ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/19-7-2016 118939/Θ1: Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της αρ.πρ. 69230/Α3/6-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9- Τ0Τ) εγκυκλίου περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και άδειας μεταστέγασης σε χώρους λατρείας ετερόθρησκων και ετερόδοξων θρησκευτικών κοινοτήτων.


Κατεβάστε την εγκύκλιο

-I- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.- Στο άρθρο 13 παρ. 2 και 4 του Συντάγματος της Ελλάδας ορίζεται ότι «2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα
υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλει τη
δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται.3..…4.Κανένας δεν μπορεί,
εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους». Στο
άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (που υιοθετήθηκε
από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε στις 10/12/1948), ορίζεται : «Κάθε άτομο έχει το
δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα
αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και
η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις,
μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και
με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.». Επίσης, στο άρθρο 9 της Σύμβασης για την
προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.)
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α΄ 256) ορίζονται τα εξής: «1. Παν πρόσωπον
δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας. Το δικαίωμα τούτο
επάγεται την ελευθερίαν αλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων, ως και την ελευθερίαν
εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων μεμονωμένως ή συλλογικώς δημοσία ή κατ’
ιδίαν, δια της λατρείας, της παιδείας και της ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων και
τελετουργιών. 2. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν
επιτρέπεται να αποτελέση αντικείμενον ετέρων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων
υπό του νόμου και αποτελούντων αναγκαία μέτρα, εν δημοκρατική κοινωνία, δια την
δημόσιαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της δημοσίας τάξεως, υγείας και ηθικής ή την
προάσπισιν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.». Σύμφωνα δε με τις διατάξεις
του άρθρου 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C
364/01) : «1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και
3
θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή
πεποιθήσεων, καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων
του, ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή κατ’ ιδίαν, με την λατρεία, την εκπαίδευση, την
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές.». Επιπλέον, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά
δικαιώματα που κυρώθηκε με το Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α΄25) : «1. Κάθε πρόσωπο έχει
δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα
περιλαμβάνει την ελευθερία να έχει ή να υιοθετεί κανείς τη θρησκεία ή την πεποίθηση της
επιλογής του, καθώς και την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πεποίθησή του,
ατομικά ή από κοινού με άλλους μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, πρακτικής και
διδασκαλίας. 2. Κανείς δεν υπόκειται σε καταναγκασμό, που θα μπορούσε να
παρεμποδίσει την ελευθερία του να έχει ή να υιοθετήσει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις της
επιλογής του. 3. Η ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν μπορεί να
υπόκειται παρά μόνο σε όσους περιορισμούς ορίζει ο νόμος και είναι απαραίτητοι για την
προστασία της δημόσιας ασφάλειας, τάξης και υγείας ή της ηθικής ή των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.». Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ισχύοντος ημεδαπού νομοθετικού πλαισίου, ήτοι των διατάξεων του Α.Ν 1363/1938 (ΦΕΚ
Α΄305), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Α.Ν 1672/1939 (ΦΕΚ Α΄123) και
του άρθρου 27 Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ Α΄128) καθώς και των διατάξεων του Β.Δ 20-05/02-06-
1939 (ΦΕΚ Α΄220), απαιτείται προηγούμενη διοικητική άδεια για την ίδρυση και λειτουργία
ναού ή ευκτήριου οίκου, στον οποίο δύναται να ασκηθεί λατρεία από μέλη ετερόθρησκων
ή ετερόδοξων θρησκευτικών κοινοτήτων (πλην των πιστών της Ανατολικής Ορθόδοξης του
Χριστού Εκκλησίας της Ελλάδας). Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 1003 Αστικού Κώδικα «Ο
κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή καπνού, αιθάλης,
αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου, δονήσεων ή άλλες παρόμοιες επενέργειες που
προέρχονται από άλλο ακίνητο, εφόσον αυτές δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του
ακινήτου ή προέρχονται από χρήση συνήθη για ακίνητα της περιοχής του κτήματος από το
οποίο προκαλείται η βλάβη».
