Ενημέρωση για Αποχωρητήρια ΑμεΑ σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος


Όπως είχα επισημάνει στις 

Σχεδόν τρία  χρόνια  μετά, αυτό διευκρινίζεται με την απάντηση που έλαβε το Υπουργείο Υγείας από το αρμόδιο ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και που επισημαίνει ότι τελικά η αναφορά των 100 τμ αφορά τον συντελεστή δόμησης. Προς διευκόλυνση όλων παραμένει η υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων ότι  οι όποιες διαμορφώσεις απαιτούνται βάσει ΝΟΚ για τα ΑΜΕΑ, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. 

η ΣΧΕΤΙΚΉ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου, σχετικά με την υποχρέωση που θέτει το άρθρο 26 του ν.4067/12(ΝΟΚ) για τη δημιουργία αποχωρητηρίων ΑμεΑ σας αναφέρουμε τα εξής:

Για τα υφιστάμενα πριν την ισχύ του ΝΟΚ κτίσματα της παρ.4 του άρθρου 26 του ΝΟΚ προβλέπεται στην ίδια παράγραφο ότι: «… επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χοίροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναττηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. … και θα πρέπει να ολοκληρωθούν αέγρι το 2020,. ».

Στην δε παρ.4γ) της υπ’αρθμ.42382/16.7.13 εγκυκλίου με θέμα «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/12) , που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα ΑμεΑ/εμποδιζόμενων ατόμων.» του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ, του οποίου οι αρμοδιότητες μετά την ισχύ του Π/Δτος 100/28.8.2014 (ΦΕΚ 167/Α), ασκούνται από την Δ/νση Α.Ο.Κ.Α του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ (άρθρο 35 παρ.2γ ββ) του Π/Δτος 100/28.8.2014 14), έχει αποσαφηνιστεί ότι: « Το γρονικό όριο ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαμορφώσεων προσβασιιιότητας ιιέγρι το 2020, αφορά σε όλες τις περιπτώσεις υφισταμένων – προ της ισχύος του παρόντος νόμου – κτιρίων της παρούσας παραγράφου.».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, οι διαμορφώσεις που ενδεχομένως απαιτείται να γίνουν προκειμένου οι λειτουργικοί χώροι των ως άνω κτιρίων να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα, και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωση δημιουργίας
προσβάσιμων χώρων υγιεινής, έχουν προθεσμία να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου εκδίδεται οικοδομική άδεια για αναδιαρρυθμίσεις – ανακαινίσεις – αλλαγής χρήσης ή στις περιπτώσεις στις οποίες εργάζονται άτομα με ειδικές ανάγκες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 και 8 της ΥΑ 52487/15.1.2002 (ΦΕΚ 18/Β).

Όσον αφορά στην δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό σας για υφιστάμενα πριν την ισχύ του νόμου κτίρια, σας παραπέμπουμε:

  1. Στην παρ.4 του άρθρου 26 του ΝΟΚ προβλέπεται ότι: « … καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ. μπορούν να εξαιρεθούν μόνο από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους.» και
  1. Στην παρ.4 δ) της υπ’αρθμ.42382/16.7.13 εγκυκλίου του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ όπου αναφέρεται ότι όταν εκδίδεται οικοδομική άδεια για χρήση «… καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ (δεν προσμετρώνται τα τ.μ που δεν υπολογίζονται στον σ.δ), οι χώροι αυτοί, υποχρεούνται μεν να έχουν διασφαλίσει την οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση, εξαιρούνται δε, από τη δημιουργία προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό, στις περιπτώσεις που προκαλείται δυσανάλογη επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη…».

Σε κάθε περίπτωση, φορείς και ιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 26 παρ.7 ΝΟΚ), η οποία γνωμοδοτεί επί ειδικών,.θεμάτων προσβασιμότητας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του ΝΟΚ. η συγκρότηση της οποίας επίκειται το αμέσως προσεχές διάστημα.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.