ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19 ΦΕΚ 33 Ά 17-3-2017: Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.


Το ΦΕΚ

Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται η διαδικασία
εγγραφής της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, της
καταχώρισης της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο δια-
τάξεων και της ηλεκτρονικής ενημέρωσης των διαδίκων,
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 237
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ισχύ-
ουν οι κάτωθι ορισμοί:
α. Ως «ηλεκτρονικό πινάκιο» ορίζεται το βιβλίο της
παραγράφου 3 του άρθρου 226 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά.
β. Ως «ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων» ορίζεται το οι-
κείο βιβλίο της παραγράφου 6 του άρθρου 237 του Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονομίας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά.
Άρθρο 3
Στοιχεία ηλεκτρονικού πινακίου
1. Το ηλεκτρονικό πινάκιο διαθέτει τα ακόλουθα στοι-
χεία: α) ημερομηνία, β) αύξοντα αριθμό πινακίου, γ) δι-
καστήριο, δ) κτίριο, ε) αίθουσα, στ) γενικό ή/και ειδικό
αριθμό κατάθεσης, ζ) όνομα και επώνυμο διαδίκων και
η) όνομα και επώνυμο πληρεξουσίων δικηγόρων.
2. Η καταχώριση των στοιχείων των πληρεξουσίων
δικηγόρων των διαδίκων γίνεται, όπου αυτό είναι εφικτό,
με την αξιοποίηση βάσεων δεδομένων των Δικηγορικών
Συλλόγων ή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος.
3. Στοιχεία ταυτοποίησης του πληρεξουσίου δικηγό-
ρου ή και της δικηγορικής εταιρείας ορίζονται τα ακό-
λουθα: α) αριθμός μητρώου οικείου Δικηγορικού Συλλό-
γου, β) όνομα, γ) επώνυμο, δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Άρθρο 4
Ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων
Το ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων διαθέτει τα πληρο-
φοριακά στοιχεία του πινακίου και επιπλέον πεδίο κατα-
χώρισης της διάταξης στο οποίο εμφανίζεται ο χρόνος
έκδοσης της και ο αύξων αριθμός αυτής. Το πεδίο αυτό
συνέχεται με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πινακίου
και εμφανίζεται ως διακριτή στήλη.
Άρθρο 5
1. Με απόφαση του αρμόδιου για την κατάρτιση του
κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας οργάνου, η οποία
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρί-
ου, διαπιστώνεται η ύπαρξη της κατάλληλης τεχνικής
υποδομής και καθορίζεται η ημερομηνία εφαρμογής
των άρθρων 3 και 4.

2. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι από
την ημερομηνία αυτή καταργείται το βιβλίο διατάξεων.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Γραμματείας Δικαστηρίων
1. Ο γραμματέας που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη
του πινακίου εγγράφει την υπόθεση στο ηλεκτρονικό
πινάκιο.
2. Ο γραμματέας που είναι υπεύθυνος για την κατα-
χώριση της διάταξης στο οικείο βιβλίο καταχωρίζει τη
διάταξη στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων
3. Η ηλεκτρονική εγγραφή της υπόθεσης στο πινά-
κιο και η ηλεκτρονική καταχώριση της διάταξης ισχύει
ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Με πρωτοβουλία του
γραμματέα γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε
με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων.
4. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηνύματος τίθεται από
το γραμματέα στο φάκελο της υπόθεσης.
Άρθρο 7
Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου
1. Τα δικαστήρια τηρούν τα ως άνω ηλεκτρονικά αρ-
χεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της
παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 3659/2008.
2. Η αναζήτηση των πληροφοριών από το ηλεκτρονι-
κό αρχείο πραγματοποιείται με τη χρήση αλφαβητικού
ευρετηρίου των διαδίκων και αριθμητικού ευρετηρίου
των αριθμών κατάθεσης.
3. Τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πλη-
ρούν τους όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγ-
γυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευ-
τικότητα και την ποιότητα των εγγράφων καθώς και των
δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.
Άρθρο 8
Δημοσιοποίηση στοιχείων
Το ηλεκτρονικό πινάκιο και το ηλεκτρονικό βιβλίο δι-
ατάξεων αναρτώνται σε ιστοσελίδα.
Τα δικαστήρια μπορούν να δημοσιοποιούν σε ηλε-
κτρονική σελίδα που είναι προσβάσιμη στο κοινό τα
κάτωθι στοιχεία του ηλεκτρονικού πινακίου και του
ηλεκτρονικού βιβλίου διατάξεων: α) αριθμό κατάθεσης
αγωγής, β) γενικό αριθμό κατάθεσης, γ) ημερομηνία
κατάθεσης, δ) αύξοντα αριθμό πινακίου, ε) ημερομη-
νία εκδίκασης της υπόθεσης και στην περίπτωση της
παραγράφου 6 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας στοιχεία της διάταξης που διατάζει επανά-
ληψη της συζήτησης.
Το άρθρο 5 παρ.1 εφαρμόζεται αναλόγως.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ-
λεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s