ΠΕΕΔΥ: Νέο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων


Κατεβάστε την επιστολή

Θέμα: Νέο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων

Έχοντας λάβει γνώση της απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ που αφορά στη σύνταξη  εισηγητικού κειμένου σχετικά με τη διαβούλευση για το νέο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ (συμπεριλαμβανομένη πρόταση κοινής ομάδας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία), έχουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Διαπιστώνουμε ότι, λόγω παράλειψης καταγραφής όλων των ειδικοτήτων, στο συγκεκριμένο κείμενο δεν αναφέρεται ο κλάδος των ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής (Εποπτών Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγων ΤΕ). Μέχρι σήμερα και σύμφωνα με το Ν.2889/2001 (Α΄37), οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας εργάζονται και ανήκουν απαρέγκλιτα  στην Ιατρική Υπηρεσία των νοσοκομειακών μονάδων και των κέντρων υγείας.

Επομένως, παρακαλούμε όπως στο αναφερόμενο σχέδιο Νόμου και στη παράγραφο η οποία αντικαθιστά τη παράγραφο 6, του άρθρου 6, του Ν. 2889/2001 (Α΄37) να  συμπεριληφθεί και ο κλάδος των ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτες Δημόσιας Υγείας-Υγιεινολόγοι ΤΕ) στην υπό συγκρότηση υπηρεσία επιστημόνων μη γιατρών, τεχνολόγων και επαγγελματιών υγείας, καθώς επίσης να προβλεφθεί  και η δημιουργία αυτοτελούς τμήματος/γραφείου Εποπτών Δημόσιας Υγείας λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους όπως παραθέτονται παρακάτω και σύμφωνα με το Π.Δ.83 ΦΕΚ 37Α/7-2-1989

Οι βασικές αρμοδιότητες των Εποπτών Δημόσιας Υγείας που εργάζονται στις Υγειονομικές Μονάδες άπτονται σε θέματα που αφορούν στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται είναι οι εξής:

 • Εσωτερικός υγειονομικός έλεγχος σε χώρους και εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, υγειονομικής σημασίας. Αυτοψίες σε κάθε είδους ανθυγιεινές εστίες. Σύνταξη Υγειονομικών Εκθέσεων για την αποτύπωση προβλημάτων και παραβλέψεων.
 • Έλεγχος για την τήρηση των αρχών Υγιεινής και Ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας σίτισης των ασθενών και εργαζομένων (πρώτες ύλες, παρασκευή, αποθήκευση, διανομή γευμάτων) με καθημερινούς μακροσκοπικούς ελέγχους, δειγματοληψίες πρώτων υλών και τροφίμων και αποστολή δειγμάτων στο ΚΕΔΥ και στο ΓΧΚ. Καταγραφή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων και προτάσεις διορθωτικών μέτρων όπου και όταν απαιτείται. Έλεγχος τήρησης φακέλων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα του HACCP και συμμετοχή στην ομάδα ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Έλεγχος των ατομικών πιστοποιητικών υγείας και των απαραίτητων προληπτικών εξετάσεων του προσωπικού υγειονομικού ενδιαφέροντος, την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των χώρων.
 • Έλεγχος για την εξασφάλιση της υγιεινής των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και των κολυμβητικών δεξαμενών. Δειγματοληψίες πόσιμου νερού για μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο σε συνεργασία με το ΚΕΔΥ και ΓΧΚ, καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, προτείνοντας διορθωτικά μέτρα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία για αποκαταστάσεις στο δίκτυο ύδρευσης.
 • Οργάνωση προγραμμάτων δειγματοληψιών για την πρόληψη της λεγεωνέλλας σε συνεργασία με το ΚΕΔΥ.
 • Έλεγχος για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (στερεών και υγρών, επικίνδυνων και μη) σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων της Υ.Μ., την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες της Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι σε πρόσφατα γεγονότα που αφορούσαν στη Διαχείριση των Αποβλήτων των Νοσοκομείων, οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας ήταν και παραμένουν άμεσα εμπλεκόμενοι στα νοσοκομεία είτε ως Υπεύθυνοι Διαχείρισης αποβλήτων είτε στις Επιτροπές Διαχείρισης Αποβλήτων..
 • Συμμετοχή σε επιδημιολογικές έρευνες
 • Έλεγχος για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στην υγειονομική μονάδα.
 • Οργάνωση και έλεγχος των προγραμμάτων, εφαρμογών απολύμανσης, εντομοκτονίας, μυοκτονίας και καταπολέμησης ξενιστών και διαβιβαστών στο χώρο του νοσοκομείου.
 • Έλεγχος των λειτουργούντων κυλικείων στα νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που άπτονται της δημόσιας και περιβαλλοντικής υγιεινής (εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στην καθαριότητα και σε άλλους επαγγελματίες υγείας)
 • Υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής Υγείας σε θέματα Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
 • Συμμετοχή ως μέλη με ενεργό δράση στις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και στη διερεύνηση επιδημικών εξάρσεων (Υ1.Γ.Π.114971/ΦΕΚ/Β΄/388/18.02.2014)
 • Έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων καθαριότητας και απολύμανσης σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου (μαγειρεία, χειρουργεία, ΜΕΘ κλπ).
 • Συμμετοχή σε επιτροπές και σχέδια έκτακτων αναγκών που αφορούν στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.

