Εφαρμογή του Προγράμματος για τη γρίπη των πτηνών


Πηγή : www.oenet.gr 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 3567/τ. Β΄/30-12-2014 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 7176/162643/22-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΩ3ΚΒ-1ΑΚ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών», που θα ισχύσει το έτος 2015 και αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας.

Στην παρούσα συγκυρία, όπου σε πολλά Κράτη Μέλη της Ε.Ε. εκδηλώνονται συνεχόμενα κρούσματα του νέου υπότυπου Η5Ν8 της γρίπης των πτηνών, κρίνεται περισσότερο από ποτέ επιτακτική η πιστή εφαρμογή του προγράμματος τόσο στα πουλερικά, όσο και στα άγρια πτηνά. Ειδικότερα στα πουλερικά, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια να συλλέξουν το σύνολο των προβλεπόμενων δειγμάτων για την γρίπη των πτηνών συνδυάζοντας, όπου μπορούν, την εφαρμογή περισσότερων του ενός προγραμμάτων στις επιχειρήσεις / εκμεταλλεύσεις πουλερικών.

Όσον αφορά τα άγρια πτηνά, δεδομένου ότι έχει επιβεβαιωθεί ο ρόλος τους στη μετάδοση του υπότυπου Η5Ν8, είναι ιδιαίτερη σημαντική η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μελών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με αυτά (κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης κλπ) έτσι, ώστε να εντοπίζονται και να δειγματίζονται τυχόν νεκρά ή ημιθανή πτηνά που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου.

ΑΔΑ: ΩΚ6ΙΒ-ΗΩ8

15/01/2015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Χρυσούλα Δηλέ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Έχοντας υπόψη:

1. Τον με αριθ. 882/2004 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (ΕΕ L 191)

2. Τις διατάξεις:

α) Tου άρθρου 4, παράγραφος 2, του Π.Δ/τος 33/2008, «Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 59)

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98)

3. Το υπ’ αριθμ. SANCO/12531/2014 έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της Ε.Ε για την έκβαση της διαδικασίας αξιολόγησης των προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων νοσημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων τα οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη για το 2015 και τα επόμενα έτη

4. Την με αριθ. 2010/367/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ ¨για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη προγραμμάτων επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά ¨ (ΕΕ L 166)

5. Την με αριθ. 2006/437/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ ¨για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για τη γρίπη των πτηνών όπως προβλέπεται στην οδηγία 2005/94/ΕΚ ¨ (ΕΕ L 237)

6. Την υπ’ αρ. Υ478/9-7-2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κουκουλόπουλο Παρασκευά » (Β` 1880)

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη και η προκαλούμενη δαπάνη για την αγορά των απαραίτητων αντιδραστηρίων για την εφαρμογή του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2015 θα καθοριστεί με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 5329 του Φ29/110), με κοινοτική συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

8. Την από 15-12-2013 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας (Πρόγραμμα) που θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

2. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος καθορίζονται στα Παραρτήματα 1, 2, και 3 του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.¨Πουλερικά¨: Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ/τος 33/2008 (Α 59) όπως ισχύει.

2.¨Επιχειρήσεις αναπαραγωγής¨-¨Εκμεταλλεύσεις απόδοσης¨: Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ/τος 224/1998 (Α 175) όπως ισχύει.

3.¨Γρίπη των Πτηνών¨ : Όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του Π.Δ/τος 33/2008 (Α 59) όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Φορείς-Αρμοδιότητες

Η εφαρμογή του Προγράμματος ανατίθεται στους παρακάτω φορείς με τις αντίστοιχες για κάθε έναν αρμοδιότητες:

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής – Δ/νση Υγείας των Ζώων-Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ιχθύων, Μελισσών και Γουνοφόρων Ζώων: Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη του Προγράμματος, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εφαρμογής του, τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, τη συγκέντρωση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων και την υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε.

2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων: Είναι αρμόδιες για τη λήψη των δειγμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσας, την αποστολή τους στα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων και Κτηνιατρικά Εργαστήρια και τη σύνταξη των σχετικών διαβιβαστικών εγγράφων, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας.

3. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών (Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 80, Θεσσαλονίκη 54627, τηλ. 2310-566066 / φαξ 2310-552023, υπεύθυνος Γεώργιος Γεωργιάδης): Είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών και πτηνών από τους νομούς της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων, τη διενέργεια των απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Δ/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των Πτηνών δειγμάτων στο αρμόδιο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς με ταυτόχρονη ενημέρωση του φορέα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες εξετάσεις του Εργαστηρίου καθώς και τελικής ετήσιας κατάστασης για την εφαρμογή του Προγράμματος σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις απόδοσης των δαπανών, τις οποίες αποστέλλει προς τον φορέα της παρ. 1 του παρόντος.

4. Τμήμα Παθολογίας Πτηνών του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών (Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή Αττικής, 15310, τηλ. 210-6081921 / φαξ 210-6081920, υπεύθυνος Περικλής Παπατριανταφύλλου): Είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών και πτηνών από τους νομούς της Πελοποννήσου, των νησιών του Αιγαίου και του νομού Αττικής, τη διενέργεια των απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Δ/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των Πτηνών απομονωμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Γρίπης των Πτηνών με ταυτόχρονη ενημέρωση του φορέα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες εξετάσεις του Εργαστηρίου, την οποία αποστέλλει προς τον φορέα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και την σύνταξη τελικής ετήσιας κατάστασης με τη δραστηριότητά του για το Πρόγραμμα, την οποία αποστέλλει στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών.

5. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας (ΤΘ 250 34100 Χαλκίδα, τηλ. 22210-42521 / φαξ 22210-41421, υπεύθυνη Αφροδίτη Σμπιράκη): Είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών και πτηνών από τους νομούς της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, τη διενέργεια των απαιτουμένων εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Δ/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των Πτηνών απομονωμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Γρίπης των Πτηνών με ταυτόχρονη ενημέρωση του φορέα της παραγράφου 1, τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες εξετάσεις του Εργαστηρίου, την οποία αποστέλλει προς τον φορέα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τη σύνταξη ετήσιας κατάστασης με τη δραστηριότητά του για το Πρόγραμμα, την οποία αποστέλλει στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών.

Άρθρο 4
Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Παραρτήματα 1, 2, και 3, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄3567/30.12.2014).

ΩΩ3ΚΒ-1ΑΚ

22/12/2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νέα γρίπη, Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.