ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-9: Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) – Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο.


Κατεβάστε την εγκύκλιο

Με το νόμο 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄230) θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Με το Κεφάλαιο Ζ΄ του εν λόγω νόμου απλουστεύεται η διαδικασία
του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (Α΄114) όπως ισχύει, καθώς επίσης και το πλαίσιο λειτουργίας των θεάτρων και των κινηματογράφων.
Προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο των υπηρεσιών των Δήμων για το διάστημα μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016,δηλαδή σε μεταβατικό στάδιο, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α. Ως προς την Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος(Κ.Υ.Ε.)

Μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230), για την αδειοδότηση των Κ.Υ.Ε., εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ Β’ 3106), ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/2013 (ΦΕΚ Β’ 3402), & ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/2013 (ΦΕΚ Β’ 3403), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 6 του ως άνω νόμου.

Β.Ως προς την Άδεια μουσικής:

Σχετικά με την άδεια μουσικής και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 με την οποία θα ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία της γνωστοποίησης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 5 αυτού:

Στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου απλή γνωστοποίηση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Με την παρούσα ο υπογράφων …………., (ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……….., με έδρα

……….) κάτοικος ………., διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού …………… με την επωνυμία ………… και γνωστοποιώ ότι θα προβώ σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4442/2016″

Σημειώνεται , ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι, εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα  αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας.

Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο της γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το Δήμο στην Αστυνομία και στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας.
Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται με βάση τις ισχύουσες πλέον διατάξεις περί γνωστοποίησης. Στους αιτούντες χορηγείται αποδεικτικό υποβολής με συνημμένο αντίγραφο της αίτησης, ενώ επιστρέφονται παράβολα που έχουν καταβληθεί.

Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης(για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Γ. Κέντρα διασκέδασης
Τα κέντρα διασκέδασης εξαιρούνται της διαδικασίας γνωστοποίησης (άρθρο 27 Ν. 4442/2016), και συνεχίζουν να αδειοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 και της ΚΥΑ
31600/2013 (άρθρα 1, 2 και 3).

Σημειώνεται ότι με τη περ. β του άρθρου 37 του Ν. 4442/2016 καταργείται η αρμοδιότητα των Συμβουλίων Θεάτρων – Κινηματογράφων, να γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας στα Κέντρα Διασκέδασης. Κατόπιν τούτου ο σχετικός φάκελος, μετά τη συμπλήρωσή του θα διαβιβάζεται εντός πέντε(5) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες [υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος, πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση πιστοποιητικού(ενεργητικής) πυροπροστασίας].
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 31600/2013(ΦΕΚ Β΄3106).

Επισημαίνεται ότι η aρμοδιότητα των ως άνω συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 81 του Ν.3463/2006(Α΄114) όπως ισχύει ,εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε με κάθε πρόσφορο τρόπο την παρούσα εγκύκλιο στους

ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας για ενημέρωση και εφαρμογή.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Συχνές Ερωτήσεις – ΟΤΑ Α΄Βαθμού και Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Συχνές Ερωτήσεις – ΟΤΑ Β΄Βαθμού, καθώς και στο «Διαύγεια».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ                                                  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

8 Responses to ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-9: Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) – Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο.

 1. Ο/Η Giorgos L. λέει:

  Καλησπέρα σας κ.Παπαδάκη !

  1.Επιβεβαιώστε με σας παρακαλώ …. Δηλαδή για κάποιο νέο αναψυκτήριο εξακολουθεί να ισχύει ακόμα η ίδια διαδικασία …. Μέσω Δήμων-Δημοτικού Συμβουλίου, προ έγκριση κτλ και όχι απλά με γνωστοποίηση .Υπολείπεται η ΚΥΑ , Σωστά ;

  Θα ήθελα επίσης και τις επιγραμματικές απαντήσεις σας .

  2. Σε περίπτωση που η λατζα μαγειρικών σκευών (νιπτήρας) είναι στον τοίχο απαιτείτε ο τοίχος να έχει πλακάκι (εφόσον ο τοίχος είναι λείος) ;

  3.Πατητή Τσιμεντοκονία επιτρέπετε ;

  4.Μπορεί η λατζα να βρίσκετε στην μέση όπως μιας κουζίνας σπιτιού ;

  5.Σε κατάστημα 30τμ – αναψυκτήριο με 1 ΤΟΥΑΛΕΤΑ …

  Μπορεί να πάρει άδεια απο τον Δήμο για τραπεζοκαθισματα στο ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ . ;

  (όχι για πάνω απο 40 πελάτες )

  Απαιτούνται 2 τουαλέτες αναγκαστικά ; ;

  Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την βοήθεια σας !

 2. Καλησπέρα

  1) ναι μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ ισχύει η έως τώρα διαδικασία με τη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
  2) Ναι απαιτείται πλακάκι ή άλλο λείο και αδιαπότιστο υλικό
  3) Δεν νομίζω να είναι πρόβλημα η γούρνα στη μέση του παρασκευαστηρίου
  4) Δύο τουαλέτες απαιτούνται μόνο εφόσον αναπτύσσονται περισσότερα από 40 καθίσματα. Αν και η πρόσθετη πράξη με το Ν 4442/2016 θα είναι με γνωστοποίηση ακόμα εφαρμόζεται η διαδικασία που σας ανέφερε και στο πρώτο σας ερώτημα μέχρι να εκδοθεί η ΚΥΑ

 3. Ο/Η Nikos Economides λέει:

  Καλημέρα ,η ΚΥΑ για να μπορέσει να ισχύσει στην πράξη η απλοποίηση αδειοδότησης ,γνωρίζεται ποτέ υπολογίζεται να γίνει ;υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο που ορίζει ο νόμος που έχει ψηφιστεί ; ή όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα :άγνωστο !!!

 4. Καλημέρα γνωρίζω ότι βρίσκεται υπό έκδοση… Απο μέρα σε μέρα την αναμένουμε

 5. Ο/Η Nikos Economides λέει:

  Σας ευχαριστω!

 6. Ο/Η Nikos Economides λέει:

  Καλημέρα αυτή είναι κ ΚΥΕ που σας ρωτουσα(18/03) ποτε θα εκδωθεί; : <> το εχουν αναρτήσει στο site του υπουργίου οικονομίας.

 7. Ο/Η Nikos Economides λέει:

  Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση τις προηγούμενες ημέρες, απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων στον, κρίσιμο για την ελληνική οικονομία, τομέα μεταποίησης τροφίμων και ποτών.

 8. Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που όμως αφορά τις μεταποιητικές δραστηριότητες… λογικά πολύ σύντομα θα εκδοθεί και η αντίστοιχη για τα ΚΥΕ

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.