ΕΦΕΤ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πενήντα οχτώ (58) θέσεων προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. µε µετατάξεις – αποσπάσεις υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.


Ερώτηση: Η ειδικότητα των Υγιεινολόγων – εποπτών Δημόσιας Υγείας είναι άγνωστη στον συγκεκριμένο Φορέα ή διαθέτει πληθώρα και δεν χρειάζεται ;;;;;;;;;;;;

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΦΈΡΕΙ:

Το ∆.Σ. του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, Ν.Π.∆.∆. εποπτευόµενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου να καλύψει ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/1999) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/τ.Α’/18-10-2002). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 12 α, β του Ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297/τ.Α’/5-12-2002). 3. Τις διατάξεις του Π.∆. 223/2000 (ΦΕΚ 192/τ.Α’/2000). 4. Την µε αρ. 68/29-02-2016 απόφαση του ∆.Σ. Ε.Φ.Ε.Τ. προτίθεται να δεχθεί, για την στελέχωση υπηρεσιών του, µε µετάταξη – απόσπαση προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ περιλαµβανοµένων και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και για τον λόγο αυτό καλεί τους µονίµους και µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης ή µετάταξης στον Ε.Φ.Ε.Τ., στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. – ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης – Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού (Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αµπελόκηποι Αθήνα, Τ.Κ. 11526). Οι µετατάξεις και αποσπάσεις θα διενεργηθούν µε κοινή απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και του συναρµόδιου υπουργού σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν 2741/1999 όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ 16 του Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α’), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόµου. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέµονται κατά κλάδο και κατηγορία ως εξής: Α. ΑΘΗΝΑ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 5 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 5 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 5 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 3 ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού Τηλ. : 2106971500 Φαξ : 2106971501 e–mail : info@efet.gr Αθήνα, 30/03/2016 Αρ. πρωτ.:4380 ΠΡΟΣ Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και ΝΠ∆∆-ΝΠΙ∆, ως ο πίνακας διανοµής) 2 ∆Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 27 Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4 Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4 ∆. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4 Ε.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 5 ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ ΠΑΤΡΑ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4 Ζ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ∆Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4 Η.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 3 3 Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη µε µετάταξη / απόσπαση των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α’/2001), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και µε τις διατάξεις του Π.∆. 223/2000. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς απόσπαση ή µετάταξη εκτιµώνται ως επιπλέον προσόντα η προϋπηρεσία, η εµπειρία σε θέµατα της αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ, η γνώση χρήσης Η/Υ, η κατοχή µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, η καλή γνώση µιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών και η εν γένει επαγγελµατική κατάρτιση. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, από 31/03/2016 ως και 13/05/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή (Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αµπελόκηποι Αθήνα, Τ.Κ. 11526): 1. Αίτηση υποψηφιότητας (η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί ταυτόχρονα στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού ή Προσωπικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι). 2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου του. 3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, στο οποίο θα φαίνονται αναλυτικά όλες οι τυχόν υπηρεσιακές µεταβολές, οι ηµέρες αναρρωτικών αδειών που ελήφθησαν κατά την τελευταία πενταετία, ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους. 4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και αποδεικτικών χειρισµού εφαρµογών Η/Υ. 5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας. 6. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 7. Μηνιαίο εκκαθαριστικό µισθοδοσίας (πρόσφατο). Σηµειώνεται ότι απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισµό του. (Αίτηση και υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος σε συγκεκριµένα πρότυπα διατίθενται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. ή την ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.T. http://www.efet.gr) Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από το ∆.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν 2741/99, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και µετά από προεπιλογή και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα ακολουθήσει συνέντευξη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2106971562 κα Μπουγιούρη, 2106971691 κα Τσολάκη και 2106971673 κα Ντούρου από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 13.00 πµ. έως 15.00 µµ. Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλες-όλους τις-τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς και στα Ν.Π.∆.∆. και τα κρατικά Ν.Π.Ι.∆. που εποπτεύουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται για την ανάρτησή της στο δικτυακό του τόπο (www.ydmed.gov.gr). Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Ε.Τ. (www.efet.gr). Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΕΦΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΛΤΑΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Δημόσιο. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.