Επιστολή Συναδέλφων Εποπτών Δημόσιας Υγείας


Με έκπληξη έλαβα την παρακάτω επιστολή από συνάδελφο, την οποία αποστέλλει στα ΔΣ της ΠΕΕΔΥ και του ΣΕΔΥ για την απαράδεκτη απόφαση μετακίνησής συναδέλφων σε άλλη ΠΕ από αυτήν που υπηρετούν.

Σε μια εποχή που οι ΕΔΥ δίνουν ότι αποθέματα τους έχουν απομείνει για να φέρουν εις πέρας το δύσκολο λειτούργημά τους με τόση υποστελέχωση, περικοπή μισθών επιδομάτων όπως το ανθυγιεινό και τόσα άλλα αυτό πλέον ξεπερνάει κάθε όριο και δεν θα γίνει ΑΠΟΔΕΚΤΟ !!!!!!!

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Συνάδελφοι.

Με την παρούσα επιστολή οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας :

  • Σερέτης Ηλίας του Νικολάου και
  • Σισμάνης Χρήστος του Πασχάλη

που υπηρετούμε στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

σας κάνουμε γνωστό ότι :

με την αρ. πρ. Δ.Δ. οικ 721/22-1-2016 (ΑΔΑ : 7Ξ0Ω7ΛΒ-ΛΤΦ) της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας (Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (!!!!!!!!) ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΜΕ στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (με έδρα την Κομοτηνή), για διάστημα έξι μηνών ο καθένας.

Επειδή θεωρούμε την απόφαση «παράνομη» καθώς :

  • Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), άρθρο 66 «περί μετακινήσεων», παρ. 3 και 4, «Για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση του. Στις λοιπές περιπτώσεις το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου. Η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης. Εξαιρούνται τα νησιά που έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας. Στο άρθρο 67 «περί μεταθέσεων» περιγράφεται η διαδικασία  και τα κριτήρια (μόρια) και αναφέρεται ρητά «Η μετάθεση των υπαλλήλων διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου», διαδικασίες που ΔΕΝ ακολουθήθηκαν στην περίπτωσή μας,

με ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ προσφύγαμε εμπρόθεσμα ενώπιον του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κατά της παραπάνω Απόφασης. Επίσης ενημερώσαμε τον Σύλλογος Εργαζόμενων της Περιφερειακής Ενότητας ‘Έβρου και τον Αντιπεριφερειάρχης Έβρου για την απόφαση αυτή που μας θίγει και μας προκαλεί μεγάλη οικονομική επιβάρυνση καθώς για την καθημερινή (επί 6 μήνες)  μετακίνησή μας από την κατοικία μας (στην Αλεξανδρούπολη) προς την έδρα της υπηρεσίας (Κομοτηνή), σε απόσταση 65 χιλιομέτρων, απαιτείται δαπάνη 13,6 Ευρώ, περίπου 300 ευρώ μηνιαίως ήτοι περίπου το 1/3 του μισθού μας, με αποτέλεσμα να επιβαρυνόμαστε οικονομικά και να καλούμαστε ουσιαστικά με δικά μας έξοδα να καλύψουμε τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Περιληπτικά σας ενημερώνουμε ότι :

      Α) Στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας κι Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ροδόπης υπηρετεί ένας Επόπτης Δημόσιας Υγείας (κατέχοντας την θέση αυτή για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι ετών) καθώς και ένας με πεντάμηνη σύμβαση (μέχρι τον Μάιο του 2016). Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματέως της Περιφέρειας ΑΝ.Μ.Θ. ένας Ε.Δ.Υ. της Π.Ε. Έβρου μία φορά την εβδομάδα ενισχύει την λειτουργία της Διεύθυνσης αυτής με μετακίνηση με «εκτός έδρας» αποζημίωση.

Με την αρ. πρ. Δ.Δ 5214/26-09-2014 σύμφωνη Γνώμη του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε Εποπτών Δημόσιας Υγείας  που υπηρετούσε στην Π.Ε Ροδόπης, μετατάχθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επισημαίνουμε ότι και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες υπηρετεί ένας Ε.Δ.Υ. (π.χ. Άρτα, Καρπενήσι, Γρεβενά κτλ) χωρίς να γίνουν παρόμοιες με την περίπτωσή μας μετακινήσεις.

