Αριθ. Δ22/οικ. 37641 /1450 ΦΕΚ 2712 τ. Β΄30-8-2016: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις.


Κατεβάστε το ΦΕΚ 

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουρ γίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 2556/1997
«Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων
Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα» (ΦΕΚ 270/1997 τ.Α’).
β) Του άρθρου 90 του «κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α’).
γ) Του άρθρου 8 του Νόμου 749/1948 «Περί Παιδι κών Εξοχών και Ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα (ΦΕΚ 200 τ. Α’).
δ) Του από 1041930 Π.δ. «Περί Λαϊκών Θέρετρων» (ΦΕΚ 137 τ. Α’).
ε) Του Π.δ. από 2461949 «Περί οργανώσεως και λει τουργίας Παιδικών Εξοχών» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα (ΦΕΚ 144 τ. Α’).
στ) Το άρθρο 50 του Ν. 1832/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυ τοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/1989 τ. Α’).

ζ) Του άρθρου 1 του Ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνι κής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/1995 τ. A’). η) Του Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για τη κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 52/2012 τ. Α’).
θ) Του άρθρου 50 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανά πτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/2014 τ. Α’).
ι) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α’).
ια) Του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργεί ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/2014 τ. Α’).
ιβ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/ 2015 τ. Α’).
2. Την αριθμ. οικ. 1277/1989 απόφαση «Κωδικοποί ηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικα σία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών» (ΦΕΚ 199/1989 τ. Β’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την αριθμ. Π1β/Γ. Π.
75005/862007 απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρω ση διατάξεων της απόφασης οικ. 1277/1989 «Κωδικοποί ηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξο χών» (ΦΕΚ 1022/2007 τ. Β’).
3. Την αριθμ. Π1β/Γ. Π. 54338/772006 κοινή υπουρ γική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσε ων λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων από φο ρείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 966/2006 τ. Β’).
4. Την αριθ.Υ28/8102015 απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (ΦΕΚ 2168/2015 τ. Β’).
5. Την αρ. 107837/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του ρισμού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οι κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη» (ΦΕΚ 2280/Β/22102015).
6. Το γεγονός ότι η από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Για τη λειτουργία κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανι σμούς ή Οργανώσεις απαιτείται: Α) άδεια ίδρυσης και Β) άδεια λειτουργίας που εκδίδονται από την Περιφερειακή Ενότητα στα Διοικητικά όρια της οποίας θα λειτουργήσει η κατασκήνωση.

Άρθρο 2

Στις κατασκηνώσεις παρέχεται με τη μορφή της ομα δικής διαβίωσης:
Α) σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, διαμονή, διατροφή, άθληση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση,
Β) σε ηλικιωμένους, διαμονή, διατροφή, άθληση και ψυχαγωγία,
Γ) σε άτομα με αναπηρίες, διαμονή, διατροφή, άθλη ση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση, σε φυσικό περιβάλλον με εγκαταστάσεις κατάλληλες υπό την εποπτεία και τη φροντίδα εκπαιδευμένου και καταρτισμένου στελεχια κού και βοηθητικού προσωπικού, με σκοπό την πνευμα τική, φυσική, κοινωνική και ψυχική ανάπτυξη του κάθε κατασκηνωτή.
Η φιλοξενία παρέχεται σε χωριστές κατασκηνωτικές περιόδους, για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες. Δύναται να φιλοξενούνται σε κοινή κατασκηνωτική πε ρίοδο:
ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες, και
παιδιά με αναπηρίες και παιδιά.
Για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών και των δύο φύλων στις ίδιες κατασκηνωτικές περιόδους, οι κατασκηνώσεις πρέπει να λειτουργούν σε χωριστές κοινότητες με χωριστούς κοιτώνες και εγκαταστάσεις υγιεινής.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης.

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Ύπαρξη εδαφικού χώρου κατάλληλου για την εγκα τάσταση κατασκήνωσης. Κατάλληλος εδαφικός χώρος είναι εκείνος:
α. Που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 τουλάχιστον μέτρων από το όριο εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εγκεκριμένο οικισμό.
Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 500 μέτρων από τα όρια οικισμού, εφόσον η χρήση της κατασκήνωσης, είναι συμβατή με το χωροταξικό Πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής (Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.), ή ελλείψει αυτού με τις γενικότερες κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας.
β. Που έχει επιφάνεια τουλάχιστον δέκα (10) στρεμ μάτων.
Ο αριθμός των κατασκηνωτών να μην υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) ανά στρέμμα. Στις κατασκηνώσεις μπο ρούν να φιλοξενούνται κατασκηνωτές και πέρα από τη δυναμικότητα της μέχρι ποσοστό 20% επ’ αυτής.

