Υπουργείο Υγείας : Γ1δ/Γ.Π.24031 Διευκρινήσεις σχετικά με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των Υγειονομικών Μονάδων


το έγγραφο 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/ 21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρστηριοτήτων, …»

2. Η ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/ 2012) «Κατάταξη Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011

3. Η ΚΥΑ 172425/2013 (ΦΕΚ 3266 Β/12-12-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών Μονάδων»

4. Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β/ 8-5-2012) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»

5. Το με αρ. πρωτ. ΔΔΥ/ΠΚΜ 85829/2080/4-3-2014.

6. Τα υπ’ αριθμ. 24 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Φ.Ε.Κ. 20/Α΄/27-1-2015) και 25 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄/27-1-2015) Προεδρικά Διατάγματα.

Με αφορμή το σχετ. (5) έγγραφο αναφορικά με διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Επισπεύδων φορέας για την έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) είναι το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ειδικότερα και μόνον σε ότι αφορά θέματα ΠΠΔ των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ) διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την σχετ. (3) ΚΥΑ οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.α.) που έχουν αριθμό κλινών μεγαλύτερο από 50 και μικρότερο από 300 κατατάσσονται στην κατηγορία Β και υπόκεινται σε ΠΠΔ, εκτός εάν διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ΥΜ, οπότε κατατάσσονται σε κατηγορία Α της ομάδας 4 της σχετ. (2) ΚΥΑ και απαιτείται υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τον σχετ. (1) Νόμο. Για τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (υπαγωγή σε ΠΠΔ ή έκδοση ΑΕΠΟ), καθώς δεν διαθέτουν κλίνες.

3. Η υποχρέωση υπαγωγής των ΥΜ σε ΠΠΔ αντικαθιστά την υποχρέωση των ΥΜ να διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, εφόσον ανήκουν σε κατηγορία Β.

Με το άρθρο 7 της σχετ. (3) ΚΥΑ καθορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις για την περίπτωση που κάποια ΥΜ που πλέον ανήκει σε κατηγορία Β (δηλ. υπάγεται σε ΠΠΔ, αριθμός κλινών 50 έως 300, χωρίς επεξεργασία ΕΑΥΜ) έχει ήδη καταθέσει φάκελο για έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ πριν από την έναρξη ισχύος της σχετ. (4) ΚΥΑ. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι ΥΜ που διαθέτουν ΑΕΠΟ και σύμφωνα με την σχετ. (2) ΚΥΑ ανήκουν σε κατηγορία Β έχουν την υποχρέωση να υπαχθούν σε ΠΠΔ τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ.

4. Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή των ΥΜ που κατατάσσονται σε κατηγορία Β σε ΠΠΔ είναι:

I) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της σχετ. (3) ΚΥΑ, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας για τις εξής περιπτώσεις:

α) Για την ίδρυση νέας Υγειονομικής Μονάδας που κατατάσσεται σε κατηγορία Β (50 εως 300 κλίνες) και για την έναρξη εργασιών κατασκευής δεν απαιτείται άδεια ίδρυσης,

β) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, τροποποίηση ή επέκταση υφιστάμενης Υγειονομικής Μονάδας που κατατάσσεται σε κατηγορία Β (50 εως 300 κλίνες) και δεν προβλέπεται άδεια ίδρυσης πριν την έναρξη κατασκευής/υλοποίησης των τροποποιήσεων.

II) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 και 3 της σχετ. (3) ΚΥΑ, η αδειοδοτούσα αρχή (εν προκειμένω, για τις ιδιωτικές κλινικές, σύμφωνα με τους οργανισμούς των Περιφερειών, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας περιφέρειας, Τμήμα Υπηρεσιών Επαγγελμάτων Υγείας) για τις εξής περιπτώσεις:

α) Για την ίδρυση νέας Υγειονομικής Μονάδας που κατατάσσεται σε κατηγορία Β (50 εως 300 κλίνες) και προβλέπεται άδεια ίδρυσης πριν την έναρξη κατασκευής/υλοποίησης των τροποποιήσεων. Σε αυτή την περίπτωση οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άδειας ίδρυσης της ΥΜ και μετέπειτα της άδειας λειτουργίας.

β) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, τροποποίηση ή επέκταση υφιστάμενης Υγειονομικής Μονάδας που κατατάσσεται σε κατηγορία Β (50 εως 300 κλίνες) και για την έναρξη εργασιών κατασκευής απαιτείται άδεια ίδρυσης. Σε αυτή την
περίπτωση οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άδειας ίδρυσης της ΥΜ και μετέπειτα της άδειας λειτουργίας.

γ) Για την περίπτωση υφιστάμενης Υγειονομικής Μονάδας που η άδεια λειτουργίας της ανανεώνεται, επανεκδίδεται ή εκδίδεται για πρώτη φορά. Σε αυτή την περίπτωση οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άδειας λειτουργίας της ΥΜ.

δ) Για την περίπτωση υφιστάμενων Υγειονομικών Μονάδων των οποίων η λειτουργία προϋποθέτει άδεια λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άδειας λειτουργίας της ΥΜ.

5. Ο έλεγχος της πληρότητας συμπλήρωσης της δήλωσης υπαγωγής της ΥΜ σε ΠΠΔ και των απαραίτητων δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4 της σχετ. (3) ΚΥΑ, αποτελούν αρμοδιότητα της αρχής που είναι υπεύθυνη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (υπαγωγή της μονάδας σε ΠΠΔ).

6. Θέματα αναφορικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο, τα είδη του και τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (σχετ. 3).

Κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η αδειοδοτούσα αρχή (που είναι υπεύθυνη για την υπαγωγή στις ΠΠΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω) είναι αρμόδια και για τη διενέργεια των προληπτικών επιθεωρήσεων με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας των προτεινόμενων μέτρων.

Μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργούνται τακτικές επιθεωρήσεις, σε προσδιορισμένο χρόνο βάσει του σχεδιασμού των επιθεωρήσεων είτε κατά το στάδιο κατασκευής του έργου είτε κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, για την εξέταση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διασφάλιση της τήρησης των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ στα στάδια αυτά. Αρμόδιες αρχές για τις τακτικές επιθεωρήσεις είναι

• η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,

• οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών (Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού) σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας,

• τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους και

• οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, ενεργούντες κατόπιν εντολής των αμέσως προαναφερόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών.

Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών και τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, προκειμένου να διερευνηθούν το ταχύτερο δυνατόν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγγελίες ή συμβάντα με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

7. Σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων των ΥΜ, ισχύει η σχετ. (1) ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία όλες οι ΥΜ που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν περισσότερες από 50 κλίνες) έχουν την υποχρέωση να καταρτίσουν εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης αποβλήτων, ο οποίος θεωρείται από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.).

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4042 /2012 (ΦΕΚ 24 Α/ 13-2-2012) και με την σχετ. (1) ΚΥΑ οι παραγωγοί επικίνδυνων αποβλήτων ΥΜ (εν προκειμένω οι ΥΜ του άρθρου 2 παρ. 5 της σχετ. (1) ΚΥΑ, καθώς και άλλοι παραγωγοί επικίνδυνων αποβλήτων που σχετίζονται με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με την κατ’ οίκον περίθαλψη ασθενών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 παρ. 4 της σχετ. (1) ΚΥΑ) είναι υποχρεωμένοι να τα διαχειρίζονται ορθά είτε υλοποιώντας κατάλληλη επεξεργασία τους εντός της δραστηριότητας είτε συμβαλλόμενοι με κατάλληλα αδειοδοτημένη Εταιρεία Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης ΕΑΥΜ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 της σχετ. 1 ΚΥΑ, οι ΥΜ που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και παράγουν Επικίνδυνα Απόβλητα υποχρεούνται να τα παραδίδουν σε αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης με μέριμνα των Διευθύνσεων Υγείας από τις οποίες χορηγείται άδεια λειτουργίας.

Αρμόδιες αρχές για τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους τήρησης των μέτρων και όρων για τη διαχείριση των αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων είναι σύμφωνα με την σχετ. 2 ΚΥΑ (άρθρο 15) οι αρχές που αναφέρονται στο σημείο 5 σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις καθώς και

• το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας

• οι αρμόδιες υπηρεσίες υγείας της οικείας περιφέρειας (δηλαδή η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ή η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας), προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων που προβλέπονται στην αντίστοιχη ΑΕΠΟ (ή ΠΠΔ) και των όρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

ΒΝΖΑ465ΦΥΟ-ΗΦΟ

20.02.2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s