ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.


Κυκλοφόρησε img004 μια εξαιρετικά χρήσιμη έκδοση που αφορά τη Νομοθεσία που διέπει τα τρόφιμα και τα  ΚΥΕ.  Την  έκδοση αυτή, η οποία διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ –όπως πάντοτε– στους Συνδρομητές της ΟΕΝΕΤ, επιμελήθηκε η Συντακτική Ομάδα και η αρχισυντάκτης του ΟΕΝΕΤ κα Αγάπη Καβάλου.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον εκδότη κ. ΧΡ. Ν. ΒΛΑΒΙΑΝΟ που διαθέτει την έκδοση αυτή, όπως και τις προηγούμενες, Δωρεάν  στους Επόπτες Υγείας που υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητες (Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής) καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ.

Όποιος συνάδελφος Επόπτης Δημόσιας Υγείας, που υπηρετεί σε Περιφερειακή ενότητα ή στον ΕΦΕΤ, επιθυμεί να την λάβει παρακαλώ όπως επικοινωνήσει με την κα Αγάπη Καβάλου στο Τηλ: 210 3240969 – 210 3242267

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ A’
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
1. Ν.42352014 11
Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής-Ορισμοί 11
Μη ασφαλή τρόφιμα-Καν. 171V2002/EK 13
Αρθρο 2 Αρμόδιες αρχές 14
Αρθρο 3 Ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 14
Αρθρο 4 Διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης 15
Αρθρο 5 Περιορισμός ή απαγόρευση διάθεσης τροφίμων ή ζωοτροφών 15
Αρθρο 6 Δέσμευση 15
Αρθρο 7 Κατάσχεση 16
Αρθρο 8 Παρακολούθηση, ανάκληση η απόσυρση η κα καταστροφή μι ασφαλών
τροφίμων ή ζωοτροφών 19
Αρθρο 9 Αναστολή, μερική ή ολική, λειτουργίας ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας
εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων 21
Αρθρο 10 Αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης ή της καταχώρισης ή της εγγραφής
εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών 23
Αρθρο 11 Προσωρινή αναστολή ανάκληση έγκρισης καταλληλότητας μεταφορικού
μέσου τροφίμων 23
Αρθρο 22 Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων 24
Αρθρο 23 Διοικητικές κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης στους τομείς των τροφμων.
των ζωοτροφών 24
Αρθρο 27 Ποινικές κυρώσεις επί μι συμμόρφωσης στους τομείς των τροφίμων 27
Αρθρο 64 Καταργούμενες διατάξεις 29
Διοικητικές κυρώσεις Ν. 42352014 30
Εφαρμογή Ν. 42352014 33
Συντελεστές κριτηρίων επιμέτρησης κυρώσεων Ν. 43252014 34
Κατηγοριοποίηση κυρώσεων Ν. 43252014 40
2. Επισήμανση Τροφίμων-Κσνονισμός 1169 2011 ΕΕ 42
Διατροφική Δήλωση 44
ΤΜΗΜΑ Β·
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Αναγκ.Ν. 2520 1940 51
2. Υγειονομική Διάταξη 96967 2012 54
Αρθρο 1 Σκοπάς 54
Αρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής 54
Αρθρο 3 Ορισμοί 54
Παρασκευαστές & Συσκευαστές .. 64
Αποθήκευση – Διανομείς 64
Μεταφορείς 64
Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου 54
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών .. 66
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης 65
Επιχειρήσεις αναψυχής-επιχειρήσεις προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών 55
Επιχειρήσεις παροχής υπτρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος .. 55
Παρασκευαστές που πωλούν λια·Λκως σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους 55
Επιχειρήσεις αρτοποιητικής Νομοθεσίας 55
Αρθρο 4 Αδεια ίδρυσης & λειτουργίας 56
Αρθρο 5 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 55
Οίκημα 66
Χώροι 66
Δάπεδα, τοίχοι οροφές, θύρες. παράθυρα 56
Ύδρευση 67
Αποχέτευση – στερεά και υγρά απόβλητα 57
Φωτισμός-Αερισμός 57
Απαγωγή καπνών-αέριων καύσεως 68
Αποδυτήρια-Αποχωρητήρια 68
Χημικά-Βιαλσγικά Αποχωρητφια 89
Ζώα συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες 59
Αρθρο 6 Αρχεία επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών 59
Αρθρο 7 Χαρακτηρισμός τροφίμων 69
Αρθρο 8 Πιστοποιητικό υγείος-Ατομική υγιεινή 59
Αρθρο 9 Εκπαίδευση 60
Αρθρο 10 Κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών 60
ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Αρθρο 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 61
Επιχειρήσεις παρασκευής 61
Επιχειρήσεις συσκευασίας 62
Αρθρο 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν 62
Αποθήκευοη-Διανομείς 62
Μεταφορείς – Οχήματα μεταφοράς 63
Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής-πώλησης 63
Αρθρο 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III 64
Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου 64
Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου 66
Αρθρο 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV 66
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παροσκευής & διάθεσης πρόχειρου γεύματος 66
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ποροσκευής & προσφοράς πλήρους γεύματος 66
Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων & ποτών
σε κινητούς χώρους 67
Επιχείρησε*; Αναψυχής 67
Κέντρα Διασκέδασης 68
Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων 68
Στεγασμένοι και Υπαίθρια χώρα Εκδηλώσεων 68
Αρθρο 15 Κατηγορία ν-€πιχειρήσεις αρτοποιηπκής νομοθεσίας .. 69
Αρθρο 16 Υγειονομικά έλεγχα 69
Αρθρο 17 Κυρώσεις-Πρόσπμα ικατοργηθηκε) 70
Αρθρο 18 Μεταβατικές Διατάξεις 70
Αρθρο 19 Καταργούμενες Διατάξεις 71
Παραρτήματο-Αντιστοίχηση παλαιός και νέας ΥΑ 72
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 96967 2012
1. Υγειονομικοί άρα&προΰποθέοΕΧ^ 76
2. Αδεια ίδρυσης & λειτουργίας 76
3. Εκπαίδευση προσωπικού 83
4. Μετοψορά τροφίμων 83
5. Περίπτερα-Ψιλικά 88
6. Αδειοδότηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών 90
ΤΜΗΜΑΓ
ΓΕΝΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Εκδοση Υγειονομιών διατάξεων- Ελεγχος (Ν. 4025/2011) 95
2. Χαρακτηρισμός καταστήματος ως υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν. 3463 2006) 96
3. Αδειοδότηση-Ελεγχοι (Ν. 3852/2010) 98
4. Αναστολή λειτουργίας (Ν. 4249,12014) 99
5. Καταστήματα πώλησης ανοπνευματωδών ποτών (Π A 180/1979) 100
6. Οδηγίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 103
7. Αρχεία επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών 107
8. Σύστημα αυτοελέγχου 108
9. Διαγράμματα ροής 110
10. Πιστοποιητικό υγείας 115
11. Κάπνισμα 116
12. Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ (Ν. 4067/2012) 120
13. Ζώα συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες 123
14. Αδειοδότηση καταστημάτων (Διαδικασία) 124
Αδειοδότηση καταστημάτων (Απλούστευση διαδικασίας γνωστοποίησης) 132
15. Βεβαίωση υποβολής γνωστοπο*)σης 133
16. Αδειοδότηση καταστημάτων (Σύστημα γνωστοποίησης) 136
17. Υγειονομικές προύποθέσεις αδειοδότησης καταστήματος 143
18. Υγειονομικές απαπήαος. 145
19. Αδεια λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων 148
20. Εναρξη λειτουργίας μεταποιητικών δρασττριοτητων 150
21. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήοης 151
22. Ασκηση διπλής δραστηριότητας 152
23. Ίδρυση επιχειρήσεων σε πολυκατοικία 153
24. Αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων 154
25. Εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων 154
26. Δήλωση εξωτερικής αποθήκης καταστήματος. 154
27. Μεταφορά τροφίμων 155
28. Κοντινές 155
α) Χορήγηση άδεχις-λεχτουργία 155
β) Ταξινόμηση κινητών κανπνών 156
29. Εγκατάσταση συστήματος setf-service 158
30. Εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων 159
31. Λειτουργία αυτόματου παρασκευαστή παγωτού 161
32. Πώληση καψουλών καφέ 162
33. Λειτουργία εγκατάστασης περάτωσης έψησης (bake off) 162
34. Αρταπαεια-Εφαρμογή συστήματος HACCP 165
35. Παραγωγή αρτοσκευασμάτων 165
36. Διανομή προϊόντων αρτοποιίας 165
37. Εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης 166
38. Θέματα κρεοπωλείων 167
39. Πώληση τυροκομικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές 175
40. Θέματα κυλικείων σχολείων. 176
41. Ελεγχοι νερού σε επιχειρήσεις τροφίμων 184
Ευρετήριο λημμάτων 367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εκδόσεις. Bookmark the permalink.