γ. Που είναι κατάλληλος από άποψη κλιματολογικών συνθηκών και φυσικών στοιχείων για τη διαμονή ατόμων κατά το καλοκαίρι υπό υγιεινές συνθήκες για ανάπαυση και αναψυχή.
δ. Που βρίσκεται μακριά από βιομηχανικές ζώνες και ανθυγιεινές εστίες επιχειρήσεις μόνιμου σταυλισμού (πί νακας 1 και 2 Ν. 4056/2012) και είναι απαλλαγμένος από θόρυβο και κάθε άλλου είδους ενόχληση.
ε. Που έχει έδαφος ξερό και αν είναι δυνατόν πορώδες για την απορρόφηση των όμβριων υδάτων και δεν βρί σκεται κοντά σε ρυάκια ή νερά που λιμνάζουν.
στ. Που έχει τη δυνατότητα παροχής υγιεινού και σε επαρκή ποσότητα νερού ή με δυνατότητα σύνδεσης σε δημοτικό ή κοινοτικό υδροδοτικό δίκτυο ή από κατάλλη λα αδειοδοτημένη και ελεγχόμενη γεώτρηση, ηλεκτρο δότηση, τηλεφωνική σύνδεση και αποχέτευση.
ζ. Που είναι κατάλληλα αδειοδοτημένος από όλους τους αρμόδιους φορείς μετά από εκπόνηση των απαι τούμενων μελετών, με προεξάρχουσες την εκπόνηση και έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε ων (Μ.Π.Ε.), καθώς και την εκπόνηση και έγκριση των μελετών ασφαλούς διαβίωσης και παραμονής εργαζο μένων, φιλοξενουμένων και επισκεπτών, στους χώρους της κατασκήνωσης. Αυθαίρετοι κατασκηνωτικοί χώροι, κατασκευές και εγκαταστάσεις (π.χ. ιστοί φωτισμού, ηλε κτρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), δεν δύναται να αδειοδοτη θούν και να λειτουργήσουν, αν πριν από την υποβολή της αιτήσεώς τους, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν προβεί με ευθύνη και φροντίδα τους στην οριστική τακτοποίηση τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Έγκριση εγκατάστασης που εκδίδεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, όπου απαιτείται εφό σον η κατασκήνωση πρόκειται να λειτουργήσει σε δάση ή σε δασική έκταση.
3. Ύπαρξη πυροσβεστικών μέσων και υλικών σύμφω να με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
4. Πρόβλεψη ανέγερσης ή ύπαρξη επί του ανωτέρω χώρου των παρακάτω μόνιμων ή μη εγκαταστάσεων, με εφαρμογή των περί υδρεύσεως, αποχωρητηρίων, απο χετεύσεων, εστιατορίων και κατασκηνώσεων ειδικών διατάξεων.
Α. Υποχρεωτικές εγκαταστάσεις:
α) Περίφραξη ή περιτοίχιση του χώρου σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις ύψους κατ’ ελάχιστον 1,50 μ. που να διασφαλίζει την απομό νωση αυτού, κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η παράνομη είσοδος ατόμων ή η χωρίς άδεια έξοδος των κατασκηνωτών.
β) Μαγειρεία ανάλογα της δυναμικότητας της κατα σκήνωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΚ. 852 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
γ) Τραπεζαρία που να μπορεί να εξασφαλίζει σε μία λειτουργική χρήση το ήμισυ του αριθμού των κατασκη νωτών που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση.
Η κατασκευή της μπορεί να είναι και ημιμόνιμου μορ φής αρκεί να μην έχει τη μορφή της κλειστής αίθουσας και να παρέχει επαρκή προστασία στους κατασκηνωτές από τον ήλιο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το δάπεδο να είναι από λείο και αδιαπότιστο υλικό.

