Υπουργείο Υγείας :Απόσυρση της ΥΑ «Καθήκοντα και αρμοδιότητες νοσηλευτών-τριών» για ευρύτερη διαβούλευσή της.


Γραφείο Τύπου Υπουργού

 

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποσύρεται η υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 3567/19-1-2015 (ΦΕΚ: Β 79) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Μάκη Βορίδη, με τίτλο«Καθήκοντα και αρμοδιότητες νοσηλευτών-τριών», προκειμένου να υπάρξει χρόνος για ευρύτερη διαβούλευση σχετικά με το θέμα με όλους τους υγειονομικούς φορείς.

 

Αριθ. Γ4α/Γ.Π. 3567
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των νοσηλευτών –
τριών ορίζονται ως ακολούθως:
Α. 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα µε άµεση ευθύνη
του Νοσηλευτή−τριας στην κοινότητα.
1. Η Νοσηλευτική κατ’ οίκον επίσκεψη που περιλαμ−
βάνει:
• Την εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας.
• Τη λήψη νοσηλευτικού ιστορικού.
• Τη διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρό−
αση, ψηλάφηση)
• Τη νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά
πρωτόκολλα.
• Το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση
της νοσηλευτικής φροντίδας.
2. Η λήψη ΗΚΓ.
3. Η πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισµού µε
μηχανικά μέσα και µε εφαρμογή ασκήσεων.
4. Η περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων.
867868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Η περιποίηση στοµίας: γαστροστοµία, ειλεοστοµία,
νηστιδοστοµία, κολοστοµία και εκπαίδευση του ασθενή.
6. Ο καθετηριασµός περιφερικών αγγείων.
7. Ο καθετηριασµός ουροδόχου κύστης.
8. Η λήψη αίµατος για εργαστηριακές εξετάσεις και
διασταύρωση οµάδας αίµατος.
9. Η εξέταση αίµατος και ούρων για σάκχαρο και
οξόνη με χρήση stick.
10. Η μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών
Σηµείων.
11. Η μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως.
12. Η μέτρηση και αξιολόγηση κορεσµού οξυγόνου.
13. Η εφαρμογή κλασσικών θεραπειών πόνου, σύμφωνα
με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
14. Η λήψη βιολογικών υλικών για διαγνωστικούς σκο−
πούς.
15. Η βρογχική παροχέτευση.
16. Η ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα.
17. Η αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας
του σώματος.
18. Η περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τοµών.
19. Η κοπή ραµµάτων.
20. Η εκτέλεση δοκιμασιών (ή τεστ) δερµοαντιδράσε−
ων και χορήγηση αντιτετανικού ορού.
21. Η επίδειξη και/ή αξιολόγηση σε έναν ασθενή της
χρήσης σπρέι, νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή ει−
σπνοής ή συσκευή IPPB.
22. Η περιποίηση τραχειόστομου – ενδοτραχειακού
σωλήνα – βρογχοαναρρόφηση και εφαρμογή πρωτο−
κόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
23. Η χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς.
24. Η χορήγηση θροµβολυτικών σκευασµάτων σύμ−
φωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρω−
τόκολλα.
25. Η χορήγηση τοπικής αναισθησίας σύμφωνα με τα
ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
26. Ο καθετηριασµός φλεβικών γραµµών.
27. Η χορήγηση οξυγόνου.
28. Η χορήγηση εντερικής και παρεντερικής διατρο−
φής.
29. Οι πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, και συ−
ριγγίων.
30. Καθήκοντα σχολικού νοσηλευτή – τριας όπου προ−
βλέπεται.
31. Ο σχεδιασµός και λήψη µέτρων ασφαλείας για
αποφυγή ατυχημάτων.
32. Η συνταγογράφηση φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού όπως: Ήπια αναλγητικά – αντιπυ−
ρετικά, βιταμίνες, σίδηρο, φυσιολογικό ορό 0,9%, αντι−
βηχικά σιρόπια, υπακτικά, αντιδιαρροϊκά, αντιεμετικά,
επιδεσμικό υλικό, οξυζενέ, αντισηπτικά διαλείμματα,
επιθέματα, σύριγγες, συσκευές ορού, υλικό καθετηρια−
σμού ουροδόχου κύστης, three way, spray κατακλίσεων
και τραυμάτων.
33. Η συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου με ψυχική
διαταραχή και της οικογένειάς του, από τους νοσηλευ−
τές−τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής
Υγείας.
2. Αρμοδιότητες και καθήκοντα µε άµεση ευθύνη του
