ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Υ.)


Το Υπουργείο Υγείας ανοίγει τον «Διάλογο για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα», σε μία διήμερη συνάντηση που πραγματοποιείται στην Αθήνα  στις  28  και  29  Μαρτίου  και  οργανώνεται  με  τη  συνδρομή  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει ένα συλλογικό πρόγραμμα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας και της ισότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες και επηρεασμένες από την κρίση ομάδες. Αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος, ως μέρος της δέσμευσης της κυβέρνησης για την καθολική υγειονομική κάλυψη, είναι να υποστηρίξει  τη διαμόρφωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με σκοπό να καταστεί το σύστημα υγείας ικανό να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού, ιδιαίτερα τους οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτους και συγκεκριμένα τους πρόσφυγες και τους  μετανάστες,  οι  οποίοι  συχνά  έχουν  διαφορετικές  ανάγκες  από  τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης αντικατοπτρίζεται στο πρόσφατο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4368/2016, το οποίο εξασφαλίζει   την   προστασία   των   ανασφάλιστων  και  παρέχει   καθολική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης, κάνοντας έτσι συγκεκριμένα βήματα  προς  την  εξάλειψη  των  εμποδίων  στην  πρόσβαση.  Αποτυπώνεται επίσης στη δέσμευση του Υπουργείου Υγείας με το πενταετές Πρόγραμμα Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με τίτλο: «Ο τομέας της Υγείας στην Ελλάδα πέρα από την λιτότητα: 100 σημεία Δράσης στην κατεύθυνση της καθολικής κάλυψης» (από δω και στο εξής «Σχέδιο 100 δράσεων»), το οποίο περιέχει μια σειρά δεσμεύσεων με απώτερο σκοπό την πρόοδο προς την  καθολική κάλυψη, την διαφάνεια, την χωρίς αποκλεισμούς σύγχρονη διακυβέρνηση και τη δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση για την περίθαλψη, όπως υποστηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πολιτικής, Υγεία 2020.

Ο διάλογος πολιτικής της Δημόσιας Υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης. Δύο από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα κάτω από την τρέχουσα φάση της υποστήριξης, είναι η δημιουργία μιας δέσμης για την Δημόσια Υγεία ως μέρος των υπηρεσιών που θα προσφέρει το νέο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και η ανάπτυξη μιας   νέας μεσοπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Αυτά θα είναι ευθυγραμμισμένα με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την Ενίσχυση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας  και με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πολιτικής της Υγείας Health 2020 και την ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

ΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΦΥ

Οι χρόνιες περικοπές στον προϋπολογισμό μείωσαν σημαντικά την δαπάνη για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας την ίδια στιγμή που οι δείκτες φτώχειας αυξήθηκαν. Παράλληλα υπήρξε μια εκτός προηγουμένου είσοδος προσφύγων και μεταναστών, όχι μόνο με βραχυπρόθεσμες ή μακρυπρόθεσμες ανάγκες για υγειονομική φροντίδα αλλά και με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Αυτές οι προκλήσεις έχουν ενταθεί από την ανάγκη για αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των υφιστάμενων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες του πληθυσμού και ιδίως του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

1η Συνεδρία: Παρουσίαση των αντικειμένων του διαλόγου, Εκατό χρόνια
Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα

Αντικείμενα: Υποδοχή συμμετεχόντων και παρουσίαση των αντικειμένων του διαλόγου, Εορταστική ομιλία για τα 100 χρόνια Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα.

2η Συνεδρία: Μεταρρύθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας: προκλήσεις σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο

Αντικείμενα: Να γίνει επισκόπηση των τάσεων σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, που επηρεάζουν την οικονομική, την κοινωνική και την υγειονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και έχουν συνέπειες σ το μέλλον της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Να αναπτυχθεί μιας κοινής αντίληψη της των Σημείων και Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030 (SDGs) και πως συνδέονται με το πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Υγεία για το 2020. Να αναλυθούν οι ευκαιρίες που παρέχουν τα SDGs και το Υγεία 2020 και να εντοπιστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα.

3η Συνεδρία: Βασικές προκλήσεις για την υγεία του πληθυσμού στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Αντικείμενα: Να κατανοηθούν από τους συμμετέχοντες βασικά ζητήματα Δημόσιας Υγείας: Βασικά αίτια πρόωρης θνησιμότητας και νοσηρότητας και οι σχετικοί παράγοντες κινδύνου για τις ασθένειες αυτές, Η ανάγκη διατομεακής δράσης για την πρόληψη των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, Ασφάλεια της υγείας και ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός, Η εμφάνιση της μικροβιακής αντοχής ως προτεραιότητα της Δημόσιας Υγείας και γιατί υπάρχει επείγουσα αναγκαιότητα δράσης, Οι τραυματισμοί ως αιτία αναπηρίας και θνησιμότητας, Να ξεκινήσει ο διάλογος για τα σημαντικά αυτά θέματα για το μέλλον της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα

4η συνεδρία: Μετατρέποντας μια πρόκληση σε ευκαιρία: ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας μέσω ενεργειών για την υγεία των προσφύγων και των μεταναστών

Αντικείμενα: Να παρουσιασθεί το νέο Σχέδιο Στρατηγικής και Δράσης για Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, προκειμένου να διευκολυνθεί η υιοθέτησή του από την Ελλάδα (και αν συμφωνηθεί και από άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν εισροές προσφύγων και μεταναστών). Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις επιδημιολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, να συζητηθούν αυτές οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες εφαρμογής της Στρατηγικής.

