ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις


Διαβάστε το σχέδιο σε pdf

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα  επιλογής  και  υποχρεώσεις των  προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η καθιέρωση συστήματος κινητικότητας των τακτικών πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση, με γνώμονα  τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του υπαλλήλου.

Άρθρο 2

Γενικές Αρχές

 1. Το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας  και της αξιοκρατίας.
 2. Η κινητικότητα έχει εθελούσιο χαρακτήρα για τον υπάλληλο και διενεργείται με βάση την αρχή της δημοσιότητας.
 3. Η μετακίνηση  από  μία  δημόσια  υπηρεσία  σε άλλη  διενεργείται  ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
 1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΚ, οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται με ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή απασχολούμενοι  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας και οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.
 1. Κατ΄ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες  υπηρεσιακές   ανάγκες,   η μετακίνηση διενεργείται   ως απόσπαση για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης έως (3) τρεις μήνες με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και συναίνεση του υπαλλήλου, για την άσκηση καθηκόντων κλάδου, για τον οποίο ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,  χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.

Άρθρο 3

Έκταση  εφαρμογής

 1. Στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ)   α΄ και β΄ βαθμού   και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου   (ΝΠΔΔ),   καθώς και των νομικών  προσώπων  ιδιωτικού  δικαίου  (ΝΠΙΔ)  που  ανήκουν  στο κράτος κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής  τους  ή  επιχορηγούνται  τακτικά σύμφωνα  με  τις  κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
 2. Οι Ανεξάρτητες Αρχές συμμετέχουν στο ΕΣΚ για την κάλυψη θέσεών τους με μετάταξη ή απόσπαση διατηρώντας τις διαδικασίες επιλογής που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις.
 3. Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα μετάταξης και απόσπασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένουν σε ισχύ. Ειδικά όσον αφορά τη μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε φορείς της παραγράφου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, τηρουμένης της προϋπόθεσης της σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3566/2007 (Α΄117).
 4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και  του  ΕΚΑΒ,  πλην  των  διοικητικών     υπαλλήλων  και  των υπάλληλων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.
 1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι υπάλληλοι ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού σε νοσοκομεία.
 2. Τακτικοί υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1, δύνανται να  αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω  του ΕΣΚ.
 3. Ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετάταξης ή απόσπασης σε διοικητικές θέσεις δύνανται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1, μόνο μέσω του ΕΣΚ.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό οργανόγραμμα του άρθρου 16.
 2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:

α) η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή , εφόσον ο διορισμός έγινε με  μοριοδότηση  λόγω  εντοπιότητας,  η  συμπλήρωση  του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης και

β) η συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση.   Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από  προηγούμενη  μετάταξη  ή  απόσπαση  εξαιρούνται  όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης- παραμεθόριας περιοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι υπάλληλοι του οικείου   φορέα, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 1. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης απαιτείται στο φορέα προέλευσης να έχουν  καλυφθεί  οι  θέσεις  του  κλάδου,  στον  οποίο ανήκει ο υπάλληλος, σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό ( 65%),  καθώς και ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο. Ειδικά για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.

Άρθρο 5

Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας

 1. Στο Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ψηφιακό οργανόγραμμα του άρθρου 16, αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων για την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, ανακατανέμει   το προσωπικό σε υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αναδιάρθρωση υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φορέων και  γνωμοδοτεί για ζητήματα που άπτονται της πολιτικής κινητικότητας και  της στελέχωσης του Δημοσίου εν γένει. Η Επιτροπή είναι επταμελής και αποτελείται από τους εξής:

α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο που  υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του,

β) ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ   που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του

ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν (1)  νομικό   σύμβουλο του ΝΣΚ που ορίζεται   από τον πρόεδρο του ΝΣΚ με τον αναπληρωτή του,

δ) τον Αναπληρωτή Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,   αρμόδιο για θέματα   Διοικητικής Μεταρρύθμισης,    με αναπληρωτή του    έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης,

ε) τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης   με   αναπληρωτή   του      έναν   Προϊστάμενο   Γενικής

Διεύθυνσης,

στ)  τον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Διοίκησης  Ανθρώπινου

Δυναμικού  με  αναπληρωτή  του     τον     Προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,

ζ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αναπληρωτή  του τον  Προϊστάμενο  της Διεύθυνσης

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής    Ανασυγκρότησης,    αρμόδιου    για    θέματα    Διοικητικής

Μεταρρύθμισης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συνεπικουρείται στο έργο της από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και υποστηρίζεται από γραμματεία, της οποίας η οργάνωση, η στελέχωση και κάθε  άλλη αναγκαία για τη λειτουργία της λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 6

Διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας

 1. Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή  κάλυψη  θέσεων  με  απόσπαση.  Το  τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε  έτους οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των οποίων προΐστανται και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  για  τις  υπηρεσίες  τους  και  για  τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής  αρμοδιότητάς τους, καθώς και  οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Το αίτημα   για   κάθε   θέση   περιλαμβάνει   το   περίγραμμα   της   θέσης εργασίας,   καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση.  Ειδικότερα τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά τον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.
 2. Τα αιτήματα   αξιολογούνται   από   την   Κεντρική   Επιτροπή Κινητικότητας  και εισάγονται σε    ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) για  τις  προσφερόμενες-διαθέσιμες  θέσεις  στο  Δημόσιο.  Ο  Πίνακας για   τον   πρώτο   κύκλο   κινητικότητας      δημοσιοποιείται   με   την ανάρτησή του   σε ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται  για το σκοπό αυτόν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 1η Φεβρουαρίου  κάθε έτους.
 3. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση  υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών,   αίτηση στην   υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι την 31η  Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.   Η   μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται   με   την   έκδοση   απόφασης   από   το   αρμόδιο   για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, μέχρι την 15η Μαΐου, και κοινοποιείται  στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του.   Αντίστοιχες διαδικασίες ακολουθούνται και για τον δεύτερο   και τρίτο   κύκλο κινητικότητας, με αποστολή αιτημάτων το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και του Αυγούστου αντίστοιχα, ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή   της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 1η  Ιουνίου και την 1η  Οκτωβρίου αντίστοιχα, υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων στην υπηρεσία υποδοχής μέχρι την 15η Ιουνίου και την  15η Οκτωβρίου αντίστοιχα,  αξιολόγηση  των υποψηφίων   από την υπηρεσία υποδοχής μέχρι την 31η  Ιουλίου και την 30η Νοεμβρίου αντίστοιχα   και έκδοση  της απόφασης μετάταξης ή απόσπασης  μέχρι την 15η  Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους αντίστοιχα.

Άρθρο 7

Διαδικασία   αξιολόγησης υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής και

έκδοση  απόφασης

 1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στις οποίες ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη   θέση,   και   από   τον   προϊστάμενο   της αρμόδιας  για  θέματα  προσωπικού  Διεύθυνσης  της  υπηρεσίας υποδοχής. Στην περίπτωση που η προς κάλυψη θέση ανήκει στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Διεύθυνση, στο τριμελές όργανο αξιολόγησης  μετέχει  ο  αναπληρωτής  του  προϊσταμένου  της Διεύθυνσης.  Προκειμένου  για  τους  ΟΤΑ  α΄  βαθμού,  το  τριμελές όργανο αποτελείται από: α)  τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και ελλείψει αυτού τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης, β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και   γ)   τον   προϊστάμενο   του   Τμήματος,   στο   οποίο   ανήκει   η προκηρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση που στο τριμελές όργανο αξιολόγησης μετέχει ο προϊστάμενος της αρμόδιας για θέματα προσωπικού   Διεύθυνσης   λόγω   έλλειψης   του   προϊσταμένου   της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και   η προς κάλυψη θέση ανήκει στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Διεύθυνση, τότε μετέχει ο αναπληρωτής του προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Στην περίπτωση των ΝΠΙΔ το οικείο διοικητικό συμβούλιο ορίζει τριμελές όργανο αρμόδιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Ειδικά για τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ α΄ βαθμού, το τριμελές όργανο αποτελείται από τον προϊστάμενο  της  αρμόδιας  για  θέματα  προσωπικού  Γενικής Διεύθυνσης και ελλείψει αυτού, τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα  προσωπικού  Διεύθυνσης,  τον  προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης στην  οποία  ανήκει  η  εκάστοτε  προκηρυσσόμενη  θέση,  και  από  τον προϊστάμενο του αρμοδίου τομέα στον οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση.
 1. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών  και  ουσιαστικών  προσόντων  τους  με  την προκηρυσσόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης,   η εμπειρία   στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Το  πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα  τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον τριών (3) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν.
 2. Μετά την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  αξιολόγησης  η  υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός 3 (τριών) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο καθώς και την υπηρεσία προέλευσης του. Η πράξη μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται από το αρμόδιο προς   διορισμό όργανο εντός των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προθεσμιών και κοινοποιείται άμεσα στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται   να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του   θέση   το   αργότερο   εντός   ενός   (1)   μηνός   από   την   ως   άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Άρθρο 8

Μετάταξη – απόσπαση  σε υπηρεσίες απομακρυσμένων- παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών

 1. Η μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ορεινών και νησιωτικών ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 και 204 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), διενεργείται μέσω του ΕΣΚ. Η  διάρκεια της απόσπασης ορίζεται  έως ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.
 2. Για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται στις υπηρεσίες της παρ. 1 και παραμένουν για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική  προαγωγή μειώνεται κατά  δύο (2)  έτη.  Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται και παραμένουν για δύο (2) τουλάχιστον έτη συνεχώς, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική προαγωγή τους μειώνεται κατά ένα (1) έτος. Ο μέγιστος χρόνος απόσπασης ή μετάταξης που δύναται να συνυπολογιστεί για τη βαθμολογική προώθηση του υπαλλήλου στη διάρκεια της συνολικής υπηρεσίας του  είναι  έξι (6) έτη.
 1. Υπάλληλοι  που   έχουν αποσπαστεί   για δύο έτη συνεχώς σε υπηρεσία απομακρυσμένης ή παραμεθορίου περιοχής  δύνανται κατά τη λήξη της απόσπασης να μεταταγούν κατά προτεραιότητα   κατόπιν αίτησής τους σε κενή θέση κλάδου της ίδιας υπηρεσίας, μετά από γνώμη του οικείου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για την υπηρεσία προέλευσης.

