«Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας 7 Απριλίου 2015, µε θέµα: :Ασφάλεια Τροφίµων


Το έγγραφο 

ΣΧΕΤ: Το από 16.3.2015 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας. Η ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τµήµα ∆΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία µε τη συναρµόδια ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωµένης Παγκόσµιας Ηµέρας Υγείας του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) που είναι η 7η Απριλίου εκάστου έτους, σας ενηµερώνει τα ακόλουθα: Α. Για το έτος 2015, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, θέτει ως θέµα για την Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας, την ¨Ασφάλεια Τροφίµων¨ (food safety). Το εν λόγω θέµα, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό, για όλους τους ανθρώπους σε παγκόσµιο επίπεδο και πολλούς ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων δηµόσιων φορέων, αλλά και παραγωγών, παρασκευαστών, διακινητών τροφίµων και παρόχων υπηρεσιών παραγωγής και επεξεργασίας τροφίµων και ποτών και µαζικής εστίασης, στο πλαίσιο προάσπισης και προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας. Β. Η Ασφάλεια των Τροφίµων αφορά στην προστασία των καταναλωτών από τον κίνδυνο τροφικών δηλητηριάσεων και τροφιµογενών λοιµώξεων οξέων ή χρόνιων, οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή χηµικές ουσίες (που εκ φύσεως περιέχονται ή τεχνητά προστίθενται σε τροφές), οι οποίες εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισµό µέσω µολυσµένου φαγητού ή νερού. Η διατροφή επίσης αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες εµφάνισης πολλών χρόνιων 2 νοσηµάτων, όπως καρδιαγγειακών νοσηµάτων, Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου ΙΙ, ορισµένων µορφών καρκίνου, παχυσαρκίας, κ.λ.π. Γ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά, η ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων: • Ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης µαθητών, πολιτών – καταναλωτών, εκπαιδευτικών, επαγγελµατιών στο χώρο της παραγωγής και επεξεργασίας τροφίµων και ποτών και µαζικής εστίασης, µε στόχο την προαγωγή της υγείας και ευρύτερα της δηµόσιας υγείας. • Επιµόρφωσης επαγγελµατιών που σχετίζονται µε τον τοµέα της παραγωγής και επεξεργασίας τροφίµων και ποτών και µαζικής εστίασης προκειµένου να προλαµβάνονται και να αντιµετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά οι παράγοντες εκείνοι που σχετίζονται µε την άρση των προϋποθέσεων και κριτηρίων που συνδέονται µε την ασφάλεια των τροφίµων. • Ανάπτυξης πρωτοβουλιών για διαµόρφωση καλών πρακτικών και δηµοσιοποίηση αυτών, σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων • Συστηµατικής διενέργειας των προβλεπόµενων διαδικασιών εποπτείας και ελέγχου από αρµόδιους Φορείς, για την διασφάλιση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων, που συνδέονται µε την ασφάλεια των τροφίµων. Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται: Ανάρτηση αφισών και διανοµή ενηµερωτικού υλικού και εντύπων µε παροτρύνσεις και συµβουλές προς τους καταναλωτές αλλά και προς ειδικότερες οµάδες πληθυσµού, όπως τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς ή τους επαγγελµατίες στο χώρο επεξεργασίας και προσφοράς τροφίµων και ποτών. Ανάρτηση του ενηµερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συµβουλών σχετικά µε την υγιεινή των τροφίµων, το κατάλληλο µαγείρεµα, τη σωστή διατήρηση και αποθήκευση αυτών και την επιλογή ασφαλών πρώτων υλών καθώς και υγιεινού και ασφαλούς νερού. Προβολή του θέµατος της Ασφάλειας των Τροφίµων στα εθνικά και τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µε στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσµού. µέσω των ∆ελτίων Ειδήσεων και της διοργάνωσης ειδικών εκποµπών. Ανάπτυξη συνεργασίας µε µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά), για την αξιοποίηση διάσηµων σεφ ή παρουσιαστών εκποµπών µαγειρικής, προς την κατεύθυνση της εξοικείωσης του τηλεοπτικού κοινού 3 αφενός µε τις πρακτικές διασφάλισης της υγιεινής των τροφίµων, διατήρησης της θρεπτικής τους αξίας, ασφαλούς και κατόπιν ενηµέρωσης επιλογής των φαγητών και ποτών προς κατανάλωση και αφετέρου µε τροφές που αποδεδειγµένα προάγουν την υγεία και την ευεξία (π.