NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4351 ΦΕΚ 164/Α/4.12.2015 Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.


Νομίζω ότι το παρακάτω άρθρο του νόμου αυτού θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα αναφορικά με τις οχλήσεις και ανθυγιεινές εστίες που δημιουργούνται από την διατήρηση οικόσιτων ζώων…. πιθανά πρέπει να παρέμβουμε ως κλάδος και να διευκρινιστούν οι όροι διατήρησης των ζώων ειδικά σε οικισμούς  ώστε να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία !!!!

Α. Παπαδάκης

Άρθρο 17α

Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών

1. Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφά− σεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήταν εγκατεστημένες είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και διέθεταν ζωικό κεφάλαιο, χορηγείται: α) άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, β) κωδικός εκμετάλλευσης από την αρμόδια κτηνια− τρική αρχή. Η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν μεταβιβάζεται και δεν τροποποιείται, ανακαλείται δε όταν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνο− τροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζο− νταν στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρ− θρου 20, όπως αυτές είναι δυνατόν να προσαρμοσθούν με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων. β) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διατηρούν τη δυναμικότητα που έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανωτάτων ορίων της κατηγορίας Β΄ όπως ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 (Β΄21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες μειώνουν τη δυναμικό− τητά τους στο ως άνω ποσοστό. 3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και εφόσον επιθυ− μούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού. 4. Μετά τη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού. 5. Η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης, οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργών. 6. Παραβάσεις, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην από− φαση της παραγράφου 5.

Ενστάσεις επί αποφάσεων ΔΑΟΚ που αφορούν στη διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2,τίθενται στο αρχείο και οι σχετικές αποφάσεις ανακαλούνται οριστικά από την αρχή που τις εξέδωσε.»

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Δημόσια Υγεία - Υγιεινή. Bookmark the permalink.

One Response to NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4351 ΦΕΚ 164/Α/4.12.2015 Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

  1. Οι αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από χώρους προστασίας τόσο στην υγειονομική νομοθεσία Υ1β/2000/1995 ΥΔ όσο και στο Νόμο 4056/2012 έχουν θεσπιστεί ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη ζώνη απομόνωσης των εγκαταστάσεων και να μην ενοχλούν
    Είναι σίγουρο ότι με την κατάργηση στην ουσία των απαιτούμενων αποστάσεων για τις υφιστάμενες θα επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η διατήρηση μεγάλου αριθμού ζώων μέσα σε κατοικίες καθώς έχουν αυξηθεί τα ελάχιστα όρια για υπαγωγή σε Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις !
    Το ζήτημα είναι πως θα αντιμετωπίζονται αυτές οι εγκαταστάσεις που εξαιτίας έλλειψης επαρκούς γηπέδου και υποδομών θα δημιουργούν προβλήματα δυσοσμιών και οχλήσεων από τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου και από τη διαχείριση της κόπρου στους κατοίκους

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.