Άρθρο 9

Ενδοϋπουργική κινητικότητα

 1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο   ίδιο Υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό, ιδίως από την κεντρική υπηρεσία σε Γενική ή Ειδική Γραμματεία και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, αντιστρόφως και μεταξύ τους. Η     απόσπαση  διενεργείται    με  απόφαση  του  οικείου  Υπουργού,  με ανάλογη εφαρμογή  των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου για το ΕΣΚ.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης ορισμένου κλάδου με απόσπαση και συντρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου μέχρι ένα (1) έτος, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης.

Άρθρο 10

Αμοιβαία Μετάταξη

 1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του  κλάδου/ειδικότητας   στον   οποίο   μετατάσσονται.      Η   ανωτέρω μετάταξη         διενεργείται,     κατόπιν     αίτησης     των     ενδιαφερομένων υπαλλήλων  και  μετά  από  γνώμη     των     συλλογικών  οργάνων  της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των φορέων προέλευσης και υποδοχής,  με απόφαση   των   αρμόδιων    προς   διορισμό   οργάνων   των   φορέων προέλευσης και υποδοχής, η  οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου, με   ανάρτηση      στην   ηλεκτρονική   εφαρμογή   για   την κινητικότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι   ενδιαφερόμενοι   που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς τον φορέα του υπαλλήλου που αιτήθηκε αρχικά την αμοιβαία μετάταξη.
 1. Η διαδικασία γνωστοποίησης των αιτημάτων αμοιβαίας μετάταξης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις των υπαλλήλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Άρθρο 11

Συνυπηρέτηση υπαλλήλων

 1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση με σύζυγο ή συμβιούντα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181) δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί σε υπηρεσία άλλου νομού, κατά προτεραιότητα εκτός νομού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται  στην   Κεντρική   Επιτροπή   Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί  για  την κατανομή  των  αιτούμενων  υπαλλήλων σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη   τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων ανά περιοχή. Οι εν λόγω υπηρεσιακές ανάγκες προκύπτουν από τα αιτήματα που αποστέλλουν οι φορείς στο πλαίσιο του ΕΣΚ. Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου για απόσπαση μεταξύ ΟΤΑ, με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα.
 2. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται  η επανεξέταση  από την Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας του αιτήματος του υπαλλήλου για παράταση της απόσπασης έως δύο (2) έτη, συνεκτιμώντας    τις υπηρεσιακές ανάγκες.
 1. Ειδικές διατάξεις περί συνυπηρέτησης διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 12

Απόσπαση

Το άρθρο 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 68

Απόσπαση

 1. Η απόσπαση, ήτοι η  προσωρινή τοποθέτηση  υπαλλήλου  σε θέση άλλης υπηρεσίας από εκείνη  στην οποία ανήκει  η οργανική του θέση, διενεργείται για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών  προσωρινού χαρακτήρα, και αφορά   την άσκηση καθηκόντων κλάδου για  τον οποίο ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση την οποία ανήκει οργανικά.
 1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.
 1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από μια Υπηρεσία σε άλλη του ίδιου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον οικείο Υπουργό, αντιστρόφως και μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας.
 1. Η απόφαση απόσπασης εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
 1. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος συνολικά. Με πρωτοβουλία της υπηρεσίας υποδοχής είναι δυνατή η παράτασή της για 3 (τρεις) μήνες. Κατ΄ εξαίρεση η απόσπαση σε υπηρεσία παραμεθορίου-απομακρυσμένης περιοχής δύναται να παραταθεί κατά ένα (1) έτος.
 1. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 4   του   παρόντος   άρθρου.   Ο   υπάλληλος   με   τη   λήξη   της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση. Ειδικά στην περίπτωση που εκκρεμεί αίτημα μετάταξης του υπαλλήλου στο φορέα, στον οποίο υπηρετεί με απόσπαση, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τη λήξη της απόσπασης.
 1. Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.
 1. Απαγορεύεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
 1. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας,   εάν   προηγουμένως   δεν   έχει   γίνει   δεκτή   αίτηση απαλλαγής από τα εν λόγω καθήκοντα. Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης από την τοποθέτηση του ως προϊσταμένου.
 1. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.
 1. Δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης, με εξαίρεση την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγων και την  απόσπαση    σε υπηρεσία  απομακρυσμένης-παραμεθόριας περιοχής.
 1. Διατηρούνται σε ισχύ μόνο οι ειδικές διατάξεις που προβλέπεται ρητά ότι εξαιρούνται από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 .

Άρθρο 13

Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία

Το άρθρο 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 ( ΦΕΚ Α΄26) , αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 71

Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία

 1. Η μετάταξη σε άλλη υπηρεσία, ήτοι η απομάκρυνση του υπαλλήλου από την οργανική  θέση   της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί και  η  τοποθέτησή  του  σε  κενή  οργανική  θέση  άλλης  υπηρεσίας,  σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες  διαδικασίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.
 2. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
 1. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη πριν παρέλθει διετία: α) από το διορισμό

β) από προηγούμενη μετάταξη, με εξαίρεση την περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων.

