62952/5384 ΦΕΚ 4326/30-12-2016 Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.


ΤΟ ΦΕΚ 

Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην εφαρμογή των
άρθρων 22 και 23 του ν. 4042/2012, καθώς και του άρ-
θρου 35 του ίδιου Νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με
το άρθρο 31 του ν. 4342/2015, προκειμένου, μέσω μιας
ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των επι-
κίνδυνων αποβλήτων, να προωθείται η ιεράρχηση των
αποβλήτων που προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για
τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών»,
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ώστε να μειώνο-
νται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία,
και παράλληλα η διαχείριση των αποβλήτων να συνει-
σφέρει θετικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Άρθρο 2
Έγκριση – Περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)
1. Εγκρίνεται το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυ-
νων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), το οποίο εκπονήθηκε σύμφω-
να με τα άρθρα 22, 23 και 35 (παρ. 1) του ν. 4042/2012,
δεδομένου ότι για τα επικίνδυνα απόβλητα, λόγω των
ιδιοτήτων τους και της εξειδίκευσης των εγκαταστάσεων
διαχείρισής τους, απαιτείται ειδικότερη αντιμετώπιση
σε εθνικό επίπεδο, με βάση αυστηρά περιβαλλοντικά
πρότυπα και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές, περι-
βαλλοντικές, χωροταξικές, κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες της χώρας.
2. Το ΕΣΔΕΑ καθορίζει στόχους, γενικούς και ειδικούς,
και τα ενδεδειγμένα μέτρα και δράσεις, στο πλαίσιο του
νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και
συνιστά ένα Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης για τα επικίνδυνα
απόβλητα.
3. Το περιεχόμενο του ΕΣΔΕΑ περιγράφεται αναλυτικά
στο Παράρτημα Ι που προσαρτάται στην παρούσα από-
φαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 3
Τροποποιήσεις διατάξεων
1. Η υπ’ αριθ. 13588/725/2006 (Β’ 383) κοινή υπουργική
απόφαση τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος Β.2.2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2.2. α) Για τη χορήγηση της άδειας συλλογής και
μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται υποβο-
λή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο που συνοδεύεται
από Μελέτη της οργάνωσης του δικτύου συλλογής και
μεταφοράς, καθώς και από στοιχεία και πληροφορί-
ες που προβλέπονται στον ν. 1741/1987 και στην υπ’
αριθ. 71538/2868/1997 υπουργική απόφαση, όπως
ισχύουν, και στο π.δ. 104/1999. Η μελέτη και τα ως άνω
στοιχεία και πληροφορίες εξειδικεύονται στις Γενικές
Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας
απόφασης.
β) Η άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων απο-
βλήτων συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας
των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.)
μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων.
γ) Η άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων απο-
βλήτων καλύπτει και την περίπτωση που ο ενδιαφερό-
μενος δραστηριοποιείται μόνο στη μεταφορά αυτών.»
β) Η παράγραφος Β.2.3.β. του άρθρου 7 αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) Παράβολο, για το ύψος του οποίου ισχύουν τα εξής:
• για την άδεια συλλογής και μεταφοράς, 300 ευρώ,
• για την έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή
μεταφορά, το ύψος είναι ανάλογο της προβλεπόμενης
ποσότητας των προς μεταφορά αποβλήτων και καθορί-
ζεται σε 1 ευρώ ανά τόνο μέχρι 1000 τόνους και πέραν
αυτού παραμένει σταθερό, 1000 ευρώ,
• ειδικά για την διασυνοριακή μεταφορά πλοίων τέλους
κύκλου ζωής, 300 ευρώ.
Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταμείο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο
θα καταβάλλονται όλα τα παράβολα για την έκδοση
της άδειας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων απο-
βλήτων, καθώς και τα παράβολα για την έγγραφη συ-
γκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων
αποβλήτων, με σκοπό τη συντήρηση, αναβάθμιση και
απρόσκοπτη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ)».
γ) Το εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 αντι-
καθίσταται ως εξής:
«γ) Να καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με το άρθρο 2 της
υπ’ αριθ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) κοινής υπουργικής
απόφασης».
