Συνεργασία ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – Π.Ο.Υ. για την υγεία των μεταναστών


mjk

Σε συνεργασία αιχμής με θέμα την υγεία των μεταναστών, προχώρησαν το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την Ευρώπη, καθώς η  μετανάστευση αποτελεί  μία  σοβαρή πρόκληση για τα δημόσια   συστήματα υγείας.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Υγείας της Ελ- λάδας μέσω του  Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), καθώς  και  το  Περιφερειακό  Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την Ευρώπη, μέσω του προγράμματος Public Health  Aspects of Migration in Europe (P.H.A.M.E.), πραγματοποίησαν αποστολή στην  Ελ- λάδα από 15 έως 19 Δεκεμβρίου 2014 με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας του συστήματος υγείας της χώρας μας ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στη μαζική εισροή μεταναστών.

Η   μετανάστευση  είναι   ένα   από    τα πιο πολύπλοκα φαινόμενα που αντι- μετωπίζουν σήμερα οι χώρες της Ευρώ- πης.

Οι μαζικές εισροές μεταναστών, που προέρχονται  από  χώρες  της  Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για τα συστήματα δημόσιας υγείας στις χώρες της Μεσογείου. Οι εισροές αυτές συνδέονται άμεσα με τη μακροχρόνια αστάθεια και τους  κινδύνους   για   την   ανθρώπινη ζωή,  όπως οι ένοπλες συγκρούσεις και οι   κακές   συνθήκες   διαβίωσης,   στις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Οι απρόβλεπτες εξελίξεις στις Αραβικές χώρες (Αραβική Άνοιξη) και οι επακόλουθες  ένοπλες  συγκρούσεις  σε γειτονικές   χώρες   έχουν   προκαλέσει και  συνεχίζουν να  προκαλούν μαζικές μετακινήσεις μεταναστευτικών πληθυσμών.

Οι  προκλήσεις  για  τη  δημόσια  υγεία που συνδέονται με το φαινόμενο της μετανάστευσης επηρεάζουν τόσο την υγεία των μεταναστών, όσο και των κατοίκων της χώρας που τους δέχεται. Με δεδομένη την πολυτομεακή και πολύπλοκη φύση αυτού του φαι- νομένου,  οι  προσπάθειες  των  χωρών για να το αντιμετωπίσουν με από- τελεσματικό τρόπο, πρέπει να περι- λαμβάνουν την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων  φορέων.  Με  βάση  αυ- τήν την προσέγγιση, το Περιφερειακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. οργάνωσαν συναντήσεις με κυβερνητι- κούς φορείς (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστα- σίας του Πολίτη, Υπουργείο Εξωτερι- κών), διεθνείς οργανισμούς (Υπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε. για τους Πρόφυγες, Δ.Ο.Μ., Frontex) και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.).

Επίσης οργανώθηκαν επιτόπιες επι- σκέψεις στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και  στα  Κέντρα  Ταυτοποίησης Υπηκο- ότητας  σε  Έβρο  (Φυλάκιο),  Σάμο (Βαθύ), Λέσβο (Μόρια), καθώς και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης σε Έβρο (Ορεστιάδα) και Αττική (Αμυγ- δαλέζα), όπου πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις με τοπικούς φορείς.

Την ομάδα της αποστολής αποτελούσαν ο Dr. Santino Severoni, η κ. Matteo Dembech και η κ. Sara Barragán Montes από το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Π.Ο.Υ. και το πρόγραμμα P.H.A.M.E., η Dr. Shefer   Abigail  από   το   Περιφερειακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, ο Dr.  Giuseppe  AnnunziataΣύμβουλος του Π.Ο.Υ. από το Διεθνές Κέντρο για τη Μετανάστευση την Υγεία και την Ανάπτυξη (I.C.M.H.D.), η Dr. María Antonia Blanco, Σύμβουλος του Π.Ο.Υ. από το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, o Dr. Jonathan Suk, Σύμβουλος του Π.Ο.Υ. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (E.C.D.C.) και η Δρ. Ελένη Αντωνιάδου Σύμβουλος του Π.Ο.Υ. από το Γραφείο Προέδρου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης  Νοσημάτων  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). Η κ. Μαρία Τσερώνη (Συντονιστής πε- δίου του προγράμματος για την Ελονο- σία, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), η Δρ. Αγορίτσα Μπάκα (Υπεύθυνη Γραφείου Προέδρου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και ο Δρ. Γεώργιος Ρηγά- κος (Γραφείο Ζωονόσων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) συνέβαλαν στην  οργάνωση και  την ε- πιτυχία της αποστολής της ομάδας του Π.Ο.Υ.

