Υπό διαβούλευση τέθηκε νέα ΚΥΑ με τίτλο ‘Διάθεση Υγρών Αποβλήτων’ για διατύπωση απόψεων και παρατηρήσεων


Εδώ υπάρχει και σχετική ανάρτηση μου το Νοέμβριο  του 2013 με σχόλια 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διάθεση υγρών αποβλήτων»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΥΓΕΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί από τους Ν.3010/2002 (ΦΕΚ Α΄ 91), 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) ΚΑΙ 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) και ισχύει.
2. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄192) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (εναρμόνιση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ), όπως ισχύει.
3. Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε103/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1450) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».
4. Την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ Β΄ 356) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ».
5. Την ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ Β’ 1866) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Π.Υ.Σ. 2/01.02.2001 (ΦΕΚ Α’ 15) «Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α’ 15)», όπως ισχύει.
6. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, «για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
8. Την ΥΑ Οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄ 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ A’ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
9. Την ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1909) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ.170766/2016 (ΦΕΚ Β΄ 69) και ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/39/ΕΕ.
10. Την ΚΥΑ 39626/2208/E130/2009 (ΦΕΚ Β΄ 2075) «Kαθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγει¬ων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευ¬ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006», όπως ισχύει.
11. Την ΥΑ οικ.1811/2011 (ΦΕΚ Β΄ 3322) «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.: 39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075), όπως ισχύει».
12. Την υγειονομική διάταξη Α5/2280/1983 (Β΄ 720) «Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως ισχύει.
13. Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί από την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2220) και ισχύει.
14. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
15. Τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄ 91) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
16. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
17. Την ΥΑ 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)».
18. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
19. Την ΚΥΑ 20488/2010 (ΦΕΚ Β΄ 749) «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού», όπως ισχύει.
20. Την ΚΥΑ 140384/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2017) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)».
21. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
22. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
23. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).
24. Την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των διατάξεων της ΥΑ Ειβ221/1965 (ΦΕΚ Β΄ 138) περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και των μεταγενέστερων αυτής τροποποιήσεων, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, του Εθνικού και του Κοινοτικού Δικαίου.
25. Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Β/28-8-2014), σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/2013 (ΦΕΚ 679/Β/2013) «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ», όπως ισχύουν.
26. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού » (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).
27. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
28. Την Υ2/22-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 2076).
29. Την με αριθ. Υ198/2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β΄ 3722).
30. Την υπ ́ αριθμ. οικ. 20476/13-5-2015 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 342/Υ.Ο.Δ.Δ./15-5-2015).
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τους γενικούς και τους ειδικούς όρους διάθεσης των υγρών αποβλήτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων σε αυτά, όπως αυτοί ορίζονται στο Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α’ 54), καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα νομοθετήματα, ως ισχύουν:
α. Στο άρθρο 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160).
β. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 192).
γ. Στο άρθρο 2 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280), όπως ισχύει.
δ. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ 54).
ε. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 145116/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 354).

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τη διάθεση υγρών αποβλήτων, τα οποία είναι μη επικίνδυνα απόβλητα ή έχουν καταστεί μη επικίνδυνα κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Γενικοί όροι
1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων. Η διαχείριση και διάθεση των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται έτσι ώστε να μην προκαλούνται:
α. κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία,
β. κίνδυνοι για τα ύδατα, τα εδάφη, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα οικοσυστήματα, οχλήσεις και αντιαισθητικές καταστάσεις.
γ. υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων και απόκλιση από τους περιβαλλοντικούς στόχους του Π.Δ. 51/2007, όπως ισχύει.
2. Ειδικότερα, η διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων επιτρέπεται όταν:
α. τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, τις οποίες καθορίζει η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.
β. τηρούνται τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, ως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, όπως ισχύουν.
3. Στις περιπτώσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β’ 192), όπως ισχύει.
4. Στις περιπτώσεις διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο έδαφος ή υπεδαφίως (δηλαδή που επαναχρησιμοποιούνται για άρδευση, τροφοδότηση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, αστική και περιαστική χρήση) καθώς και επαναχρησιμοποίησης τους για βιομηχανική χρήση ισχύουν οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354), όπως ισχύει.
5. Στις περιπτώσεις διάθεσης επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού ισχύουν και τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 20488/2010 (ΦΕΚ Β’ 749), όπως ισχύει.
6. Απαγορεύεται η απευθείας διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στα υδατικά συστήματα που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος, όπως αυτά προσδιορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Π.Δ. 51/2007 και ορίζονται στο εκάστοτε Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος.

