Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Σχετ.:

1. Η υπ’ αρ. Υ1.Γ.Π.114971/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. 388 Β΄/2014) «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.» ΑΔΑ: ΒΙΕ9Θ-6ΘΕ

2. Το άρθρο 19 της υπ’ αρ. Υ1/οικ. 5028/2001 (ΦΕΚ 831 τ. Β΄), «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.»

3. Το υπ’ αρ. πρωτ οικ.14203/23.09.2014 έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Υ1.Γ.Π.114971/2014 υπουργική απόφαση (σχετ. 1), κάθε Μονάδα ή φορέας του αρθρ. 3 έχει την υποχρέωση να καταρτίζει και να εφαρμόζει «Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας».

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (σχετ. 2), συνέταξε τις Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ενημερώνοντας τη Δ/νσή μας και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..

ΑΔΑ: ΩΜΠΡ465ΦΥΟ-ΜΝ5

26/03/2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Δημόσια Υγεία - Υγιεινή. Bookmark the permalink.