δ) Αποθήκη κατάλληλη να διασφαλίζει τα τρόφιμα και τα υλικά που έχουν ανάγκη προστασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΚ. 852 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
ε) Χώροι υγιεινής κατασκευασμένοι σε χώρους εντός των οικημάτων διαμονής των κατασκηνωτών, ή εκτός αυτών. Στους χώρους υγιεινής θα περιλαμβάνονται:
Αποχωρητήρια ένα (1) τουλάχιστον για κάθε δέκα (10) κατασκηνωτές και μέλη του προσωπικού. Η κατασκευή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δια τάξεων περί αποχωρητηρίων.
Νιπτήρες: ένα (1) τουλάχιστον για κάθε δέκα (10) κατασκηνωτές και μέλη του προσωπικού, οι οποίοι θα βρίσκονται έξω από τα αποχωρητήρια. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούνται και υπαίθριοι νιπτήρες οι οποίοι θα συνυπολογίζονται του προβλεπόμενου αριθμού.
Καταιονητήρες (ντους) επιφανείας ενός (1) m2 του λάχιστον, σε χώρους εντός των οικημάτων διαμονής των κατασκηνωτών, ή και εκτός αυτών ένα (1) τουλάχιστον για κάθε δέκα (10) κατασκηνωτές και μέλη του προσωπι κού, με παροχή ζεστού νερού, το δάπεδο και οι τοίχοι θα είναι κατασκευασμένοι από λείο, και αδιαπότιστο υλικό. Δύναται να υπάρχουν καταιονητήρες υπαίθριοι αλλά πέ ραν του προβλεπόμενου αριθμού για χρήση μετά από κολύμβηση κ.λπ.).
στ) Χώροι διαμονής κατασκηνωτών (μόνιμων ή μη) που να εξασφαλίζουν άνετη και ασφαλή διαμονή και ύπνο για τους κατασκηνωτές. Κάθε τέτοιος χώρος θα πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδό τριών (3) m2 για κάθε κατασκηνωτή και να διαθέτει εξαερισμό. Στους μόνιμους κλειστούς χώρους σήτες προστασίας στα παράθυρα.
Εάν στους χώρους χρησιμοποιούνται διπλά καθ’ ύψος κρεβάτια (κουκέτες) ο χώρος θα έχει ελάχιστο εμβαδό δύο (2) m2 για κάθε κατασκηνωτή και να υπάρχει κατά την τοποθέτηση πρόβλεψη ειδικής προστατευτικής διά ταξης στις πλευρές των κρεβατιών που δεν εφάπτονται τοίχου.
ζ) Εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών (π.χ. Καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, ποδό σφαιρο άμμου, πετοσφαίριση άμμου, χειροσφαίριση άμμου, αντισφαίριση) εξοπλισμένων με πιστοποιημένα όργανα.
Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη και χρήση μηχανοκίνητου και ηλεκτροκίνητου αθλητισμού.
Εγκαταστάσεις αθλημάτων επιτρέπονται κατόπιν έγκρισης εγκατάστασης από την αρμόδια αθλητική ομο σπονδία και πρόσληψη εξειδικευμένου για κάθε άθλημα προσωπικού.
Κολυμβητική δεξαμενή σε οριοθετημένο χώρο ασφα λή για τα παιδιά περιφραγμένου κατάλληλα με σταθερή περίφραξη ύψους 1,20 μ. για να εξασφαλίζεται η χρήση της με την επίβλεψη του απαιτούμενου για τη λειτουργία της προσωπικού (ναυαγοσώστες). Να διαθέτει άδεια από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
η) Χώρος επαρκής και κατάλληλα διαμορφωμένος για συγκεντρώσεις.
θ) Ιατρείο και χώρος βραχείας νοσηλείας (αναρρω τήριο) ικανού να φιλοξενεί συγχρόνως τέσσερις (4) κατασκηνωτές. Για κατασκηνώσεις που φιλοξενούν πέ

ραν των διακοσίων (200) κατασκηνωτών ανά περίοδο ο αριθμός κρεβατιών αυξάνεται ανά μονάδα για κάθε εκατό (100) επιπλέον κατασκηνωτές. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει αποχωρητήριο, καταιονητήρα με παροχή ζεστού νερού και νιπτήρα. Εντός του χώρου θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ασφαλή φύλαξη του ια τρικού και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και κατά τρόπο που πρόσβαση σε αυτά να έχει μόνο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
ι) Αλεξικέραυνο (όπου απαιτείται σύμφωνα με τις υπο δείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).
ια) Οι κατασκηνώσεις που φιλοξενούν άτομα με ανα πηρίες υποχρεούνται να έχουν αναπτύξει ειδικές κατα σκευές εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες, βοηθητικά στηρίγματα στους τοίχους, χώρους υγιεινής κ.α.) με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η προσβασιμότητα των απαραίτητων για τη φιλοξενία τους εγκαταστάσεων. ιβ) Όλοι οι χώροι της κατασκήνωσης να διαθέτουν
επαρκεί φωτισμό.
Β. Προαιρετικές εγκαταστάσεις:
α) Οριοθετημένος υπαίθριος χώρος, εξοπλισμένος με όργανα και κατασκευές παιδικής χαράς και περιφραγμέ νος κατάλληλα με σταθερή περίφραξη ύψους 1,20 μ. και να εξασφαλίζεται η χρήση του με την επίβλεψη προσω πικού. Η χρήση των κατασκευών/οργάνων παιδικής χα ράς, επιτρέπεται σε παιδιά έως 14 ετών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β/185 2009) «Καθορισμός των προϋποθέσε ων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότη σης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις των παρ. (Α,ζ) και
(Β,α) του παρόντος άρθρου:
Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύ πων ΕΛΟΤ ΕΝ 71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύ φλεκτων υλικών κ.λπ.).
Τα όργανα και οι κατασκευές να πληρούν τις προδι αγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.
Οι επιφάνειες πτώσεις πρέπει να πληρούν τις προδι αγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.
Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερομένων στην παρούσα υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχι στον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ή των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφω σης που έχουν λάβει σχετική διαπίστευση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17020 ή /και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 από την Αυτοτελή
Λειτουργική Μονάδα (Διαπίστευσης) Ε.Σ.Υ.Δ. του Ε.Σ.Υ.Π.