Άρθρο 5
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά υδάτων
Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεριμνά και λαμβάνει, εγκαίρως, τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και την αποκατάστασή των υδατικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει όρους και μέτρα που σχετίζονται με τη διάθεση υγρών αποβλήτων, για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, λαμβάνοντας υπόψη:
α. τα όρια της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και της ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ Β’ 356), για τα επιφανειακά ύδατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα κολύμβησης
β. τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 16190/1335/1997 (ΦΕΚ Β΄ 519) σχετικά με την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, όπως ισχύει,
γ. τις ανώτερες αποδεκτές τιμές που ορίζονται σε εφαρμογή του άρθρου 3 της ΚΥΑ 39626/2208/E130/2009 και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ποιοτικά πρότυπα υπογείων υδάτων του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ αυτής,
δ. τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, ως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, όπως ισχύουν.
ε. τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1909), όπως ισχύει, και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ αυτής.
Άρθρο 6
Καθορισμός όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων
1. Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεριμνά για την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και άλλους ρύπους και την παύση ή την σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών των απορρίψεων και των διαρροών των ουσιών του Παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1909), όπως ισχύει. Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280), καθορίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας, σε επίπεδο λεκάνης απορροής τις οριακές τιμές εκπομπής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δραστηριοτήτων για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1909), καθώς και για τις φυσικοχημικές παραμέτρους, σε σχέση με τους ποιοτικούς στόχους που καθορίζονται στα εκάστοτε Σχέδια Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη, εκτός των γενικών όρων του άρθρου 4 και των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των υδάτων του άρθρου 5 της παρούσας, τα εξής:
α. Σε κάθε περίπτωση διάθεσης σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες υγρών αποβλήτων, τις τιμές συγκέντρωσης του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει.
β. Στις περιπτώσεις διάθεσης οικιακών και αστικών λυμάτων οικισμών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β’ 192), ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ αυτή.
γ. Στις περιπτώσεις διάθεσης επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες, τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ Β’ 1866) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Π.Υ.Σ. 2/01.02.2001 (ΦΕΚ Α’ 15) «Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α’ 15), όπως ισχύει»,
δ. Στις περιπτώσεις διάθεσης επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 20488/2010 (ΦΕΚ Β΄ 749), όπως ισχύει,
ε. τα δεδομένα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων,
στ. τα δεδομένα των πηγών ρύπανσης, δηλαδή τις υφιστάμενες πιέσεις από υγρά απόβλητα βιομηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων και την αραίωση που επιτυγχάνεται κατά τη θερινή περίοδο,
ζ. το εκτιμώμενο ημερήσιο/ετήσιο ρυπαντικό φορτίο της εκάστοτε εγκατάστασης/ δραστηριότητας και τις συγκεντρώσεις των βασικών παραμέτρων ρυπαντικού φορτίου,
η. το χαρακτήρα ευαισθησίας στην περιοχή και τη συσχέτιση με περιοχές προστασίας πόσιμου ύδατος,
θ. το χαρακτηρισμό των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών σωμάτων σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών,

