5689/155586 Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το 2014-2015


H απόφαση 

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (ΕΚ)  288/2009 της Επιτροπής και (ΕΕ) 500/2014 της Επιτροπής, σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 62 παρ. 2, του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) περί «ρύθμιση θεμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΓΕΠ»

γ) των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995 «Περί  Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

δ) Του ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32)

ε) Του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». (Α΄160)

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

ζ) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194)

η) Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄134)

θ) Του Π. . 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄64)

ι) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α΄150)

2. Τους Κανονισμούς:

α) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/20-12-2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

β) (ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής (L 94/8-4-2009) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) (ΕΕ) 500/2014 της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης για συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

δ) (ΕΕ) 221/2014 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 288/2009

ε) (ΕΚ) 2220/1985 «περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3.

α) Την αριθ. Υ48/09-07-2012 (ΦΕΚ 2105/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού οικονομικών Χ.Σταϊκούρα»

β) Τις αριθ. 35130/739/9-8-2010 (Β΄1291) και αριθμ. Π1/3305/3.11.2010 (Β΄1789) υ.α.

4. Την αριθ. 2/47672/ ΠΓΚ/10-07-2014 Απόφαση περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.

5. Το αριθμ. 102717/15.7.2014 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται, για το έτος 2015, δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.483.600,00 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από ενωσιακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του 3.143.600,00 ευρώ και θα βαρύνει τον ΕΛΕΓΕΠ και κατά το υπόλοιπο μέρος (1.340.00,00 ευρώ), από τις πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 5423).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 23 και 217 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής και του Κανονισμού 500/2014 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.

Άρθρο 2
Στόχοι εθνικής στρατηγικής

Η εφαρμογή του Σχεδίου στοχεύει:

1. Στη διαρκή αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο της διαμόρφωσης των διατροφικών συνηθειών τους.

2. Στην αύξηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.

3. Στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ιδίως τη σταθεροποίησης των αγορών και τη διασφάλιση του εφοδιασμού τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Άρθρο 3
Ομάδα στόχος

Το «Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» για το σχολικό έτος 2014-2015 θα εφαρμοστεί σε μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης

Περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» ορίζεται το σχολικό έτος 2014-2015.

Άρθρο 5
Επιλέξιμα προϊόντα

1. Τα προϊόντα που δύνανται να διατεθούν στα σχολεία έχουν εγκριθεί με το αριθ. Υ1/Γ.Π. 116370/9-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι: μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, σταφύλια, ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, ντομάτα τύπου cherry, αγγουράκια, φυσικός χυμός πορτοκάλι, φυσικός χυμός ροδάκινο, φρουτοσαλάτα σε φυσικό χυμό φρούτου.

2. Από τα ανωτέρω, τα νωπά προϊόντα προέρχονται από καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο agro 2 ή άλλο πρωτόκολλο παραγωγής γεωργικών προϊόντων αναγνωρισμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥ ) και είναι τουλάχιστον ποιοτικής κατηγορίας I.

3. Όλα τα προϊόντα εμπεριέχονται σε ατομική συσκευασία με κατάλληλο για τρόφιμο περιέκτη και έτοιμα προς άμεση κατανάλωση.

4. Η επιλογή των προϊόντων που διανέμονται κάθε φορά γίνεται με βάση την εποχικότητα και τη διαθεσιμότητα τους κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης του σχεδίου.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Σχεδίου

Η υλοποίηση του «Σχεδίου προώθησης φρούτων στα σχολεία» πραγματοποιείται με ευθύνη των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Ειδικότερα:

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), εποπτεύει και παρακολουθεί την υλοποίηση του Σχεδίου, καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των φορέων εκτέλεσης, αξιολόγησης και εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων του Σχεδίου. Ως αρχή επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζεται το Τμήμα Πυρηνοκάρπων – Μηλοειδών της Δ/νσης ΠΑΠ  ενδροκηπευτικής.

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου καθορίζει τη διαδικασία από την παραλαβή των προϊόντων στα σχολεία έως και τη διάθεση τους στους μαθητές καθώς και ενημερώνει σχετικά τους υπευθύνους των σχολείων.

3. Το Υπουργείο Υγείας εγκρίνει τον κατάλογο των προϊόντων που διανέμονται στην ομάδα στόχο. Επιπλέον σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να συμμετέχει στην υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων του σχεδίου.