2.- Η σχετική διοικητική άδεια για (ετερόθρησκο ή ετερόδοξο) ναό ή ευκτήριο οίκο
χορηγείται (κατά δέσμια αρμοδιότητα, όπως έχει κριθεί νομολογιακά) με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έπειτα από διαπίστωση – εξακρίβωση ότι
αφενός μεν πληρούνται οι τρεις όροι που ορίζονται από το άρθρο 13 παρ. 2 του
Συντάγματος (ΣτΕΟλ 4202/2012, ΣτΕΟλ1444/1991, ΣτΕ 5572/1996, ΑΠ 20/2001), ήτοι να
4
πρόκειται για γνωστή θρησκεία χωρίς κρυφίες δοξασίες, να μην ασκείται προσηλυτισμός
και η άσκηση της δημόσιας λατρείας να είναι σύμφωνη με τη δημόσια τάξη και τα χρηστά
ήθη, αφετέρου δε ισχύουν οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία (Α.Ν
1363/38, Α.Ν 1672/39, Β.Δ 20 Μαΐου/2-6-39 και Ν.3467/06). Μάλιστα, «η μη συνδρομή του
αρνητικού όρου που θέτει το άρθρο 13 παρ.2 του Συντάγματος για την άσκηση της
θρησκευτικής λατρείας, ήτοι του όρου της μη προσβολής της δημόσιας τάξεως ή των
χρηστών ηθών δια των συγκεκριμένων πράξεων λατρείας, διαπιστώνεται κατά κανόνα με
κατασταλτική κρατική δράση» (ΣτΕ Ολ 4202/2012 σκέψη 8η
), ωστόσο η προηγούμενη –
προληπτική διοικητική διερεύνηση της συμφωνίας κάθε περίπτωσης με τυπικές και εύκολα
επαληθεύσιμες προϋποθέσεις και κανόνες που θέτει, κατά γενικό τρόπο, το πλέγμα των
κανόνων της δημόσιας τάξης, δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να κριθεί ασύμφωνη με το
Σύνταγμα. Ως «ευκτήριος οίκος», όπως έχει κριθεί, νοείται ναός μικρού σχετικά μεγέθους,
διαμορφωμένος σε ιδιωτικό ακίνητο και προορισμένος να λειτουργήσει ως τόπος λατρείας
του Θεού από περιορισμένο κύκλο ανθρώπων, σε αντίθεση με το «ναό» που είναι
αφιερωμένος στη δημόσια λατρεία του Θεού από οποιαδήποτε πρόσωπα, χωρίς διάκριση
(Α.Π Ολ 20/2001 ποινική σύνθεση). Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ 20-
05/02-06-1939, για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ναού
απαιτείται αίτηση τουλάχιστον πενήντα (50) οικογενειών, ενώ για την αδειοδότηση
ευκτήριου οίκου αρκεί ακόμα και μονοψήφιος αριθμός αιτούντων (η νομολογία του ΣτΕ
έχει δεχθεί ως ικανό τον αριθμό των πέντε ατόμων).

3.- Ως εκ τούτου, το ατομικό δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκευτικής λατρείας,
όπως αυτό κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Ελλάδος αλλά και από τα διεθνή νομικά
κείμενα, δεν είναι απεριόριστο ούτε ανέλεγκτο αλλά τελεί υπό πολύ συγκεκριμένες (και
αυστηρά περιορισμένες) προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και αυτή
της μη προσβολής της δημόσιας τάξης, η οποία αποτελεί και θεμιτό περιορισμό του (αφού
η ίδια η συνταγματική διάταξη του άρθρου 13 παρ.4 προβλέπει, ως άμεσο περιορισμό του
δικαιώματος, την τήρηση των νόμων), περιορισμός ο οποίος λειτουργεί τόσο αποθετικά,
υπό την έννοια ότι η άσκηση της θρησκευτικής λατρείας δεν είναι υπεράνω των νόμων, όσο
και θετικά, υπό την έννοια ότι οι θρησκευόμενοι υπόκεινται στις έννομες υποχρεώσεις και
απαιτήσεις που ισχύουν για όλους τους κοινωνούς του δικαίου. Όπως δε γίνεται δεκτό από
το σύνολο της νομικής θεωρίας και νομολογίας : «Η ελευθερία της λατρείας δεν
κατοχυρώνει, λοιπόν, για τους πιστούς ένα απόλυτο δικαίωμα να λατρεύουν το Θεό, όπου
θέλουν και όποτε θέλουν, χωρίς την τήρηση των νόμων ούτε, βέβαια, κατοχυρώνει
5
συγκεκριμένο δικαίωμα για άσκηση της λατρείας σε καθορισμένο χώρο. Εγγυάται, απλώς,
στους πιστούς όλων των δογμάτων το δικαίωμα να μπορούν να λατρεύουν το Θεό, με τον
τρόπο και με τα μέσα που οι πιστοί επιλέγουν και που επιβάλλουν οι κανόνες της θρησκείας
τους, χωρίς αδικαιολόγητα εμπόδια και αυθαίρετες επεμβάσεις της Πολιτείας.»
(γνωμοδότηση Αντώνη Μανιτάκη με τίτλο ”Η συνταγματική προστασία των πολιτιστικών
αγαθών και η ελευθερία της λατρείας, με αφορμή τις χρήσεις της Ροτόντας” Θεσσαλονίκη
05-03-1995). Έτσι, υπό τους ανωτέρω όρους, η διοικητική αδειοδότηση του χώρου λατρείας
αποτελεί «το αναγκαίο μέτρο σε μία δημοκρατική κοινωνία που επιδιώκει ένα νόμιμο
σκοπό, δηλαδή την προάσπιση της δημοσίας τάξεως, αφού (η αδειοδότηση) είναι μέτρο
ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο νόμιμο αυτό σκοπό» (ΑΠ 20/2001).
