Γ6/ 4507 / 628 ∆ηµοσίευση κ.υ.α. για τον καθ’ οδόν έλεγχο οχηµάτων που διενεργούν διεθνείς µεταφορές ευπαθών τροφίµων.


Το έγγραφο

Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωση και εφαρµογή την υπ’ αριθµ. οικ.Γ6/357/31/2016   ΚΥΑ (ΦΕΚ 25/B/2017, Α∆Α: Ω47Η465ΧΘΞ-Υ0Ν) µε την οποία ορίζεται διοικητική κύρωση για παράβαση της νοµοθεσίας σχετικά µε τον ειδικό εξοπλισµό µε τον οποίο µεταφέρονται διεθνώς ευπαθή τρόφιµα.

Ειδικότερα, µε το άρθρο 2 της προαναφερόµενης κυα ορίζεται ότι η διενέργεια διεθνούς µεταφοράς ευπαθών τροφίµων χωρίς ισχύον Πιστοποιητικό ATP ή την ισότιµη µε αυτό πινακίδα πιστοποίησης ATP τιµωρείται µε   πρόστιµο ύψους τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Το πρόστιµο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήµατος, ενώ σε περίπτωση µισθωµένου οχήµατος, το πρόστιµο καταλογίζεται στον µισθωτή.

Ο καθ’ οδόν έλεγχος της τήρησης των απαιτήσεων για τον ειδικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την διεθνή µεταφορά ευπαθών τροφίµων, έχει ανατεθεί στις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 2 του Ν.3446/2006 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους.

Για την ορθή εφαρµογή των παραπάνω σας επισηµαίνουµε τα εξής:

  1. Νοµοθεσία:

Η Ελλάδα είναι µεταξύ των 50 Συµβαλλοµένων χωρών στη «Συµφωνία για τις διεθνείς µεταφορές ευπαθών τροφίµων και τον ειδικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται γι’ αυτές τις µεταφορές (ATP)» που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεµβρίου 1970. Η Συµφωνία ΑΤΡ, κυρώθηκε µε το Ν.2006/1992 (Α΄ 11) και αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι τελευταίες τροποποιήσεις της ΑΤΡ   έχουν ενσωµατωθεί στο εθνικό µας δίκαιο µε τις (α) και (β) σχετικές Κ.Υ.Α., οι οποίες συνιστούν την ισχύουσα έκδοση της ATP.

  1. Πεδίο εφαρµογής:

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τα φορτηγά-ψυγεία και τα βυτιοφόρα υγρών τροφίµων µε µονωµένες δεξαµενές, που διενεργούν διεθνείς µεταφορές ευπαθών τροφίµων πρέπει να πιστοποιούνται για την ικανότητά τους να διατηρούν την ψυκτική αλυσίδα για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και διευκόλυνσης του εµπορίου.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει για ελληνικά και αλλοδαπά φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής και δηµοσίας χρήσης που διενεργούν διεθνείς µεταφορές και εφόσον το σηµείο στο οποίο εκφορτώνονται τα τρόφιµα  βρίσκεται στην επικράτεια  κάποιου  Συµβαλλόµενου Μέρους στην ΑΤΡ.

∆ιευκρινίζεται ότι ως ευπαθή τρόφιµα νοούνται τα βαθιάς κατάψυξης και κατεψυγµένα τρόφιµα καθώς και τα διατηρηµένα σε απλή ψύξη τρόφιµα του παραρτήµατος Ι.

  1. Αρµόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ:

Η πιστοποίηση των εξοπλισµών µεταφοράς ευπαθών τροφίµων (δηλ. το πιστοποιητικό ΑΤΡ και η πινακίδα  πιστοποίησης  ΑΤΡ) χορηγείται  από    την  αρµόδια  αρχή  της  χώρας  στην  οποία  είναι ταξινοµηµένο το όχηµα.

Για οχήµατα µε ελληνικές πινακίδες, αρµόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ είναι:

  1. Η Μονάδα ελέγχων ΑΤΡ, Εργαστηρίου Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχηµάτων Ψυγείων του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικών, εξαετίας και τριετίας.

