Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας µε τίτλο «Εντομολογία – Ζωολογία Δημόσιας Υγείας»


Κατεβάστε το έντυπο 

Το  Ινστιτούτο  Δια  Βίου  Εκπαίδευσης  του  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει Πρόγραμμα  Δια  Βίου  Εκπαίδευσης  (ΠΔΒΕ)  µε  τίτλο  «Εντομολογί α  –   Ζωολογία  Δημόσιας Υγείας »

Το ΠΔΒΕ οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου  Εκπαίδευσης  µε  χαρακτήρα  εξειδίκευσης),  όπως  προβλέπεται  από  το  Νόμο  3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τις προδιαγραφές [αναφορά στο πλαίσιο ΠΕΓΑ] και τις γενικές αρχές λειτουργίας του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας,  βάσει της  ΥΑ/Β΄1882/03-09-09 «Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.∆.Β.Ε.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης

µε τίτλο :  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ   Σ Τ Η Ν  Ε Ν Τ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

Ζ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α    Δ Η Μ Ο ΣΙΑ Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ

Επιστημονικός (Ακαδημαϊκός)  Υπ εύθυν ο ς : Χαρ ί λ αος  Κ ο υ τής

Αναπληρωτής: Φ.Μπαμπάτσικου

Επιστημονικό Πεδίο                             : Επιστήμες Υγείας

Υλοποίηση                                              : Ακαδημαϊκό έτος  2014-2015

Έναρξη Προγράμματος                       : 29 Μαΐου 2015

Διάρκεια του Προγράμματος            : 29/5 – 5/7/2015

Σύνολο Ωρών                                         : 100

 

Εκπαιδευτική Σύνθεση:

(Θεωρία – εργασίες / μελέτες – επιδείξεις- Εργαστήριο – τεστ– Case Study- Eξετάσεις –

αξιολόγηση)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) : 8.6

Αριθμός καταρτιζομένων: 40 άτομα για τον πρώτο κύκλο

Κόστος συμμετοχής: 300€

*Στους πτυχιούχους της τελευταίας 3-ετίας (2014,2013,2012) παρέχεται έκπτωση 20% στα δίδακτρα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Γιατροί, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Υγιεινολόγοι Τ.Ε, Απόφοιτοι του τμήματος Δημόσιας υγείας & Κοινοτικής υγείας(κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας), Φαρμακοποιοί, Κτηνίατροι, Γεωπόνοι, Χημικοί.) Επίσης επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται ως υπεύθυνοι παραγωγής, υπεύθυνοι ποιότητας σε επιχειρήσεις παραγωγής ή συσκευασίας τροφίμων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα του

Ι∆ΒΕ (http://idve.teiath.gr).

Οι  αιτήσεις  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  ηλεκτρονικά  στο  e-maill labhygepid@teiath.gr   και chkoutis@teiath.gr µε την επισήμανση

 

«Π∆ΒΕ –  ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ»,  

 Από 7/5/2015έως  και   τ ην  Παρ ασκευή 29 Μαΐ ου  2015 .  

 

Μετά  την  ημερομηνία αυτή,  οι υποψήφιοι θα κλιθούν να καταθέσουν  το φάκελο  µε τους τίτλους σπουδών και τα λοιπά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος στο Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας[κτήριο Κ5.203 …..], Καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:30-18:00].

Οι φάκελοι θα φέρουν αρίθμηση των πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που περιέχουν. Εάν δεν συμπληρωθούν τα ποσοστά της ειδικής κατηγορίας, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, οι υπόλοιπες θέσεις θα αποδοθούν στη γενική κατηγορία, έως τη συμπλήρωση των [40] ατόμων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. 1. Αίτηση, στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο «Πρόγραμμα» και αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία (κατατίθεται ηλεκτρονικά)
  1. 2. Τίτλοι σπουδών
  1. 3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι:

α) ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι αληθή

β) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους  όρους  του  Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στην ανακοίνωση της πρόθεσης υλοποίησης αυτού.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.