H KYA 16228 ΦΕΚ 1723 τ ‘Β 18-5-2017 με μια γρήγορη ματιά …


Ερώτηση: Ποιους δεν αφορά;

Απάντηση: Στο πεδίο εφαρμογής της  δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι.

Αξιοπρόσεκτα σημεία:

 • Απαιτούνται πλέον και γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές). Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLE MAP για ένα σημείο εντός του καταστήματος.
 • Άδεια δόμησης & οι τυχόν αναθεωρήσεις αυτής όπου συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός ορόφων κτιρίου στους οποίους εκτείνεται η δραστηριότητα.
 • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ή ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ. Αναφορά στο αν το κατάστημα βρίσκεται εκτός Πολεοδομικού Σχεδίου και υπάρχει Είσοδος – Έξοδος/Σύνδεση σε επαρχιακή ή εθνική οδό.
 • Αν γίνεται χρήση φυσικού αερίου
 • Δυνατότητες μεταβολής στοιχείων: Στην περίπτωση  μεταβολής δύναται να πραγματοποιηθούν οι εξής μεταβολές:

α) Αλλαγή Ιδιοκτήτη/Φορέα λόγω

 β) Αλλαγή ή Προσθήκη δραστηριότητας

 γ) Προσθήκης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων

 δ) Προσθήκης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου ε) προσθήκης δυνατότητας πώλησης αλκοόλ

 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (αναγραφή κατηγορίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 14)
 • Έγγραφα και αρχεία που πρέπει να τηρούνται στο κατάστημα:

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ στην έδρα του Καταστήματος θα πρέπει να τηρούνται: α) Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης, β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ.).

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του Β.Δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και το παράρτημα Γ της παρούσας. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθορίζεται στην 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (Β’ 1586), όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα Σχέδια Κάτοψης ως ανωτέρω υπό στοιχείο β) ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο του καταστήματος στην έδρα αυτού, στον οποίο θα τηρείται και το βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως καθορίζεται στα άρθρα 4 και 9 της παρούσας ε) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε της ΚΥΑ του υγειονομικός υπευθύνου του καταστήματος με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιων είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).

στ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση, ζ) Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει, η) Η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.

θ) Η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται, ι) Η άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε Υγειονομικής Διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.

Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο – κουρείο και περιποίησης χεριών – ποδιών, κλπ) θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε Υγειονομικής Διάταξης και Διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος τους τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.

Το πρόσωπο που διαχειρίζεται τα μηχανήματα οφείλει να τηρεί στο αρχείο της έδρας του για το κάθε μηχάνημα που έχει θέσει σε λειτουργία τα παρακάτω:

α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ. (C.E) από πιστοποιημένη εταιρεία

β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.

γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανών ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β72012) όπως ισχύει.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Bookmark the permalink.

4 Responses to H KYA 16228 ΦΕΚ 1723 τ ‘Β 18-5-2017 με μια γρήγορη ματιά …

 1. Ο/Η antonis nasiopoulos λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΥΜΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΥΕ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Π.Χ. ΤΑΡΑΤΣΑ). ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

 2. Είναι μια περίπτωση που δυστυχώς έχει παραλειφθεί στην νέα ΚΥΑ. Αναμένουμε εγκύκλιο ή νομοθετική αλλαγή

 3. Ο/Η Τονια Κοροζη λέει:

  Καλημέρα κ. Παπαδάκη. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για το πολύτιμο έργο σας και να σας εκθέσω ένα πρόβλημα που μου έχει προκύψει ζητώντας την πολύτιμη συμβουλή σας.
  Έχω την περίπτωση ενός παιδότοπου όπου με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τη νομοθεσία Υ.Α. 36873/2007 (ΦΕΚ 1364/Β`/2.8.2007) ο παιδότοπος διέπεται από το καθεστώς να πάρει προέγκριση και άδεια λειτουργίας από το δήμο. Εν συνεχεία όμως βάσει του νόμου 4442/2016 η δραστηριότητα με αριθμό ΚΑΔ 93.29 που έχει ο παιδότοπος (ομάδα 14η στο παράρτημα) υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Στην Αριθμ. οικ. 16228 (ΦΕΚ Β’ 1723/18-05-2017) και συγκεκριμένα στο Αρθρο 1 : Πεδίο εφαρμογής αναφέρει ρητά: Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι.
  Το θέμα μου είναι το εξής: Ο δήμος Χαλκιδέων ενώ δέχεται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας όταν τα μεταβίβασε στο τμήμα υγιεινής, αυτό τα επέστρεψε πίσω και ισχυρίζεται να γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση. Η ερώτηση μου είναι πως θα γίνει αυτή η καταχώρηση; Θα το εισάγω ως κατάστημα υγιειονομικού ενδιαφέροντος μέσα στο οποίο λειτουργεί παιδότοπος; Θα μου ήταν πολύτιμη οποιαδήποτε βοήθεια σας.

 4. Καλησπέρα

  ζητώ συγγνώμη και από εσάς αλλά κάποια παλαιότερα ερωτήματα μου διέφυγαν … αντίστοιχη περίπτωση σε Δήμο αρμοδιότητάς μου και η απάντηση που έλαβαν μετά και από ερώτημα στο υπουργείο είναι ότι ξεκινάει το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με γνωστοποίηση και ο παιδότοπος με γνωμοδότηση και ξεχωριστή άδεια από το Δήμο.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.