2. α. Η θέση και ο τρόπος διάθεσης των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ταχεία και καλή ανάμιξή τους με τα επιφανειακά ύδατα ώστε να μην προκαλούνται σηπτικές, αντιαισθητικές ή οχληρές καταστάσεις στην εγγύς της εκβολής περιοχή. Στην περίπτωση εκβολής σε λίμνες ή στη θάλασσα, το σημείο εκβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,00 μ. από την κατωτάτη στάθμη του νερού.
β. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε τέτοια θέση και με κατάλληλες συνθήκες ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα του νερού πηγών υδροληψίας πόσιμου νερού που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή, τηρώντας τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, όπως ισχύουν.
γ. Το σημείο εκβολής των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από τα όρια περιοχών χρησιμοποιούμενων για αλιεία εδώδιμων οστρακόδερμων και 200 μέτρα από τα όρια περιοχών που χρησιμοποιούνται για κολύμβηση.
Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ανωτέρω αποστάσεις ασφαλείας, οι οποίες μάλιστα μπορεί να αυξάνονται ανάλογα της ποσότητας και της ποιότητας των υγρών αποβλήτων καθώς και των τοπικών συνθηκών (θαλάσσια ρεύματα κλπ).
3. Όλες οι δραστηριότητες που παράγουν υγρά απόβλητα θα πρέπει να εφαρμόζουν για αυτά κατάλληλη επεξεργασία πριν την τελική διάθεσή τους, ώστε τα παραγόμενα υγρά απόβλητα να ικανοποιούν τα καθοριζόμενα όρια εκπομπής. Ο έλεγχος των οριακών τιμών θα πραγματοποιείται στο τελικό φρεάτιο εξόδου των επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
4. α. Η διοχέτευση υγρών αποβλήτων βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων σε αποχετευτικά δίκτυα και σε κατάλληλα αδειοδοτημένες κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, μπορεί να γίνεται εφόσον αυτά μπορούν να γίνουν δεκτά, τηρώντας τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών των αρμόδιων φορέων διαχείρισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Η διοχέτευσή τους γίνεται με τρόπο ώστε να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού, να μην προκαλείται ζημιά στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους, να μην επηρεάζεται αρνητικά το περιβάλλον και τα ύδατα και θα πρέπει να έχουν υποστεί προεπεξεργασία, εφόσον απαιτείται από το φορέα διαχείρισης της κεντρικής εγκατάστασης επεξεργασίας.
β. Η σχετική μελέτη των απαιτούμενων έργων προεπεξεργασίας των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του οικείου φορέα διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας περί της αποδοχής των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, ενσωματώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελώντας διακριτό τμήμα αυτής, και εγκρίνεται μέσω της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιομηχανικής δραστηριότητας. Σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων Β’ κατηγορίας, η σχετική βεβαίωση του φορέα διαχείρισης υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα υπηρεσία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πραγματοποιείται, σε επίπεδο λεκάνης απορροής, ο καθορισμός των οριακών τιμών εκπομπής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δραστηριοτήτων για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1909), όπως ισχύει, καθώς και για τις φυσικοχημικές παραμέτρους, σε σχέση με τους ποιοτικούς στόχους που καθορίζονται στα εκάστοτε εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης, καθώς επίσης και ο καθορισμός των όρων διάθεσης και τυχόν περιορισμών ή απαγορεύσεων. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας.
Κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δραστηριοτήτων που παράγουν υγρά απόβλητα, οι Διευθύνσεις Υδάτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας θα εξειδικεύουν για κάθε δραστηριότητα τις οριακές τιμές εκπομπής και τους όρους διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, στο πλαίσιο της σχετικής γνωμοδότησής τους.