Άρθρο 7
Φορείς εκτέλεσης, αξιολόγησης και εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων του Σχεδίου – Διαγωνισμοί

1. Φορέας εκτέλεσης του Σχεδίου και των μέτρων – δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.

2. Φορέας εκτέλεσης της αξιολόγησης της υλοποίησης του Σχεδίου, είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με την διενέργεια διαγωνισμού.

3. Φορέας εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων, είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.

4. Για ανάδειξη του φορέα ή των φορέων της παρ. 1, προκηρύσσεται με διακήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.

5. Για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων των παρ. 2 και 3, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης, διενεργείται είτε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε εγχώριος ανοικτός διαγωνισμός με διακήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των διαγωνισμών καθώς και για την εφαρμογή και τον έλεγχο του σχεδίου έως την αναγνώριση και εκκαθάριση του φακέλου πληρωμής, ορίζονται οι υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

7. Οι συμβάσεις με τους ανάδοχους συνάπτονται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζει σε κάθε στάδιο των διαγωνισμών και προβαίνει επίσης σε έκδοση κατακυρωτικών αποφάσεων.

Άρθρο 8
Εγγυήσεις

1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων εκτέλεσης του «Σχεδίου προώθησης φρούτων στα σχολεία» και των μέτρων-δραστηριοτήτων επικοινωνίας, για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων εκτέλεσης της αξιολόγησης της υλοποίησης του σχεδίου και για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων καταθέτουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ενώ ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των έργων καταθέτουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε μερική ή ολική αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών της παραγράφου 1, σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα όσον αφορά την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις με εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς & Εφαρμογής Παρεμβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει της εξελικτικής πορείας του έργου και των υφιστάμενων πορισμάτων ελέγχου.

Άρθρο 9
Παρακολούθηση

1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καν. (ΕΚ) 288/2009 η παρακολούθηση του Σχεδίου για κάθε έτος υλοποίησης του, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς & Εφαρμογής Παρεμβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μεριμνά για τη διαδικασία της παραλαβής και διάθεσης των προϊόντων στην ομάδα στόχο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) Τον ορισμό των υπεύθυνων κάθε σχολείου για την παραλαβή των προϊόντων από τον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης.

β) Τη συμπλήρωση και υπογραφή των:

β.1 «Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής Οπωροκηπευτικών και μέτρων-δραστηριοτήτων επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο»..

β.2 «Πρωτόκολλο Υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων στο Δημοτικό Σχολείο» όπως αυτά θα καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Τη διανομή του τελικού προϊόντος και την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στην ομάδα στόχο.

δ) Τη μέριμνα για την ανάρτηση της αφίσας σε εμφανές σημείο του σχολείου.

Άρθρο 10
Έλεγχοι

Για την υλοποίηση του Σχεδίου πραγματοποιούνται έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ) 396/2005 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Καν(ΕΚ) 288/2009 και (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 11
Κυρώσεις

Οι κυρώσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής, όπως ισχύει, του Π. . 60/2007, του Π. . 118/2007 και του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α/11/02/2014), καθώς και των εφαρμοστικών διατάξεων που απορρέουν από αυτόν.

Άρθρο 12
Παράρτημα

Το παράρτημα Ι (ενδεικτικός κατάλογος των συνοδευτικών μέτρων) προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΔΑ: Ω5ΘΛΒ-ΥΓΛ

8/12/2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χ.ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γ.ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

1. Διοργάνωση μαθημάτων γευσιγνωσίας, διοργάνωση και διατήρηση μαθημάτων κηπουρικής, διοργάνωση επισκέψεων σε αγροκτήματα και παρόμοιες δραστηριότητες με σκοπό να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη γεωργία, όπως:

1.1 Επισκέψεις των μαθητών σε αγροκτήματα για να γνωρίσουν τον τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής των φρούτων και λαχανικών

1.2 Δημιουργία σχολικών κήπων

2. Μέτρα που αποσκοπούν στην εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τη γεωργία, τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και τα περιβαλλοντικά θέματα που συνδέονται με την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση οπωροκηπευτικών, όπως:

2.1 Οργάνωση θεατρικών παραστάσεων

2.2 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για παιδιά, γονείς και δασκάλους.

2.3 Διοργάνωση διαγωνισμών μαγειρικής με τη συμμετοχή των παιδιών

3. Μέτρα που αποβλέπουν στη στήριξη της διανομής προϊόντων και συνάδουν με τους στόχους του σχεδίου για την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.