Πρόγραμμα εκπαίδευσης για επιθεωρητές ασφάλειας & υγείας στην εργασία


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 5 και 6 του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 47 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», (Α΄ 143),

δ) του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (Α΄ 98),

ε) του π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (Α΄ 180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) του π.δ/τος 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄21),

ζ) της υπ’ αριθ. 4431/165/26-3-2012 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ρύθμιση θεμάτων υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης υποψήφιων Επιθεωρητών Εργασίας και θεμάτων εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)», (Β΄1179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), που συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2639/1998 (Α΄205), όπως αυτή διατυπώθηκε στο από 16-7 -2014 Πρακτικό συνεδρίασης του.

3. Το από 1-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύψους 1859,00 ευρώ και επιπλέον δαπάνη ύψους 260,00 ευρώ για έξοδα κυλικείου, οι οποίες θα καλυφθούν από τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2015.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνεται η υλοποίηση (οργάνωση και εκτέλεση) Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψήφιων Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Σκοπός του παρόντος Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3996/2011 (Α΄ 170) από τους υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε.

2. ΟΜΑΔΑ- ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αφορά υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε. όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν.3996/2011.

3. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Το Πρόγραμμα έχει την ακόλουθη δομή:

α) Θεωρητική Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται γενικά και εξειδικευμένα θέματα αναφορικά με τη συνολική θεώρηση της γενικής και ειδικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και το ελεγκτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό έργο του Σ.ΕΠ.Ε.

β) Πρακτική Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της οποίας, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και συμμετέχουν ενεργά σε αυτή, με στόχο την απόκτηση ικανών πρακτικών γνώσεων, εμπειριών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους, ως Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

γ) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος από τους εκπαιδευθέντες και Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των εκπαιδευθέντων, μέσω γραπτής εξέτασης.

4. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Η διδακτέα ύλη, κατά ενότητες και εξειδικευμένα θέματα, που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου της θεωρητικής εκπαίδευσης, ως και το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος αναγράφονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

5. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Η Θεωρητική Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (οδός Δραγατσανίου, αρ.8) και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων στον πέμπτο όροφο του Καταστήματος.

Η Πρακτική Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε (Τμήματα Διευθύνσεων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) στις οποίες ήδη υπηρετούν οι εκπαιδευόμενοι.

Η διαδικασία Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος από τους εκπαιδευθέντες και Αξιολόγησης-Πιστοποίησης των εκπαιδευθέντων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην ανωτέρω αίθουσα του Καταστήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Η Θεωρητική Εκπαίδευση θα αρχίσει στις 9/3/2015 και θα λήξει στις 13/3/2015 ( πέντε εργάσιμες ημέρες). Η Πρακτική Εκπαίδευση θα αρχίσει στις 16/3/2015 και θα έχει διάρκεια ενός (1) μηνός.

Η διαδικασία Αξιολόγησης-Πιστοποίησης θα αρχίσει με το πέρας της Πρακτικής Εκπαίδευσης και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου.

7. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.

1) Ακριτίδη Μαρία – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

2) Ανυφαντής Ιωάννης – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

3) Αποστολοπούλου Μαρία – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

4) Μάντζος Νικόλαος – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

5) Τσακνακοπούλου Δήμητρα – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π. και Σ.ΕΠ.Ε. της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου, μεριμνά για την έκδοση απόφασης μετακίνησης στην Αθήνα, για την παρακολούθηση του Προγράμματος, των υποψήφιων Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που υπηρετούν εκτός Περιφέρειας Αττικής.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ.

Η παρακολούθηση του παρόντος Εκπαιδευτικού Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους και η ενεργή συμμετοχή τους σε κάθε μορφής εκπαιδευτική δοκιμασία, είναι υποχρεωτική.

Οι εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι:

α) Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Εκπαίδευσης υπογράφουν σε σχετική κατάσταση παρουσιών τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη λήξη κάθε θεματικής ενότητας και διδακτικής ημέρας, προκειμένου να ελέγχεται από τους υπευθύνους, η παρακολούθηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους. Ο επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών των εκπαιδευομένων από το Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% των εκπαιδευτικών ωρών. Για τους εκπαιδευόμενους που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος αναπλήρωσης διδακτικών ωρών.

β) Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Εκπαίδευσης υπογράφουν ημερήσιο δελτίο παρουσίας τους στις υπηρεσίες τους, το οποίο συνυπογράφεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο της Πρακτικής Εκπαίδευσης. Ο επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών των εκπαιδευομένων από την Πρακτική Εκπαίδευση δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% των εκπαιδευτικών ωρών. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, αναπληρώνει το σύνολο των υπολειπομένων ωρών στην Υπηρεσία όπου πραγματοποιεί την Πρακτική Εκπαίδευση, την οποία και απαραίτητα ολοκληρώνει πριν τη διαδικασία Αξιολόγησης.

γ) Μετά το τέλος της Θεωρητικής και της Πρακτικής Εκπαίδευσης συμπληρώνουν υποχρεωτικά αναλυτικό έντυπο αξιολόγησης του Προγράμματος Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης που παρακολούθησαν.

δ) Μετά την αξιολόγηση του Προγράμματος αξιολογούνται – πιστοποιούνται μέσω γραπτής εξέτασης σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (αριθμού ίσου του συνόλου των διδακτικών ωρών της Θεωρητικής Εκπαίδευσης) που αφορούν τα θέματα, τα οποία διδάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης στη γραπτή δοκιμασία, επιστρέφουν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός καλούνται να αξιολογηθούν-πιστοποιηθούν εκ νέου, μέσω δεύτερης γραπτής δοκιμασίας, με σύστημα και κριτήρια αξιολόγησής τους, όμοια με αυτά της πρώτης γραπτής δοκιμασίας.

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Ορίζονται εκπαιδευτές του παρόντος Εκπαιδευτικού Προγράμματος, κατόπιν εφαρμογής της προβλεπόμενης διαδικασίας από τις σχετικές διατάξεις της Υ.Α. 4431/165/26-3-2012 (Β΄ 1179) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με το από 16-2-2015 Πρακτικό της Τριμελούς Ομάδας Επιλογής Εκπαιδευτών, οι:

1) Σαραφόπουλος Νικόλαος, προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας-Ηπείρου -Ιονίων Νήσων του Σ.ΕΠ.Ε.

2) Σερκεδάκης Αντώνιος, προϊστάμενος Διεύθυνσης στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε.

3) Τουφεκούλα Χρυσούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Κ.Υ. του Σ.ΕΠ.Ε.

4) Τσακτσίρα Χριστίνα, προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής – Κρήτης του Σ.ΕΠ.Ε.

5) Χριστοδούλου Αντώνιος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Κ.Υ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6) Ζωγράφου Ελένη, προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Α΄ Τομέα Δυτικής Αττικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς- Δυτικής Αττικής-Αιγαίου του Σ.ΕΠ.Ε.

7) Κατσακιώρη Παναγιώτα, προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών- Ανατολικής Αττικής- Κρήτης του Σ.ΕΠ.Ε.

8) Μπίσκα Αντιγόνη, προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας του Σ.ΕΠ.Ε.

9) Ντόντορος Ιωάννης, προϊστάμενος Τμήματος στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε.

10) Οικονόμου Βασίλειος, προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Κ.Υ. του Σ.ΕΠ.Ε.

11) Ταγκαλέκα Ευφροσύνη – Ελισάβετ, προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β΄ Τομέα Αθηνών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών- Ανατολικής Αττικής- Κρήτης του Σ.ΕΠ.Ε.

12) Αχτύπης Αναστάσιος, υπάλληλος του Τμήματος Προαγωγής της Υγείας, Βλαπτικών Παραγόντων Ασφάλειας και Εργονομίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Κ.Υ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13) Βαμβακά Ντανιέλα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Κ.Υ. του Σ.ΕΠ.Ε.

14) Καραγιάννης Κωνσταντίνος, υπάλληλος του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Α΄ Τομέα Αθηνών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών- Ανατολικής Αττικής- Κρήτης του Σ.ΕΠ.Ε.

15) Κορωναίος Γεώργιος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Κ.Υ. του Σ.ΕΠ.Ε.

16) Ρήγος Ιάκωβος, υπάλληλος του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής- Κρήτης του Σ.ΕΠ.Ε.

17) Τούκας Δημήτριος, υπάλληλος του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ευβοίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας του Σ.ΕΠ.Ε.

18) Χασιώτης Κωνσταντίνος, υπάλληλος του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β΄ Τομέα Ανατολικής Αττικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής- Κρήτης του Σ.ΕΠ.Ε.

Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π. και Σ.ΕΠ.Ε. της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου μεριμνά για την έκδοση απόφασης μετακίνησης στην Αθήνα, όσων εκπαιδευτών απαιτείται, για τις ανάγκες του Προγράμματος.

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών είναι οι ακόλουθες:

1) Η παρουσίαση-εισήγηση, μέσω θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακών ασκήσεων στους υποψήφιους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, γενικών και εξειδικευμένων θεμάτων, αναφορικά με τη συνολική θεώρηση της γενικής και ειδικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και το ελεγκτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό έργο του Σ.ΕΠ.Ε.

2) Η κατάρτιση πλήρους φακέλου σημειώσεων του διδακτικού τους αντικειμένου και η παράδοσή του στο Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

3) Η κατάρτιση ερωτηματολογίου με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών επί των θεμάτων του διδακτικού τους αντικειμένου, για τη γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων.

4) Η αξιολόγηση – βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων.

5) Η εκ νέου κατάρτιση ερωτηματολογίου με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, για την προβλεπόμενη δεύτερη γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που δεν θα αξιολογηθούν επιτυχώς στην πρώτη γραπτή δοκιμασία και η αξιολόγηση – βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων.

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε.

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι πραγματοποιούν την Πρακτική Εκπαίδευση, υποχρεούνται να ασκούν άμεση εποπτεία και να έχουν την πλήρη επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης των υποψήφιων Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία έχει ως στόχο την παρακολούθηση της

λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. από τους τελευταίους και την απόκτηση ικανών πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους, ως Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Με το πέρας της Πρακτικής Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω Υπηρεσιών υποχρεούνται να αποστείλουν στο Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου, συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο ατομικής αξιολόγησης κάθε εκπαιδευόμενου, το οποίο το ανωτέρω Τμήμα απευθύνει σε αυτούς και στο οποίο αναγράφεται επίσης, ο αριθμός ημερών απουσίας των εκπαιδευομένων από την Πρακτική Εκπαίδευση. Το έντυπο ατομικής αξιολόγησης αποτελεί ταυτόχρονα Βεβαίωση για την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση της Πρακτικής Εκπαίδευσης.

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ.

Μετά το τέλος της Θεωρητικής και της Πρακτικής Εκπαίδευσης και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία συμπληρώνουν υποχρεωτικά αναλυτικό έντυπο αξιολόγησης του Προγράμματος Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης που παρακολούθησαν.

Ακολούθως, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αξιολογούνται – πιστοποιούνται μέσω γραπτής εξέτασης σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (αριθμού ίσου του συνόλου των διδακτικών ωρών της Θεωρητικής Εκπαίδευσης) που αφορούν τα θέματα, τα οποία διδάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης. Οι ερωτήσεις τίθενται από τους εκπαιδευτές Θεωρητικής Εκπαίδευσης. Ο αριθμός των ερωτήσεων που θέτει κάθε εκπαιδευτής, αναλογεί στον αριθμό των διδακτικών ωρών του θέματος που εισηγήθηκε στο Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση-βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από τους εκπαιδευτές. Κάθε εκπαιδευτής αξιολογεί-βαθμολογεί τα θέματα του διδακτικού του αντικειμένου. Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αξιολογούνται επιτυχώς στη γραπτή δοκιμασία, εφόσον έχουν απαντήσει σωστά στο 50% των ερωτήσεων.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης στη γραπτή δοκιμασία, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία επιστρέφουν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός καλούνται να αξιολογηθούν-πιστοποιηθούν εκ νέου, μέσω δεύτερης γραπτής δοκιμασίας, με σύστημα και κριτήρια αξιολόγησής τους, όμοια με αυτά της πρώτης γραπτής δοκιμασίας. Σε περίπτωση δεύτερης μη επιτυχούς αξιολόγησης, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καταλαμβάνουν κενές θέσεις γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε. ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

13. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι οποίοι:

α) έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης,

β) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης, και

γ) έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στη γραπτή εξέταση,

πιστοποιούνται ως Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης από το Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία κοινοποιείται στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π. και Σ.ΕΠ.Ε. της ίδιας Διεύθυνσης και στη συνέχεια δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας.

14. ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος έχει το Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΑΔΑ: 7Θ42465ΦΘ5-24Χ

4/03/2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

 

pinakas1_sepe pinakas2_sepe

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.