4.- Στο εννοιολογικό περιεχόμενο της δημόσιας τάξης περιλαμβάνονται (κατ’ άρθρο
3 Α.Κ.) εκείνοι οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου, που έχουν τεθεί προς εξυπηρέτηση του
δημοσίου –δηλαδή του γενικότερου και όχι του ιδιωτικού- συμφέροντος, η εφαρμογή των
οποίων δεν μπορεί να αποκλειστεί από την ιδιωτική βούληση, δηλαδή οι κανόνες που
ισχύουν και εφαρμόζονται κατά τρόπο απόλυτο, χωρίς να επιτρέπεται η παρέκκλιση,
τροποποίηση τους ή εξαίρεση από την εφαρμογή τους δυνάμει κάποιας ιδιωτικής
συμφωνίας ή και μονομερούς έκφρασης / εκδήλωσης της αντίθετης βούλησης του
υποκειμένου τους. Συνεπώς, πέραν των οικείων συνταγματικών διατάξεων και των
προβλέψεων της ειδικότερης νομοθεσίας, είναι αυτονόητο ότι προκειμένου να
αδειοδοτηθεί και να λειτουργεί νομίμως ένας χώρος θρησκευτικής λατρείας, απαιτείται και
η τήρηση των κανόνων της υφιστάμενης ρυμοτομικής, πολεοδομικής και υγειονομικής
νομοθεσίας αλλά και διατάξεων κοινής ησυχίας, ήτοι κανόνων αναγκαστικού δικαίου και
γενικής εφαρμογής, μη δυνάμενων να αποκλειστούν ιδιωτικώς, κανόνων που αποβλέπουν
και στην εξασφάλιση των αναγκαίων όρων ασφάλειας και προστασίας των
συναθροιζομένων πολιτών. Ειδικά για τους κανόνες της πολεοδομικής και ρυμοτομικής
νομοθεσίας, το ΝΣΚ με τις με αριθμό 343/2002 και 121/2008 Γνωμοδοτήσεις του, έχει
κρίνει πως : «Στην έννοια της δημόσιας τάξης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, οπωσδήποτε
και η τήρηση των κανόνων της υφιστάμενης πολεοδομικής και ρυμοτομικής νομοθεσίας
που ισχύουν στην περιοχή στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο ναός ή ο ευκτήριος
οίκος.» Επί του θέματος μάλιστα έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν και ο Συνήγορος του
Πολίτη, διατυπώνοντας την άποψη ότι η πρακτική της χρονικής πρόταξης των
πολεοδομικών και κτιριολογικών εγκρίσεων, δεν συνιστά περιορισμό της θρησκευτικής
ελευθερίας εφ’ όσον, φυσικά, εφαρμόζεται υπό όρους χρηστής διοίκησης και συνοδεύεται
6
από αντίστοιχη ειδοποίηση των αιτούντων κατ’ άρθρο 4 § 2 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (οράτε το με αριθμ πρωτ. 18893.06.2.6./09-09-2008 έγγραφό του καθώς και τη
από Σεπτεμβρίου 2009 Σύνοψη Διαμεσολάβησης).
5.- Στους γενικά εφαρμοζόμενους κανόνες της δημόσιας τάξεως (πολεοδομικούς,
ρυμοτομικούς και δημόσιας υγείας), οι οποίοι αποσκοπούν στην ασφαλή χρήση των
κτιρίων και την προστασία τόσο των χρηστών τους όσο και των περιοίκων αυτών,
περιλαμβάνονται ιδίως : (Α) Οι σχετικοί περί των κατηγοριών και του περιεχομένου των
χρήσεων γης, ήτοι το Προεδρικό Διάταγμα 23-02-1987 (ΦΕΚ Δ’ 166/06-03-1987), με τους
οποίους κανόνες καθορίζονται οι χρήσεις γης σε περιοχές εφαρμογής των γενικών
πολεοδομικών σχεδίων, ανάλογα με την γενική ή ειδική πολεοδομική λειτουργία τους,
όπου εν προκειμένω ο νομοθέτης έχει προβλέψει ρητά ως ειδική κατηγορία την κατηγορία
«Θρησκευτικοί Χώροι» (άρθρο 1 περ. Β αριθ.3), την χρήση της οποίας έχει επιτρέψει σε
διάφορες περιοχές Γ.Π.Σ (π.χ αμιγούς κατοικίας κατ’ άρθρο 2 περ.7, γενικής κατοικίας κατ’
άρθρο 3 περ. 8, πολεοδομικού κέντρου κατ’ άρθρο 4 περ. 12, τουρισμού κατ’ άρθρο 8 περ.
10). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ένας θρησκευτικός χώρος (ευκτήριος οίκος, ναός)
μπορεί να λειτουργεί νομίμως σε περιοχή ΓΠΣ όπου προβλέπεται η οικεία χρήση. (Β) Οι
σχετικοί περί των κατηγοριών και της ταξινόμησης των κτιρίων ανάλογα με τη χρήση τους
και τις συνακόλουθες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν ανάλογα με τον αναμενόμενο
εξυπηρετούμενο πληθυσμό, κατά τα άρθρα 3 και 4 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (οράτε
άρθρα 346 – 347 Κωδικοποιητικού Διατάγματος 14-07-1999, ΦΕΚ Δ΄580/27-07-1999),
σύμφωνα με τα οποία στην κατηγορία «Συνάθροιση Κοινού» περιλαμβάνονται και τα
κτίρια ή τμήματα τους που χρησιμοποιούνται για συνάθροιση πενήντα τουλάχιστον
ατόμων για θρησκευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, (ήτοι μεταξύ άλλων
περιλαμβάνονται ρητά και οι ναοί, κατ’ άρθρο 346 παρ. 1 περ. Γ), για τους οποίους
θρησκευτικούς χώρους απαιτείται 0,65 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού δαπέδου, ως ελάχιστη
επιφάνεια ανά άτομο (άρθρο 347 περ. 3 στοιχ. ββ). (Γ) Οι σχετικοί περί τους γενικούς όρους
υγιεινής του κτιρίου και προστασίας της δημόσιας υγείας (πχ ύδρευση, αποχέτευση,
φωτισμός, αερισμός κλπ), όπως : (γα) το άρθρο 11 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (οράτε
άρθρο 354 Κωδικοποιητικού Διατάγματος 14-07-1999, ΦΕΚ Δ΄580/27-07-1999) περί της
υποχρέωσης όλων των χώρων κυρίας χρήσεως των κτιρίων να έχουν επαρκή φυσικό
φωτισμό και αερισμό (άμεσο ή έμμεσο) και (γβ) η με αριθμό Γ1/9900/27-11/03-12-1974
απόφαση Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β΄1266/1974), καθ’ό μέρος ισχύει,
σύμφωνα με την οποία είναι υποχρεωτική η κατασκευή (και ύπαρξη) αποχωρητηρίων σε
7
κάθε χώρο ομαδικής συγκέντρωσης ή διαβιώσεως ανθρώπων (άρθρο 1 περ. 9), καθώς και
οι λοιπές διατάξεις περί των ορίων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία από
επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. (Δ) Οι σχετικοί περί της πυροπροστασίας, ήτοι οι διατάξεις
της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β΄529/2015), του Κανονισμού Πυροπροστασίας
Κτιρίων Π.Δ 71/1988 (ΦΕΚ Α’ 32/17-02-1988) καθώς και της Πυροσβεστικής Διάταξης
13/2013 (ΦΕΚ Β΄1586/2013), όπως ισχύουν. Κατά τα προβλεπόμενα των ως άνω
κανονιστικών διατάξεων, απαιτείται πρόβλεψη των υποδεικνυόμενων κάθε φορά ή των
προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας -ανάλογα με την ημερομηνία αίτησης έκδοσης
της οικοδομικής αδείας και τον αριθμό συγκεντρωμένων- τόσο για τους χώρους
συνάθροισης κοινού με πληθυσμό κάτω των πενήντα ατόμων, όσο και άνω των πενήντα
(50) ατόμων, στους οποίους χώρους ρητά περιλαμβάνονται και τα κτίρια ή τμήματα αυτών
στα οποία συγκεντρώνεται το κοινό για θρησκευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
(κατά την αντίστοιχη διάταξη του Κτιριοδομικού Κανονισμού), ρητά αναφερομένων και των
ναών και χώρων λατρείας (άρθρο 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 ΦΕΚ Β΄529/2015).
Η συμμόρφωση προς τις οικείες διατάξεις προκύπτει από πιστοποιητικό πυροπροστασίας
που χορηγεί η οικεία πυροσβεστική αρχή. (Ε) Οι σχετικές περί των μέτρων κοινής ησυχίας
διατάξεις, ήτοι η Αστυνομική Διάταξη 3/1996 (ΦΕΚ Β΄15/1996), σύμφωνα με το άρθρο 2
της οποίας, οι διευθυντές δημοσίων κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων καθώς και οι
ιδιοκτήτες οικιών «υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα πρόσφορα τεχνικά μέσα
(ηχομόνωση κλπ) περιστέλλουν στο ελάχιστο δυνατό όριο το θόρυβο που προκαλείται» από
διάφορες εγκαταστάσεις και από τον οποίο διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
6.- Επίσης, στους γενικά εφαρμοζόμενους κανόνες της δημόσιας τάξεως
περιλαμβάνονται αδιαμφισβήτητα και οι γενικές φορολογικές διατάξεις που συνδέονται με
την επιβολή φόρων, κυρώσεων αλλά και συγκεκριμένων υποχρεώσεων όχι μόνο έναντι των
φορολογουμένων (φυσικών και νομικών προσώπων, ενώσεων, κοινωνίας δικαιώματος κλπ)
αλλά και έναντι μη φορολογουμένων, όπως αυτή της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.
4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄170) που ορίζει ότι: «3.
Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε πρόσωπο που δεν
τυγχάνει φορολογούμενος, εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις νόμου.
Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κατόπιν
αιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, εφόσον
πραγματοποιείται οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής. Με
8
απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να καθορίζονται τα σχετικά με την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου θέματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» καθώς και οι καθ’
αυτής της εξουσιοδότησης σχετικές κανονιστικές αποφάσεις. Σχετικώς έχει κρίνει και η με
αριθμό 582/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας περί υποχρεωτικής απόδοσης
ΑΦΜ, ειδικότερα δε η υποχρέωση αυτή : « …… δεν αντίκειται στα άρθρα 13 του
Συντάγματος και 9 της ΕΣΔΑ, τούτο δε διότι αυτή αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ενός
δημοσίου σκοπού (την αποδοτική λειτουργία του νέου συστήματος μηχανοργάνωσης και
την συνακόλουθη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής) και εισάγει υποχρέωση γενικού και
απρόσωπου χαρακτήρα, μη συναρτωμένη προς θρησκευτικές πεποιθήσεις, που δεν
επιδέχεται ουδεμία εξαίρεση, αφού μάλιστα με την υποχρέωση αυτή δεν επιχειρείται
διείσδυση της κρατικής εξουσίας στο ενδιάθετο φρόνημα των πολιτών».
-II- ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
7.- Έχει διαπιστωθεί ότι η διοικητική πρακτική που είχε ακολουθηθεί έως την
έκδοση της αρ.πρ. 69230/Α3/6-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-Τ0Τ) εγκυκλίου – δηλαδή η πρακτική
της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και μεταστέγασης σε χώρους
λατρείας με την υστερόχρονη υποχρέωση της θρησκευτικής κοινότητας να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη λειτουργία του χώρου λατρείας – εκτός του ότι δεν
ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της διασταυρούμενης δράσης της διοίκησης καθότι ενείχε
τον κίνδυνο η μία Υπηρεσία να εκδίδει άδεια και η άλλη να την ανακαλεί διότι προσέκρουε
στις δικές της αρμοδιότητες- δεν λειτούργησε με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να
διασφαλίζεται αφενός μεν η ασφαλής συνάθροιση των μελών των θρησκευτικών
κοινοτήτων στο χώρο άσκησης της λατρείας και η προστασία τους, αφετέρου δε τα έννομα
δικαιώματα, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των περιοίκων, εκ τρίτου το έννομο αγαθό
της κοινωνικής ειρήνης και συνύπαρξης, πάντα εντός των ανωτέρω πλαισίων
συνταγματικής προστασίας. Έτσι, παρατηρήθηκε η αδειοδότηση και εν συνεχεία λειτουργία
θρησκευτικών χώρων, χωρίς όμως να τηρούνται οι ελάχιστες νόμιμες γενικές προϋποθέσεις
περί ασφαλούς συνάθροισης κοινού, με μεγάλες συγκεντρώσεις πιστών που υπερέβαιναν
κατά πολύ την προβλεπόμενη χωρητικότητα, σε υπόγεια, βοηθητικούς και γενικά
ακατάλληλους χώρους, χωρίς αερισμό και φωτισμό, χωρίς αποχωρητήρια, ακόμα και με
χρήση ισχυρών ηχητικών εγκαταστάσεων, που εκπέμπουν για μεγάλο χρονικό διάστημα
υπέρμετρες και δυσανάλογες με τη χρήση, ηχητικές οχλήσεις, προσβάλλοντας όμως έτσι τα
δικαιώματα των περιοίκων. Τέτοιες καταστάσεις όμως, πέραν της παραβίασης των
9
κειμένων διατάξεων, ενείχαν κινδύνους τόσο για την ασφαλή εκτέλεση των θρησκευτικών
καθηκόντων των πιστών όσο και για εκδήλωση σοβαρών ερίδων και διαπληκτισμών,
προσβάλλουσες άμεσα την κοινωνική ειρήνη και ομαλή συμβίωση. Διαπιστώνοντας λοιπόν,
την ανάγκη για αλλαγή της πρακτικής ως προς τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καθώς και μεταστέγασης σε χώρους λατρείας ετερόθρησκων και ετερόδοξων θρησκευτικών
ομάδων, με απόλυτο σεβασμό πάντα στο δικαίωμα των θρησκευτικών κοινοτήτων να
ασκούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα τη λατρεία, οι συναρμόδιοι φορείς με την αρ.πρ.
69230/Α3/6-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-Τ0Τ) εγκύκλιο συγκέντρωσαν (και επανέλαβαν, χωρίς να
θέτουν νέους κανόνες δικαίου, παρέχοντας ουσιαστικά οδηγίες και διευκρινίσεις για τη
σωστή εφαρμογή τους) τις υφιστάμενες και ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις για τη
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και για τη χορήγηση άδειας
μεταστέγασης χώρων λατρείας των ετερόθρησκων και ετερόδοξων θρησκευτικών
κοινοτήτων, ώστε να διασφαλισθεί η ασφαλής συνάθροιση των μελών των θρησκευτικών
ομάδων και η ασφάλεια των γειτνιαζόντων κατοίκων και εγκαταστάσεων, γεγονός που
αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Διευκρινίζεται ότι ο μέγιστος
αριθμός ατόμων (πιστών ή και επισκεπτών) που μπορεί να συγκεντρωθεί με ασφάλεια στον
υπό αδειοδότηση χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την παρούσα, αφορά
αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο χώρο και στα χαρακτηριστικά του και φυσικά δεν
σχετίζεται ούτε θέτει περιορισμούς στο συνολικό αριθμό των πιστών της θρησκευτικής
κοινότητας ή στην τυχόν μελλοντική αύξηση τους.