Ο κύριος στόχος αυτού του εγχει- ρήματος ήταν να εντοπίσει τις τρέχουσες ανάγκες και δυνατότητες ανταπόκρισης της Ελλάδος στις προκλήσεις για τη δημόσια υγεία από τη μαζική εισροή μεταναστών, καθώς επίσης και να αναγνωρίσει ευκαιρίες, καθώς και πεδία συνεργασίας  μεταξύ  της  Ελλάδας  και του Π.Ο.Υ.

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, θα εκπονηθεί έκθεση από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και το Περιφερειακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  τα κύρια αποτελέσματα της αποστολής και μια σειρά από προτάσεις για μελλοντική συνεργασία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γειτονικές   χώρες   έχουν   προκαλέσει και  συνεχίζουν να  προκαλούν μαζικές μετακινήσεις μεταναστευτικών πληθυ- σμών.

Οι  προκλήσεις  για  τη  δημόσια  υγεία που συνδέονται με το φαινόμενο της μετανάστευσης επηρεάζουν τόσο την υγεία των μεταναστών, όσο και των κατοίκων της χώρας που τους δέχεται. Με δεδομένη την πολυτομεακή και πολύπλοκη φύση αυτού του φαι- νομένου,  οι  προσπάθειες  των  χωρών για να το αντιμετωπίσουν με από- τελεσματικό τρόπο, πρέπει να περι- λαμβάνουν την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων  φορέων.  Με  βάση  αυ- τήν την προσέγγιση, το Περιφερειακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. οργάνωσαν συναντήσεις με κυβερνητι- κούς φορείς (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστα- σίας του Πολίτη, Υπουργείο Εξωτερι- κών), διεθνείς οργανισμούς (Υπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε. για τους Πρόφυγες, Δ.Ο.Μ., Frontex) και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.).

Επίσης οργανώθηκαν επιτόπιες επι- σκέψεις στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και  στα  Κέντρα  Ταυτοποίησης Υπηκο- ότητας  σε  Έβρο  (Φυλάκιο),  Σάμο (Βαθύ), Λέσβο (Μόρια), καθώς και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης σε Έβρο (Ορεστιάδα) και Αττική (Αμυγ- δαλέζα), όπου πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις με τοπικούς φορείς.

Την ομάδα της αποστολής αποτελούσαν ο Dr. Santino Severoni, η κ. Matteo Dembech και η κ. Sara Barragán Montes από το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Π.Ο.Υ. και το πρόγραμμα P.H.A.M.E., η Dr. Shefer   Abigail  από   το   Περιφερειακό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφείο του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, ο Dr.  Giuseppe  AnnunziataΣύμβουλος του Π.Ο.Υ. από το Διεθνές Κέντρο για τη Μετανάστευση την Υγεία και την Ανάπτυξη (I.C.M.H.D.), η Dr. María Antonia Blanco, Σύμβουλος του Π.Ο.Υ. από το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, o Dr. Jonathan Suk, Σύμβουλος του Π.Ο.Υ. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (E.C.D.C.) και η Δρ. Ελένη Αντωνιάδου Σύμβουλος του Π.Ο.Υ. από το Γραφείο Προέδρου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης  Νοσημάτων  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). Η κ. Μαρία Τσερώνη (Συντονιστής πε- δίου του προγράμματος για την Ελονο- σία, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), η Δρ. Αγορίτσα Μπάκα (Υπεύθυνη Γραφείου Προέδρου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και ο Δρ. Γεώργιος Ρηγά- κος (Γραφείο Ζωονόσων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) συνέβαλαν στην  οργάνωση και  την ε- πιτυχία της αποστολής της ομάδας του Π.Ο.Υ.

Ο κύριος στόχος αυτού του εγχει- ρήματος ήταν να εντοπίσει τις τρέχουσες ανάγκες και δυνατότητες ανταπόκρισης της Ελλάδος στις προκλήσεις για τη δημόσια υγεία από τη μαζική εισροή μεταναστών, καθώς επίσης και να αναγνωρίσει ευκαιρίες, καθώς και πεδία συνεργασίας  μεταξύ  της  Ελλάδας  και του Π.Ο.Υ.

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, θα εκπονηθεί έκθεση από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοση- μάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και το Περιφερει- ακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. για την Ευ- ρώπη,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  τα κύρια αποτελέσματα της αποστολής και μια σειρά από προτάσεις για μελλοντι- κή συνεργασία.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Δημόσια Υγεία - Υγιεινή. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s