Υπουργείο Υγείας : Εγκύκλιος Γ1α/Γ.Π.οικ. 4106629/05/2015 Εφαρμογή υγειονομικών ελέγχων σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία».


σηιπσ Η εγκύκλιος   το παράρτημα

ΣΧΕΤ:

1. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων,

2. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τροποποιήθηκε από: Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2074/2005, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1663/2006, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006,

3. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων,

4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

5. Η Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ.

6. Το Π.Δ.125/2012 (ΥΕΚ 221, τ.Α’) Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΈΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ.

7. Ο Ν. 3991/11 (ΦΕΚ 162, τ. Α’) Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού(ΔΥΚ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

8. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1.Γ.Π.οικ.96543/11-7-08 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Εφαρμογή Αναθεωρημένου ΔΥΚ 2005 – Καθορισμός λίστας λιμανιών για την έκδοση των Πιστοποιητικών βάσει του Αναθεωρημένου ΔΥΚ»

9. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1.Γ.Π.43468/23-6-09 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου αρμοδίων λιμανιών έκδοσης πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου – απαλλαγής μέτρων υγειονομικού ελέγχου, με βάση τον Αναθεωρημένο ΔΥΚ 2005»

10. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΙ/Γ.Π.οικ. 121468/7 – 11 – 2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Συμπλήρωση καταλόγου λιμένων εξουσιοδοτημένων για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων» (ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-3ΞΡ).

11. Η υπ’ αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.109047/31-12-14 (ΑΔΑ: 6Τ2ΝΘ-ΤΕΚ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού – Καταχώρηση και έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου / Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων σε βάση δεδομένων των Ευρωπαϊκών κρατών – Ορισμός Λιμένων υπεύθυνων για διαχείριση περιστατικών αιμορραγικού πυρετού Έμπολα

12. Η υπ’ αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.5675/19-2-15 (ΑΔΑ: 62ΜΦ465ΥΤΟ-ΟΒΞ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Συμπλήρωση λίστας λιμένων υπεύθυνων για διαχείριση περιστατικών αιμορραγικού πυρετού Έμπολα»

13. Η υπ’αρ. πρωτ.129/11-5-15 επιστολή του Εργαστηρίου Υγιεινής & Επιδημιολογίας/ Τμήμα Ιατρικής/Σχολή Επιστημών Υγείας/ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πρόσφατα συμβάντα δημόσιας υγείας σε πλοία εντός των υδάτων των Ευρωπαϊκών κρατών ανέδειξαν την ανάγκη για ένα τυποποιημένο κοινό πρόγραμμα υγειονομικών ελέγχων σε επιβατηγά πλοία στην Ευρώπη. Οι συχνοί υγειονομικοί έλεγχοι αναμένεται να αυξήσουν την συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά υγειονομικά πρότυπα και να συνεισφέρουν στη μείωση των λοιμωδών νοσημάτων. Ένα κοινό πρόγραμμα υγειονομικών ελέγχων για επιβατηγά πλοία σε όλη την Ευρώπη θα επιτρέπει την διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων βασισμένων σε κοινά πρότυπα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής σε θέματα ασφάλειας υδάτων, ασφάλειας τροφίμων, καθαριότητας, αποβλήτων, επικίνδυνων ουσιών, διαχείριση νερού έρματος-θαλασσέρματος και διαχείριση επιβλαβών οργανισμών. Επιπλέον, διατηρείται βάση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης SΗΙΡSΑΝ ΑCΤ για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των υγειονομικών ελέγχων που διεξάγονται στα επιβατηγά πλοία με βάση το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο.

Το ηλεκτρονικό αρχείο του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία στην αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.shipsan.eu/KeyResources.aspx.

Η μετάφραση στα ελληνικά του Μέρους Α’ του «Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία» που έχει ολοκληρωθεί από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από υπαλλήλους των συνεργαζόμενων περιφερειών της χώρας είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: http://www.shipsan.eu/downl/act/manual/greek/Manual_October_2011V8_Greek_Translation_Version_1.pdf.

Προτείνουμε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του αγγλικού κειμένου του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου κατά τη διεξαγωγή των υγειονομικών ελέγχων που θα γίνονται κυρίως σε πλοία σε διεθνές δρομολόγιο καθώς η επίσημη γλώσσα στα πλοία είναι η αγγλική. Η ελληνική μετάφραση του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου προτείνεται να χρησιμοποιείται κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για τους κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις θαλάσσιες μεταφορές

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων και την εφαρμογή των προαναφερθέντων δράσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδότησε με ανταγωνιστικές διαδικασίες δυο ευρωπαϊκά προγράμματα: το SΗΙΡSΑΝ (http://www.eu-shipsan.gr) και το SHIPSANTRAINET (http://trainet.shipsan.eu/) από το 2006 έως το 2011. Τον Φεβρουάριο του 2013 άρχισε το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Κοινής Δράσης για τις θαλάσσιες μεταφορές, το SHIPSANACT με τίτλο «SHIPSANACT Joint Action: Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία στις θαλάσσιες μεταφορές εξαιτίας βιολογικών, χημικών και ραδιενεργών παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των μεταδοτικών νοσημάτων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (DG SANTE).