δ) Στο άρθρο 12 αντικαθίστανται οι λέξεις «Περιφέ-
ρεια» και «Γενικού Γραμματέα» από «Αποκεντρωμένη
Διοίκηση» και «Συντονιστή», αντιστοίχως, η δε παρά-
γραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με επικίνδυνα
απόβλητα συνεπεία ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων
και των περιστατικών όπου απαιτείται επείγουσα διαχείρι-
ση επικίνδυνων αποβλήτων, μετά την υλοποίηση των άμε-
σων μέτρων καταστολής του συμβάντος από τις αρμόδιες
Πυροσβεστικές Αρχές, όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξυγί-
ανση και αποκατάσταση του χώρου και την προστασία του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος λαμβάνονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και
2 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, οι Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις αποτελούν τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία
και έγκριση εκτέλεσης των απαιτούμενων μέτρων/ εργασι-
ών, η δε υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων/ εργασιών
αναλαμβάνονται από τον υπόχρεο φορέα/ κάτοχο των επι-
κίνδυνων αποβλήτων ή από την υπηρεσία περιβάλλοντος
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις περιπτώσεις
όπου δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του παρα-
γωγού ή κατόχου των επικίνδυνων αποβλήτων».
ε) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που μία περιοχή έχει κηρυχθεί σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, όπως
Τεύχος Β’ 4326/30.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43571
αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν.
3013/2002, λόγω επικίνδυνης ρύπανσης ατμόσφαιρας,
εδάφους ή/και υδάτων συνεπεία επικίνδυνων αποβλή-
των και ανάλογα με το χαρακτηρισμό της καταστρο-
φής από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
ο Περιφερειάρχης ή ο Συντονιστής της οικείας Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, προβαίνουν σε
ειδικό συντονισμό του δυναμικού και των μέσων των
υπηρεσιών και των φορέων που αναλαμβάνουν δράση
σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και/ή κινη-
τοποιούν δυναμικό και μέσα επιπλέον του διατιθέμενου
υπό κανονικές συνθήκες, προκειμένου τα συγκεκριμένα
επικίνδυνα απόβλητα να μην αποτελέσουν απειλή κατά
του πληθυσμού ή του περιβάλλοντος».
στ) Το Παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το Παράρτημα
II της παρούσας (Παράρτημα της υπ’ αριθ. 2014/955/ΕΕ
Απόφασης της Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης L 370) «για την τροποποίηση της απόφα-
σης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλή-
των σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει).
ζ) Το Παράρτημα II αντικαθίσταται από το Παράρτημα
III της παρούσας (Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1357/2014 της Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης L 365) «για την αντικατάσταση του
παραρτήματος III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» όπως ισχύει).
2. Η υπ’ αριθ. 24944/1159/2006 (Β’ 791) κοινή υπουρ-
γική απόφαση τροποποιείται ως εξής:
α) Αντικαθίσταται η αρίθμηση των άρθρων 3, 4, 5 και
6 από άρθρα 2, 3, 4 και 5, αντιστοίχως.