8.- Κατόπιν των ανωτέρω, και στο πλαίσιο της επικαιροποίησης και συμπλήρωσης
της αρ.πρ. 69230/Α3/6-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-Τ0Τ) εγκυκλίου, οι προαναφερθείσες
θρησκευτικές κοινότητες, προκειμένου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας,
καθώς και για τη χορήγηση άδειας μεταστέγασης των χώρων λατρείας τους, οφείλουν να
προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων τα παρακάτω δικαιολογητικά:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥ – ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΥ
α) Αίτηση υπογεγραμμένη από το θρησκευτικό λειτουργό και τα μέλη της
θρησκευτικής κοινότητας στην οποία θα αναφέρεται οπωσδήποτε και ο μέγιστος κάθε
φορά αριθμός φιλοξενούμενων (πιστών ή και επισκεπτών) στο χώρο, προκειμένου να
τύχουν εφαρμογής οι ανάλογες διατάξεις περί ελαχίστου εμβαδού του δηλωθέντος
10
χώρου. Στην αίτηση αναγράφονται οι διευθύνσεις κατοικίας των αιτούντων μελών και
βεβαιώνεται το γνήσιο των υπογραφών τους.
β) Aντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του
θρησκευτικού λειτουργού και των μελών που υπογράφουν την αίτηση. Εάν οι
αιτούντες δεν είναι Έλληνες ή Ευρωπαίοι Πολίτες, απαιτείται αντίγραφο της εν ισχύ
άδειας παραμονής τους στη χώρα και επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου.
γ) Βιογραφικό σημείωμα του θρησκευτικού λειτουργού (όπου θα αναγράφονται και
ενδεχομένως οι τίτλοι σπουδών του).
δ) Ομολογία πίστης (σύντομη περιγραφή των βασικών αρχών πίστης και του
λατρευτικού τυπικού) και Καταστατικό μετά του τυχόν υπάρχοντος Κανονισμού
εσωτερικής λειτουργίας (εάν φυσικά η αιτούσα θρησκευτική κοινότητα έχει οργανωθεί
υπό συγκεκριμένο νομικό τύπο πχ σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρία).
ε) Νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας (μετά του πιστοποιητικού μεταγραφής του) στο όνομα
της θρησκευτικής κοινότητας (αν αυτή έχει νομική προσωπικότητα) ή του
θρησκευτικού λειτουργού ή κάποιου από τα αιτούντα μέλη της κοινότητας ή
μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο ή δηλωθέν στην αρμόδια φορολογική αρχή, κατά
τις κείμενες διατάξεις) του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ή να
εγκατασταθεί ο ναός ή ο ευκτήριος οίκος. Σε περίπτωση μισθωτηρίου συμβολαίου,
απαιτείται να αναγράφεται η δυνατότητα χρήσης του μισθίου για το συγκεκριμένο
σκοπό, άλλως προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι αποδέχεται τη
χρήση για θρησκευτικές δραστηριότητες.
στ) Βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής Υπηρεσίας περί της επιτρεπομένης άσκησης
δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη περιοχή για την οποία ζητείται η άδεια λειτουργίας
του ναού/ευκτήριου οίκου (βεβαίωση χρήσης γης).