Η αρχική και περιοδική (ανά διετία) πιστοποίηση της συμμόρφωσης των χώρων των παραγ, (Α,ζ) και (Β,α) του παρόντος άρθρου, με τις παραπάνω απαιτήσεις, γίνεται με έκδοση πιστοποιητικού αποκλειστικά από οργανι σμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης (φορείς) που έχουν λάβει σχετική διαπίστευση σύμφωνα με τις προ διαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 ή /και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 από την αυτοτελή λειτουργική Μονάδα (Διαπίστευσης) Ε.Σ.Υ.Δ. του Εθνικού Συστήμα τος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ή από εθνικό οργα νισμό διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους με βάση τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 765/2008 και ειδικότερα των άρθρων 4, 6 και 7 αυτού,
β) Πλυντήριο.
γ) Σιδερωτήριο.
δ) Κυλικείο. Για τη λειτουργία του απαιτείται άδεια από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια κυλι κείου από τον οικείο Δήμο μπορεί να λειτουργεί χώρος εξυπηρέτησης επισκεπτών λιανικής διάθεσης τυποποι ημένων προϊόντων. Ο χώρος αυτός θα έχει συγκρότηση ανάλογα με το διάγραμμα ροής που θα κατατίθεται κατά την αδειοδότηση της κατασκήνωσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Μέχρι την έκδοση υγειονομικής διάταξης και ως προς τα διατιθέμενα προϊόντα θα έχουν εφαρμογή οι αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81025/2013 (ΦΕΚ 2135/2013 τ. Β’) και Υ1γ/ Γ.Π./οικ. 96605/2013 (ΦΕΚ 2800/2013 τ. Β’) αποφάσεις.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης κατασκήνωσης.
Α. Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης κατασκή νωσης αρχίζει με την υποβολή από τους ενδιαφερόμε νους φορείς στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοι νωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας:
1. Αίτησης στην οποία πρέπει να αναφέρονται:
α) Η επωνυμία ή τίτλος της κατασκήνωσης και τα στοι χεία του προσώπου που ζητεί την άδεια.
β) Η ακριβής θέση που θα εγκατασταθεί η κατασκήνω ση, το υψόμετρο, η έκταση, το ποσοστό και το είδος της φυτείας (πεύκα, δένδρα, θάμνοι κ.λπ.) ο τρόπος ύδρευ σης του χώρου, η μορφολογία της επιφάνειας του χώρου (κλίση εδάφους, λόφοι κ.λπ.).
γ) Η προβλεπόμενη δυναμικότητα σε άτομα που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο και οι κα τηγορίες κατασκηνωτών που θα φιλοξενεί.
2. Τοπογραφικού διαγράμματος του εδαφικού χώρου της κατασκήνωσης που θα υπογράφεται από Διπλωμα τούχο Μηχανικό στο οποίο θα πρέπει να εμφαίνεται με κάθε λεπτομέρεια η διάταξη των εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων της (κοιτώνες, σκηνές, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, χώροι αθλοπαιδιών και κάθε άλλης εγκατάστασης).
3. Εκθέσεως διπλωματούχου μηχανικού που να περι λαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των μονίμων κτι σμάτων που υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν και του τρόπου αναπτύξεως της κατασκήνωσης (σκηνές, κοιτώνες, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, λουτή

