ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» 2007 – 2011


Αν και παλιό κείμενο τα παρακάτω κομμάτια που επέλεξα  χρήζουν προσοχής για να καταλάβουμε το πνεύμα των ημερών που ζούμε αναφορικά με την αντιμετώπιση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των υγιεινολόγων φυσικά .

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στις 54 ΝΑ της χώρας λειτουργούν 55 Διευθύνσεις Υγείας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι Διευθύνσεις Υγείας των ΝΑ είναι αρμόδιες για :

o Τη γνωμοδότηση κατά την διαδικασία αδειοδότησης από τους Δήμους των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, παρασκευαστών που πωλούν λιανικώς, αποθηκών και αγορών χονδρικής πώλησης.

o Τον έλεγχο των ως άνω επιχειρήσεων σε εφαρμογή των απαιτήσεων του Καν 852/04.

o Τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρμογή της ΚΥΑ Υ2/2600/01 o Την γνωμοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Ανήκουν διοικητικά στην ΝΑ, και αναφέρονται στον ΕΦΕΤ σε ότι αφορά θέματα επίσημου ελέγχου και στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι Διευθύνσεις Υγείας των ΝΑ απασχολούν 250 επόπτες Δημόσιας Υγείας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Η ΓΔΔΥ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής έχει αρμοδιότητα για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και μέτρων ίδρυσης, λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δ/νσεις Υγείας – Υγιεινής των ΝΑ

Λειτουργούν 55 Δ/νσεις Υγείας – Υγιεινής ΝΑ.

Έχουν αρμοδιότητα εκτός των άλλων καθηκόντων τους για την:

  • Γνωμοδότηση κατά την διαδικασία αδειοδότησης από τους Δήμους και τον έλεγχο των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, παρασκευαστών που πωλούν λιανικώς, αποθηκών και αγορών χονδρικής πώλησης. σε εφαρμογή των απαιτήσεων του Καν 852/04.

ΝΕΡΟ

Αρμόδιες Αρχές – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κεντρική Αρμόδια Αρχή για τον επίσημο έλεγχο του νερού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 088/2006, είναι ο ΕΦΕΤ.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β) για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι ο ΕΦΕΤ και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει επιπλέον την αρμοδιότητα για την αναγνώριση των νερών που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως φυσικά μεταλλικά νερά, με τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα 433/83 (ΦΕΚ 163 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Οι Αρμοδιότητες των Αρχών, όπως αυτές περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία, αφορούν:

–     Την κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους υπευθύνους των επιχειρήσεων,

–     Την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου,

–     Τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων από τους υφιστάμενους ελέγχους,

–     Τη λήψη, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και

– Την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα απαιτούμενα στοιχεία.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

  • Οι Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΦΕΤ, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187 Β) και στην ΚΥΑ 2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β)
  • Οι Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειών του Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται από τις ΚΥΑ 2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β) και οικ 56561/2004 (ΦΕΚ 887)

Οι αρμοδιότητές τους, περιλαμβάνουν:

  • το συντονισμό και εποπτεία της υλοποίησης των προγραμμάτων ελέγχου,
  • τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων

παρακολούθησης της ποιότητας του νερού,

  • προτάσεις για τη λήψη κατάλληλων προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων και αποστολή των αξιολογημένων στοιχείων παρακολούθησης της ποιότητας

συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την αντιμετώπιση ενδεχομένων προβλημάτων στις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι Δ/νσεις Υγείας των ΝΑ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187 Β), 2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β) και ΠΔ 433/83 (ΦΕΚ 163 Α).

Οι Τοπικές Αρμόδιες Αρχές έχουν την ευθύνη έκδοσης αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων,                                                                    υλοποίησης των               προγραμμάτων

ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης και ενημέρωσης των Περιφερειακών Αρμόδιων Αρχών.

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Bookmark the permalink.