β) Η παράγραφος 5.7.4.1 του Παραρτήματος του άρ-
θρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.7.4.1 Απαιτήσεις ποιότητας»
Το πάχος των φύλλων της συνθετικής μεμβράνης πρέ-
πει να είναι τουλάχιστον 2,5 mm, το μήκος τουλάχιστον
150 m και το πλάτος τουλάχιστον 5 m και να πληροί τους
όρους καταλληλότητας του παρακάτω πίνακα:
Μηχανική ιδιότητα υλικού Μέθοδος μέτρησης
(ενδεικτική)/Τιμή
Εφελκυστική αντοχή
θραύσης
DIN EN ISO 527-3,
PK5, 100mm/min
>= 26 N/mm2
Εφελκυστική αντοχή
διαρροής
DIN EN ISO 527-3,
PK5, 100mm/min
>= 16 N/mm2
Επιμήκυνση σε θραύση DIN EN ISO 527-3,
PK 5, >= 700 %
Επιμήκυνση σε διαρροή DIN EN ISO 527-3,
PK 5, >= 10 %
Αντοχή σε σχισμό DIN EN ISO 527-3,
E-modulus>500N/mm2
Αντοχή σε διάτρηση ASTM D 4833 >
320 Ν
Αντοχή σε εφελκυσμό
κατά τη Θραύση
ISO 34-1/B (a) >=
130 N/mm
Όριο σχισμού DIN 53363-
σχετίζεται με το πάχος
Πολυαξονική επιμήκυνση
σε Θραύση
Πολυαξονική
Επιμήκυνση σε Θραύση
DIN53861>15%
γ) Στο περιεχόμενο του «Εντύπου Αναγνώρισης για
τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων»
της παραγράφου 9.2 του Παραρτήματος του άρθρου
4 και ειδικότερα στο πεδίο 1 αυτού, αντικαθίσταται η
φράση «Αριθμός μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ» από: «Αριθμός
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016
(Β’ 2992) κοινή υπουργική απόφαση.
δ) Η παράγραφος 9.3 του Παραρτήματος του άρθρου
4 αντικαθίσταται ως εξής: «9.3. Για τη συλλογή και με-
ταφορά των αποβλήτων ελαίων και όσον αφορά το
έντυπο αναγνώρισης και τη διαδικασία υποβολής αυ-
τού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο υπ’ αριθ. 82/2004
π.δ. (Α’ 64). Οι παραγωγοί, τα σημεία και κέντρα συλλο-
γής, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων
ελαίων και τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής δι-
αχείρισης υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του
εντύπου αναγνώρισης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη».
ε) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9.4.1 του
Παραρτήματος του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων των σημεί-
ων συλλογής των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ανά-
κτησης των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών και τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του
εντύπου αναγνώρισης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.»
στ) Ο πίνακας 2 του κεφαλαίου 12 του Παραρτήματος
του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 2 (Συμπληρώνεται από τον φορέα διαχεί-
ρισης του συγκεκριμένου επικίνδυνου αποβλήτου,
εξαιρουμένων των φορέων που προβαίνουν μόνον σε
συλλογή και μεταφορά). Ο Πίνακας αφορά κάθε επικίν-
δυνο απόβλητο που είτε διαχειρίζεται η εγκατάσταση
είτε παράγεται από τις διαδικασίες διαχείρισης ή/και από
άλλες δραστηριότητες της εγκατάστασης).
1 Επωνυμία φορέα ή εγκατά-
στασης διαχείρισης του Ε.Α.
2 Περιγραφή των
δραστηριοτήτων διαχείρισης
του Ε.Α. στις οποίες
ενδεχομένως προβαίνει η
επιχείρηση [1]
– συλλογή –
μεταφορά
– αποθήκευση
– μεταφόρτωση
– ανάκτηση
– διάθεση
3 Διαχειριζόμενο (ή παραγόμε-
νο) Απόβλητο Κωδικός ΕΚΑ
4 Κλάση UN
43572 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4326/30.12.2016
5 Ποσότητα αποβλήτου που
έτυχε διαχείρισης
κατά το …… τρίμηνο του
έτους …… (τόνοι)
6 Προέλευση αποβλήτου [2]
7 Χημική σύσταση/ αναλυτική
μέθοδος που χρησιμοποιή-
θηκε
8 Φυσικά χαρακτηριστικά
9 Χαρακτηρισμός κινδύνων
(αριθμός Η)
10 Αποθήκευση
(τρόπος, χρονική διάρκεια)
11 Μεταφόρτωση
12 Εργασία Ανάκτησης (R)
13 Εργασία Διάθεσης(D)
14 Αποδέκτης(ες)που αναλαμ-
βάνει(ουν)τις εργασίες 10, 11,
12 και 13 (επωνυμία, θέση
εγκατάστασης) [3]
15 Χρησιμοποιείται κάποια
μέθοδος με στόχο την
μείωση της ποσότητας
του παραγομένου από
τις δραστηριότητες της εγκα-
τάστασης αποβλήτου; [1]
– όχι
– ναι
Εάν ναι, ποια
μέθοδος;
16 Εάν απαντάτε όχι στο 15,
παραθέστε τους λόγους μη
δυνατότητας μείωσης της
ποσότητας του παραγομένου
αποβλήτου
17 Εάν δεν αξιοποιείτε το πα-
ραγόμενο από τις δραστη-
ριότητες της εγκατάστασης
απόβλητο, παραθέστε τους
λόγους μη δυνατότητας ανά-
κτησης
18 Σχόλια-παρατηρήσεις
[1] σημειώστε το αντίστοιχο τετράγωνο
[2] επιχείρηση από την οποία συλλέχθηκε το απόβλητο
ή διαδικασία στην εγκατάσταση από την οποία προέκυ-
ψε το απόβλητο.