ρες, νιπτήρες, γήπεδα αθλοπαιδιών, αποθήκες, ιατρεία, αναρρωτήρια και κάθε άλλη εγκατάσταση) και περιγρα φή προσπελασιμότητας της κατασκήνωσης.
4. Οικοδομικής άδειας ή εξαίρεση από κατεδάφι ση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 720/1977 και του Ν. 1337/1983, ή βεβαίωση ότι προϋπήρχε του έτους 1955 ή οριστικής τακτοποίησης κατόπιν οριστικής υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 των υφιστάμενων κτιρι ακών εγκαταστάσεων.
5. Πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.
6. Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί του τρόπου αντιμετώπισης των δαπανών λειτουρ γίας της κατασκήνωσης.
Όταν πρόκειται περί Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. να συνοδεύε ται από βεβαιώσεις καταθέσεων και προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων.
8. Στην περίπτωση μίσθωσης το συμφωνητικό μίσθω σης αρμόδια αναρτημένο.
9. Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
10. Προκειμένου περί φυσικού προσώπου:
α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα και δεν διώκεται.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή δεν έχει καταδικασθεί για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, σωματικής βλά βης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμω ρία, πορνογραφία κ.α.) και δεν έχει στερηθεί λόγω κα ταδίκης για οιανδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
11. Προκειμένου περί νομικού προσώπου:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του.
β) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του με την οποία να καθορίζεται εάν η Διεύθυνση ή η εν γένει επο πτεία και φροντίδα της κατασκήνωσης που πρόκειται να ιδρυθεί θα ασκείται από μέλη της Διοίκησης αυτού ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή μέλος αυτού.
Στην καθεμία από τις περιπτώσεις αυτές θα υποβλη θούν όλα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης υποπα ραγράφου (10) για το καθένα από τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία θα ασκείται η διεύθυνση ή η εποπτεία τις κατασκήνωσης.
Β. Μόλις υποβληθεί ο φάκελος με όλα τα δικαιολογη τικά και εφόσον προκύπτει ότι κατ’ αρχήν είναι δυνατή η χορήγηση τις αιτούμενης άδειας ίδρυσης κατασκήνω σης, ο φάκελος διαβιβάζεται στην επιτροπή καταλληλό τητας της αριθμ. Δ27/οικ. 16952/707/3052013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1327/2013 τ. Β’) η οποία διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για τη διαπίστωση ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης, η οποία συντάσσει και υποβάλει σχετική έκθεση.
Γ. Εφόσον μετά την υποβολή από τις ενδιαφερόμε νους φορείς των στοιχείων και τις εκθέσεως κατά την προηγούμενη παράγραφο (Β) Επιτροπής διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην από φαση αυτή, εκδίδεται άδεια ίδρυσης κατασκήνωσης, η

οποία δεσμεύει την αρχή που την εξέδωσε, για χορήγηση στο μέλλον της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας με τις παρακάτω οριζόμενες προϋποθέσεις:

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις χορηγήσεως
άδειας λειτουργίας κατασκήνωσης
Για να επιτραπεί η λειτουργία κατασκήνωσης απαι τείται:
1. Να έχει εκδοθεί απόφαση άδειας ίδρυσης κατά τα ανωτέρω.
2. Να έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλων των έργων που έχουν προβλεφθεί κατά την έκδοση της άδειας ίδρυ σης, η ανέγερση όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη γενικά όλων των χώρων λειτουργίας της κα τασκήνωσης.
3. Οικοδομική άδεια, ή οριστική τακτοποίηση των υφι στάμενων κτισμάτων ή βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από (2) μηχανικούς (ανά διετία) και βε βαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «περί μη ύπαρξης αυθαιρεσίας».
4. Μέχρι την ισχύ των διατάξεων του Ν. 4280/2014 και για τις κατασκηνώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογραμμένη από δύο (2) μηχανικούς.
5. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου μηχανικού για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
6. Να έχει εξοπλιστεί η κατασκήνωση με τα απαραίτητα για τη ομαλή και άρτια λειτουργία της αντικείμενα και εφοδιαστεί με το σκοπό αυτό υλικά (κρεβάτια, στρώμα τα, τραπέζια, καθίσματα, μαγειρικές συσκευές, ψυγεία, σκεύη και είδη μαγειρείου, ιατρείου, αναρρωτηρίου, όργανα αθλοπαιδιών, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρου να κ.λπ.).
7. Να έχει εξασφαλισθεί η στελέχωση της κατασκήνω σης με τον ακόλουθο αριθμό στελεχών και προσωπικού:
για περίοδο φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών:
α) Ενός (1) Αρχηγού (Συντονιστή) αποφοίτου τριτο βάθμιας εκπαίδευσης ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
β) Ενός (1) Κοινοτάρχη (Επιμελητή) για κάθε (100) κα τασκηνωτές αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
γ) Ενός (1) Ομαδάρχη αποφοίτου Β’ τάξεως Λυκείου:
για κάθε δέκα (10) παιδιά για ηλικία παιδιών 6 έως
8 ετών,
για κάθε δώδεκα (12) παιδιά για ηλικία παιδιών άνω των 8 ετών έως 12 ετών,
για κάθε δεκαπέντε (15) παιδιά για ηλικία παιδιών άνω των 12 ετών,
Τα στελέχη αυτά, για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών, πρέπει να είναι του αυτού φύλου με τους κατασκηνωτές.
δ) Ενός (1) Ιατρού.
ε) Ενός (1) Νοσοκόμου.
στ) Ενός (1) Κοινωνικού Επιστήμονα υπεύθυνου για την προσαρμογή των κατασκηνωτών και για θέματα