Με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ηγείται της Κοινής Δράσης SHIPSANACΤ. Κύριος στόχος της είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των επιβατών και των εργαζομένων σε πλοία (επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, φορτηγά) και την πρόληψη κινδύνων δημόσιας υγείας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του SHIPSANACT Joint Action είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.shipsan.eu.

Επίσης, οι εταίροι της Κοινής Ευρωπαϊκής Δράσης SHIPSANACΤ εφαρμόζοντας την Απόφαση C (2012) 4810 Τελική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5.7.2012 για την χορήγηση επιδοτήσεων για τις προτάσεις του 2012 στα πλαίσια του δεύτερου Προγράμματος για την Υγεία (2008-2013), αναγνωρίζουν τα παρακάτω στοιχεία:

– τα πλοία καλούνται να εφαρμόσουν πολλαπλά πρότυπα για την υγεία και την υγιεινή σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαφορετικών χωρών,

– τα διαφορετικά πρότυπα μπορούν να προκαλέσουν διοικητικές δυσκολίες για τους αρμόδιους φορείς των χωρών άλλα και για τις πλοιοκτήτριες εταιρίες, όσον αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών νοσημάτων πάνω σε πλοία,

– τη σημαντικότητα των κοινά αποδεκτών προτύπων όσον αφορά θέματα υγείας από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που Θα εφαρμόζονται οπούς λιμένες.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας μας, η οποία συμμετέχει ως βασικός εταίρος (coordinator) στο SHIPSANACΤ, βάσει, του συμβολαίου με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (DG SANTE), έχουν τη δυνατότητα και πρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα παραδοτέα της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης.

Σκοπός της εγκυκλίου

Η χρήση του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου από τους/τις επιθεωρητές/επιθεωρήτριες που πληρούν τα κριτήρια με βάση την παράγραφο 1, που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας και διεξάγουν υγειονομικούς ελέγχους σε επιβατηγά πλοία που πλέουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καταχώρηση στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος SHIPSANACΤ των αποτελεσμάτων των υγειονομικών ελέγχων που διεξάγονται στα επιβατηγά πλοία με βάση το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο από τους/τις επιθεωρητές/επιθεωρήτριες που πληρούν τα κριτήρια με βάση την παράγραφο Ι, και που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Πεδίο εφαρμογής της εγκυκλίου

Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και είναι συνεργαζόμενοι φορείς στο SHIPSANACΤ και αφορά στους υγειονομικούς ελέγχους σε επιβατηγά πλοία που διεξάγονται από τους/τις επιθεωρητές/επιθεωρήτριες που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας και πληρούν τα κριτήρια με βάση την παράγραφο 1 και που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Υποχρεωτική χρήση του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου από τους/τις επιθεωρητές/επιθεωρήτριες που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας και πληρούν τα κριτήρια με βάση την παράγραφο 1 και που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής υγειονομικών ελέγχων κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου, πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι επιθεωρητές/επιθεωρήτριες που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για τη διεξαγωγή ελέγχων που περιέχονται το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο. Συγκεκριμένα:

α) Εργάζονται σε αρμόδιο φορέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την αρμοδιότητα από αυτόν να διεξάγουν υγειονομικούς έλεγχους στα επιβατηγά πλοία.

β) Έχουν λάβει εκπαίδευση από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα SHIPSANACΤ ή SHIPSAN TRAINET

γ) Έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική εκπαίδευση του προγράμματος SHIPSANACΤ ή SHIPSAN TRAINET

δ) Έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον έναν έλεγχο που έχει λάβει χώρα σε πλοίο κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία, με την συνοδεία εκπαιδευτή.