ζ) Βεβαίωση από ιδιώτη μηχανικό, στην οποία, ανάλογα με τον δηλωθέντα πληθυσμό
(μέγιστο αριθμό κάθε φορά φιλοξενουμένων) που θα εξυπηρετεί ο ευκτήριος οίκος ή ο
ναός, θα βεβαιώνεται ρητά, αναλυτικά και σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι ο χώρος
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει
χώρος που θα φιλοξενήσει θρησκευτικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου αριθμού
ατόμων, σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό
καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Επίσης, η βεβαίωση θα
αναφέρει, ως ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία, τα εξής : (ζα) το δημόσιο έγγραφο περί
της πολεοδομικής νομιμότητας του χώρου (ως κατωτέρω), (ζβ) τον όροφο στον οποίο
βρίσκεται ο υπό αδειοδότηση χώρος, (ζγ) το χαρακτήρα του χώρου ως κύριας χρήσεως,
11
(ζδ) το είδος της χρήσης του κτιρίου ή του συγκεκριμένου τμήματος του, (ζε) το εμβαδό
δαπέδου του χώρου, (ζστ) την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί του επαρκούς
φωτισμού και αερισμού, (ζζ) την ύπαρξη αποχωρητηρίου. Η ανωτέρω βεβαίωση
πρέπει να συνοδεύεται και από αντίγραφο της οικοδομικής άδειας μετά των τυχόν
τροποποιήσεων της καθώς και αντίγραφα κατόψεων – τομών του χώρου που
πρόκειται να λειτουργήσει ο χώρος λατρείας, στην οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι
χώροι του, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (π.χ. κτιριολογικές προδιαγραφές, υγειονομικές
προδιαγραφές, κατασκευές ΑΜΕΑ) και φωτογραφίες του χώρου, όπως αυτές οι
κατόψεις – τομές συνοδεύουν την οικοδομική άδεια ή την άδεια δόμησης, ή κατά
περίπτωση (ανάλογα με την υπαγωγή στον αντίστοιχο νόμο εξαίρεσης – τακτοποίησης
– ρύθμισης) τα αντίγραφα των σχεδίων που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ή στο
ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί προ της ισχύος του
ΓΟΚ/1955 για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια, κατατίθενται σχέδια αποτύπωσης
(κάτοψη – τομή). Διευκρινίζεται πως : (α) η πολεοδομική νομιμότητα του χώρου θα
προκύπτει είτε από την οικοδομική άδεια είτε/και από την άδεια δόμησης του κτιρίου,
εφόσον αυτή υπάρχει, είτε/και σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, οι
οποίες έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή
τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών, από τη βεβαίωση εξαίρεσης ή
περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υπηρεσία
Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το
ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ ή βεβαίωση εξόφλησης του 30% του ενιαίου ειδικού
προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου
στον οποίο έχουν υπαχθεί ή το χαρακτηρισμό του κτιρίου ως υφιστάμενο προ του
1955 (η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της οικοδομικής
άδειας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον υπάρχει) (β) μετά την ενεργοποίηση
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του άρθρου 4 του ν. 3843/2010, αντί των
παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλονται το πιστοποιητικό πληρότητας ή
ενημέρωσης της Ταυτότητας Κτιρίου και αντίγραφα κατόψεων τομών, όπως αυτά
επίσης υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα. Υπενθυμίζεται ότι με την παράγραφο
14 του άρθρου 25 του Ν.4178/13 προβλέπεται : «Σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη
βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Από την αρμόδια
ΥΔΟΜ, βεβαιώνεται ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που
ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου και προσκομίζεται
12
όπου απαιτείται.», η δε με αριθμό 3/οικ.54373/1-10-1313 ΔΟΚΚ/ΥΠΕΚΑ εγκύκλιος
οδηγία διευκρινίζει πως: «Καταργείται η υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης χώρου
κύριας χρήσης από τις ΥΔΟΜ, η οποία πλέον χορηγείται από τους ιδιώτες μηχανικούς,
που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των αναγραφομένων
στοιχείων…».
η) Βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις γενικής υγιεινής και υγιεινής περιβάλλοντος.
θ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας πυροσβεστικής αρχής,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ι) Σε περίπτωση εγκατάστασης ισχυρών ηχοσυστημάτων – μικροφωνικών
εγκαταστάσεων που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου, βεβαίωση
μηχανικού για την ύπαρξη της αναγκαίας ηχομόνωσης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΑΟΥ -ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ
α) Αίτηση υπογεγραμμένη από το θρησκευτικό λειτουργό.
β) Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών ή απόφαση του επίσημου
κεντρικού οργάνου της θρησκευτικής κοινότητας με τα οποία αποφασίζεται η
μεταστέγαση.
γ) Τα ανωτέρω υπό στοιχεία ε’ έως ι’ δικαιολογητικά περί χορήγησης άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας χώρων λατρείας.
Σε κάθε περίπτωση η παρούσα εγκύκλιος, καθώς και οι χορηγούμενες, με τη διαδικασία που
αυτή ορίζει, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ή μεταστέγασης χώρων λατρείας, δεν
μεταβάλλουν, αλλοιώνουν ή τροποποιούν τις έννομες σχέσεις, τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που προβλέπει η Σύσταση Οριζόντιας
Ιδιοκτησίας και ο τυχόν ισχύων Κανονισμός Πολυκατοικίας της συγκεκριμένης οικοδομής
όπου θα φιλοξενείται ο ναός ή ο ευκτήριος οίκος, ούτε νομιμοποιούν τυχόν αντίθετη με τις
προβλέψεις τους χρήση του χώρου. Ο έγκαιρος έλεγχος της συμβατότητας της υπό
αδειοδότηση χρήσεως με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της
συνιδιοκτησίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αιτούντων.