     Β) Στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη υπηρετούν επτά Ε.Δ.Υ.  (εν των οποίων ένας με κινητικά προβλήματα που καθιστούν σχεδόν αδύνατη την άσκηση του συνόλου των καθηκόντων που αφορούν τον κλάδο του και ένας με εκπαιδευτική άδεια δύο ημερών την εβδομάδα για παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος) και στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα δύο Ε.Δ.Υ. εκ των οποίων ένας με εκπαιδευτική άδεια μίας ημέρας την εβδομάδα για παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος). Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας Ορεστιάδας καλύπτει γεωγραφικά περίπου τον μισό Νομό Έβρου.

Οι ιδιαιτερότητες του Νομού Έβρου (μεγάλο μήκος, περίπου 150 χλμ,  μεγάλος αριθμός οικισμών, ύπαρξη τριών πυλών εισόδου στην χώρα, επαφή με δύο κράτη, ύπαρξη της νήσου Σαμοθράκης με δυσκολίες στην μετάβαση λόγο μη τακτικής συγκοινωνίας, η ύπαρξη του ποταμού Έβρου με τα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, μεγάλη έκταση με δυσκολία ελέγχου της εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών και περιοχή εισόδου ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών κτλ δικαιολογούν την παρουσία μεγάλου αριθμού Ε.Δ.Υ και την ύπαρξη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας.

Δύο ημέρες (!!!!!)  μετά την ανάληψη καθηκόντων μας στην Π.Ε.Ροδόπης, με την απ.πρ. 38/2-2-2016 (ΑΔΑ 7ΘΟΥ7ΛΒ-ΚΛΒ)  Απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΙ ΟΧΙ του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερικής Ενότητας Έβρου, καθώς αυτό αποτελεί αρμοδιότητά του (μετακίνηση υπαλλήλου από ένα τμήμα σε άλλο, της ίδιας Διεύθυνσης)  όπως προκύπτει από την κατανομή αρμοδιοτήτων, Επόπτης Δ. Υγείας από το τμήμα της Ορεστιάδας ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΕ για διάστημα έξι μηνών στην έδρα της Υπηρεσίας στην Αλεξανδρούπολη «για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της που προκύπτουν από την μετακίνηση δύο Ε.Δ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» !!!!!!!!!!!!!    Έτσι στο τμήμα αυτό πλέον παραμένει ένας Ε.Δ.Υ. όπως αρχικά στην Π.Ε. Ροδόπης !!!!!!!!!! όπως είναι αναμενόμενο κάθε πρόβλημα δυσλειτουργίας του Τμήματος αυτού θα κληθούν να καλύψουν οι Ε.Δ.Υ. της Διεύθυνσης με μετακινήσεις από την Αλεξανδρούπολη προς την Ορεστιάδα (112 χλμ) !!!!!! Επιπρόσθετα δε γενάτε το ερώτημα εάν οι μετακινήσεις μας έγιναν με σκοπό την εμφάνιση «υπηρεσιακών αναγκών» στην Διεύθυνση Υγείας (στην Αλεξανδρούπολη) καθώς δύο Ε.Δ.Υ. μετακινήθηκαν στην Κομοτηνή, ώστε να μετακινηθεί ο συγκεκριμένος Ε.Δ.Υ από το Τμήμα Υγείας Ορεστιάδας στην έδρα της Διεύθυνσης στην Αλεξανδρούπολη, παρ ότι προηγουμένη αίτησή του ΔΕΝ έγινε δεκτή.

           Επειδή θεωρούμε ότι η παραπάνω Απόφαση μας θίγει κατάφορα, δηλώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε την δικαίωσή μας και απευθυνόμαστε σε εσάς ζητώντας κάθε μορφή υποστήριξης (π.χ. έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης, άσκηση πίεσης στους αρμόδιους φορείς για κατ εξαίρεση διενέργεια προσλήψεων Ε.Δ.Υ. με ταχείς ρυθμούς (ενέργεια που αποτελεί την μόνη λύση της αντιμετώπισης της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών), προβολή της παρούσας αναφοράς μας στην ιστοσελίδα του συλλόγου ώστε να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι προς αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων κτλ)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα έγγραφα.

 

Αλεξανδρούπολη  3/2/2016

Με εκτίμηση

 

ΣΕΡΕΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ    Ε.Δ.Υ.

ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Δ.Υ.

 

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s