Μέχρι στιγμής, οι επιθεωρητές/επιθεωρήτριες που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας και πληρούν τα κριτήρια με βάση την παράγραφο 1,  περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

2. Ο/η επιθεωρητής/επιθεωρήτρια της αρμόδιας αρχής μπορεί να υποστηριχθεί από άτομο με την απαιτούμενη πείρα (παρουσία πραγματογνώμονα στον έλεγχο) ο οποίος θα επιλέγεται από το μητρώο εκπαιδευτών της Κοινής Δράσης SHIPSANACΤ και σε συνεννόηση με τους συντονιστές της Κοινής Δράσης. Οι επιθεωρητές/ επιθεωρήτριες ή λοιπά πρόσωπα που τους υποστηρίζουν δεν θα πρέπει να έχουν κανένα εμπορικό ενδιαφέρον είτε στο λιμένα όπου γίνεται η επιθεώρηση είτε στο πλοίο όπου διεξάγεται ο έλεγχος, ούτε και θα πρέπει ο/η επιθεωρητής/επιθεωρήτρια να εργάζεται ή να αναλαμβάνει εργασίες για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανώσεων που εκδίδουν πιστοποιητικά ή διεξάγουν ελέγχους για την έκδοση πιστοποιητικών των πλοίων. Κάθε επιθεωρητής/επιθεωρήτρια θα πρέπει να έχει μαζί του προσωπικό έγγραφο υπό την μορφή δελτίου ταυτότητας, το οποίο θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή με βάση την εθνική νομοθεσία και θα αναφέρει ότι ο/η επιθεωρητής/ επιθεωρήτρια είναι αρμόδιος/α να διεξάγει υγειονομικούς ελέγχους.

3. Ο/Η επιθεωρητής/επιθεωρήτρια που πληροί τα κριτήρια και που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) διεξαγωγή τακτικών υγειονομικών ελέγχων με βάση το «Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία» σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II

β) προετοιμασία των υγειονομικών εκθέσεων και καταχώρηση των αποτελεσμάτων των υγειονομικών ελέγχων στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του SHIPSANACΤ,

γ) συμμετοχή σε συναντήσεις και σε τηλεδιασκέψεις με επιθεωρητές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές θα οργανώνονται από το SHIPSANACΤ.

4. Οι τύποι υγειονομικών ελέγχων που διεξάγονται περιλαμβάνουν:

– Τον τακτικό υγειονομικό έλεγχο,

– Τον μερικό επανέλεγχο,

– Άλλους τύπους (π.χ. για συγκεκριμένο σκοπό).

Ο ορισμός και ο σκοπός κάθε ελέγχου περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία.

5. Οι υγειονομικού έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται από τους/τις επιθεωρητές/επιθεωρήτριες που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο το οποίο διευκολύνει την εφαρμογή των προαπαιτούμενων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των κατευθυντήριων γραμμών βέλτιστης πρακτικής σε θέματα ασφάλειας υδάτων, ασφάλειας τροφίμων, καθαριότητας, αποβλήτων, επικίνδυνων ουσιών, διαχείριση νερού έρματος και διαχείριση επιβλαβών οργανισμών. Το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο προωθεί ένα κοινό πρόγραμμα υγειονομικών ελέγχων σε επιβατηγά πλοία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συχνοί υγειονομικοί έλεγχοι αναμένεται να αυξήσουν την συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά υγειονομικά πρότυπα και να συνεισφέρουν στην μείωση των νοσημάτων. Επιπλέον τοιουτοτρόπως, τα αποτελέσματα του υγειονομικού ελέγχου αναγνωρίζονται αμοιβαία από τις αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι ο τακτικός υγειονομικός έλεγχος δεν θα επαναληφθεί από άλλα λιμάνια της ίδιας ή άλλης χώρας.

6. Στα επιβατηγά πλοία διεθνούς ναυσιπλοΐας (με περισσότερους από 12 επιβάτες) που πλέουν σε ευρωπαϊκά ύδατα, παρέχοντας διαμονή και/ή φαγητό και πόσιμο νερό από το σύστημα διανομής νερού στους επιβάτες, ή έχει διάρκεια ταξιδιού πάνω από 6 ώρες πρέπει να διεξάγονται τακτικοί υγειονομικοί έλεγχοι κάθε έξι (6) μήνες από τους/τις επιθεωρητές/επιθεωρήτριες που εργάζονται στις Τπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας και πληρούν τα κριτήρια με βάση την παράγραφο 1 και που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης έναντι των προτύπων όπως αυτά καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο.

7. Τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων θα πρέπει να καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του SHIPSANACT.

8. Καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υγειονομικοί έλεγχοι που διεξάγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο από τους/τις επιθεωρητές/επιθεωρήτριες που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης συνδυάζονται, όπου είναι εφικτό,με τους ελέγχους για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου -Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΤΚ) 2005. Εάν το λιμάνι το οποίο διεξάγει τον υγειονομικό έλεγχο έχει οριστεί ως αρμόδιο για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο του ΔΥΚ 2005, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων, εάν αυτό ζητηθεί από τον πλοίαρχο ή από την αρμόδια Αρχή.