του γνωστικού και επιστημονικού του περιβάλλοντος
(Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγος).
Η πλαισίωση της παιδικής κατασκήνωσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο προσωπικό σε τρόπο ώστε ο αριθμός των στε λεχών και του προσωπικού να μην υπολείπονται του 20% για κατασκηνώσεις μέχρι 150 παιδιά.
Για παιδικές κατασκηνώσεις που φιλοξενούν πέραν των 150 παιδιών το προσωπικό να μην είναι λιγότερο του ποσοστού 17% των φιλοξενουμένων παιδιών.
Σε όσες κατασκηνώσεις φιλοξενούνται άτομα με αναπηρίες προσλαμβάνεται επιπλέον και το παρακάτω προσωπικό:
α) ένας (1) Ιατρός
β) ένας (1) Νοσηλευτής για κάθε πενήντα (50) κατα σκηνωτές
γ) ένας (1) Συνοδός για κάθε πέντε (5) αυτοεξυπηρε τούμενα άτομα με νοητική υστέρηση
δ) ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με νοητική υστέρηση, που επιβαρύνονται και με άλλα προβλήματα υγείας όπως: επιληψία, αυτισμό κ.α. και δεν αυτοεξυπη ρετούνται
ε) ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με νοητική υστέρηση που είναι με βαριά σωματική αναπηρία και δεν αυτοεξυπηρετείται
στ) ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με αυτισμό που αυτοεξυπηρετούνται
ζ) ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με αυτισμό που δεν αυτοεξυπηρετείται και έχει βεβαρημένη κατά σταση υγείας
η) ένας (1) Συνοδός για κάθε τέσσερα (4) άτομα με προβλήματα όρασης (τυφλοί και μερικώς βλέποντες) ή ακοής που δεν έχουν άλλες αναπηρίες
θ) ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με προβλή ματα όρασης (τυφλοί και μερικώς βλέποντες) ή ακοής που έχει παράλληλα και άλλες αναπηρίες π.χ. τυφλοκω φά, νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές κ.α.
ι) ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με εγκεφα λική παράλυση ή παραπληγία που αυτοεξυπηρετούνται ια) ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με εγκε φαλική παράλυση ή παραπληγία τετραπληγία που δεν
αυτοεξυπηρετείται
ιβ) ένας (1) Συνοδός για κάθε πέντε (5) άτομα με προ βλήματα ψυχικής υγείας (νόσους ή διαταραχές), εφό σον δεν κρίνονται με γνωμάτευση ιατρού επιθετικά ή επικίνδυνα
ιγ) ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με προβλή ματα ψυχικής υγείας (νόσους ή διαταραχές), εφόσον κρί νονται με γνωμάτευση ιατρού επιθετικά ή επικίνδυνα.
Για περίοδο φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων:
α) Ενός (1) Αρχηγού (Συντονιστή) αποφοίτου τριτο βάθμιας εκπαίδευσης ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
β) Ενός (1) Κοινοτάρχη (Επιμελητή) για κάθε (150) κα τασκηνωτές αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
γ) Ενός (1) συνεργάτη ψυχαγωγίας για κάθε (150) κα τασκηνωτές.

δ) Ενός (1) γυμναστή για κάθε (150) κατασκηνωτές. ε) Ενός (1) Ιατρού.
στ) Ενός (1) Νοσοκόμου.
ζ) Ενός (1) Κοινωνικού Επιστήμονα υπεύθυνου για την προσαρμογή των κατασκηνωτών και για θέματα του γνωστικού και επιστημονικού του περιβάλλοντος (Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγος).
Η πλαισίωση της κατασκήνωσης θα πρέπει να εξα σφαλισθεί με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοι πο προσωπικό σε τρόπο ώστε ο αριθμός των στελεχών και του προσωπικού να μην υπολείπονται του 20% για κατασκηνώσεις μέχρι 150 ηλικιωμένους.
Για κατασκηνώσεις που φιλοξενούν πέραν των 150 ηλικιωμένων το προσωπικό να μην είναι λιγότερο του ποσοστού 17% των φιλοξενουμένων.