[3] αφορά τα παραγόμενα από τις δραστηριότητες
της εγκατάστασης απόβλητα ή τα μεταφερόμενα από-
βλητα.»
3. Η υπ’ αριθ. 146163/2012 (Β’ 1537) κοινή υπουργική
απόφαση τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζο-
νται για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων της
παραγράφου 1 εδάφιο (ii) του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης που προέρχονται από ΥΜ, όπως αυτές ορίζο-
νται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι
η διαχείριση των αποβλήτων των παραγράφων 1 εδάφιο
(i) και 1 εδάφιο (iii) του άρθρου 2 ρυθμίζεται από ειδικές
διατάξεις.»
β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 καταργείται η
φράση: «ανεξαρτήτως ποσότητας».
γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2. του άρθρου
8 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ΕΑΑΜ, τα οποία έχουν υπο-
στεί επεξεργασία σε μονάδες Αποστείρωσης, σύμφωνα
με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της
παρούσας απόφασης, είναι απόβλητα που προσομοιά-
ζουν με τα αστικά στερεά απόβλητα και διατίθενται σε
Χώρους Υγειονομικής Ταφής ή σε εγκαταστάσεις ενερ-
γειακής ανάκτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
δ) Το εδάφιο β της παραγράφου Α2.3 του άρθρου 10
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Παράβολο το ύψος του οποίου κλιμακώνεται ως
εξής:
• για την άδεια συλλογής και μεταφοράς, ύψους 300
ευρώ
• για την έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή
μεταφορά, το ύψος είναι ανάλογο της προβλεπόμενης
ποσότητας των προς μεταφορά αποβλήτων και καθορί-
ζεται σε 1 ευρώ ανά τόνο μέχρι 1000 τόνους και πέραν
αυτού παραμένει σταθερό, 1000 ευρώ.
Τα ως άνω παράβολα καταβάλλονται στο Πράσινο Τα-
μείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
Β.2.3.β. του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 (Β’
383) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως η παράγραφος
αυτή τροποποιείται με την παράγραφο 1.α του άρθρου
3 της παρούσας απόφασης.»
ε) Στην παράγραφο 1.2. εδάφιο β του άρθρου 11 και
στις παραγράφους 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 και 8.2.6 του
Παραρτήματος II, όπου αναφέρεται «Παράρτημα II» αυτό
αντικαθίσταται από «Παράρτημα Ι».
στ) Το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 11
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Να καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με το άρθρο 2 της
υπ’ αριθ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) κοινής υπουργικής
απόφασης.»
ζ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που μία περιοχή έχει κηρυχθεί σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας συνε-
πεία επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων,
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της υπ’ αριθ.
13588/725/2006 (Β’ 383) κοινής υπουργικής απόφασης»
η) Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Με μέριμνα των αρμόδιων φορέων, από τους οποί-
ους χορηγείται άδεια λειτουργίας, οι ΥΜ που δεν υπό-
κεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και παράγουν
ΕΑΥΜ, υποχρεούνται να τα παραδίδουν σε αδειοδοτη-
μένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου
του οικείου Δημοτικού Συστήματος συλλογής και μετα-
φοράς, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης.»
θ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 καταργείται και
οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 1 και 2, αντι-
στοίχως.
