: 210 6828350)

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι ο αρμόδιος φορέας για την οργάνωση και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και για την εκπόνηση ή έγκριση σχεδίων δράσης πρόληψης  και  αντιμετώπισης  φυσικών  καταστροφών  για  την  προστασία  της  ζωής,  της υγείας και της περιουσίας των πολιτών.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.