9.- Επί της διοικητικής αδείας εγγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός του πληθυσμού
που δηλώνει η θρησκευτική κοινότητα, ως μέγιστος αριθμός ατόμων (πιστών ή επισκεπτών)
13
που δύνανται να προσέλθουν στο χώρο, συναρτώμενος ως ανωτέρω από το εμβαδό
δαπέδου του, ώστε ο δηλωθείς ως ανώτερος αριθμός φιλοξενουμένων δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος από το λόγο του εμβαδού δαπέδου του χώρου προς το συντελεστή 0,65
(σημειώνεται ότι το εμβαδό δαπέδου είναι μικρότερο του εμβαδού που αναφέρεται στους
συμβολαιογραφικού τίτλους του κτιρίου ή του τμήματος αυτού πχ σύσταση οριζοντίου
ιδιοκτησίας, αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, αφού σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και τα δομικά
στοιχεία πχ τοιχοποιία). Τέλος, για την ασφαλή ενημέρωση των πιστών και των λοιπών
ενδιαφερομένων επισκεπτών του θρησκευτικού χώρου αλλά και προς διευκόλυνση του
εποπτικού έργου των αρμοδίων αρχών, ο υπεύθυνος του χώρου θρησκευτικός λειτουργός,
υποχρεούται όπως αναρτά παραπλήσια της θύρας εισόδου και σε εμφανές σημείο,
ενδεικτική ταμπέλα με το όνομα της θρησκευτικής κοινότητας και τον αριθμό ΑΔΑ της
χορηγηθείσας αδείας ναού ή ευκτήριου οίκου.
10.- Ο υπεύθυνος του ευκτήριου οίκου / ναού μετά την αδειοδότηση, οφείλει να
γνωστοποιήσει άμεσα τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που έλαβε από την αρμόδια της
έδρας του Δ.Ο.Υ (Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων), προς εξυπηρέτηση των συναλλαγών
της συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας και του αδειοδοτημένου θρησκευτικού χώρου,
κατά τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο της σχετικής
βεβαίωσης χορηγήσεως ΑΦΜ στην αδειοδοτούσα υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11.- Η θρησκευτική κοινότητα είναι υποχρεωμένη να προσκομίζει, ιδίως σε
περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, όλα τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να
ελέγχεται η τήρηση των κείμενων διατάξεων και να ενημερώνεται ο φάκελος
αδειοδότησης. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου οίκου / ναού ή μεταστέγασης
κοινοποιείται υπηρεσιακώς από την αδειοδοτούσα αρχή στις ακόλουθες δημόσιες
υπηρεσίες της έδρας του, προκειμένου να λάβουν γνώση και προς διευκόλυνση της
άσκησης των αρμοδιοτήτων τους : (α) στον οικείο Δήμο, (β) στην αρμόδια Υπηρεσία
Δόμησης (γ) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (δ) στην Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής
και (ε) στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.
14
-III- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΩΝ / ΝΑΩΝ
ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ & ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Το Πληροφοριακό Δελτίο περί Ίδρυσης και Λειτουργίας καθώς και περί
Μεταστέγασης Ευκτήριων Οίκων και Ναών Ετεροθρήσκων & Ετεροδόξων θρησκευτικών
κοινοτήτων αποτελεί επίσημο μέσο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και του κοινού,
καθώς και των δημοσίων φορέων, ως προς την ως άνω περιγραφείσα και στο εξής
ακολουθούμενη διαδικασία ιδρύσεως και λειτουργίας καθώς και μεταστέγασης ευκτήριων
οίκων και ναών. Στο Πληροφοριακό Δελτίο αποτυπώνεται αναλυτικά η διαδικασία ίδρυσης
και λειτουργίας καθώς και μεταστέγασης και περιγράφονται ή/και παρατίθενται ως
παραρτήματα τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά και έντυπα αιτήσεων που ζητείται
τόσο να συμπληρωθούν από τους αιτούντες όσο και να εκδοθούν από τους
συνυπογράφοντες την παρούσα, όπως πρότυπα απαραίτητων βεβαιώσεων. Επιφορτισμένη
για αυτό το σκοπό είναι η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Θρησκευτικής
Διοίκησης, Τμήμα Ετεροθρήσκων & Ετεροδόξων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, η οποία και μεριμνά για την ηλεκτρονική δημοσίευση του Πληροφοριακού
Δελτίου στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου.
15
-IV- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
Οι συναρμόδιες -ως προς τους τομείς και την καθ ύλην αρμοδιότητα τους-
υπηρεσίες θα ενημερώνουν σχετικώς την εκδούσα αρχή του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως προς τις αλλαγές στη σχετική νομοθεσία τους, όταν και αν
αυτές προκύψουν, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάζουν την ως άνω διαδικασία
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και μεταστέγασης ναών / ευκτήριων
οίκων σε υφιστάμενα κτίρια. Σε τέτοια περίπτωση, η υπηρεσία θα προτείνει παράλληλα και
την κατάλληλη τροποποίηση στην ως άνω διαδικασία, εφόσον η τελευταία ενδείκνυται ή
επιβάλλεται να αλλάξει είτε στον τύπο, είτε στην ουσία της, καθ’ ολοκληρίαν ή εν μέρει.
(ακολουθούν συνημμένα 1) το Πληροφοριακό Δελτίο χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ευκτήριου οίκου και 2) το Πληροφοριακό Δελτίο μεταστέγασης με τα σχετικά
υποδείγματα)

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.