Υπουργείο Υγείας Εγκύκλιος :Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων


Η εγκύκλιος

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν. 2520/40 και το ΠΔ 106/2014 περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας β) Η με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ ΄΄ Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ ΄΄ σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ΄΄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 γ)Η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου και με δεδομένη την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την προστασία της Δημόσιας Υγείας γενικότερα, αλλά και προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε όπως: α) θέσετε σε άμεση προτεραιότητα την εφαρμογή του προγράμματος συστηματικών δειγματοληπτικών ελέγχων νερών κολύμβησης από τα σημεία που έχουν καθορισθεί αρμοδίως και με τη συχνότητα και τις παραμέτρους που προσδιορίζονται, στη σχετική (β), με τελικό στόχο την έκδοση των σχετικών Περιφερειακών Αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας ή μη των νερών κολύμβησης, σε συσχετισμό και με τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες χαρακτηρισμού θαλάσσιων αποδεκτών. β) το ως άνω πρόγραμμα δειγματοληψιών, διενεργείται με σκοπό την προστασία της υγείας των κολυμβητών και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα, και θα πρέπει να ενταχθεί στους ευρύτερους σχεδιασμούς σας, ώστε να υπάρχουν εγκαίρως αξιόπιστα αποτελέσματα, επί ικανού αριθμού δειγμάτων σε συνδυασμό με παράλληλες ενέργειες, που τυχόν γίνονται από άλλους φορείς. Υπενθυμίζεται ότι οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους υγειονομικούς υπαλλήλους. Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται για το συντονισμό των ενεργειών των συναρμόδιων Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η εφαρμογή του προγράμματος δειγματοληψιών, καθώς επίσης και να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στις υπηρεσίες Υγιεινής, τόσο για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού (πιστώσεις, ημέρες, μέσα μετακίνησης κ.λπ. ). όσο και για την διακίνηση, μεταφορά δειγμάτων κ.λπ. Τέλος παρακαλούμε, για την ενημέρωση του αρχείου μας, να μας αποστείλετε τις αποφάσεις χαρακτηρισμού που θα εκδοθούν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.