Άρθρο 6
Περίοδος λειτουργίας κατασκηνώσεων
Η περίοδος λειτουργίας των κατασκηνώσεων αρχίζει την
1η Ιουνίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιτρέπεται η πραγματοποίηση ημερήσιων σχολικών εκδρομών για παιδαγωγικούς ή αθλητικούς σκοπούς με την προϋπό θεση ότι ταυτόχρονα δεν φιλοξενούνται κατασκηνωτές. Κατά την ανωτέρω κατασκηνωτική περίοδο δεν επιτρέπεται η άσκηση οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εντός του χώρου των κατασκηνώσεων πέραν αυτών που
προβλέπονται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας κατασκήνωσης
Α. Μέχρι την 16η Απριλίου εκάστου έτους οι φορείς που έχουν ήδη πάρει άδεια ίδρυσης κατασκήνωσης υπο βάλλουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον επιθυμούν να λειτουργήσει η κατασκήνωσή τους, αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας.
Με την παραπάνω αίτηση υποβάλλονται:
1. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
2. Υπεύθυνη δήλωση περί υποβολής οριστικού πίνακα στελεχών και προσωπικού καθώς και ιατρικών βεβαιώ σεων για την καλή υγεία τους, την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου εκάστης κατασκήνωσης.
3. Πίνακας που να εμφανίζει:
α) Τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων και τον αριθμό των ατόμων (παιδιών, ατόμων με αναπηρίες, ηλι κιωμένων) που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο.
Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών σε πίνακες ανά ηλικία έως 12 ετών και από 12 έως 16 ετών και για τις ηλικίες 12 έως 16 ετών και κατά φύλο θα κατατίθεται την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου εκάστης κατασκήνωσης,
β) Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας της κατασκήνωσης,
γ) Τον προγραμματισμό γενικά της λειτουργίας της κατασκήνωσης. Ήτοι:
Τη διάρθρωση της κατασκήνωσης κατά ομάδες, τμή ματα (κοινότητες) κ.λπ.

Το ημερήσιο πρόγραμμα διαβίωσης των κατασκη νωτών.
Το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο των κατασκη νωτών κατά ημέρα, είδος και ποσότητα.
Πίνακα που να εμφανίζει τον εξοπλισμό της κατασκή νωσης με τα απαραίτητα για τη λειτουργία της αντικει μένων και υλικού γενικά κατά κατηγορία και ποσότητα.
4. Άδεια εγκατάστασης του άρθρου 5 του Ν. 4280/2014.
5. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
6. Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκή νωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και αποδεικτικό κοινοποίησης του αρμοδίως, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το αριθμ. Δ27/οικ. 24397/989/1672014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφά λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Β. Μόλις υποβληθεί η παραπάνω αίτηση και ο φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και εφόσον προκύπτει ότι κατ’ αρχήν είναι δυνατή η χορήγηση τις αιτούμενης άδειας λειτουργίας κατασκήνωσης, ο φάκελος διαβιβάζεται στην επιτροπή καταλληλότητας της αριθμ. Δ 27/οικ.
16952/707/3052013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1327/ 2013 τ. Β’) η οποία διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για τη διαπίστωση ότι στην κατασκήνωση έχουν ανεγερ θεί όλες οι προβλεπόμενες μόνιμες εγκαταστάσεις, έχουν εκτελεσθεί τα προβλεπόμενα έργα, ότι οι εν λόγω εγκα ταστάσεις και έργα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ότι υπάρχει ο αναγκαίος για την ομαλή και άρτια λειτουργία της κατασκήνωσης εξοπλισμός, ότι υφίστανται από πά σης άποψης οι προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας της και ότι δεν υφίστανται εγκαταστάσεις που δεν προβλέπονται και εάν οι χώροι και οι εγκαταστάσεις συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης και συ ντάσσει και υποβάλει σχετική έκθεση.
Γ. Μετά την υποβολή της παραπάνω εκθέσεως και εφόσον κριθούν και τα υπόλοιπα υποβληθέντα με την αίτηση στοιχεία, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, έως την 21η Μαΐου εκάστου έτους, εκδίδεται από την οικεία Περιφε ρειακή Ενότητα απόφαση η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα εντός της 1ης Ιουνίου έως 30ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Δ. Η προαναφερόμενη επιτροπή καταλληλότητας δύ ναται κατά την ως άνω επιτόπια εξέταση να καθορίζει και άλλα μέτρα τα οποία κατά την κρίση της και πλήρη αιτι ολόγηση της και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα πρέπει να ληφθούν από τον αιτούντα την άδεια λειτουρ γίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλή από άποψη υγιεινής και ασφάλειας λειτουργία της κατασκήνωσης και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις..

