Συνήγορος του Πολίτη- ετήσια έκθεση 2015


Διαβάζοντας την ετήσια έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη για το έτος 2015 εντόπισα ορισμένα σημεία που χρήζουν προσοχής και καλύτερης διερεύνησης.

Στην ενότητα Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

Η ηχορύπανση από τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δοκιμάζει τα όρια της φέρουσας ικανότητας των νησιών που αποκαλείται «αντιληπτική» (έτσι αποδίδεται ο όρος “perceptual” για τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να φιλοξενήσει μία περιοχή πριν αρχίσει να επηρεάζεται αρνητικά η εμπειρία του τουρίστα). Από αναφορές που εξέτασε ο Συνήγορος διαφάνηκε ο κίνδυνος αλλοίωσης της περιοχής υποδοχής τουριστών – επισκεπτών πέρα από τα όρια ανεκτής αλλαγής.

Όσον αφορά τη χορήγηση αδειών μουσικής, ο ουσιαστικός υγειονομικός έλεγχος θα πρέπει να προηγείται της αδειοδότησης προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενώ η λήψη μέτρων ηχομόνωσης από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων θα μπορούσε να λειτουργήσει προστατευτικά,
όπως και η διενέργεια έκτακτων ηχομετρήσεων και υγειονομικών ελέγχων θα μπορούσε να αποτρέψει τη διολίσθηση των ιδιοκτητών σε παραβάσεις των υγειονομικών όρων. Η αυστηρή τήρηση του ωραρίου λειτουργίας (άρθρο 3 της αστυνομικής διάταξης 3/1996)
αποτελεί ένα ακόμη μέτρο ουσιαστικής προστασίας των περιοίκων και της φυσιογνωμίας των νησιωτικών οικισμών.

Ο Συνήγορος έχει επισημάνει τη δυνατότητα που παρέχεται
(από τη ρητή διατύπωση του άρθρου 9 Ν. 4235/2014 και του άρθρου 43 Ν. 4025/2011) στα αστυνομικά όργανα να διενεργούν ελέγχους για παράβαση υγειονομικών όρων λειτουργίας και να εισηγούνται προς τη δημοτική αρχή την επιβολή διοικητικής κύρωσης.

Η αρμοδιότητα αυτή υποβοηθά τη διενέργεια συστηματικότερων και ασφαλών ελέγχων τόσο εξαιτίας της χωρικής εγγύτητας των αστυνομικών τμημάτων με τα ΚΥΕ όσο και της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων κατά τις νυχτερινές ώρες (σε αντίθεση με τις υγειονομικές υπηρεσίες), με απευθείας διαβίβαση της διαπίστωσης παραβάσεων (όπως πρόκληση ηχορύπανσης και διατάραξη κοινής ησυχίας) και των εισηγούμενων διοικητικών κυρώσεων στην οικεία δημοτική αρχή.

Ο Συνήγορος επανέλαβε ήδη διατυπωμένες απόψεις του σχετικά με την αναγκαιότητα, η εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ και αδειών χρήσης μουσικών οργάνων να έχει χαρακτήρα σύμφωνης (και όχι απλής) γνωμοδότησης που θα δεσμεύει το αποφασίζον όργανο να εκδώσει την πράξη.

Οι  ενστάσεις  μου είναι ότι :

  1. Δεν γνωρίζω αν ο 4235/2014 ανήκει στην κατηγορία των υγειονομικών διατάξεων. Ο 4025/2011 αναφέρει στο άρθρο 43:  Άρθρο 43.Έκδοση υγειονομικών διατάξεων: Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει υγειονομικές διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιακές μολύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι της υγειονομικής διάταξης δεν αντίκεινται σε όρους εκδοθείσας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και εν γένει εκδοθείσων αδειών από άλλα αρμόδια όργανα. Ρητά ορίζεται πως η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορεών, όπως προσδιορίζεται από το ισχύουν νομοθετικό πλαίσιο.
  2. Ο Ν. 4235/2014 όπως αναφέρει και ο τίτλος του αφορά τα τρόφιμα και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί να εφαρμοστεί στην ηχορύπανση. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά από τον συνήγορο στην   ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/3010/85 Μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστηµάτων. (ΦΕΚ 593/Β/2-10-85) που είναι η νομοθεσία αναφοράς για θέματα μουσικής σε ΚΥΕ.
  3. Το άρθρο 9 που αναφέρει ο συνήγορος του πολίτη μιλά για αρμόδιες αρχές. Επομένως αν δούμε ποιές είναι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ανατρέξουμε στο άρθρο 2.