 1. Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του.
 1. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
 2. Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη.
 1. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 14

Μετάταξη εντός του ίδιου φορέα

Το άρθρο 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο  73

Διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα

 1. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
 2. Οι αιτήσεις μετατάξεων των άρθρων 69 και 70 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και συνεξετάζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.
 3. Οι αιτήσεις  μετάταξης  εισάγονται  στο  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο εντός μηνός από την υποβολή τους. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, αφού συνεκτιμήσει τόσο την καταλληλότητα του υποψηφίου για  την  άσκηση  των  καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.
 1. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και αν δεν υπάρχει, του Διοικητικού  Συμβουλίου  αυτού,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων εντός της αυτής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αυτή διενεργείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 1. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 1. Θέσεις  για   τις   οποίες   εκδόθηκε   προκήρυξη   πλήρωσης   τους   με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη»

Άρθρο 15

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και υπάλληλοι ΟΤΑ

Η απόσπαση και η   μετάταξη   των υπαλλήλων ΟΤΑ   διενεργείται βάσει των διατάξεων του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις που ορίζουν το πλαίσιο διενέργειας του ΕΣΚ καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 18 που διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 16

Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης

 1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο αποτυπώνεται η   διάρθρωση   και η στελέχωση όλων   των   φορέων   του Δημοσίου, όπως αυτοί  περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3.  Το  Οργανόγραμμα  περιλαμβάνει  όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων και τους  υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε άτομο με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.
 2. Το Οργανόγραμμα  τηρείται  σε  κεντρικό ιστότοπο και την  ευθύνη  της

διαχείρισης της υπολογιστικής υποδομής του ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ  την ευθύνη  της  καταχώρισης  σε  αυτό  των  στοιχείων  του  κάθε  φορέα έχουν οι   αντίστοιχες   Διευθύνσεις   Διοικητικού μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης.

 1. Στο Οργανόγραμμα  καταχωρίζονται  αμελλητί  οι  αλλαγές  στη  δομή των  φορέων και στην κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων.
 1. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης, ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17

Συνυπολογισμός οκταετίας  για τις μετατάξεις διοριστέων του ΑΣΕΠ μετά

την 1.1.2009

Για τους περιλαμβανομένους σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 που εκδόθηκαν μετά την 1.1.2009, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολής του φορέα διορισμού, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν.3528/2007 και στο άρθρο 22 του ν.3584/2007, έως την κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης, συνυπολογίζεται στο οριζόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 70 του ν.3528/2007 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 76 του ν.3584/2007 διάστημα της οκταετίας. Τα ως άνω ισχύουν ανάλογα και για τους περιλαμβανομένους σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή  των  φορέων  του  άρθρου  14  του  ν.2190/1994  που  εκδόθηκαν  μετά  την

1.1.2009, σε φορείς για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Άρθρο 18

Τελικές-Καταργούμενες διατάξεις

 1. Κάθε γενική  ή  ειδική  διάταξη    περί     απόσπασης  ή  μετάταξης  που αντίκειται στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας που θέτει το   ΕΣΚ καταργείται, με εξαίρεση   τις διατάξεις για την απόσπαση:

α) σε πολιτικά γραφεία, γραφεία αιρετών, γραφεία βουλευτών, κόμματα,

στην  Προεδρία  της  Δημοκρατίας,  αιρετών  για  την  άσκηση  των  εν  λόγω

καθηκόντων,

β) σε φορείς της ΕΕ, στη ΜΕΑ  και σε διεθνείς οργανισμούς

γ) στην ΕΣΔΔΑ, για όσο χρόνο διαρκεί ο χρόνος  φοίτησης των υπαλλήλων δ) στην ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, την ΕΕΤΑΑ, και τις ΠΕΔ

ε) στο Περιφερειακό  Ταμείο Ανάπτυξης

 1. Οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ.10 του ν.3852/2010, καθώς και οι διατάξεις του ν. 1069/1980 παραμένουν σε ισχύ.
 2. Από  την   έναρξη   ισχύος   του   παρόντος   νόμου   καταργούνται      η παράγραφος  1  του  άρθρου    68    του  ν.  4002/2011(ΦΕΚ  Α΄  180)  ,    η παράγραφος 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226), η παράγραφος 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄54),   το άρθρο 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263) , η παράγραφος 10 του άρθρου 2 του ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 284 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), και οι διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  ΝΠΔΔ,  ο  οποίος  κυρώθηκε  με  το  άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ Ν.4369/2016

ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.

Άρθρο 19

Κωλύματα επιλογής προσώπων που στελεχώνουν τους φορείς της

Κεντρικής Διοίκησης και των Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα των άρθρων 6 έως 8 του ν. 4369/2016

 1. Κατά τη διάρκεια της θητείας των προσώπων που αναλαμβάνουν θέσεις στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως και στους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 καθώς και στις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α) καθώς και στις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β) της παραγράφου  1  του  άρθρου  8  του  Ν.  4369/2016  (Α΄33)    αναστέλλεται  η άσκηση εκ μέρους τους οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης δικηγορίας, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.
 2. Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις δηλώνουν υπευθύνως με την υποβολή

της υποψηφιότητας τους ότι:

α)   διακόπτουν οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητά τους στον ιδιωτικό τομέα, όμοια ή ανάλογη με τη δραστηριότητα του Φορέα στον οποίο επιλέγονται, εφόσον επιλεγούν για τις ανωτέρω θέσεις, προσκομίζοντας τα

σχετικά δικαιολογητικά κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.