α) Σε περιπτώσεις που δραστηριότητες κατατάσσονται στην Α΄ κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), η σχετική μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων, ενσωματώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελώντας διακριτό τμήμα αυτής και εγκρίνεται μέσω της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας, με γνωμοδότηση (α) της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και (β) της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας.
β) Σε περιπτώσεις που δραστηριότητες κατατάσσονται στη Β΄ κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), η σχετική μελέτη για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων θα κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην υπεύθυνη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, η οποία την αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για γνωμοδότηση, ώστε, εκτός των άλλων, να διασφαλίζεται και η συμβατότητά της με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε Σχέδιο Διαχείρισης και στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας. Τυχόν παρατηρήσεις των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις ΠΠΔ του έργου και τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα πρέπει να ικανοποιούν τα καθορισμένα όρια εκπομπής.
Σε περιπτώσεις μεταβολής των δεδομένων οι ανωτέρω αποφάσεις δύνανται να τροποποιούνται.
Άρθρο 7
Απολύμανση υγρών αποβλήτων
Η απολύμανση των υγρών αποβλήτων σχετίζεται με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδατικών συστημάτων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και με την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354), όπως ισχύει.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας από παθογόνους μικροοργανισμούς και ιούς (πχ άγριος πολιοϊός) πραγματοποιείται απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων πριν την τελική διάθεσή τους σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες. Η αναγκαιότητα απολύμανσης των υγρών αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες θα αξιολογείται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων και Διευθύνσεις Υγείας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υδάτινου αποδέκτη, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και τον τρόπο διάθεσής τους.
Για την απολύμανση μπορούν να εφαρμόζονται μέθοδοι όπως χλωρίωση, οζόνωση, υπεριώδης ακτινοβολία, ή συνδυασμός τους, ή άλλου είδους μέθοδοι καταστροφής ή συγκράτησης παθογόνων μικροοργανισμών και ιών, ώστε η διάθεση των λυµάτων στους υδάτινους αποδέκτες ή η επαναχρησιµοποίηση τους να µην δηµιουργεί κινδύνους στη δηµόσια υγεία.
Η απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με χλωρίωση θα θεωρείται ως αποτελεσματική εφ’ όσον:
i Το εισαγόμενο χλώριο θα αναμιγνύεται καλώς με τα υγρά απόβλητα (π.χ. σε μαιανδρικού τύπου δεξαμενές)
ii Ο χρόνος επαφής από την εισαγωγή του χλωρίου μέχρι τη διάθεση των υγρών αποβλήτων είναι τουλάχιστον 20 πρώτα λεπτά της ώρας και
iii Το υπολειμματικό χλώριο, που θα ανιχνεύεται στα υγρά απόβλητα μετά τον ανωτέρω χρόνο επαφής, είναι τουλάχιστον 0,5 mg/l.
Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου πραγματοποιείται μία τουλάχιστον φορά την ημέρα και τα σχετικά στοιχεία θα καταχωρούνται σε ειδικά για αυτό τηρούμενα βιβλία. Για τη διευκόλυνση αυτού του ελέγχου θα προβλέπεται κατάλληλο σημείο δειγματοληψίας προ της διάθεσης των υγρών αποβλήτων.
Για την απολύμανση με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 70 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 50%.
Για την απολύμανση με μέθοδο διαφορετική του χλωρίου θα πρέπει στην μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης. Στην ίδια μελέτη θα καθορίζεται και ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της εν λόγω μεθόδου απολύμανσης.
Στην περίπτωση των υγειονομικών μονάδων (νοσοκομείων κλπ) που διαθέτουν ιδιωτικό σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων τους θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτελεσματική απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και για τον συστηματικό έλεγχο αυτής.

