Αναπτυξιακός Νόμος: Αναζήτηση σημείων του που αφορούν Περιβαλλοντικά και Υγειονομικά θέματα


Στην επίσημη ιστοσελίδα της βουλής αναζήτησα τον υπό ψήφιση νόμο και προσπάθησα να βρω σημεία του που ενδιαφέρουν:

A. Παπαδάκης

Κεφάλαιο Γ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Άρθρο 19 Τροποποίηση του ν.3325/2005 (Α’ 68)
1. Η περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4155/2013 (Α’ 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό τους μόνο η τεχνολογική αναβάθμιση χωρίς καμία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979, στις ζώνες χονδρεμπορίου, στις Ζ.Ο.Ε. και στις υπόλοιπες εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός με τις προϋποθέσεις που γίνεται στην περιοχή Γενικής Κατοικίας.
Ειδικά για τις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους εφόσον η συνολική, για την επόμενη πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφιστάμενης και δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.
Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται στις μονάδες μέσης όχλησης, εφόσον χρησιμοποιείται ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότερης ισχύος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.»

Άρθρο 21 Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας
Η υποπερίπτωση 3α της Υποπαραγράφου ΣΤ.6 (Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων – Αρτοποιητική νομοθεσία) της Παραγράφου ΣΤ. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’85) αντικαθίσταται ως εξής:
«3 α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής ζύμης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με το ν. 3526/2007 έως τις 31 Μαρτίου 2017. Μέχρι την πάροδο του διαστήματος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα και διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση».

Άρθρο 31 Τροποποίηση του ν. 4276/2014 (Α’ 155)
18. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με επιβολή προστίμου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ’ αυτοφώρω πλημμελημάτων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) του ν. 2696/1999 (Α’ 57). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο».

Άρθρο 33 Τροποποίηση του ν. 3270/2004 (Α’ 187)
Το έβδομο εδάφιο της περίπτ.δ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, αντικαθίσταται ως εξής : «Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξαμενής.

Άρθρο 35
Ύδατα εκρέοντα από εγκαταστάσεις Κέντρων ιαματικού τουρισμού- θερμαλισμού, Κέντρων θαλασσοθεραπείας και Κέντρων αναζωογόνησης), όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α7230) δεν λογίζονται  στον βαθμό που προέρχονται από την φυσική ανάβλυση ή άντληση φυσικού πόρου  ως οικιακά ή αστικά λύματα .

Άρθρο 36
Τροποποίηση του π.δ. 112/2014 (Α’ 179)

Το άρθρο 19 του π.δ. 112/2014 (Α7179) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 19
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Α. Διάρθρωση
Στο Υπουργείο Τουρισμού λειτουργούν Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) έχουν ως επιχειρησιακό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, μέσω της αδειοδότησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας κάθε Π.Υ.Τ.

Β. Αρμοδιότητες
α) Τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων των ως άνω ΠΥΤ είναι αρμόδια για την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας, β) Τα Τμήματα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου των ως άνω ΠΥΤ είναι αρμόδια, εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, για:
• Τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων,
• Τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων από τις τουριστικές επιχειρήσεις υπηρεσιών.
• Τον έλεγχο κατάταξης των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα
• Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων σε επιχειρήσεις, εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας, που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία.
• Την παροχή πληροφοριών σε τουρίστες και επισκέπτες της χώρας.
γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ασκούν τις αρμοδιότητες της ως άνω περίπτ. β’ στην περιοχή τοπικής τους αρμοδιότητας, με εξαίρεση αρμοδιότητες που αφορούν στον έλεγχο κατάταξης και στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων.»

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία υπό Διαβούλευση. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.