β)  δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες κατά την έννοια του

άρθρου 1 του ν.4356/2015, ή τα τέκνα αυτών με οποιονδήποτε τρόπο στο

κεφάλαιο   ή   στην   διοίκηση   νομικού   προσώπου   ιδιωτικού   δικαίου   της ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  με  αντικείμενο  όμοιας  ή  ανάλογης δραστηριότητας με τον Φορέα στον οποίο επιλέγονται ή, εφόσον συμμετέχουν κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά μεταβίβασης, απαλλαγής ή παραίτησης τους κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.

γ) δεν απασχολούνται οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 και  τα τέκνα αυτών σε  θέση ευθύνης σε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αντικείμενο όμοιας ή ανάλογης δραστηριότητας με τον Φορέα στον οποίο επιλέγονται, ή, εφόσον απασχολούνται κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά διακοπής ή παραίτησης κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.

δ) παραιτούνται οι ίδιοι από την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις των άρθρων

6 και 8 του ν.4369/2016 που ήδη κατέχουν και προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά παραίτησης κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.

Άρθρο 20

Υποχρεώσεις των προσώπων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

 1. Τα πρόσωπα  που  στελεχώνουν  τις  θέσεις  των  άρθρων  6  και  8  του  ν.

4369/2016 οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, να ενεργούν αποκλειστικά  υπέρ  του  δημοσίου  συμφέροντος  και  να  σέβονται  και  να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 1. Τα   ως   άνω   πρόσωπα   οφείλουν   να   απέχουν   από   κάθε   περίπτωση σύγκρουσης  συμφερόντων.  Η  έννοια  της  σύγκρουσης  συμφερόντων συντρέχει, όταν  τα πρόσωπα αυτά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εν

γνώσει τους εξυπηρετούν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος ή και του συμφέροντος του Φορέα, σε θέση του οποίου έχουν επιλεγεί, ιδιωτικό συμφέρον, οικονομικό, πολιτικό ή άλλο, αυτών των ιδίων, των συζύγων ή συμβιούντων κατά την έννοια του άρθρου   1 του ν. 4356/2015, στενών συγγενών τους, ή  άλλου προσώπου φυσικού ή νομικού, στενώς συνδεομένου με   αυτά,   θέτοντας   σε   αμφιβολία   την   αμερόληπτη   και   αντικειμενική εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

 1. Για όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις θέσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 8 του Ν.4369/2016, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ισχύουν οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις των διατάξεων του Ν. 3528/2007, του Ν. 4057/2012, ως ισχύουν, όπως και κάθε ειδική διάταξη που αφορά σε ασυμβίβαστα, περιορισμούς και κωλύματα σχετικά με την κατοχή των θέσεων αυτών.
 2. Τα ως άνω πρόσωπα απέχουν υποχρεωτικά από την διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας σχετικό κώλυμα, εφόσον προκύπτει προηγούμενη σχέση τους με  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που εμπλέκονται ή σχετίζονται με αρμοδιότητες του Φορέα, σε θέση του οποίου έχουν επιλεγεί. Προηγούμενη σχέση υφίσταται ιδίως, όταν τα πρόσωπα αυτά κατά την τελευταία πενταετία πριν την έναρξη της θητείας τους είχαν επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία συνίσταται στην παροχή οποιαδήποτε υπηρεσίας, εργασίας ή έργου, είτε από τον ίδιο είτε από νομικό πρόσωπο, στου οποίου το κεφάλαιο ή τη διοίκηση αυτός συμμετείχε, προς τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοια ή παρεμφερή δραστηριότητα με εκείνη του Φορέα, σε θέση του οποίου έχει επιλεγεί ή προς τον ίδιο τον Φορέα ή σε βάρος αυτού. Προηγούμενη σχέση υφίσταται επίσης, όταν τα πρόσωπα αυτά συμμετείχαν στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο όμοιας η ανάλογης δραστηριότητας με εκείνη του Φορέα, σε θέση του οποίου έχουν επιλεγεί.

Προηγούμενη σχέση θεωρείται ότι υπάρχει και στις περιπτώσεις που την ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση των φυσικών ή νομικών προσώπων είχαν ο σύζυγος ή ό συμβιών με τα πρόσωπα αυτά, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.4356/2015, και τα τέκνα τους κατά την τελευταία πενταετία προ της σχετικής ανάληψης θέσης των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016.

 1. Σε περίπτωση  που  διαπιστωθεί  με  οποιονδήποτε  τρόπο  παράβαση  των

υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου ο αρμόδιος Υπουργός αποφασίζει αιτιολογημένα την διακοπή της εκτέλεσης καθηκόντων για τα ανωτέρω πρόσωπα, με την επιφύλαξη επιβολής και άλλων τυχόν διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων.

Άρθρο 21

Υποχρεώσεις των προσώπων μετά την λήξη των καθηκόντων τους

 1. Τα πρόσωπα  που  καταλαμβάνουν  θέσεις  των  άρθρων  6  και  8  του  ν.

