Γ1α.ΓΠ. οικ. 89787: Εφαρμογή των διατάξεων για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας


ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ

Σχετ.:

1. Το άρθρο 21, παρ. 5 του Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄/252), «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Η υπ’ αρ. Υ1.Γ.Π.114971/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. 388 Β΄/2014) «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.» ΑΔΑ: ΒΙΕ9Θ-6ΘΕ

3. Την υπ’ αρ. πρωτ.Γ1α.ΓΠ.82706/2014 /26.03.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (ΩΜΠΡ465ΦΥΟ-ΜΝ5).

4. Το υπ’ αρ. πρωτ οικ.14203/23.09.2014 έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών (1 και 2), που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής καθώς και στην πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων στους χώρους παροχής υγείας, η επιτήρηση των οριζόμενων δεικτών ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι υποχρεωτική.

Υποχρεωτικός είναι επίσης και ο ορισμός μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων μέσω της σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής στις νοσηλευτικές μονάδες του «Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας».

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Διοικήσεων των Μονάδων όσον αφορά στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας βασίζονται στην παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των δεικτών ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων που ορίζονται με την σχετ. (2) υπουργική απόφαση.

Κατ’ εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου (σχετ. 1 και 2) η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε αρμοδίως με το έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ (σχετ. 4) για τα κάτωθι:

Ι. Η συμμετοχή των δημόσιων και στρατιωτικών νοσοκομείων στην επιτήρηση των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών είναι 76%, ποσοστό υψηλό που απέχει όμως από την καθολική συμμετοχή των νοσοκομείων που απαιτείται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Παρατηρείται δηλαδή μη συμμόρφωση 24% των διοικήσεων των νοσοκομείων στις διατάξεις των σχετ. (1 και 2).

ΙΙ. Αναφορικά με την εξέλιξη των δεικτών που προβλέπονται στο σχετ. (2):

i. Δείκτης «επίπτωση βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς που επιτηρούνται /1000 ημέρες νοσηλείας».

Από το 2012 που ουσιαστικά εντάχτηκαν όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες στην επιτήρηση της επίπτωσης των βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς, για πρώτη φορά το 2014 η μέση μηνιαία επίπτωση των βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς στο σύνολο της χώρας εμφάνισε πτωτική τάση.

ii. Δείκτης «Φυσικός διαχωρισμός ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα».

Η εφαρμογή του μέτρου του φυσικού διαχωρισμού των ασθενών με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς ανέρχεται μόλις στο 57%, με μεγάλες διακυμάνσεις ανάμεσα στα νοσοκομεία, ποσοστό που κρίνεται ανεπαρκές για τον έλεγχο της διασποράς των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών να μας ενημερώσουν για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή πρόκειται να προβούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου το σύνολο των νοσοκομείων ευθύνης τους να συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές (1 και 2) διατάξεις καθώς και με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ (σχετ. 3). Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε άμεσα το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σύνταξη, η έγκριση και εφαρμογή του «Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας» καθώς και η αποστολή στοιχείων στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τον υπολογισμό όλων των προβλεπομένων δεικτών αξιολόγησης, στο σύνολο των νοσοκομείων ευθύνης τους.

Ειδικότερα δε, για το δείκτη «Φυσικός διαχωρισμός ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα» παρακαλούνται οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών να μας γνωρίσουν τις διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας τους ή των Διοικήσεις των νοσοκομείων ευθύνης τους, προκειμένου να εφαρμοσθούν μέτρα φυσικού διαχωρισμού ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα. Δέσμες σχετικών μέτρων περιγράφονται στο σχετ. (3).

Τονίζουμε την επιτακτική ανάγκη πιστής εφαρμογής των διατάξεων της σχετικής (2) υπουργικής απόφασης καθώς και των οδηγιών του ΚΕΕΛΠΝΟ όπως κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία σας με την σχετική (3) εγκύκλιο.

Επίσης, παρακαλείται το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Δ/νση Υγειονομικού) να μας ενημερώσει αναφορικά με την εφαρμογή της σχετικής (2) υπουργικής απόφασης στα νοσοκομεία ευθύνης του.

Τέλος, παρακαλείται το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για την άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας μας σχετικά με τη συμμετοχή των νοσοκομείων στην υποχρεωτική επιτήρηση του συνόλου των δεικτών, προκειμένου να είναι δυνατή 1) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διοικήσεων των νοσηλευτικών μονάδων όσον αφορά στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και 2) η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

ΑΔΑ: 7ΚΤΜ465ΦΥΟ-Ψ33

23/11/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.