Εγκύκλιος 88760-02/09/2015 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε καντίνες


Η εγκύκλιος

Με  αφορµή  σχετικά  ερωτήµατα  του  Σωµατείου  Επαγγελµατικών  Κινητών Καταστηµάτων (Καντινών)- ‘’Εγνατία‘’ για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας µε αντικείµενο «κινητή καντίνα», στο πλαίσιο της υφιστάµενης Νοµοθεσίας, σηµειώνουµε τα εξής:

Η δραστηριότητα µε αντικείµενο «κινητή καντίνα» προσοµοιάζει µε τα είδη κυλικείου, όπου διέπονται από το νόµο 4264/2014 όπως ισχύει « Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις».

Ο εν λόγω νόµος δεν χρησιµοποιεί τον όρο «καντίνα» αλλά µόνο τον όρο «είδη κυλικείου» (άρθρο 14,παρ.8ε, ειδών κυλικείου(σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις)), παρόλο ότι σε προηγούµενα ανάλογα ισχύοντα νοµοθετήµατα υφίσταται ο όρος και έτσι έχει καθιερωθεί.

Συνεπώς οι «καντίνες» έχουν πεδίο εφαρµογής στο υπαίθριο εµπόριο(ν.4264/2014,όπως ισχύει).

Για  λόγους  χρηστής  διοίκησης  και  ασφάλειας  δικαίου,  οι  σχετικές  διατάξεις  που διέπουν κάθε θέµα όπως και το ανωτέρω (καντίνες), πρέπει να εξετάζονται συνδυαστικά και κάθε φορά που αναδεικνύεται αντίφαση και λειτουργεί σε βάρος των διοικούµενων απαιτείται η εφαρµογή των διατάξεων αυτών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην τίθενται σε µειονεκτική θέση.

Ειδικότερα, το άρθρο 22,παρ.4 του ως άνω νόµου αναφέρει µεταξύ των άλλων ότι

«…..οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας».

Το περιεχόµενο της παρ.4 του άρθρου 22 του ν.4264/2014, η οποία είναι σαφής και κατηγορηµατική  αφορά το ουσιαστικό αντικείµενο που είναι η χορήγηση άδειας και τα

στοιχεία  περιεχοµένου  αυτής  (ήτοι,  εύρος  δραστηριότητας,  αντικείµενο δραστηριότητας , στοιχεία κατόχου κ.λ.π).

Παρ’όλα αυτά , το άρθρο 25 του εν λόγου νόµου θέτει χωρικούς περιορισµούς σε αντίφαση µε το άρθρο 22.

Επίσης προβλέπει ως προϋπόθεση  «για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου  εµπορίου  είναι  να  έχει  πραγµατοποιηθεί  δήλωση  έναρξης  του επιτηδεύµατος του γυρολόγου ή άλλης εµπορικής  δραστηριότητας.»

Το ίδιο δε άρθρο επίσης θέτει ως προϋπόθεση ότι, «Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο επιτρέπεται να παραµένει στάσιµος µόνο κατά τη                  διάρκεια της συναλλαγής».

Συνεπώς  τα  ελεγκτικά  όργανα  οφείλουν  να  τηρούν  το  περιεχόµενο  της  εν  λόγω διάταξης και να µην προβαίνουν σε περιοριστική ερµηνεία αυτής, σε αναφορά στο άρθρο 25,καθόσον αποδεικτικό στοιχείο είναι η άδεια.

Οι κάτοχοι σχετικών αδειών, είχαν την βεβαιότητα ότι δραστηριοποιούνται νοµίµως εντός των χωρικών ορίων που αναφέρει η άδεια τους.

Ένα άλλο θέµα που χρήζει διευκρινήσεων, είναι η πρακτική εφαρµογή της παρ.3 του άρθρου 25,ως προς το χρόνο παραµονής .

Η καθιέρωση της υποχρέωσης να παραµένει στάσιµος ο πωλητής µόνο κατά την διάρκεια της συναλλαγής, αφορά όλο το χρονικό διάστηµα, από την παραγγελία, την παρασκευή και τη χορήγηση στον καταναλωτή του προϊόντος που ζητήθηκε.

Η διάταξη αυτή όπως και σειρά άλλων διατάξεων έχει στόχο τη αποφυγή µόνιµης παρουσίας των πωλητών(καντίνα) σε ένα σηµείο, στο πλαίσιο του περιεχοµένου πλανόδιου εµπορίου.

Τα ανωτέρω, αφορούν τόσο τους πωλητές  όσο και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς.

Οι πωλητές  οφείλουν να  πληρούν όλες  τις  προϋποθέσεις    της  νοµοθεσίας  και µε έµφαση  τη  τήρηση  των  Υγειονοµικών  κανόνων, της  έκδοσης  αποδείξεων  και  της κατοχής νόµιµης άδειας.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε σε ανάλογες περιπτώσεις , την υποβολή ερωτηµάτων στην Υπηρεσία µας, για έκδοση είτε ερµηνευτικής εγκυκλίου, όπως στην παρούσα περίπτωση, είτε αν απαιτείται πρόκληση γνωµοδότησης.

Τέλος, ενηµερώνουµε ότι τα ανωτέρω, όπως και µια σειρά άλλων θεµάτων που καθιστούν την υφιστάµενη νοµοθεσία δύσχρηστη ,εξετάζονται σε βάθος και άµεσα θα προκύψει µια σύγχρονη, ενιαία και λειτουργική νοµοθεσία για το υπαίθριο εµπόριο µε όλες τις ιδιαιτερότητές του.

Ο Γενικός ιευθυντής Αγοράς

Χρήστος Μπανός

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.