4369/2016  οφείλουν να  απέχουν για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα που άσκησαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2,   ιδίως μέσω της παροχής εκ μέρους τους υπηρεσιών με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που σχετίζονται με ζητήματα που διαχειρίστηκαν οι ίδιοι ή με αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την διάρκεια της θητείας τους ή μέσω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση των νομικών αυτών προσώπων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων απόκτησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλων δικαιωμάτων  μέσω κληρονομικού δικαιώματος.

Στα πρόσωπα αυτά δεν επιτρέπεται για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την επιμέλεια υποθέσεων του Φορέα ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά του Φορέα αυτού.

 1. Τα πρόσωπα αυτά και οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες με αυτά υποβάλλουν επί τρία (3) έτη από τον χρόνο λήξης των καθηκόντων τους Δήλωση οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 συνοδευόμενη από ειδική υπεύθυνη δήλωση για αποχή από την άσκηση των δραστηριοτήτων της προηγούμενης παραγράφου στην αρμόδια Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας  και  Ελέγχου Δηλώσεων  Περιουσιακής  Κατάστασης  κατά  τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.3213/2003.
 2. Σε περίπτωση που μετά από σχετικό έλεγχο διαπιστωθεί από την ως άνω

αρμόδια Μονάδα Ελέγχου η παράβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,   αποστέλλεται το σχετικό πόρισμα στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό και επιβάλλονται, πέραν των άλλων προβλεπόμενων διοικητικών

και πειθαρχικών κυρώσεων, τα εξής:

α)      πρόστιμο   ίσο   με   το   δεκαπλάσιο   των   συνολικών   αποδοχών   και

αποζημιώσεων που έλαβε το πρόσωπο αυτό κατά τη διάρκεια της θητείας του με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ, όπως ισχύει,

β) απαγόρευση ανάληψης των θέσεων των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016

για περίοδο δέκα (10) ετών από την διαπίστωση της παράβασης ή ισοβίως, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταβληθεί το πρόστιμο που βεβαιώθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη υπό α) περίπτωση με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

γ) διαγραφή από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 5 του ν. 4369/2016.

Οι  ως  άνω  Υπουργικές  Αποφάσεις  λαμβάνουν  επαρκή  δημοσιότητα  με σχετική  ανάρτηση  τους  στην  σχετική  ιστοσελίδα  του  Α.Σ.Ε.Π.,  πλέον  των

υποχρεώσεων δημοσιότητας βάσει των διατάξεων του ν.  3861/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 22

Ηλεκτρονική διαδικασία  έκδοσης και διακίνησης  διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο  Δημόσιο Τομέα

Το άρθρο 12 του ν. 3979/2011 (Α΄138) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του δημοσίου, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συγκεκριμένα μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης,  και του αρμόδιου Υπουργού μπορούν να οριστούν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

 1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση

και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ΤΠΕ.

 1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση

και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, επιτρέπεται με χρήση ΤΠΕ.

 1. Από τις  διατάξεις  των  παραγράφων  2  και  3  εξαιρούνται  ως  προς  τη

διακίνηση,  διαβίβαση,  κοινοποίηση  και  ανακοίνωση  τα  έγγραφα  για  τα οποία προβλέπεται από το νόμο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Αν η επιδιωκόμενη από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή απευθυνόμενη σε τρίτο, φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  πράξη  αφορά  έγγραφα,  τα  οποία περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, ο φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και με τον προσφορότερο κάθε φορά τρόπο τον ενδιαφερόμενο.

 1. Με απόφαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Εσωτερικών  και  Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, αρμοδίου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ορίζονται τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές μορφής και αναγκαίων στοιχείων των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδουν οι φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 1. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα μεριμνά για την απόκτηση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και για τη λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ). Τα ΣΗΔΕ δομούνται σε κοινά πρότυπα λειτουργίας που καθορίζονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Με την ίδια Απόφαση ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή διατάξεων του παρόντος άρθρου.
 2. Η   Γενική   Γραμματεία   Ψηφιακής   Πολιτικής   τίθεται   ως   αρμόδιος συντονιστής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου   Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τίθεται αρμόδια για την υποστήριξη των φορέων του δημοσίου τομέα.
 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει για το σύνολο των Υπουργείων από

την 1η Ιανουαρίου  2017. Η έναρξη ισχύος δύναται να παραταθεί έως την 1η Ιουνίου 2017 με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  και Διοικητικής     Ανασυγκρότησης,     αρμόδιου     για     θέματα     Διοικητικής

 

Μεταρρύθμισης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος για τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου, όπως τα νπδδ, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού καθορίζεται έπειτα από Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών   και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 1. Με την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών κάθε πράξη και απόφαση

που εκδίδεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.

Άρθρο 23

Ποσοστά ΑμεΑ σε προσλήψεις ν.2190/1994

 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«6.α) Ποσοστό 5% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των

κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων όμοιου προσωπικού της κατηγορίας ΥΕ για υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α΄206) στους νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται με τα αντίστοιχα ποσοστά και για το σύνολο των ομογενών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α`).

β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών.

Για την περίπτωση β) εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του

άρθρου 67 του ν.4316/2014 (Α΄270).