χ. µεσογειακή διατροφή). Αξιοποίηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα συµµετέχοντα µέλη µπορούν να συζητούν, να µοιράζονται εµπειρίες και φωτογραφίες, µε στόχο τη διάχυση πληροφορίας σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων στην κοινότητα, ή άλλους δηµόσιους χώρους, όπως λαϊκές αγορές και πλατείες, ώστε να συνδυαστεί η προώθηση των προαναφερόµενων πρακτικών για την διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών τροφίµων και ποτών µε την αναψυχή, µέσα στο πλαίσιο µουσικών, αθλητικών ή άλλων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. ∆. Προκειµένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και ενέργειες, προτείνεται, αρµόδιοι επαγγελµατίες, όπως Χηµικοί και Τεχνολόγοι Τροφίµων, ∆ιαιτολόγοι, ∆ιατροφολόγοι, Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας, Επισκέπτες-τριες Υγείας κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο µε φορείς, υπηρεσίες, Νοσοκοµεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ, Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, ΟΤΑ, Μ.Κ.Ο. προσανατολισµένων στη διατροφή και στην ανθρωπιστική βοήθεια, επαγγελµατικές οργανώσεις ,κ.λ.π. Ειδικότερα, όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του µαθητικού πληθυσµού στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι αρµόδιοι επαγγελµατίες Υγείας σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των οικείων ∆/νσεων Π.Ε και ∆.Ε, καλούνται να οργανώσουν δράσεις, αξιοποιώντας το υλικό του εγκεκριµένου Προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε θέµα: ¨∆ιατροφή και ∆ιατροφικές Συνήθειες – Γενετικά Τροποποιηµένα Προϊόντα¨, καθώς και κάθε άλλο εγκεκριµένο από αρµόδιους φορείς σχετικό υλικό. Παράλληλα, ανάλογες δράσεις προτείνονται σε επίπεδο εκπαιδευτικών και γονέων. Ε. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς και επαγγελµατίες δύνανται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, για τα θέµατα Ασφάλειας των Τροφίµων στους ακόλουθους ιστότοπους: http:/www.who.int/world-health-day/en. 4 http://www.moh.gov.gr/ (ενότητα, Τµήµα Υγειονοµικών Κανονισµών και ∆ηµόσιας Υγείας) http://www.efet.gr (ενότητα, Ασφάλεια Τροφίµων) http://www.edye.gr http://www.e-bug.eu Στο πλαίσιο των ανωτέρω, επισυνάπτεται σχετικό κείµενο ενηµέρωσης, καθώς και ενηµερωτικό έντυπο του Π.Ο.Υ. «Μεσογειακού Κέντρου Καταπολέµησης Ζωοανθρωπονόσων µε τα πέντε κλειδιά για ασφαλέστερα τρόφιµα». Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόµενο Φορέα. Επίσης, το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, παρακαλείται όπως ενηµερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. Η ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, παρακαλείται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,( στην ενότητα για τον Πολίτη), την παρούσα εγκύκλιο. Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τις αρµόδιες ∆/νσεις του Υπουργείου Υγείας (∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας, ddy@moh.gov.gr, ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης pfy@moh.gov.gr). Συνηµµένα: Ενηµ. Κείµενο (σελ. 3) Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Γενικά. Bookmark the permalink.