  Προς ενημέρωση σας, σας αναφέρουμε ότι πανελλαδικά περίπου πενήντα (50) Επόπτες Δημόσιας Υγείας εργάζονται σε πλήθος δημόσιων νοσηλευτικών μονάδων χωρίς να λαμβάνουν ούτε ανθυγιεινό επίδομα, ή επίδομα ετοιμότητας ή ευθύνης  (Ευαγγελισμός, Αλεξάνδρα, Ερυθρός, Ελπίς, Αγ. Σάββας, Έλενα, Κρατικό Αθηνών, Σωτηρία, ΚΑΤ, Ογκολογικό Αγ. Ανάργυροι, Σισμανόγλειο, Α. Φλέμιγκ, Ασκληπιείο Βούλας, Τζάνειο, Θριάσιο, Αττικό, ΨΝΑ Δαφνί, Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ΠΓΝ Πάτρας, Κρέστενα, Βοστάνειο Μυτιλήνης, Παν. Νοσ. Λάρισας, Γεν. Νοσ. Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Κατερίνης, Σκυλίτσειο Χίου, Ρεθύμνου, ΠΕΠΑΓΝ Ηρακλείου, Θεραπευτήριο Λέρου  κ.α.).

Οι Επόπτες  Δημόσιας Υγείας που αποφοιτούν από το Α-ΤΕΙ Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Δημόσια Υγεία (Δημόσιας Υγιεινής) αποτελούν έναν επιστημονικό κλάδο πτυχιούχων Υγειονομικών υπαλλήλων εργαζομένων μεταξύ άλλων και στο χώρο των Νοσοκομείων (Π.Δ.83 ΦΕΚ 37Α/7-2-1989).

Ως εκ τούτου από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ο ρόλος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει τον καθόλα απαραίτητο και κύριο εσωτερικό υγειονομικό έλεγχο στο χώρο των Υγειονομικών Μονάδων  για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα έργο που απαιτεί πλήρη επιστημονική κατάρτιση, διαρκή ενημέρωση, προγραμματισμό, εμπιστευτικότητα, διακριτικότητα και συνέπεια για άμεση επέμβαση.

Εν κατακλείδι, η δημιουργία ενός αυτοτελούς τμήματος  Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής που να στελεχώνεται με τουλάχιστον ένα (1) Επόπτη Δημόσιας Υγείας ανά 200 κλίνες σε κάθε Υγειονομική Μονάδα είναι επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας .

Για το Δ.Σ.

Γιώργος Μακρυνός                             Γιώργος Καντεράκης

Πρόεδρος Δ.Σ.                                    Γεν. Γραμματέας

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.