  1. Το Εργαστήριο Γεν. Χηµικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, για πιστοποιητικά τριετίας

Οι αρµόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ των άλλων συµβαλλοµένων χωρών στην ΑΤΡ είναι καταχωρισµένες σε πίνακα ο οποίος είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο του Οργανισµού Ηνωµένων

Εθνών στο σύνδεσµο:  http://www.unece.org/trans/main/wp11/teststationsnew.html

 

 

  1. Πιστοποιητικό ΑΤΡ και πινακίδα πιστοποίησης ΑΤΡ:

 

Το πιστοποιητικό ΑΤΡ έχει τη µορφή του υποδείγµατος στο παράρτηµα ΙΙ και πρέπει να είναι γραµµένο  στη  γλώσσα  της  χώρας  έκδοσής  του  και  στα  Αγγλικά,  Γαλλικά  ή  Ρώσικα.  Το πιστοποιητικό  φέρει  διακριτικό  σήµα  της  χώρας  έκδοσης,  και  φέρει  λογότυπο  –  σφραγίδα ασφαλείας (ανάγλυφο, φωσφορίζων, υπεριώδες ή άλλο σήµα ασφαλείας) το οποίο βεβαιώνει την προέλευση του πιστοποιητικού.

 

Τα  ελληνικά  πιστοποιητικά  ΑΤΡ  φέρουν  σήµα  ασφαλείας  µε  τον  Ήλιο  της  Βεργίνας.  Στο παράρτηµα IΙΙ παρουσιάζεται δείγµα ελληνικού πιστοποιητικού.

 

Η πινακίδα πιστοποίησης ΑΤΡ έχει τη µορφή του υποδείγµατος του παραρτήµατος ΙV. Έχει µορφή ορθογώνιας, ανοξείδωτης, πυρίµαχης πινακίδας, διαστάσεων τουλάχιστον 160 mm επί 100 mm. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα πρέπει να είναι τουλάχιστον στην αγγλική ή γαλλική ή  ρωσική  γλώσσα. Η  πινακίδα  πρέπει  να  είναι  µόνιµα  τοποθετηµένη  στον  εξοπλισµό  και  σε καθαρά ορατή θέση δίπλα σε οποιαδήποτε άλλη πινακίδα έγκρισης που έχει εκδοθεί για επίσηµους σκοπούς.

 

Το πιστοποιητικό ΑΤΡ πρέπει να συνοδεύει τον εξοπλισµό κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και να επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί από τις αρχές ελέγχου. Ωστόσο εάν η πινακίδα πιστοποίησης είναι επικολληµένη στον εξοπλισµό, η προαναφερόµενη πινακίδα θεωρείται ισότιµη µε πιστοποιητικό ΑΤΡ.

 

  1. ∆ιαδικασία:

 

Εφόσον τα  όργανα  ελέγχου  διαπιστώνουν από  τα  συνοδευτικά  έγγραφα  για  τη  διενεργούµενη

µεταφορά και ειδικότερα από τις αναγραφόµενες χώρες προέλευσης και προορισµού καθώς και το

µεταφερόµενο φορτίο,   ότι αυτή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της ΑΤΡ, δηλαδή ότι εκτελείται διεθνής  µεταφορά  ευπαθών τροφίµων, ελέγχουν την ύπαρξη  ισχύοντος  πιστοποιητικού  ΑΤΡ  ή πινακίδας πιστοποίησης ΑΤΡ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παρ. 3 και 4 της παρούσας.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, για τον καταλογισµό και είσπραξη των διοικητικών προστίµων εφαρµόζεται η διαδικασία της παρ.8 του άρθρου 1 του ν.3446/2006 όπως ισχύει.

 

 

  1. Στοιχεία καθ’ οδόν ελέγχων:

 

Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  4  της  κυα  οικ.Γ6/357/31/2016,    οι  αρχές  ελέγχου  αποστέλλουν  στην αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Υποδοµών   και   Μεταφορών, εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους, αναφορά στην οποία καταγράφουν τον αριθµό των ελέγχων που διενεργήθηκαν και τον αριθµό των παραβάσεων που καταλογίστηκαν για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.

 

Για την πρώτη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας, οι αρµόδιες αρχές παρακαλούνται όπως

µεριµνήσουν για την συγκέντρωση των ζητούµενων στοιχείων κατά τη διάρκεια του έτους 2017

ώστε να είναι δυνατή η αποστολή τους εντός του πρώτου διµήνου του 2018. Τα εν λόγω στοιχεία

µπορούν   να   αποστέλλονται   στη   ∆ιεύθυνση   Οδικής   Κυκλοφορίας   και   Ασφάλειας   µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο  dok@yme.gov.gr .

 

 

  1. Ιστότοπος Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών:

 

Η νοµοθεσία σχετικά µε την εφαρµογή της ΑΤΡ στη χώρα µας και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών πιστοποίησης µπορούν να   αναζητηθούν στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ακολουθώντας τη διαδροµή:  www.yme.gr > Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια > 01.13

Μεταφορές Ευπαθών Τροφίµων – ΑΤΡ.

 

 

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

 

 

 

Θ. ΠΕΡΚΑ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.