γ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα,   φορέα   και   κλάδο   ή   ειδικότητα   καλύπτονται   από   άτομα   με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

δ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού

προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή

Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο  καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία  με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες όπως διαπιστώνεται  από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ . Κατ` εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από έναν δικαιούχο μιας οικογένειας

(γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) αποκλείει τους υπόλοιπους.

Ο  υπολογισμός  των  ανωτέρω  ποσοστών  γίνεται,  για  την  εφαρμογή  της

περίπτωσης α)  στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο  των  περιοχών  που  ορίζονται  σε  αυτή,  για  δε  την  εφαρμογή  των λοιπών περιπτώσεων στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης.

Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις οκτώ ομάδες:

α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων,

β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών,

γ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών για την κατηγορία ΥΕ,

δ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ε) ομογενών του ν. 2790/2000 για την κατηγορία ΥΕ,

στ) ομογενών του ν. 2790/2000 για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,

ζ) ατόμων  με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον  50% και

η) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο καθώς και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, , θα γίνει σε πρώτη φάση με  βάση  τα  ακριβή  ποσοστά  που  αντιστοιχούν  στο  δεκαπέντε  τοις  εκατό (15%), επτά τοις εκατό (7%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό.

Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων με την πρώτη κατανομή,  οι υπολειπόμενες  θέσεις  θα  διατεθούν  στους  φορείς  σε  δεύτερη

φάση, προτασσόμενων εκείνων των φορέων στους οποίους η προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%), επτά τοις εκατό (7%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) σε καθεμία από τις οκτώ ομάδες αντίστοιχα.

Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι φορείς έχουν το αυτό αυξημένο ποσοστό, αλλά οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες του αριθμού των φορέων

αυτών, προτάσσονται οι φορείς με το μικρότερο πληθυσμό της έδρας τους.

 

 1. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
 2. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν.2643/1998 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:

α)  στο  80%  των  κενών  θέσεων  τηλεφωνητών  και  υπαλλήλων  παροχής

πληροφοριών,   τυφλούς   πτυχιούχους   των   σχολών   εκπαίδευσης   τυφλών

τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από κάθε άλλη δημόσια αρχή.

β)  ένα  δικηγόρο  με  αναπηρία,  με  ποσοστό  αναπηρίας  50%  τουλάχιστον,

εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.

Οι θέσεις που προκύπτουν από την παρούσα διάταξη, προκηρύσσονται από

το ΑΣΕΠ.

Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους       των      σχολών       εκπαίδευσης       τυφλών       τηλεφωνητών,

προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις και σε περίπτωση που δεν καλυφθούν και με τη δεύτερη προκήρυξη από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους  των  σχολών  εκπαίδευσης  τυφλών  τηλεφωνητών,  καλύπτονται από τα πρόσωπα της περίπτωσης γ και δ της παράγραφο 6 κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής αντίστοιχης βαθμίδας.

Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων δικηγόρων από  τα

πρόσωπα της περίπτωσης γ καλύπτονται από τα πρόσωπα της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 αντίστοιχα.

 1. Η συνολική βαθμολογία κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει

προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 προσαυξάνεται:

α) για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 3.

β) για τα πρόσωπα της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 2.

 1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 ορίζονται με

απόφαση    του    Αναπληρωτή    Υπουργού    Εσωτερικών    και    Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 1. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή σε προκηρύξεις που δημοσιεύονται μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 24

Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

Η παράγραφος 20 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«20. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του μετά την πρόσληψη.»

Η παράγραφος 19 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με

τις   διατάξεις   της   παραγράφου   2   του   άρθρου   28   του   ν.   4305/2014,

αντικαθίσταται ως εξής:

«19. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της

γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του μετά την πρόσληψη.»

Η παράγραφος 9 του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3  του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του μετά την πρόσληψη.»

 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως μονίμου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με διαδικασία που προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του ν. 2190/1994 διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος   της   γνησιότητας   των   δικαιολογητικών   που   έχει   υποβάλει   ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

 1. Στο άρθρο 28 του ν. 4305/2014 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

«10. Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ο έλεγχος γνησιότητας που διενεργείται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος

άρθρου ολοκληρώνεται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 1. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών προκαλείται δαπάνη, αυτή επιβαρύνει το φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά

ο υπάλληλος».

Άρθρο 25

Διεύθυνση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης υπό τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής  Πολιτικής  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.  Η Διεύθυνση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του  Κράτους  σχεδιάζει  και  διατυπώνει  πλαίσιο  πολιτικών  για  την  ορθή τήρηση των υπηρεσιακών αρχείων της Δημόσιας Διοίκησης, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προεδρικών διαταγμάτων περί εκκαθαρίσεων των δημοσίων εγγράφων και την απρόσκοπτη κατάθεση των ανενεργών  αρχείων  των  πάσης  φύσης  δημοσίων  υπηρεσιών  στα  Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Άρθρο 26

Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Στους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1995, οι οποίοι διορίστηκαν κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 22 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις φορέων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, αναγνωρίζεται για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη το χρονικό διάστημα από 1/1/1997 ή από την ημερομηνία  που  διορίστηκε  στον  ίδιο  φορέα  επιτυχών  του  ίδιου διαγωνισμού, έως την ημερομηνία διορισμού τους.