Άρθρο 8
Έλεγχος και εποπτεία των κατασκηνώσεων που λειτουργούν με την απόφαση αυτή.
Μετά την έκδοση της άδεια λειτουργίας κατασκήνω σης και εφόσον αυτή έχει αρχίσει και λειτουργεί πρέπει να ασκείται:
Α. Από τα αρμόδια Τμήματα Υγειονομικού Ελέγχου των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή των Δι ευθύνσεων Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής

Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τακτικός έλεγχος για διαπίστωση της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την ύδρευση, τα λύ ματα και τα απόβλητα αυτής, τις συνθήκες λειτουργίας των μαγειρείων και την ασφαλή φύλαξη και διακίνηση των φαγητών και των τροφίμων και επιβάλλονται τα ανα γκαία μέτρα που κρίνονται κάθε φορά για την προάσπιση της υγείας των κατασκηνωτών τα οποία καθορίζονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Β. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών τακτι κός έλεγχος κατά τις κείμενες διατάξεις για διαπίστωση της ομαλής και άρτιας λειτουργίας αυτής.
Γ. Σε κάθε έλεγχο ο κατασκηνωτικός φορέας υποχρε ούται να διαθέτει προς άμεση επίδειξη:
Άδεια ίδρυσης.
Άδεια λειτουργίας.
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
Πιστοποιητικό απολύμανσης και απεντόμωσης.
Άδεια λειτουργίας κυλικείου (εφόσον διαθέτει).
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (εφόσον διαθέτει).
Πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου νερού (σε περιπτώσεις που δεν υδροδοτείται από Δημόσιο Δίκτυο).
Φάκελο για όλα τα στελέχη και μέλη του προσωπικού με τα προσόντα, τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και τις ιατρικές βεβαιώσεις).
Φάκελο με τους φιλοξενούμενους κατασκηνωτές κατά ηλικία, φύλο και κατά ομάδα.
Άδειες εγκατάστασης αθλημάτων (όπου έχουν ανα πτυχθεί).
Το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο των κατασκη νωτών κατά ημέρα, είδος και ποσότητα.
καθώς και ότι άλλο απαιτείται κατά περίπτωση.

Άρθρο 9
Για τους φορείς που κατά την εφαρμογή της παρού σας έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης ή δεν απαιτείται άδεια ίδρυσης (οι προ της ισχύος της αριθμ. Δ2β/3396/
1641975 (ΦΕΚ 438/2541975 τ. Β’) απόφασης λειτουρ γούσες κατασκηνώσεις) υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 4 κατά περίπτωση και υποχρεούνται να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4Α και 4Β του άρθρου 3 της παρούσας πριν την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2017.

Άρθρο 10
Κυρώσεις
Α. Εάν διαπιστωθεί λειτουργία χωρίς άδεια ίδρυσης (στις κατασκηνώσεις που απαιτείται) εκδίδεται απόφαση διακοπής της λειτουργίας που εκτελείται από την οικεία αστυνομική αρχή.
Στο φορέα ή ιδιώτη που ασκεί τη δραστηριότητα χω ρίς άδεια παρά την απόφαση διακοπής της λειτουργίας, επιβάλλεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη πρόστιμο ύψους δέκα (10.000,00) έως πενήντα (50.000,00) χιλιά δων ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί ει σπράξεως δημοσίων εσόδων, τηρουμένων και των λοι πών κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Β. Εάν διαπιστωθεί λειτουργία χωρίς άδεια λειτουργίας εκδίδεται απόφαση διακοπής της λειτουργίας που εκτε λείται από την οικεία αστυνομική αρχή.
Στο φορέα ή ιδιώτη που ασκεί τη δραστηριότητα χω ρίς άδεια παρά την απόφαση διακοπής της λειτουργίας, επιβάλλεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη πρόστιμο ύψους δέκα (10.000,00) έως πενήντα (50.000,00) χιλιά δων ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί ει σπράξεως δημοσίων εσόδων και αίρεται η άδεια ίδρυσης της κατασκήνωσης τηρουμένων και των λοιπών κυρώ σεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Γ. Σε παράβαση των υγειονομικών διατάξεων επιβάλ λονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία
κυρώσεις.
Δ. Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας και η κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση του ελέγ χου της εποπτεύουσας αρχής, επιφυλασσομένων των οικείων διατάξεων, συνεπάγεται την άρση της άδειας λει τουργίας της κατασκήνωσης και την υποβολή προστίμου ύψους πέντε (5.000,00) χιλιάδων ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 11
Η απόφαση έχει εφαρμογή από την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2017.
Από την ισχύ της καταργείται κάθε άλλη απόφαση ή εγκύκλιος που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία, Παιδικές κατασκηνώσεις. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s