Νοσηλευτή−τριας στο νοσοκομείο.
1. H εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας.
2. Η λήψη νοσηλευτικού ιστορικού.
3. Η διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρό−
αση, ψηλάφηση).
4. Η νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά
πρωτόκολλα.
5. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της
νοσηλευτικής φροντίδας.
6. Η συμμετοχή στη διαλογή ασθενών (triage) στο
τμήμα επειγόντων περιστατικών (TEΠ).
7. Η πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκοµειακών
λοιµώξεων.
8. Η παροχή ανακουφιστικής−παρηγορητικής φροντίδας.
9. Η εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα και εκ−
παίδευση οικογενειακών µελών για την συνέχιση φρο−
ντίδας του ασθενούς στο σπίτι, τη συμμόρφωση με τα
θεραπευτικά πρωτόκολλα, τις επιπλοκές των νόσων,
την αντιμετώπιση και φροντίδα αυτών.
10. Η ενημέρωση και εκπαίδευση της οικογένειας σε
δικαιώματα, υποχρεώσεις και διαθέσιμες υπηρεσίες που
αφορούν στον ασθενή.
11. Η εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της έντασης
και διαχείρισης της ψυχοκινητικής διέγερσης.
12. Η προετοιμασία του ασθενή για την Ηλεκτροσπα−
σμοθεραπεία (ΗΣΘ) και Συμμετοχή στην εφαρμογή της.
13. Η αποµόνωση, διαχείριση και δήλωση κρουσμάτων
λοιµωδών − µεταδοτικών νοσηµάτων και οιουδήποτε
επικίνδυνου παράγοντα για τη δηµόσια υγεία.
14. Η αξιολόγηση − αντιµετώπιση αναγκών υγείας
ατόµων και παραποµπή σε ειδικούς µέσω συστηµάτων
τηλε − υγείας.
15. Η λήψη ΗΚΓ.
16. Η πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισµού µε
μηχανικά μέσα και µε εφαρμογή ασκήσεων.
17. Η περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων.
18. Η περιποίηση στοµίας: γαστροστοµία, ειλεοστοµία,
νηστιδοστοµία, κολοστοµία και εκπαίδευση του ασθενή.
19. Ο καθετηριασμός περιφερικών αγγείων και παρα−
κέντηση Fistula από τους νοσηλευτές που εργάζονται
στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης μετά από σχετική εκπαί−
δευση.
20. Ο καθετηριασµός ουροδόχου κύστης.
21. Η διασταύρωση οµάδας αίµατος από τους νοση−
λευτές που υπηρετούν στα τμήματα αιμοδοσίας.
22. Η εξέταση αίµατος και ούρων για σάκχαρο και
οξόνη με χρήση stick.
23. Η μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών
Σηµείων.
24. Η μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως.
25. Η μέτρηση και αξιολόγηση κορεσµού οξυγόνου.
26. Η εφαρμογή κλασσικών θεραπειών πόνου, σύμφωνα
με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
27. Η βρογχική παροχέτευση.
28. Η ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα.
29. Η αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας
του σώματος.
30. Η περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τοµών.
31. Η κοπή ραµµάτων.
32. Η εκτέλεση δοκιμασιών (ή τέστ) δερµοαντιδράσε−
ων, και η χορήγηση αντιτετανικού ορού.
33. Η επίδειξη και/ή αξιολόγηση σε έναν ασθενή της
χρήσης σπρέι, νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή ει−
σπνοής ή συσκευή IPPB.ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 869
34. Η εκπαίδευση του ψυχικά ασθενή και της οικογέ−
νειάς του στη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή
και θεραπεία.
35. Η ΚΑΡΠΑ, η ηλεκτρική ανάταξη, η αντιμετώπιση
καταστάσεων shock, και η εφαρµογή πρωτοκόλλων για
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
36. Η παραπομπή για απλές διαγνωστικές εξετάσεις
από τους νοσηλευτές που εργάζονται στα τμήματα
επειγόντων περιστατικών και εξωτερικών ιατρείων βά−
σει θεραπευτικών νοσηλευτικών πρωτοκόλλων ή κατό−
πιν ιατρικής υπόδειξης.
37. Η περιποίηση τραχειόστομου – ενδοτραχειακού
σωλήνα – βρογχοαναρρόφηση και εφαρμογή πρωτο−
κόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
38. Η συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου με ψυχική δι−
αταραχή και της οικογένειάς του, από τους νοσηλευτές−
τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.
3. Αρμοδιότητες και καθήκοντα Νοσηλευτών−τριών
κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης.
1. Η χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.