Άρθρο 27

Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως κώλυμα διορισμού

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Υπαλληλικού Κώδικα,  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26) και στην παράγραφο 2 του άρθρου   11   του   Κώδικα   Δημοτικών   και   Κοινοτικών   Υπαλλήλων,   που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου».

Άρθρο 28

Προκήρυξη Γενικών Διευθυντών ν.4369/2016

Η περίπτωση α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν.4369/2016 (Α’ 33), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων εκδίδεται κοινή   απόφαση-προκήρυξη   του  Υπουργού  Εσωτερικών   και   Διοικητικής

Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του εποπτεύοντος Υπουργού, και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85».

Άρθρο 29

Άδεια σε υπαλλήλους μονογονείς

 1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8.   Υπάλληλος  μονογονέας   δικαιούται  άδεια   με   αποδοχές  έως   έξι  (6)

εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος στην περίπτωση ασθένειας ανήλικων τέκνων.»

 1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α΄) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8.   Υπάλληλος  μονογονέας   δικαιούται  άδεια   με   αποδοχές  έως   έξι  (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος στην περίπτωση ασθένειας ανήλικων τέκνων.»

Άρθρο 30

Προθεσμία δύο μηνών για απόφαση κατανομής

Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012(Α΄54), ως ισχύει,  προστίθεται εδάφιο, ως εξής :

Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού ή πρόσληψης εντός δύο (2) μηνών, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης κατανομής.

Άρθρο 31

Εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

Στην παράγραφο 23 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παράγραφος γ, ως εξής :

«Κατά τα σχολικά έτη 2015−2016 και 2016−2017 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας   θα   πραγματοποιηθούν   κανονικά   και   οι   επιτυχόντες   θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018»

Άρθρο 32

Αποκατάσταση προστατευόμενων από τον ν. 2643/1998 υπαλλήλων

Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας εκπαιδευτικών – εμπειροτεχνικών του Ο.Α.Ε.Δ. που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και μετατάχθηκαν σε θέσεις κλάδου ΥΕ   Βοηθητικού   Προσωπικού,   μετατάσσονται   με   απόφαση   του   οικείου οργάνου διοίκησης σε συνιστώμενες με την ως άνω απόφαση θέσεις της κατηγορίας  και  ειδικότητας  που  κατείχαν  πριν  από  την  έκδοση  του  ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Άρθρο 33

Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών αυτής ή άλλων χωρών

Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τέσσερα (4) έτη ακόμη».

Άρθρο 34

Κατάρτιση πινάκων προακτέων

Στο άρθρο 28 του ν. 4369/2016 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η ισχύς των πινάκων προακτέων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και σε αυτούς εγγράφονται όσοι υπάλληλοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30η Απριλίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ήδη καταρτιστεί οι πίνακες προακτέων του άρθρου 83 του του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταρτίζονται πίνακες προακτέων, στους οποίους εγγράφονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από

1/1/2016 έως 30/4/2016, με έναρξη ισχύος των πινάκων αυτών την 1/1/2016,

ανεξάρτητα  από  την  ημερομηνία  οριστικοποίησής  τους,  σύμφωνα  με  το άρθρο 90 του ως άνω Κώδικα».

Άρθρο 35

Ειδικότητα ιχθυολογίας

Η παράγραφος γ του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) τροποποιείται ως εξής:

«γ. Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας,

α)   Πτυχίο   ή   δίπλωμα   ΑΕΙ   Βιολογίας   ή   Βιολογικών   Εφαρμογών   και

Τεχνολογιών  ή  Γεωπονίας,  Ιχθυολογίας  και  Υδάτινου  Περιβάλλοντος  ή

Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τους ανωτέρω τίτλους σπουδών απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι το πτυχίο ή δίπλωμα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου Ιχθυολογίας.

β)   Πτυχίο   ή   δίπλωμα   των   ανωτέρω   Τμημάτων   ΑΕΙ   και   επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε συναφή θέματα υδροβιολογίας, αλιείας, ιχθυολογίας, υδατοκαλλιεργειών, υδάτινων οικοσυστημάτων.

γ) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί στους κατόχους τους άδεια άσκησης επαγγέλματος Ιχθυολόγου.

Άρθρο 36

Δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη»

 1. Το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» της έκδοσης αδειών, που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και αφορούν στην πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄), μεταβιβάζεται στους Προϊσταμένους των οικείων κατά περίπτωση Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών.
 2. Με  απόφαση   του   ο   Περιφερειάρχης   δύναται   να   εξουσιοδοτήσει   και

ιεραρχικά υφιστάμενο του Προϊσταμένου της καθ’ ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης όργανο να υπογράφει με εντολή του τις πράξεις αδειοδότησης της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Δημόσιοι Υπάλληλοι, Νομοθεσία υπό Διαβούλευση. Bookmark the permalink.

One Response to ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις

 1. Ο/Η roula apanomeritaki λέει:

  Συνάδελφε, για τους Επόπτες Δ Υγείας που ατυχώς πήγαμε σε Δήμο με τον Καλλικράτη, επιτρέπεται η μετάταξη με τον νέο τρόπο ή συνεχίζουμε με την παλιά διαδικασία (περιμένω 13 μήνες και…)

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s