Απλούστευση αδειοδοτήσεων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος


Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185) και π.δ 100 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 167).

3. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Οικ. 35209/13.8.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διορισμό του Ευστράτιου Ζαφείρη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΥΟΔΔ΄592).

6. Το Ν.4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114)

7. Το Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94) και ιδίως τις διατάξεις της υποπαραγράφου 4.2 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 3 αυτού.

8. Την υπ’ αριθμ. πράξη 21 της 14−8−2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄96) «Ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας».

9. Την ανάγκη σύστασης υποομάδας εργασίας για την μελέτη της αδειοδοτικής διαδικασίας και επεξεργασία μεταρρυθμίσεων στον τομέα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥ.Ε), όπως αποτυπώνεται ως εισήγηση από τα πρακτικά της από 11/9/2015 πρώτης συνεδρίασης της Ομάδας Διαχείρισης Έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συγκροτούμε Υποομάδα Εργασίας για την απλούστευση της αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του τομέα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, αποτελούμενη από τους:

α. Παπανικολάου Νικόλαο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού,

β. Τασιόπουλο Σταύρο, με αναπληρωτή τον Παναγόπουλο Διονύση, υπαλλήλους του γραφείου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

γ. Βασιλική Καραούλη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Ντίνη υπάλληλο του τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος, ως εκπρόσωποι του Υπ. Υγείας,

δ. Βασιλική Κωστούλα, προϊσταμένη του τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας, με αναπληρώτριες τις Γεωργία Αναγνωστοπούλου και Φωτεινή Κουτσιαρή, υπαλλήλους του τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας,

ε. Θεολογίτη Σοφία, υπάλληλο του τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως εκπρόσωπος του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

στ. Χαμπίμπη Αθανάσιο, Αντιπύραρχο, της ΔΠΥ Αθηνών Η’ Γραφείο Πυρασφάλειας και τον Πουλή Γεώργιο, Πυραγό, της ΔΠΥ Αθηνών Η’ Γραφείο, ως εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

ζ. Καββαδά Ελένη, με αναπληρώτρια την Αντωνίου Ολυμπία, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα περιβάλλοντος,

η. Ηλία Μπαρκούρα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής οικοδομικών κανονισμών και αδειοδοτήσεων, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας,

θ. Μπάνου Ελένη, προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αθηνών με αναπληρώτρια την Φουντά Παναγιώτα, προϊσταμένη του τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, αρχαιολόγοι ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συντονιστές του έργου της Υποομάδας ορίζονται ο Παπανικολάου Νικόλαος, και η Βασιλική Κωστούλα.

2. Το έργο της Υποομάδας θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις ως εξής:

α) Στην πρώτη φάση του έργου τα μέλη την ομάδας θα συνεργαστούν ως εκπρόσωποι των συναρμοδίων υπουργείων σε τεχνικό επίπεδο, για την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και την πλήρη καταγραφή των υφιστάμενων αδειών και αδειοδοτικών διαδικασιών που διέπουν το σύνολο των δραστηριοτήτων στον τομέα των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όπως αποτυπώνονται στο Ν.4262/2014.

Ειδικότερα η φάση αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή:

– κάθε είδους άδειας που απαιτείται για την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων, καθώς και των υποκατηγοριών αυτών (εφόσον υπάρχουν) ή κάποιας άλλης αντίστοιχης μορφής διοικητικής πράξης (γνωμοδότηση, βεβαίωση, σύμφωνη γνώμη κλπ) που δίνεται ως προαπαιτούμενο των αδειών αυτών,

– του θεσμικού πλαισίου που τις διέπει,

– συνοπτικού διαγράμματος ροής της διαδικασίας έκδοσης των ως άνω αδειών,

– της αδειοδοτούσας αρχής,

– του κόστους των ως άνω αδειών,

β) Στη δεύτερη φάση η Υποομάδα Εργασίας:

Θα εντοπίσει τα προβλήματα και τα πεδία που χρήζουν απλούστευσης τόσο σε επίπεδο αδειών, όσο και σε επίπεδο επιμέρους δικαιολογητικών και σύνθετων διαδικασιών, προς υλοποίηση των κατευθύνσεων του Ν.4262/2014.

Θα εξετάσει τις προτεινόμενες από την Παγκόσμια Τράπεζα βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αδειοδότησης στον τομέα των ΚΥΕ σε συνδυασμό με την αξιολόγηση μέσω ανάλυσης κινδύνου των σχετικών δραστηριοτήτων από την Παγκόσμια Τράπεζα και την ανάδειξη δραστηριοτήτων χαμηλού κινδύνου.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τις Παγκόσμιας Τράπεζας, θα υποβάλει προτάσεις και θεσμικές αλλαγές προς απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας του τομέα των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής.

Κατά την υλοποίηση του έργου της ομάδας θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση της προϊσταμένης της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΒ προκειμένου στη συνέχεια να ενημερώνεται ο πρόεδρος και τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την πρόοδο υλοποίησης του έργου και τυχόν θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση αυτού και να δίνονται οι σχετικές κατευθύνσεις.

Τα μέλη της Υποομάδας Εργασίας θα συνεργάζονται με τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ελλάδα και θα αποτελούν από κοινού το βασικό όργανο υποβοήθησης της Ομάδας Διαχείρισης Έργου σε τεχνικό επίπεδο για τον συγκεκριμένο τομέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

3. Παραδοτέα – Διάρκεια

Η πρώτη φάση του έργου της Υποομάδας θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου 2015 με παράδοση της καταγραφής εν είδει παραδοτέου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στον Πρόεδρο της Ο.Δ.Ε., Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, καθώς και στον αντίστοιχο πολιτικό προϊστάμενο έκαστου μέλους.

Η δεύτερη φάση με την υποβολή των προτάσεων απλούστευσης από την Υποομάδα Εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο 2015 με παράδοση τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στον Πρόεδρο της Ο.Δ.Ε., Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, καθώς και στον αντίστοιχο πολιτικό προϊστάμενο έκαστου μέλους.

Η Υποομάδα θα συνεδριάζει εντός ωραρίου εργασίας και δεν προβλέπεται αποζημίωση για το έργο των μελών της.

Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία που μετέχει στην επιτροπή.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι των συναρμοδίων Υπηρεσιών θα απασχολούνται στις εργασίες της συσταθείσης Υποομάδας κατά προτεραιότητα κάθε άλλου υπηρεσιακού τους καθήκοντος.

ΑΔΑ: ΩΛ4Χ4653Ο7-ΓΦΝ

9/11/2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Bookmark the permalink.