9. Οι Αρχές Δημόσιας Υγείας των λιμένων οφείλουν να χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα SHIPSANACΤ (http://www.shipsan.eu/comnet/) για να επικοινωνούν πληροφορίες που αφορούν σε θέματα απειλής της δημόσιας υγείας που προκύπτουν εν πλω στις αρμόδιες Αρχές του επόμενου λιμένα κατάπλου, όταν αυτό αιτιολογείται με βάση τον ΔΥΚ 2005. Πχ. όταν το μεταφορικό μέσο θεωρείται προσβληθέν (ΔΥΚ 2005 άρθρο 27), χρειάζεται μερικός επανέλεγχος για τον καθορισμό της επιτυχημένης εφαρμογής μέτρων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά των επιβλαβών οργανισμών σύμφωνα με το ΔΥΚ 2005 (Παράρτημα 5), ή όταν ταξιδιώτης βρίσκεται υπό υγειονομική παρακολούθηση (ΔΥΚ 2005, άρθρο 30), απαιτείται επανέλεγχος και περαιτέρω υγειονομικά μέτρα με βάση αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. Το πληροφοριακό σύστημα SHIPSAN ACΤ καθιστά εφικτή την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πλοίο-με-λιμάνι/λιμάνι-με-εθνικό αρμόδιο φορέα/ λιμάνι-με-λιμάνι, όπως απαιτείται από το ΔΥΚ και την καταχώρηση πληροφοριών σχετικά με την αντιμετώπιση συμβάντων δημόσιας υγείας στα πλοία. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επικοινωνία με λιμένες κρατών εκτός της χώρας, θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας προς: α) τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας: κα Κωστούλα Βασιλική, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132161342, e-mail: ddy@moh.gov.gr, κα Τσαλίκογλου Φωτεινή, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132161324, e-mail: ddy@moh.gov.gr) και β) ΚΕΕΛΠΝΟ (υπεύθυνα άτομο επικοινωνίας: κα Παυλή Ανδρούλα, Υπεύθυνη του Γρ. Ταξιδιωτικής Ιατρικής του ΚΕΕΛΠΝΟ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105212184, e-mail: androulapavli@yahoo.com, με αναπληρώτρια την κα Χατζηαναστασίου Σοφία, λοιμωξιολόγο από το Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105212186, e-mail:ypsos@hotmail.com καθώς και ο κ. Δημήτρης Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος του ΚΕΠΙΧ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105212054, e-mail: iliopoulos@keelpno.gr).

10. Κατά τη λήξη του υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο, ο πλοίαρχος θα πρέπει να ενημερώνεται προφορικά αλλά και μέσω του Δελτίου Συνοπτικής Αναφοράς για τα αποτελέσματα του υγειονομικού ελέγχου. Η τελική υγειονομική έκθεση θα πρέπει να αποσταλεί εντός 15ημερών μετά τον υγειονομικό έλεγχο μέσω του πληροφοριακού συστήματος SHIPSANACΤ.

11. Κατά τη διεξαγωγή των υγειονομικών ελέγχων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο από τους/τις επιθεωρητές/επιθεωρήτριες που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης, η αρμόδια Αρχή θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση του πλοίου. Τίποτα σε αυτή την Εγκύκλιο δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που δημιουργούνται από τις διατάξεις των σχετικών οργάνων που αφορούν την αποζημίωση για αδικαιολόγητη απαγόρευση απόπλου ή καθυστέρησης του πλοίου.

Ανάπτυξη του ετήσιου προγράμματος υγειονομικών ελέγχων για το έτος 2015

Για την αποφυγή επικάλυψης τακτικών υγειονομικών ελέγχων σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο επιχειρείται η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος ελέγχων των επιβατηγών πλοίων που πλέουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα συμμετέχοντα λιμάνια της χώρας μας (Παράρτημα Ι) και το ετήσιο πρόγραμμα τακτικών υγειονομικών ελέγχων που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα (Παράρτημα II) (εξαιρώντας τις εμπιστευτικές πληροφορίες), οι οποίοι θα διεξαχθούν μετά από βραχεία ειδοποίηση (48 ωρών πριν τον τακτικό υγειονομικό έλεγχο) των επιβατικών πλοίων που θα επιθεωρηθούν. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των λιμένων θα ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα αρμοδίως.

ΑΔΑ: 78Ξ4465ΦΥΟ-0Α2

29/05/2015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Shipsan trainet. Bookmark the permalink.