Άρθρο 2 Αρμόδιες αρχές 1. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 36 είναι: α) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια των αρμόδιων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του και του εποπτευόμενου από αυτό Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως αρμόδια κεντρική αρχή για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων, όπως αυτοί ορίζο− νται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 (ΕΕ L 191) και β) οι υπηρεσίες, στις οποίες η αρμόδια κεντρική αρχή αναθέτει αρμοδιότητες επίσημων ελέγχων και οι οποί− ες ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για την άσκηση των επίσημων ελέγχων. γ) Η προκειμένη διάταξη δεν θίγει και δεν καταργεί αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων ή φορέων που η κείμενη νομοθεσία ήδη ρυθμίζει. 2. Όταν η κεντρική αρμόδια αρχή διενεργεί η ίδια επίσημο έλεγχο και διαπιστώνει μη συμμόρφωση σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, εφαρμόζει αναλόγως τις διατάξεις του άρθρου 3. Σε αυτή την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή.

Επίσης είναι σε ισχύ η  Αριθμ. 15523/2006 – ΦΕΚ 1187/Β/31-8-2006
Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 3
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

1.Για την εφαρμογή των Κανονισμών του άρθρου 1 της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κοινή υπουργική απόφαση 088/2006 «Ορισμός Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, καθώς και των Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 175/τ. Β’/13 Φεβρουαρίου 2006) περιέρχονται αρμοδιότητες κατά μεταβίβαση στις κατωτέρω υπηρεσίες, οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες αρχές σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο:
α. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ.,
β. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Εμπορίου, Κτηνιατρικής και Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
γ. Άλλες υπηρεσίες ή φορείς που έχουν την αποδεδειγμένη ικανότητα να εκτελέσουν και εφαρμόσουν προγράμματα επίσημου ελέγχου τροφίμων
2.Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004, του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 854/2004 σε περιφερειακό επίπεδο, την ευθύνη εφαρμογής των επί μέρους προγραμμάτων που εκπονούνται στα πλαίσια των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ, την αποτελεσματική καθοδήγηση, τον αποτελεσματικό συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες των σημείων Β’) και γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3.Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, όσον αφορά τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης στο λιανικό εμπόριο των προϊόντων φυτικής προέλευσης, στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης .
4.Οι Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002 και του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 κατά τη διάρκεια των ελέγχων ποιότητας τροφίμων στα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης, της διανομής και της διάθεσης στο λιανικό εμπόριο, στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
5.Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004, του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 854/2004, όσον αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης στο λιανικό εμπόριο των προϊόντων ζωικής προέλευσης, στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
6.Οι Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, στην διάρκεια των υγειονομικών ελέγχων που γίνονται στις επιχειρήσεις της ΥΔ ΑΙβ/8577/83, όπως ισχύει κάθε φορά, στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης .

Επίσης ο συνήγορος αναφέρει για την εφαρμογή του  Ν. 4025 ΦΕΚ Α 228/2-11-2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ. και άλλες διατάξεις».

στο άρθρο 43 παράγραφος 3 αναφέρει μεν:

3. Ως αρμόδια υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζονται οι υγειονομικοί υπάλληλοι (Ιατροί Δημόσιας Υγείας, Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, Υγιεινολόγοι Μηχανικοί και Υγιεινολόγοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΣΕΥΥΠ, του ΕΟΦ, του ΕΦΕΤ, καθώς και υπάλληλοι άλλων κρατικών φορέων (Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Εμπορίου, EOT, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών, Δημοτικής Αστυνομίας κ.λπ.).

όμως στην παράγραφο 11 ορίζει ρητά ότι αυτό δεν αφορά τις επιχειρήσεις τροφίμων.

11. Οι παράγραφοι 2, 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων, ο οποίος διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύουν

Ελπίζω η έκδοση της νέας υγειονομικής διάταξης να λύσει τα ανωτέρω ζητήματα φέρνοντας νέο κυρωτικό που θα αφορά τα ΚΥΕ και παραβάσεις όπως τροποποιήσεις επεκτάσεις κλπ αλλά και εναρμονισμένο  με τον 4235/14 σε θέματα που αφορούν τα τρόφιμα.  

Α. Παπαδάκης

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s