Γ1(δ)/ ΓΠ οικ. 61438 Μικροβιολογική ποιότητα ιαματικών υδάτων


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου  1  του  A.N. 2520/40 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» (ΦΕΚ 237/Α΄/1940), όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄/2011) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ. 14) του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/ Α΄/2012).
 3. Τους Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α΄/2003) για την οργάνωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α΄/2005) για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας, όπως ισχύουν σήμερα.
 4. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας».
 5. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 6. Τις διατάξεις της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β΄/1172001) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 630/Β΄/26.4.2007).
 7. Την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της  Ε.Ε. της

3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά  με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 1. Την Υγειονομική Διάταξη Π/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β΄/1973)

«Περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 1. Η με αριθμ. 9833/2.6.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ

1055/Β΄/2009) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής  θεραπείας, των  Κέντρων  Ιαματικού Τουρισμού  και  των  Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς  και  των  οικονομικών  επιβαρύνσεων, της  διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση  του ειδικού  σήματος λειτουργίας τους», όπως ισχύει σήμερα.

 1. Τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

«Κατευθυντήριες Γραμμές  για  Ασφαλή  Ύδατα Αναψυχής» (2ος Τόμος, 2006).

 1. Την από 28/7/2015 αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος της  Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας  του  Υπουργείου  Υγείας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  σύμφωνα  με τα  αναφερόμενα στο  άρθρο  58 παρ.1 του Ν. 4075/2012.
 2. Την ανάγκη προσαρμογής της  νομοθεσίας στην τεχνολογική  πρόοδο.
 3. Την ανάγκη διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.
 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της  παρούσας απόφασης  δεν  προκαλείται επιβάρυνση  του  κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η μικροβιολογική ποιότητα των ιαματικών υδάτων που προορίζονται για ποσιθεραπεία να πληροί τις απαιτήσεις μικροβιολογικής ποιότητας που προβλέπονται στην Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β΄/11−7−2001) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως ισχύει κάθε φορά, ήτοι:

 

 

Παράμετρος

Παραμετρική τιμή

(αριθμός/100 ml)

 

Escherichia coli (E.coli)

 

0

Εντερόκοκκοι 0
Αριθμός αποικιών σε 22° C και 37° C  

Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Κολοβακτηριοειδή 0
 1. Η μικροβιολογική ποιότητα των ιαματικών υδάτων που προορίζονται για λουτροθεραπεία να πληροί τις απαιτήσεις μικροβιολογικής ποιότητας που προβλέπονται στην Υγειονομική Διάταξη Π/443/1973 (ΦΕΚ 87/ Β΄/1973) «Περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», όπως εκάστοτε ισχύει ήτοι:

 

 

Παράμετρος

 

Παραμετρική τιμή

Αριθμός αποικιών (σε άγαρ μετά από 24 ώρες) σε 37° C  

<200/ml

Αριθμός κολοβακτηριοειδών

(ΠΑΚ, ΝΡΝ)

 

≤15/100 ml

Αριθμός κολοβακτηριδίων

(Ε. Coli)

 

0/100ml

 1. Για τα ιαματικά ύδατα που προορίζονται για λου− τροθεραπεία καθορίζονται επιπλέον οι ακόλουθοι πα− ράμετροι με τις παραμετρικές τους τιμές:

 

Παράμετρος Παραμετρική τιμή  
  Σε δεξαμενές ιαματικής θεραπείας με συνεχή απολύμανση και παρουσία υπολειμματικού απολυμαντικού Σε δεξαμενές ιαματικής θεραπείας χωρίς απολύμανση
Pseudomonadas aeruginosa  

<1/100 ml

 

<10/100 ml

Legionella <1/100 ml
 1. Η εφαρμογή των όρων της παρούσης ανατίθεται στα οικεία Υγειονομικά όργανα (Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.