Τεύχος Β’ 4326/30.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43573
ι) Οι περίοδοι: «Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται πλησίον … του
συνολικού τους όγκου» της παραγράφου Β.1.1.2.1 του
Παραρτήματος Ι, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται πλησίον του τόπου παρα-
γωγής τους. Απαγορεύεται η διαδικασία εκκένωσης
και επαναλαμβανόμενης πλήρωσης του πρωτογενούς
υποδοχέα (υποδοχέας που βρίσκεται σε άμεση επαφή
με τα απόβλητα). Η πλήρωση των υποδοχέων δεν πρέ-
πει να ξεπερνά τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού
τους όγκου.»
ια) Στην παράγραφο Β.1.1.2.2 του Παραρτήματος Ι η
φράση «: «αφού πρώτα υποστούν τεμαχισμό ώστε να
μην είναι αναγνωρίσιμα.» διαγράφεται.
ιβ) Η περίοδος: «Τα πιο κατάλληλα και ευρέως χρησι-
μοποιούμενα … πριν την επαναχρησιμοποίησή τους.» της
παραγράφου Β.1.2.1 του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται
ως εξής:
«Τα πιο κατάλληλα και ευρέως χρησιμοποιούμενα
μέσα συσκευασίας τα οποία πρέπει να χρησιμοποιού-
νται είναι τα εξής:
• Βαρέλια
• Κάδοι
• Σακούλες
• Δοχεία
• Άλλα είδη (συνδυασμένες συσκευασίες).
Τα δευτερογενή χρησιμοποιημένα μέσα συσκευασίας
των στερεών επικινδύνων αποβλήτων (υποδοχείς που
δεν έρχονται σε επαφή με τα απόβλητα), μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν, εάν τηρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
• Δεν έχουν υποστεί οποιουδήποτε είδους βλάβη
(καταπόνηση, φθορά, θραύση) κατά τις προηγούμενες
χρήσεις τους.
• Έχουν υποστεί σχολαστικό καθαρισμό και απολύμαν-
ση, με πιστοποίηση από την εγκατάσταση παραλαβής,
πριν την επαναχρησιμοποίησή τους.»
ιγ) Το σημείο 8 της παραγράφου Β.1.2.3 του Παραρτή-
ματος Ι: «μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας … τυχόν
διαφυγές υγρών απόβλητων,» αντικαθίσταται ως εξής:
• «προκειμένου για απόβλητα τα οποία ενέχουν κίνδυ-
νο εκροής υγρών (απόβλητα σε υγρή ή λασπώδη μορφή,
εμποτισμένα υλικά κ.α.), μεταξύ του δευτερογενούς και
του πρωτογενούς περιέκτη πρέπει να παρεμβάλλεται κα-
τάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει
να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να είναι δυνατόν να
απορροφά τυχόν διαφυγές των απόβλητων,».
ιδ) Το σημείο 4 της παραγράφου Β.1.2.4 του Παραρτή-
ματος Ι: «ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσο-
νται κατά την αποστείρωση» καταργείται.
ιε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Β.4.1.2.2 του Πα-
ραρτήματος Ι: «Η μέθοδος της αποστείρωσης μέσω ακτι-
νοβολίας-μικροκυμάτων προϋποθέτει τη χρήση ατμού.»
τροποποιείται ως εξής «Η μέθοδος της αποστείρωσης
μέσω ακτινοβολίας-μικροκυμάτων προϋποθέτειτη συ-
νύπαρξη ατμού».
ιστ) Στην παράγραφο Β.4.3.3 του Παραρτήματος Ι, οι
αναφερόμενοι «προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ: 18 01 04, 18
02 03» αντικαθίστανται από: «προτεινόμενος κωδικός
ΕΚΑ: 19 02 03».
ιζ) Η 2η στήλη του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι στις
«Τεχνολογίες Αποτέφρωσης» αντικαθίσταται ως εξής:
«ΕΑΥΜ κατάλληλα προς επεξεργασία
• Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)
• Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)
• Ορισμένες κατηγορίες Άλλων Επικίνδυνων Αποβλή-
των (ΑΕΑ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους ενδει-
κτικούς καταλόγους του άρθρου 6 της παρούσας και
τις διαθέσιμες πληροφορίες των Δελτίων Δεδομένων
Ασφαλείας των συστατικών των αποβλήτων».
