Πρόληψη ανάπτυξης λιστέριας σε μαγειρεμένες γαρίδες


Κανονισμός της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (Ε 210 — 213) σε μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1) Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα και καθορίζει τους όρους χρήσης τους.

2) Ο εν λόγω κατάλογος δύναται να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την κοινή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε ύστερα από αίτηση.

3) Η ένωση παραγωγών θαλασσινών προϊόντων της Δανίας υπέβαλε αίτηση τροποποίησης του ενωσιακού καταλόγου προσθέτων τροφίμων, προκειμένου να αυξηθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 210 — 213) στις μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη.

4) Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 καθορίζει τα ανώτατα όρια για τη χρήση σορβικού οξέος — σορβικών αλάτων, βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 200 — 213) σε 2 000 mg/kg σε ημιδιατηρημένα ψάρια και αλιευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των καρκινοειδών, των μαλακίων, των σουρίμι και του ιχθυοπολτού/πολτού καρκινοειδών· μαγειρεμένα καρκινοειδή και μαλάκια. Σε μαγειρεμένα καρκινοειδή και μαλάκια το συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 210 — 213) είναι επιπλέον 1 000 mg/kg.

5) Τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα στις μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη με pH 5,6 έως 5,7 θα πρέπει να είναι επαρκή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Listeria monocytogenes σε θερμοκρασίες ψύξης μεταξύ 5 και 8 °C. Ωστόσο, μικρές αλλαγές στις παραμέτρους της διατήρησης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της Listeria monocytogenes. Αναπτύχθηκε μια μαθηματική μέθοδος πρόβλεψης στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Δανίας, προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο του βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 210 — 213) που είναι αναγκαίο. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το επίπεδο των 1 000 mg/kg σε E 210 — 213 δεν είναι επαρκές για την πρόληψη της ανάπτυξης Listeria monocytogenes σε γαρίδες σε άλμη με pH 5,8. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη Listeria monocytogenes σε αυτές τις γαρίδες, τόσο το υπόδειγμα όσο και οι δοκιμές δείχνουν ότι ο βέλτιστος συνδυασμός βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 210 — 213) και σορβικού οξέος — σορβικών αλάτων (E 200 — 203), είναι 1 500 mg/kg και 500 mg/kg, αντιστοίχως.

6) Στην έκθεσή της σχετικά με τις τάσεις και τις πηγές των ζωοανθρωπονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και των εστιών τροφιμογενών λοιμώξεων το 2012, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων λιστερίασης σε ανθρώπους αυξήθηκε ελαφρά σε σχέση με το 2011, και το 2012 αναφέρθηκαν 1 642 επιβεβαιωμένα περιστατικά σε ανθρώπους. Κατά την περίοδο 2008-2012, παρατηρήθηκε στην Ένωση στατιστικά σημαντική αυξητική τάση, αν και με βραδύ ρυθμό, παράλληλα με εποχικές διακυμάνσεις. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, αναφέρθηκε υψηλό ποσοστό θνητότητας (17,8 %) για τα κρούσματα. Συνολικά, το 2012 δηλώθηκαν 198 θάνατοι λόγω λιστερίασης από 18 κράτη μέλη, και ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών που δηλώθηκαν από το 2006. Η Listeria monocytogenes ήταν σπάνια πάνω από το νόμιμο όριο ασφάλειας για τα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα στο στάδιο της λιανικής. Τα δείγματα που ξεπερνούσαν το όριο αυτό βρίσκονταν συνήθως στα αλιευτικά προϊόντα.

7) Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόσληψη προσθέτων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση σε βενζοϊκό οξύ — βενζοϊκά άλατα θα μπορούσε να φτάσει το 96 % της ΑΗΠ για τα μικρά παιδιά και 84 % για τους ενηλίκους με βάση τη χρήση των μέγιστων επιτρεπόμενων επιπέδων. Την εποχή εκείνη ορίστηκε μέγιστο επίπεδο για τις μαγειρεμένες γαρίδες τα 2 000 mg/kg για το σορβικό οξύ — σορβικά άλατα σε συνδυασμό με το βενζοϊκό οξύ — βενζοϊκά άλατα. Το επίπεδο αυτό αναθεωρήθηκε με την οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όταν η άδεια αυτή επεκτάθηκε σε όλα τα μαγειρεμένα καρκινοειδή και μαλάκια, ωστόσο με ανώτατο όριο τα 1 000 mg/kg για το βενζοϊκό οξύ — βενζοϊκά άλατα. Επομένως, αναμένεται ότι η α1 500ύξηση του επιπέδου αυτού σε mg/kg, μόνο για τις μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη, δεν θα οδηγήσει σε πρόσθετη έκθεση που θα προκαλούσε προβλήματα ασφάλειας.

8) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, η Επιτροπή πρόκειται να ζητήσει τη γνώμη της Αρχής, με σκοπό να επικαιροποιήσει τον ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που καθορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η εν λόγω επικαιροποίηση δεν ενδέχεται να έχει επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. Επειδή η έγκριση της χρήσης του βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 210 — 213) σε μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη αποτελεί επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου η οποία δεν ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, δεν είναι αναγκαίο να ζητηθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

9) Ως εκ τούτου, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 88/01.04.2015).

Εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος Ε του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, στην κατηγορία τροφίμων 09.2 «Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών», προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή μετά την εγγραφή για το πρόσθετο τροφίμων Ε 210 – 213:

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Ασφάλεια τροφίμων. Bookmark the permalink.