Πώληση προϊόντων αρτοποιίας σε περίπτωση bake-off – Πρατήριο άρτου/Εγκύκλιος Γ1β/Γ.Π./51144 51062,64838,61242,51130,63850/2015


ΣΧΕΤ:

1) Το με αρ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π./24589/24-4-2015 έγγραφό οας.

2) Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007) «Παραγωγή και διάθεση προϊοντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.»

3) Υ.Α. υπ’ αρΙθ. Οικ. 4730/209/Φ.17.1 (ΦΕΚ 1519 Β/1-8-2008) «Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και διαδικασίας αδειοδότησης. σε εφαρμογή της παρ. 3′ του άρθρου 2 και της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (1) σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο I παρ. 1, στοιχ. ι) του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007), δίνεται ο ορισμός της εγκατάστασης περάτωσης έψησης (bake off) σύμφωνα με τον οποίο: i) «Εγκατάσταση περάτωσης έψησης»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια τωv περιπτώσεων α’ και β΄ της παραγράφου I τον άρθρου 2 του ν. 3325/2005, που είναι εγκατεστημένη σε ειδικό Διαρρυθμισμένο χώρο και κατάλληλα εξοπλισμένη για την έψηση ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας ή την ολοκλήρωση της έψησης του μερικώς ψημένου- κατεψυγμένου άρτου και των διατηρημένων με κατά ψυξη ή άλλη μέθοδο συντήρησης προϊόντος αριοποιίας (bake off).

Περαιτέρω, στο στοιχείο θ) της παρ. I του ιδίου άρθρου δίνεται ο ορισμός του ενδιάμεσου προϊόντος αρτοποιίας σύμφωνα με τον οποίο : θ) «Ενδιάμεσο προϊόν αρτοποιίας»: Η προδιαμορφωμένη ζύμη ωμού άρτου, με ή χωρίς ζύμη, η οποία προορίζεται για παρατεταμένη συντήρηση και στη συνέχεια για έψηση, με σκοπό την τελική παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας, καθώς και ο ημιψημένος και κατεψυγμένος ή ο μερικώς ψημένος και κατεψυγμένος άρτος. Ζύμες, κατά την έννοια τον προηγούμενου εδαφίου, είναι οι ζύμες που υποβάλλονται σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή άλλες μεθόδους συντήρησης και διατηρούν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά τον ενδιάμεσου προϊόντος για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών, με την ουσιαστική διακοπή του κύκλου παραγωγής τους. Ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας αποτελούν και τα προϊόντα των οποίων η μέθοδος συντήρησης είναι διαφορετική από την κατάψυξη

Εξάλλου στο στοιχείο ιστ) της παρ. I του ιδίου άρθρου δίνεται ο ορισμός των προϊόντων αρτοποιίας σύμφωνα με τον οποίο: ιστ) «Προϊόντα αρτοποιίας»: Ο άρτος, τα αρτοπαρασκευάσματα και τα αρτοσκευάσματα. Ως αρτοσκευάσματα εξάλλου νοούνται τα αναλυτικώς οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται ότι στην εγκατάσταση περάτωσης έψησης πραγματοποιείται έψηση ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας (ήτοι προδιαμορφωμένης ζύμης) ή ολοκλήρωση της έψησης του μερικώς ψημένου-κατεψυγμένου άρτου και των διατηρημένων με κατάνυξη ή άλλη μέθοδο συντήρησης προϊόντων αρτοποιίας και δεν τύγχανει, εν προκειμένω, εφαρμογής η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της ως άνω σχετικής (3) Υ.Α, η οποία αφορά δραστηριότητες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή (και όχι στην έψηση ή ολοκλήρωση έψησης) τυρόπιτας, μπουγάτσας, πεϊνιρλί, πίτσας, ντόνατς ή άλλων παρεμφερών προϊόντων.

23/07/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Χαρίκλεια Πιπεροπούλου

Πηγή: www.oenet.gr

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.