Άρθρο 8
Έλεγχοι
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε οποιονδήποτε αποδέκτη, υποχρεούται:
α. στη συμμόρφωση με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου που διαχειρίζεται,
β. στην τήρηση επαρκών στοιχείων, σχετικών με τη λειτουργία και την απόδοση της διενεργούμενης επεξεργασίας, στην τακτική λήψη δειγμάτων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και στην εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων, όπως προβλέπεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας,
γ. στην παροχή πάσης συνδρομής στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, για την χορήγηση των τηρουμένων στοιχείων επί των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων και για κάθε πρόσθετη σχετική πληροφορία.
2. Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων διαπιστώσει, από τους ελέγχους που πραγματοποιεί, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην δημόσια υγεία, υποχρεούται να γνωστοποιήσει, αμέσως, το γεγονός στην αδειοδοτούσα αρχή, στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων και στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας.
3. Ο έλεγχος τήρησης των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελεί αρμοδιότητα των υπηρεσιών των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων (Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας – Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού).
4. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4014/2011.

Άρθρο 9
Κυρώσεις
1. Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14 του Ν. 3199/2003, καθώς και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 1650/1986, ως ισχύει και στα άρθρα 1-9 του Ν.4042/2012.
2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν της διατάξεις της παρούσας απόφασης, ανεξαρτήτως της αστικής ή ποινικής ευθύνης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011.
3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009.
4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Για νέα έργα και δραστηριότητες και μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 6 της παρούσας από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οριακές τιμές εκπομπής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης θα καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ή με την έκδοση της σχετικής άδειας της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
2. Μετά την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 6 της παρούσας από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι υφιστάμενες νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που διαθέτουν τα επεξεργασμένα υγρά τους απόβλητα σε επιφανειακά ύδατα θα πρέπει, εφόσον δεν πληρούν τα προβλεπόμενα όρια και όρους των αποφάσεων αυτών, να αναθεωρήσουν/τροποποιήσουν την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ ή την άδεια εγκατάστασης/λειτουργίας τους, εντός διετίας από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, με απαραίτητη τη γνωμοδότηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων και Διεύθυνσης Υγείας, κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης/ τροποποίησης της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
Άρθρο 11
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:
1. Η Υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε με την ΚΥΑ Ειβ/221/1965 (ΦΕΚ Β΄ 138) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
2. Μετά την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης θα καταργούνται και οι αντίστοιχες αποφάσεις καθορισμού αποδεκτών που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της υγειονομικής διάταξης Ειβ/221/1965 (ΦΕΚ Β’ 138) και που αφορούν τον ίδιο ή τους ίδιους αποδέκτες.
3. Οι άδειες διάθεσης που προβλέπονται στην παρ.1γ του άρθρου 10 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β’ 192) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β καταργούνται, αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα.
4. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από την παρούσα.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία υπό Διαβούλευση. Bookmark the permalink.

3 Responses to Υπό διαβούλευση τέθηκε νέα ΚΥΑ με τίτλο ‘Διάθεση Υγρών Αποβλήτων’ για διατύπωση απόψεων και παρατηρήσεων

 1. Ο/Η Κρυσταλλία λέει:

  Καλησπέρα

  Στάλθηκε από το iPad μου

 2. Ο/Η Κρυσταλλία λέει:

  Καλησπέρα, ονομάζομαι Βιβιλακη Κρυσταλλια , φανατική αναγνώστρια των άρθρων σας, που μου αποστέλλονται τακτικά !
  Είμαι μηχανικος και θα εκτιμούσα εξαιρετικά, μια απάντηση στο ερώτημα, εάν ισχύει κάτι ιδιαίτερο σε αναψυκτήρια που εξυπηρετούν μόνο περαστικούς, όσον αφορά στην ύπαρξη WC και στην διαρρύθμιση τους, για μικρό κατάστημα 13m2

  Στάλθηκε από το iPad μου

  9 Μαΐ 2017, 20:57, ο/η Κρυσταλλία έγραψε:

  > Καλησπέρα
  >
  > Στάλθηκε από το iPad μου
  >

 3. Καλησπέρα

  δυστυχώς τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την ισχύουσα νομοθεσία δεν απαλλάσσονται πλέον ακόμα και με λίγα τμ ή μόνο για περαστικούς.
  ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ.
  Θα υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, με υγειονομικά αποδεκτούς μηχανισμούς στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών μέσα.

  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.

  Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες.

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και θα αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα).

  Τα παράθυρα θα καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για να εμποδίζεται η είσοδος βλαβερών εντόμων.

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται .

  Ο αριθμός αποχωρητηρίων θα πρέπει να είναι επαρκής και να ανταποκρίνεται τόσο στη δυναμικότητα της επιχείρησης, όσο και στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων σ’ αυτήν.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.