ιη) Η 4η στήλη του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι στις
«Τεχνολογίες Αποστείρωσης» / «Ακτινοβολία – Μικροκύ-
ματα» αντικαθίσταται ως εξής:
«Χαρακτηριστικά της μεθόδου
• Αυτοματοποιημένη μέθοδος – μικρές απαιτήσεις σε
προσωπικό
• Τεμαχισμός των αποβλήτων
• Δεν απαιτείται η χρήση χημικών
• Παράγονται υγρά απόβλητα και αέριες εκπομπές
• Τα επεξεργασμένα απόβλητα είναι δυνατό να δια-
τεθούν σε ΧΥΤΑ ή σε εγκαταστάσεις ενεργειακής αξι-
οποίησης
• Υπάρχουν περιορισμοί της απόδοσης της τεχνολογί-
ας (π.χ. περιεκτικότητα σε μέταλλα)
• Χαμηλό κόστος λειτουργίας
• Δεν είναι κατάλληλη για όλα τα ρεύματα επικίνδυνων
αποβλήτων».
ιθ) Στις γραμμές 3 και 4 του Πίνακα II του Παραρτή-
ματος Ι και στη στήλη «Παρατηρήσεις» το περιεχόμενο
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά περίπτωση λαμβάνονται υπόψη και οι προτει-
νόμενες εργασίες διαχείρισης σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στους ενδεικτικούς καταλόγους του άρθρου 6
της παρούσας.»
κ) Στο υπό 6.1 του Παραρτήματος II καταργούνται οι
εξής παρενθέσεις: (Πίνακας 1 του Παραρτήματος Ι της
παρούσας), (Πίνακας 2 του Παραρτήματος Ι της παρού-
σας), (Πίνακας 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας) και
(Πίνακας 4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας).
κα) Ο τίτλος του Πίνακα 7 του Παραρτήματος II αντι-
καθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 7: Είδος εφαρμοζόμενης επεξεργασίας ΕΑΥΜ
(Ιδιος με τον Πίνακα II του Παραρτήματος Ι της παρού-
σας)»
Στις γραμμές 3 και 4 του ιδίου Πίνακα και στη στήλη
«Παρατηρήσεις» το περιεχόμενο αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά περίπτωση λαμβάνονται υπόψη και οι προτει-
νόμενες εργασίες διαχείρισης σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στους ενδεικτικούς καταλόγους του άρθρου 6
της παρούσας».
κβ) Στην παράγραφο 9.4 του Παραρτήματος II η τελευ-
ταία πρόταση τροποποιείται ως εξής: «Στην περίπτωση
αυτή, η ΥΜ θα πρέπει να αποταθεί στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας ή/και στην αρμόδια υπηρεσία της
οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή/και στο Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου
να τους συμβουλευτεί για τις περαιτέρω ενέργειες στις
οποίες πρέπει να προβεί».
43574 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4326/30.12.2016
κγ) Το τρίτο εδάφιο της ενότητας 12 του Παραρτήμα-
τος II αντικαθίσταται ως εξής: ««Οι λόγοι, για τους οποί-
ους μπορεί να γίνει αναθεώρηση του ΕΚΔΑΥΜ νωρίτερα
από τα 3 έτη, είναι οι παρακάτω:»
κδ) Το υπό 13.1 του Παραρτήματος II αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) το
οποίο εκπονούν, διατηρούν και εφαρμόζουν οι προανα-
φερόμενες ΥΜ, εντοπίζει και ελαχιστοποιεί τους κινδύ-
νους ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
πηγάζουν κατά τη λειτουργία και συντήρηση της ΥΜ με
στόχο την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος
και πρόληψη της ρύπανσης. Το ΣΠΔ πληροί τις κύριες
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001 ή του
EMAS και είναι αντίστοιχα πιστοποιημένο.»
Άρθρο 4
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
α) η υπ’ αριθ. 8668/2007 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 287).
β) κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα-
ρούσας ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.