5η Συνεδρία: Νέα πρότυπα για την Δημόσια Υγεία: Καθιερώνοντας πολιτικές και συστήματα για την υγεία, όχι μόνο για τα συστήματα υγείας

Αντικείμενα: α) Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες σε προσεγγίσεις που απαιτούν την συμβολή όλης της κυβέρνησης και των κοινωνικών ομάδων, στο
«Υγεία 2020» και τις εφαρμογές του στο πλαίσιο των Σημείων για την Βιώσιμη
Ανάπτυξη για το 2030, β) Να μοιραστούν εμπειρίες και παραδείγματα για το
πώς αυτές οι έννοιες έχουν συγκεκριμενοποιηθεί σε διαφορετικά πλαίσια και άλλες χώρες, γ) Να συζητηθούν οι επιπτώσεις των νέων προτύπων Δημόσιας
Υγείας σχετικά με το σχεδιασμό των αντίστοιχων υπηρεσιών στην Ελλάδα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

6η Συνεδρία: Ομαδικές συζητήσεις: Εντοπισμός και ανάλυση καίριων προκλήσεων δημόσιας υγείας και προτάσεις με πιθανές λύσεις

Δραστηριότητα: Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες με περίπου 20 άτομα η καθεμία. Σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένα θέμα και μια σειρά από ερωτήσεις να απαντηθούν ή/και προκλήσεις να προταθούν λύσεις. Κάθε ομάδα θα έχει δύο εμπειρογνώμονες στα σχετικά θέματα και έναν εισηγητή. Οι εισηγητές των ομάδων εργασίας για το ίδιο θέμα θα κληθούν να προετοιμάσουν και να παραδώσουν μια κοινή παρουσίαση. Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για κάθε μία από τις έξι παρουσιάσεις.
Αντικείμενο: Να εμπλακούν οι συμμετέχοντες στον εντοπισμό προκλήσεων και την εξεύρεση λύσεων στις διάφορες πτυχές της Δημόσιας Υγείας.
Θέματα: 1. Σύνδεση της ΠΦΥ με τις υπηρεσίες και τις δράσεις Δημόσιας Υγείας,
με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, 2. Πρόληψη και έλεγχος των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, Επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία, 3. Κοινωνικές ανισότητες και Δημόσια Υγεία, 4.
Επείγουσες καταστάσεις Δημόσιας Υγείας – Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός, διασυνοριακές απειλές για την υγεία, μεταδοτικά νοσήματα, 5. Στρατηγικές
αντιμετώπισης μικροβιακής αντοχής και νοσοκομειακών λοιμώξεων, 6. Διαχείριση εμβολίων και εμβολιασμών – Εμβολιαστική πρόληψη και ανοσοποίηση.

7η Συνεδρία: Αποτελεσματικότητα υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα

Δραστηριότητα: Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες με περίπου 20 άτομα η καθεμία. Σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένα θέμα και μια σειρά από ερωτήσεις να απαντηθούν ή/και προκλήσεις να προταθούν λύσεις. Κάθε ομάδα θα έχει δύο εμπειρογνώμονες στα σχετικά θέματα και έναν εισηγητή. Οι εισηγητές των ομάδων εργασίας για το ίδιο θέμα θα κληθούν να προετοιμάσουν και να παραδώσουν μια κοινή παρουσίαση. Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για κάθε μία από τις έξι παρουσιάσεις.

Αντικείμενα: Να εμπλακούν οι συμμετέχοντες στον εντοπισμό των υφιστάμενων προκλήσεων στις υπάρχουσες δομές των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και να προταθούν πιθανές λύσεις που μπορούν να συμπεριληφθούν στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία 2017-2021.

Θέματα: 1. Ρόλοι και αρμοδιότητες: σχεδιάζοντας αποτελεσματικές και σύγχρονες δομές Δημόσιας Υγείας, 2. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία. Εκπαίδευση, εξειδίκευση, επαγγελματικές δεξιότητες, 3. Διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Αντικείμενα: α) Σύνοψη των βασικών μηνυμάτων του διαλόγου, β) Προσδιορισμός των επόμενων βημάτων, γ) Αξιολόγηση του διαλόγου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται αρμόδιοι φορείς όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, επιλεγμένοι εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών καθώς και διεθνείς εμπειρογνώμονες με πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Υγείας.
Οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα περιλαμβάνουν εκπροσώπους του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Υπουργικών Γραφείων, Γενικούς Γραμματείς, εκπροσώπους φορέων της Δημόσιας Υγείας και των επαγγελματικών ενώσεων,
σχετικούς οργανισμούς χρηματοδότησης, υπεύθυνοι διοικητικών και
υγειονομικών περιφερειών, οργανώσεις ασθενών, ιατρικές και νοσηλευτικές ενώσεις και συλλόγους, οργανώσεις επαγγελματιών υγείας και σχολές
Δημόσιας Υγείας.
Επίσης έχουν προσκληθεί Καθηγητές από Πανεπιστημιακά Εργαστήρια
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Κοινωνικής Ιατρικής των Ιατρικών Σχολών της χώρας.
Υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια
Υγεία θα κληθούν από έναν επιλεγμένο αριθμό κρατών μελών, για να
μοιραστούν την εμπειρία τους στην επίτευξη των κοινών στόχων.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, η Περιφερειακή Διευθύντρια του ΠΟΥ, ο
Υπουργός Υγείας της Κύπρου και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της
Ιταλίας, έχουν κληθεί και θα συμμετέχουν στην εναρκτήρια συνεδρίαση του διαλόγου.

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Δημόσια Υγεία - Υγιεινή. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.