Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: “Πόσο ασφαλές είναι το φαγητό σου;”


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 06 Απριλίου 2015

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας:

“Πόσο ασφαλές είναι το φαγητό σου;”

Η 7η Απριλίου, επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας και ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), έρχεται να υπενθυμίσει   ότι η κατανάλωση τροφής δεν παίζει ρόλο μόνο στην ικανοποίηση του αισθήματος της πείνας αλλά συντελεί στη διατήρηση της υγείας και στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου.   Φέτος, ο Π.Ο.Υ. επιλέγει ένα από τα σημαντικότερα θέματα παγκόσμιας ανησυχίας για τη δημόσια υγεία – τα ασφαλή τρόφιμα.

Με την εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση που η ανθρωπότητα βιώνει σήμερα, η ανάγκη διάθεσης επαρκών και ασφαλών τροφίμων προβάλει όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική. Ο τομέας της Ασφάλειας των Τροφίμων αντιμετωπίζει νέες και δυναμικά εξελισσόμενες προκλήσεις ως αποτέλεσμα κυρίως, της παγκοσμιοποίησης και απελευθέρωσης του εμπορίου, των νέων τεχνολογιών και των κλιματικών αλλαγών. Η αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων γίνεται συνεχώς πιο περίπλοκη. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τόσο την εμφάνιση νέων αναδυόμενων κινδύνων άγνωστων μέχρι σήμερα όσο και την επανεμφάνιση άλλων από τους οποίους πιστεύαμε ότι είχαμε απαλλαγεί.

Ο ΕΦΕΤ συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τους ομόλογους Ευρωπαϊκούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τις εθνικές αρχές και   τους   Διεθνείς   Οργανισμούς,   αποδεικνύοντας   πως   είναι   ενεργός   εταίρος   ώστε   ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι χρησιμοποιεί τρόφιμα ασφαλή, υγιεινά και ποιοτικά. Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και έχοντας  ευθύνη για τον σχεδιασμό,  την οργάνωση, την εποπτεία των επίσημων ελέγχων της χώρας στον τομέα των τροφίμων έχει συμβάλει διαχρονικά στη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης των επιχειρήσεων τροφίμων με   τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και ως εκ τούτου του επιπέδου της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων στην χώρα μας.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι εκτός από την θεσμοθετημένη ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων για παραγωγή και διάθεση ασφαλών τροφίμων, ο καταναλωτής έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση διατροφικών επιλογών βασισμένων στην ορθή ενημέρωση για την ασφάλεια και τη διατροφική αξία των τροφίμων.

Με αφορμή την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, ο ΕΦΕΤ συστήνει στους καταναλωτές να ενημερώνονται για ασφαλείς & υγιεινές επιλογές.

Στους παρακάτω  συνδέσμους μπορείτε να δείτε ορισμένες  οδηγίες για ασφαλείς & υγιεινές επιλογές που έχει εκδώσει ο ΕΦΕΤ.

 Ε νη μερω θείτ ε  κ αι  ε νημερώ στ ε

 Χ ειρι στ είτ ε  ,  απ οθηκεύεστ ε  &  π ροετ οιμά στ ε  τ ο  φ αγ ητ ό  με  ασφ άλ εια

 Κά ντ ε  ασφ αλ ε ίς  &  υγ ιει νέ ς  επιλ ογέ ς

 Πέ ντ ε κ λ ειδ ιά γ ια  ασ φ αλέ στ ερα τ ρόφιμα της  Παγ κόσμιας  Ο ργ άνω σης  Υγ είας  (W HO)

 Πληροφ ορίες  γ ια  τ ο  αλ άτ ι:  Πόσο  συ στ ή νου ν  οι  ειδ ικ οί  και  πω ς  μπορώ  να  γ νω ρίζω  εάν έ να  τ ρόφ ιμο  έ χ ει  υψ ηλ ή  π εριεκτ ικ ότ ητ α  σε  αλ άτ ι?

 Αντ ί  γ ια  αλ άτ ι,  μυρω δ ικ ά  βότ ανα

 Τι  εί ναι  τ α  ε νεργ ειακά  π οτ ά;  Ε ίναι  α σφ αλ ή;

 Δι ατ ροφ ή  και  Ασφ άλ εια  Τροφ ίμω ν  στα  Σχ ολεία

 Δυσα νεξ ία  στη  γ λ ουτ έ νη:  Τι  π ρέ π ει  να  π ροσέ χω ;

 Σαρακοστ ή:  Τι  π ρέ π ει  να π ροσέ χω  γ ια  τ ην επ ιλ ογή  σαρακοστ ιανώ ν εδ εσ μάτ ω ν;

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Υγεία. Bookmark the permalink.